ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน

อาจารย์ประจำหลักสูตร

รูปภาพ ชื่อ-สกุล
เลขบัตรประชาชน
ตำแหน่ง
ทางวิชาการ
คุณวุฒิการศึกษา
สถาบันที่จบ
ปีที่จบ
อ.ประทีป ดวงแว่ว
อาจารย์ วท.ม.การศึกษาวิทยาศาสตร์
มหาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง
2548
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง
สถาบันเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
-
อ.ดร.คุณภัทร ศรศิลป์
อาจารย์ ปร.ด.ชีววิทยา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2549
วท.ม.ชีววิทยา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2542
วท.บ.พืชศาสตร์
เทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตบางพระ
2536
นายอรุณ สุขเกษม
ไม่มีตำแหน่ง วท.ม.การสอนฟิสิกส์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2524
วท.บ.การสอนฟิสิกส์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พิษณุโลก
-
ผศ.ดร.อรนุช นาคชาติ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปร.ด.ชีวเวชเคมี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2556
วท.บ.วิทยาศาสตร์สุขภาพ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
-
วท.ม.ชีวเคมี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
-
อ.นภาพร แข่งขัน
อาจารย์ วท.ม.วิทยาศาสตร์ศึกษา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2551
วท.บ.เกษตรศาสตร์
วิทยาลัยครูสุรินทร์
-