ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา
คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ / หลักสูตรสาขาวิชา

อาจารย์ประจำหลักสูตร

รูปภาพ ชื่อ-สกุล
เลขบัตรประชาชน
ตำแหน่ง
ทางวิชาการ
คุณวุฒิการศึกษา
สถาบันที่จบ
ปีที่จบ
อ.ธีติมา พจนะแก้ว
อาจารย์ อ.ม.ภาษาอังกฤษ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2545
ศศ.บ.ศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
-
อ.รังสรรค์ จันทร์ไทย
อาจารย์ M.A.English
Dr. B.A.M. University
2546
พธ.บ.ไม่มี / ไม่ระบุ
มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย
-
อ.อรวรรณ เกษแก้ว
อาจารย์ ศศ.ม.ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2554
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
-
อ.คนึงนิตย์ อริยะธุกันต์
อาจารย์ ศศ.ม.ภาษาอังกฤษ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2555
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2550
อ.ศศิวิมล แก้วเกิด
อาจารย์ ศศ.ม.ภาษาอังกฤษ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2558