วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม / หลักสูตรสาขาวิชา

อาจารย์ประจำหลักสูตร

รูปภาพ ชื่อ-สกุล
เลขบัตรประชาชน
ตำแหน่ง
ทางวิชาการ
คุณวุฒิการศึกษา
สถาบันที่จบ
ปีที่จบ
อ.ปกรณ์ อุ่นไธสง
อาจารย์ วศ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2558
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2553
อ.ธนัชพร ทองสมบูรณ์
อาจารย์ วศ.ม.วิศวกรรมเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2557
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2553
อ.อนุรักษ์ สวายสมสีกุล
อาจารย์ บธ.ม.บริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2544
B.S.C.E.วิศวกรรมโยธา
U.of Northern Philippines
2529