ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา
คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ / หลักสูตรสาขาวิชา

อาจารย์ประจำหลักสูตร

รูปภาพ ชื่อ-สกุล
เลขบัตรประชาชน
ตำแหน่ง
ทางวิชาการ
คุณวุฒิการศึกษา
สถาบันที่จบ
ปีที่จบ
อ.ดร.วิโรจน์ ทองปลิว
อาจารย์ Ph.D.ภาษาศาสตร์
Manipur University
2562
พธ.บ.English
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
2546
ป.วค.Education
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
2546
TESLTeaching of English As a Second Language
Central Institute of English and Foreign Languages
2005
UN Studiesไม่มี / ไม่ระบุ
Institute of UN Studies
2005
อ.ถิรพิทย์ ถาพรผาด
อาจารย์ กศ.ม.ภาษาอังกฤษ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2538
กศ.บ.ภาษาอังกฤษ
มศว.สงขลสา
-
อ.ญาณิศา สู่ทรงดี
อาจารย์ ศศ.ม.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
มหาวิทยาลัยบูรพา
2554
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ
มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์
-
อ.หทัยรัตน์ จงเสริมตระกูล
อาจารย์ คม.การสอนภาษาอังกฤษ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2553
ค.บ.ภาษาอังกฤษ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
-