ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา
คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ / หลักสูตรสาขาวิชา

อาจารย์ประจำหลักสูตร

รูปภาพ ชื่อ-สกุล
เลขบัตรประชาชน
ตำแหน่ง
ทางวิชาการ
คุณวุฒิการศึกษา
สถาบันที่จบ
ปีที่จบ
ผศ.ดร.ประทีป แขรัมย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปร.ด.ยุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
2554
ศษ.บ.มัธยมศึกษา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
-
ศษ.ม.ไทยคดีศึกษา
มศว.มหาสารคาม
-
ผศ.มยุรี พัวพันธ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กศ.ม.ภาษาไทย
-
อ.จันจิรา เซี่ยงฉิน
อาจารย์ ศศ.ม.ภาษาไทย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
2550
ศศ.บ.ภาษาไทย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
-
อ.ศุภชัย ภักดี
อาจารย์ ศศ.ม.ภาษาไทย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
2551
ศศ.บ.ศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
-
อ.สิริลักษณ์ บุ้งทอง
อาจารย์ ศศ.ม.ภาษาไทย
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
2555
ศศ.บ.ภาษาไทย
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
-