ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน

อาจารย์ประจำหลักสูตร

รูปภาพ ชื่อ-สกุล
เลขบัตรประชาชน
ตำแหน่ง
ทางวิชาการ
คุณวุฒิการศึกษา
สถาบันที่จบ
ปีที่จบ
อ.ดร.ธีระชัย พลสงคราม
อาจารย์ ปร.ด.ฟิสิกส์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2553
วท.ม.การสอนฟิสิกส์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2531
กศ.บ.ฟิสิกส์
มศว.มหาสารคาม
2526
อ.ประยุทธ คงอินทร์
อาจารย์ กศ.ม.ฟิสิกส์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2538
กศ.บ.ฟิสิกส์
มศว.สงขลา
-
อ.ลำพูน เหลาราช
อาจารย์ วท.ม.ฟิสิกส์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2552
วท.บ.ฟิสิกส์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
-
ผศ.ดร.ชูจิต สาระภาค
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ M.ED.Science and Technology Education
มหาวิทยาลัยมหิดล
2556
ศศ.ม.วิทยาศาสตร์ศึกษา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2547
ค.บ.ฟิสิกส์
สถาบันราชภัฏสุรินทร์
2544
อ.นิชาภา เฉตระการ
อาจารย์ ค.ม.วิทยาศาสตร์ศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
2555
วท.บ.ฟิสิกส์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
-