วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธาและสถาปัตยกรรม

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม / หลักสูตรสาขาวิชา

อาจารย์ประจำหลักสูตร

รูปภาพ ชื่อ-สกุล
เลขบัตรประชาชน
ตำแหน่ง
ทางวิชาการ
คุณวุฒิการศึกษา
สถาบันที่จบ
ปีที่จบ
อ.วัชเรศ แก่นบุตร
อาจารย์ วศ.ม.วิศวกรรมโยธา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2553
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2549
อ.กิตติชาติ เผ่าพงษ์ไพบูลย์
อาจารย์ วศ.ม.วิศวกรรมโยธา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2555
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2552
อ.วัลลภ โคตรพันธ์
อาจารย์ วท.บ.เทคโนโลยีก่อสร้าง
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
2547
ค.อ.ม.สถาปัตยกรรม
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
2547
อ.อิสรภาพ เอ็นดู
อาจารย์ ค.อ.ม.ครุศาสตร์เทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
2542
ค.บ.อุตสาหกรรมศิลป์
วิทยาลัยครูอุดรธานี
2536
อ.สมคิด สืบสันต์
อาจารย์ ค.ม.เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
2549
ค.บ.อุตสาหกรรมศิลป์
สถาบันราชภัฏสุรินทร์
2542