วิทยาศาสตรบัณฑิต (ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม)

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม / หลักสูตรสาขาวิชา

อาจารย์ประจำหลักสูตร

รูปภาพ ชื่อ-สกุล
เลขบัตรประชาชน
ตำแหน่ง
ทางวิชาการ
คุณวุฒิการศึกษา
สถาบันที่จบ
ปีที่จบ
ผศ.สมบัติ สมัครสมาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศศ.มการวิจัยและพัฒนาท้องถิ่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
2556
วท.บ.ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
วิทยาลัยครูสุรินทร์
2536
-การออกแบบ แขนงออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
วิทยาลัยครูสุรินทร์
2536
อ.ภูพิชย์ ทานะ
อาจารย์ ค.ม.เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
2549
วท.บ.ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
สถาบันราชภัฏสุรินทร์
2539
ผศ.ดุรงค์ฤทธิ์ เอกวงษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กศ.ม.อุตสาหกรรมศึกษา
มหาวิทยาลัยนเรศวร
2549
วท.บ.การออกแบบ แขนงออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
วิทยาลัยครูบุรีรัมย์
2536
อ.ดร.สุรเชษฐ์ วรศรี
อาจารย์ ปร.ด.เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
2559
ค.อ.บ.ครุศาสตร์เทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
2554
ค.บ.อุตสาหกรรมศิลป์
วิทยาลัยครูเชียงราย
2536
อ.ดร.อภิชัย ไพรสินธุ์
อาจารย์ ปร.ด. เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
2562
สถ.บ.การออกแบบชุมชนเมือง
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2551