วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / ภาควิชาเกษตรและสิ่งแวดล้อม

อาจารย์ประจำหลักสูตร

รูปภาพ ชื่อ-สกุล
เลขบัตรประชาชน
ตำแหน่ง
ทางวิชาการ
คุณวุฒิการศึกษา
สถาบันที่จบ
ปีที่จบ
อ.นภา วงษ์ศรี
อาจารย์ วท.ม.สาธารณสุขศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
2552
วท.บ.วิทยาศาสตร์สุขภาพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
2547
อ.นราวุธ สินสุพรรณ์
อาจารย์ ส.ม.สาธารณสุขศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2548
วท.บ.สุขศึกษา
สถาบันราชภัฏสุรินทร์
-
ผศ.กัญญา กิ่งจันทร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วท.ม.เภสัชวิทยา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2540
วท.บ.การพยาบาลและผดุงครรภ์
มหาวิทยาลัยพายัพ
2533
อ.สุรีรัตน์ สืบสันต์
อาจารย์ วท.ม.สาธารณสุขศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
2554
วท.บ.สาธารณสุขศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
-
อ.ชาตรี เชิดนาม
อาจารย์ ส.ม.สาธารณสุขศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2557
วท.บ.สุขศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
2550