เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม / หลักสูตรสาขาวิชา

อาจารย์ประจำหลักสูตร

รูปภาพ ชื่อ-สกุล
เลขบัตรประชาชน
ตำแหน่ง
ทางวิชาการ
คุณวุฒิการศึกษา
สถาบันที่จบ
ปีที่จบ
รศ.ดร.ชูชาติ พยอม
รองศาสตราจารย์ ปร.ด.การบริหารการศึกษา
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2553
กศ.ม.อุตสาหกรรมศึกษา
มหาวิทยาลัยนเรศวร
2539
ค.บ.อุตสาหกรรมศิลป์
วิทยาลัยครูเชียงราย
2535
ผศ.ดร.ณัฐกานต์ พวงไพบูลย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปร.ด.การจัดการเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
2556
ค.ม.อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2541
วท.บ.ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
วิทยาลัยครูสุรินทร์
2536
อ.ดร.สุรสิงห์ อารยางกูร
อาจารย์ ปร.ด.เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
2557
วศ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2552
วท.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรืนทร์
2549
อ.ดร.ศุภชัย แก้วจันทร์
อาจารย์ ปร.ด.เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
2556
ค.ม.เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
2552
ค.บ.อุตสาหกรรมศิลป์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
2544
อ.ดร.แม้นวาด รชนีกรไกรลาศ
อาจารย์ ปร.ด.ยุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
2553
วศ.ม.เทคโนโลยีธรณี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
2545
วศ.บ.เทคโนโลยีธรณี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
-