ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารการศึกษา

หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา
คณะครุศาสตร์ / หลักสูตรสาขาวิชา

อาจารย์ประจำหลักสูตร

รูปภาพ ชื่อ-สกุล
เลขบัตรประชาชน
ตำแหน่ง
ทางวิชาการ
คุณวุฒิการศึกษา
สถาบันที่จบ
ปีที่จบ
อ.จักรพงษ์ วารี
อาจารย์ ค.ม.เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภักสุรินทร์
2553
นศ.บ.นิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
-
อ.ดร.สมเกียรติ เพ็ชรมาก
อาจารย์ ค.ด.เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
2560
ค.ม.เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
2552
ค.บ.คอมพิวเตอร์การศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
2544
อ.บุญโต นาดี
อาจารย์ ค.ม.เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์
2556
คบ.คอมพิวเตอร์การศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
2544
อ.ดร.นุชจรี บุญเกต
อาจารย์ ค.ด.เทคโนโลยีและสื่อการศึกษา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2555
ค.ม.โสตทัศนศึกษา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2547
ศษ.บ.คณิตศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2544
อ.กฤษณณัฐ หนุนชู
อาจารย์ บธ.ม.เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
2555
วท.บ.เทคโนโลยีทางภาพและการพิมพ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2553
อ.ดร.ขจรศักดิ์ สงวนสัตย์
อาจารย์ ค.ด.เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2555
ว.ม.การบริหารสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2546
นศ.บ.นิเทศศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
2541