ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน

อาจารย์ประจำหลักสูตร

รูปภาพ ชื่อ-สกุล
เลขบัตรประชาชน
ตำแหน่ง
ทางวิชาการ
คุณวุฒิการศึกษา
สถาบันที่จบ
ปีที่จบ
อ.จุฑามาส อยู่มาก
อาจารย์ วท.ม.ชีววิทยา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2544
กศ.บชีววิทยา
มศว.บางเขน
-
ผศ.ดร.โศภิษฐ์ เวทยสุภรณ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ D.philPlant Science
Oxford University
2542
วท.ม.เทคโนโลยีชีวภาพ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
2531
วท.บ.ชีววิทยา
มศว.ประสานมิตร
2527
อ.ดร.เฉลา สำราญดี
อาจารย์ ปร.ด.ชีววิทยา
มหาวิทยาลัยมหิดล
2557
วท.บ.ชีววิทยา
มหาวิทยาลัยมหิดล
-
วท.ม.ชีววิทยาสิ่งแวดล้อม
มหาวิทยาลัยมหิดล
-
อ.ปิยรัตน์ มีแก้ว
อาจารย์ วท.บ.ชีววิทยา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2548
วท.ม.ปรสิตวิทยา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2548
อ.ดร.น้องนุช สารภี
อาจารย์ ปร.ด.ยุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
2554
วท.ม.พืชไร่
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
2541
วท.บ.เกษตรศึกษา- พืชไร่นา
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล สุรินทร์
-