วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต์

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน

อาจารย์ประจำหลักสูตร

รูปภาพ ชื่อ-สกุล
เลขบัตรประชาชน
ตำแหน่ง
ทางวิชาการ
คุณวุฒิการศึกษา
สถาบันที่จบ
ปีที่จบ
ผศ.อรพรรณ ธรรมมา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ค.ม.สถิติการศึกษา
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
2527
กศ.บ.ฟิสิกส์-คณิตศาสตร์
มศว. บางเขน
2524
อ.จักราวุธ สิทธิพรมมา
อาจารย์ พบ.ม.สถิติประยุกต์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
2540
กศ.บ.วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
มศว.บางเขน
2529
ผศ.ดร.เสาวณิต รัตนรวมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Ph.D.Statistics
Western Michigan Univercity
2549
พบ.ม.สถิติประยุกต์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
2539
วท.บ.สถิติ
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
2529
อ.เกศสุดา ปราสาทภิญโญ
อาจารย์ วท.ม.คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีการสอน
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
2557
ค.บ.คณิตศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
-
อ.ปิยพร สีสันต์
อาจารย์ กศ.ม.การวิจัยและสถิติทางการศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2554
ค.บ.คณิตศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
-