วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม / หลักสูตรสาขาวิชา

อาจารย์ประจำหลักสูตร

รูปภาพ ชื่อ-สกุล
เลขบัตรประชาชน
ตำแหน่ง
ทางวิชาการ
คุณวุฒิการศึกษา
สถาบันที่จบ
ปีที่จบ
อ.วิทวัส สุขชีพ
อาจารย์ คอ.ม.เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยพระเจ้าเกล้าพระนครเหนือ
2554
รศ.บัญชา ชื่นจิต
รองศาสตราจารย์ กศ.ม.อุตสาหกรรมศึกษา
มหาวิทยาลัยนเรศวร
2541
วท.บ.เทคโนโลยีเซรามิกส์
วิทยาลัยครูลำปาง
2536
รศ.ยุพดี สินมาก
รองศาสตราจารย์ ค.ม.เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
2548
วท.บ.เทคโนโลยีเซรามิกส์
สถาบันราชภัฏฉะเชิงเทรา
2540
อ.อภินันทิชัย โจมสติ
อาจารย์ ค.ม.เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
2555
ศศ.บ.ศิลปศาสตร์
สถาบันราชภัฏสุรินทร์
2545