วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน

อาจารย์ประจำหลักสูตร

รูปภาพ ชื่อ-สกุล
เลขบัตรประชาชน
ตำแหน่ง
ทางวิชาการ
คุณวุฒิการศึกษา
สถาบันที่จบ
ปีที่จบ
ผศ.ปิยะณัฐ พวงจำปา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วท.ม.คณิตศาสตร์ประยุกต์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
2546
ค.บ.คณิตศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
-
อ.ดร.สุกัญญา สมพร้อม
อาจารย์ ปร.ด.คณิตศาสตร์ประยุกต์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2562
วท.บ.คณิตศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
-
ผศ.ธีระพันธ์ จอดนอก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วท.ม.คณิตศาสตร์ประยุกต์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2556
วท.ม.คณิตศาสตร์ประยุกต์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2553