วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเครื่องกล

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม / หลักสูตรสาขาวิชา

อาจารย์ประจำหลักสูตร

รูปภาพ ชื่อ-สกุล
เลขบัตรประชาชน
ตำแหน่ง
ทางวิชาการ
คุณวุฒิการศึกษา
สถาบันที่จบ
ปีที่จบ
ผศ.อัศวิน สืบนุการณ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วศ.ม.วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
2545
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
2541
อ.จิรวัฒน์ รักการ
อาจารย์ ค.อ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระณครเหนือ
2546
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
2541