ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน

อาจารย์ประจำหลักสูตร

รูปภาพ ชื่อ-สกุล
เลขบัตรประชาชน
ตำแหน่ง
ทางวิชาการ
คุณวุฒิการศึกษา
สถาบันที่จบ
ปีที่จบ
ผศ.ไพรเวช งามสอาด
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ค.อ.ม.เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
2547
ค.บ.คอมพิวเตอร์ศึกษา
วิทยาลัยครูนครราชสีมา
-
อ.เอกธนัช เหลืองศิริวรรณ
อาจารย์ วท.ม.คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
2554
ค.บ.คอมพิวเตอร์ศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
-
ผศ.ปรียา งามสอาด
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ บธ.ม.บริหารธุรกิจ
มหาลัยรามคำแหง
2547
วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
2538
อ.ดร.ศิริลักษณ์ หวังชอบ
อาจารย์ ค.ด.เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารการศึกษา
มหาวิทยาลัยเราชภัฏสุรินทร์
2562
ค.อ.ม.ครุศาสตร์เทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
2554
วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
2549
อ.กัญญาณี สมอ
อาจารย์ ค.ม.คอมพิวเตอร์ศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
2561
วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
2553