ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / ภาควิชาเกษตรและสิ่งแวดล้อม

อาจารย์ประจำหลักสูตร

รูปภาพ ชื่อ-สกุล
เลขบัตรประชาชน
ตำแหน่ง
ทางวิชาการ
คุณวุฒิการศึกษา
สถาบันที่จบ
ปีที่จบ
ผศ.สมนึก รัตนกำเหนิด
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คบ.การบริหารการศึกษา
-
คม.การบริหารการศึกษา
-
อ.ศิริกุล อัมพะวะสิริ
อาจารย์ วท.ม.คหกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2552
คศ.บ.คหกรรมศาสตร์ศึกษา-ผ้าและเครื่องแต่งกาย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
-
อ.รัชวรรณ จันทเขต
อาจารย์ วท.ม.คหกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2557
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
-
ผศ.วารุณี สุวรรณานนท์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คศ.บ.ผ้าและเส้นใย
-
คศ.ม.ผ้าและเส้นใย
-
ผศ.พรพิมล วงศ์เสนา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คศ.บ.พัฒนาสังคม
-
คศ.ม.พัฒนาสังคม
-