ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน

อาจารย์ประจำหลักสูตร

รูปภาพ ชื่อ-สกุล
เลขบัตรประชาชน
ตำแหน่ง
ทางวิชาการ
คุณวุฒิการศึกษา
สถาบันที่จบ
ปีที่จบ
ผศ.จุรี สุวรรณศรี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วท.ม.คณิตศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2551
วท.บ.คณิตศาสตร์
มทล.พระจอมเกล้าธนบุรี
-
อ.อรุณธิดา สีเชียงหา
อาจารย์ ศษ.ม.คณิตศาสตร์ศึกษา
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
2552
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
-
อ.ดร.วิภาวดี มูลไชยสุข
อาจารย์ ปร.ด.ภาวะผู้นำทางการบริหารการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
2555
ศษ.ม.คณิตศาสตร์ศึกษา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2539
ค.บ.คณิตศาสตร์
วิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
2534
อ.ดร.ประฎิชญา สร้อยจิตร
อาจารย์ กศ.ด.หลักสูตรและการสอน
มหาวิทยาลัยบูรพา
2562
ค.บ.คณิตศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์
2548