ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา
คณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร / หลักสูตรสาขาวิชา

อาจารย์ประจำหลักสูตร

รูปภาพ ชื่อ-สกุล
เลขบัตรประชาชน
ตำแหน่ง
ทางวิชาการ
คุณวุฒิการศึกษา
สถาบันที่จบ
ปีที่จบ
ผศ.ชัยนะรินทร์ ทับมะเริง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศศ.ม.หลักสูตรและการสอน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
2552
ศษ.ม.หลักสูตรและการสอน
-
ผศ.ดร.ประวัติ สมเป็น
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Ph.DRural Development
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
-
วท.บ.เกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
-
Ph.DRural Development
Central Lozon State University
-
อ.ไพฑูรย์ ทองสุข
อาจารย์ วท.ม.ครุศาสตร์เทคโนโลยี
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
2556
คอ.บ.เทคโนโลยีการเกษตร - การผลิตสัตว์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
2554
อ.ดร.สุนิสา เยาวสกุลมาศ
อาจารย์ ปร.ด.เกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2562
คอ.บ.เทคโนโลยีการเกษตร - การผลิตสัตว์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง
2543