ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา
คณะครุศาสตร์ / หลักสูตรสาขาวิชา

อาจารย์ประจำหลักสูตร

รูปภาพ ชื่อ-สกุล
เลขบัตรประชาชน
ตำแหน่ง
ทางวิชาการ
คุณวุฒิการศึกษา
สถาบันที่จบ
ปีที่จบ
ผศ.ดร.ทิพจุฑา สุภิมารส สิงคเสลิต
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ค.ด.การศึกษาปฐมวัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2550
ค.บ.การศึกษาปฐมวัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
-
ค.ม.การศึกษาปฐมวัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
-
ผศ.ดร.คนึง สายแก้ว
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศษ.ด.การบริหารการศึกษา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2549
กศ.ม.การศึกษาปฐมวัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
2533
ค.บ.การอนุบาลศึกษา
วิทยาลัยครูสวนดุสิต
2523
อ.ผ่องนภา พรหมเกษ
อาจารย์ กศ.ม.การศึกษาปฐมวัย
มศว.ประสานมิตร
2542
ค.บ.การศึกษาปฐมวัย
วิทยาลัยครูนครราชสีมา
-
อ.ปิยนันท์ พูลโสภา
อาจารย์ ศศ.ม.การศึกษาปฐมวัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2558
ค.บ.การศึกษาปฐมวัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
-