ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา
คณะครุศาสตร์ / หลักสูตรสาขาวิชา

อาจารย์ประจำหลักสูตร

รูปภาพ ชื่อ-สกุล
เลขบัตรประชาชน
ตำแหน่ง
ทางวิชาการ
คุณวุฒิการศึกษา
สถาบันที่จบ
ปีที่จบ
อ.กิตติศักดิ์ มีเจริญ
อาจารย์ กศ.ม.พลศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2550
อ.สุรเดช โพธิกุล
อาจารย์ ค.ม.พลศึกษา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2548
ค.ม.พลศึกษา
มหาวิทยาลัยข่อนแก่น
-
อ.สมพงษ์ มณีศักดิ์ประเสริฐ
อาจารย์ ค.ม.พลศึกษา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2549
วท.บ.พลศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2545
อ.วารีรัตน์ แย้มประดิษฐ์
อาจารย์ กศ.ม.พลศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ
2554
วทบ.สุขศึกษาและพลศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ
2543
อ.จักรี อย่าเสียสัตย์
อาจารย์ ค.ม.สุขศึกษาและพลศึกษา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2014
วท.บ.วิทยาศาสตร์การกีฬา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2012