ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา
คณะครุศาสตร์ / หลักสูตรสาขาวิชา

อาจารย์ประจำหลักสูตร

รูปภาพ ชื่อ-สกุล
เลขบัตรประชาชน
ตำแหน่ง
ทางวิชาการ
คุณวุฒิการศึกษา
สถาบันที่จบ
ปีที่จบ
อ.ดร.กมลรัตน์ วงศ์ถามาตย์
อาจารย์ กศ.ด.หลักสูตรและการสอน
มหาวิทยาลัยบูรพา
2562
กศ.ดหลักสูตรและการสอน
มหาวิทยาลัยบูรพา
2562
ศษ.ม.การประถมศึกษา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2542
กศ.บ.ประถมศึกษา
มหาวิทยาลัยบูรพา
2539
อ.สุวกันต์ ศรีทองลัทธิกุล
อาจารย์ กศ.ม.ประถมศึกษา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2540
ค.บ.ประถมศึกษา
วิทยาลัยครูบุรีรัมย์
-
อ.ประดับเกียรติ จันทร์ไทย
อาจารย์ ค.ม.ประถมศึกษา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2533
ค.บ.การประถมศึกษา
วิทยาลัยครูสุรินทร์
-
อ.พัชรี เขตต์จะโป๊ะ
อาจารย์ ศษ.ม.จิตวิทยาการศึกษา
มหาวิทาลัยเชียงใหม่
2552
ศษ.บ.การประถมศึกษา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
-
อ.ดร.ชินวัตร บุปผาวัลย์
อาจารย์ ศษ.บ.การประถมศึกษา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
-
กศ.ม.การประถมศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
-
กศ.ด.การบริหารการศึกษา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
-