ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน

อาจารย์ประจำหลักสูตร

รูปภาพ ชื่อ-สกุล
เลขบัตรประชาชน
ตำแหน่ง
ทางวิชาการ
คุณวุฒิการศึกษา
สถาบันที่จบ
ปีที่จบ
ผศ.ดร.ภัชญา เสาเวียง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปร.ด.ยุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
2557
ค.ม.การศึกษาวิทยาศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2539
ค.บ.เคมี
วิทยาลัยครูนครราชสีมา
2531
ผศ.สมพร จันทมัตตุการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศศ.ม.ศึกษาศาสตร์-การสอน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2540
ค.บ.เคมี
วิทยาลัยครูจันทรเกษม
2534
อ.ประสงค์ ตั๊งประสิทธิ์
อาจารย์ วท.ม.การสอนเคมี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2530
กศ.บ.วิทยาศาสตร์
มศว.บางแสน
-
ผศ.ประภัสรา ศิริขันธ์แสง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วท.ม.เทคโนโลยีชีวภาพ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2551
วท.บ.เทคโนโลยีชีวภาพ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
2547
อ.ประภัสสร บัวนาค
อาจารย์ วท.ม.เคมี
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2554
วท.ม.เคมี
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
-
อ.ดร.อรุณชัย ตั้งเจริญบำรุงสุข
อาจารย์ วท.ด.เคมี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2547
วท.ม.เคมี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2542
วท.บ.เคมี
มหาวิทยาลัยมหิดล
2536