วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน

อาจารย์ประจำหลักสูตร

รูปภาพ ชื่อ-สกุล
เลขบัตรประชาชน
ตำแหน่ง
ทางวิชาการ
คุณวุฒิการศึกษา
สถาบันที่จบ
ปีที่จบ
อ.เยาวมาลย์ วงศ์ณรัตน์
อาจารย์ วท.ม.เทคโนโลยีสารสนเทศ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
2546
ค.บ.คอมพิวเตอร์ศึกษา
รภ.สุรินทร์
2540
อ.ฐิตาภรณ์ นิลวรรณ
อาจารย์ วท.ม.เทคโนโลยีสารสนเทศ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
2547
ค.บ.คอมพิวเตอร์ศึกษา
สถาบันราชภัฏสุรินทร์
2540
อ.ดร.วัจนารัตน์ ควรดี
อาจารย์ ปร.ด.เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
2561
วท.ม.ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
2551
วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
2006
ผศ.ดร.วาฤทธิ์ นวลนาง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ค.ด.เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
2559
ค.ม.เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
2553
บธ.บ.ระบบสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
2549
อ.สุวัฒน์ กล้วยทอง
อาจารย์ วท.ม.วิทยาการคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
2556
วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
2548