เศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การพัฒนาชุมชน

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา
คณะวิทยาการจัดการ / หลักสูตรสาขาวิชา

แผนการเรียนการสอนสำหรับหมู่เรียน 621254001

ภาคการศึกษาที่ 1/62
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1 พื้นฐานมนุษย์และสังคม 2001216g หลักการบริหารและการจัดการ
2 พื้นฐานมนุษย์และสังคม 2001208g การเป็นผู้ประกอบการสร้างสรรค์
3 พื้นฐานวิทย์-คณิต 4001101g วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เพื่อการแก้ปัญหาในชีวิต
4 วิชาแกน 3591102n คณิตศาสตร์สำหรับนักเศรษฐศาสตร์
5 วิชาแกน 3591103x หลักการบัญชีสำหรับนักเศรษฐศาสตร์
6 เอกบังคับ 3591101x หลักเศรษฐศาสตร์
7 เอกบังคับ 3591201x เศรษฐศาสตร์สื่อสารดิจิทัลสำหรับชุมชน
ภาคการศึกษาที่ 2/62
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
8 พื้นฐานภาษา 1501103g ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
9 พื้นฐานภาษา 1501101g ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
10 พื้นฐานมนุษย์และสังคม 2001101g ความงามของชีวิต
11 วิชาแกน 3591104x หลักและทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาค
12 วิชาแกน 3591105n สถิติสำหรับนักเศรษฐศาสตร์
13 เอกบังคับ 3591203x เศรษฐศาสตร์ความพอเพียงด้วยศาสตร์พระราชา
14 เอกบังคับ 3591202x เศรษฐศาสตร์เพื่อการพัฒนา
ภาคการศึกษาที่ 1/63
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
15 พื้นฐานภาษา 1501102g ภาษาอังกฤษประยุกต์เพื่อการสนทนา
16 พื้นฐานมนุษย์และสังคม 2001102g ศาสตร์พระราชา
17 พื้นฐานวิทย์-คณิต 4001102g ศาสตร์เพื่อชีวิต
18 พื้นฐานวิทย์-คณิต 4001103g การรู้ดิจิทัล
19 วิชาแกน 3592102x ภาษาอังกฤษสำหรับนักเศรษฐศาสตร์
20 วิชาแกน 3592101x หลักและทฤษฎีเศรษฐศาสตร์มหภาค
21 เอกบังคับ 3592202x เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการทรัพยากรชุมชน
22 เอกบังคับ 3592203x เศรษฐศาสตร์ดิจิทัลและงานสร้างสรรค์
23 เอกบังคับ 3592201x เศรษฐศาสตร์การเกษตร
ภาคการศึกษาที่ 2/63
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
24 พื้นฐานภาษา 1501103g ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
25 พื้นฐานมนุษย์ 2001102g ศาสตร์พระราชา
26 พื้นฐานวิทย์-คณิต 4001103g การรู้ดิจิทัล
27 พื้นฐานวิทย์-คณิต 4001102g ศาสตร์เพื่อชีวิต
28 เอกบังคับ 3592204x การวิเคราะห์เศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลกเพื่อการเรียนรู้สำหรับชุมชน
29 เอกบังคับ 3592205x เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
30 เอกบังคับ 3592206x โปรแกรมสำเร็จรูปทางเศรษฐศาสตร์
31 เอกบังคับ 3592210x เศรษฐศาสตร์การบริหารการเงินธุรกิจ
ภาคการศึกษาที่ 1/64
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
32 วิชาแกน 3593101x จริยธรรมทางวิชาชีพเศรษฐศาสตร์
33 เอกบังคับ 3593202x เศรษฐศาสตร์การจัดการโลจิสติกส์สำหรับชุมชน
34 เอกบังคับ 3593201x เศรษฐศาสตร์ธุรกิจชุมชน
ภาคการศึกษาที่ 2/64
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
35 วิชาแกน 3593102x ระเบียบวิธีวิจัยทางเศรษฐศาสตร์
36 เอกบังคับ 3593203x เศรษฐศาสตร์การเงินและการลงทุน
37 เอกบังคับ 3593204x การวิเคราะห์และประเมินโครงการชุมชน
38 เอกเลือก 3592216x เศรษฐศาสตร์ภาคบริการ
ภาคการศึกษาที่ 1/65
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
39 ปฏิบัติ 3594301g เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางเศรษฐศาสตร์
40 วิชาแกน 3594101x สัมมนาทางเศรษฐศาสตร์ว่าด้วยเศรษฐศาสตร์ชุมชน
ภาคการศึกษาที่ 2/65
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
41 ปฏิบัติ 3594302g การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางเศรษฐศาสตร์
42 ปฏิบัติ 3594302n ฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางเศรษฐศาสตร์

แผนการเรียนการสอนสำหรับหมู่เรียน 651254001

ภาคการศึกษาที่ 1/65
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1 พื้นฐานมนุษย์และสังคม 2001208g การเป็นผู้ประกอบการสร้างสรรค์
2 พื้นฐานมนุษย์และสังคม 2001216g หลักการบริหารและการจัดการ
3 พื้นฐานวิทย์-คณิต 4001101g วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เพื่อการแก้ปัญหาในชีวิต
4 วิชาแกน 3591102n คณิตศาสตร์สำหรับนักเศรษฐศาสตร์
5 วิชาแกน 3591103x หลักการบัญชีสำหรับนักเศรษฐศาสตร์
6 เอกบังคับ 3591101x หลักเศรษฐศาสตร์
7 เอกบังคับ 3591201x เศรษฐศาสตร์สื่อสารดิจิทัลสำหรับชุมชน
ภาคการศึกษาที่ 2/65
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
8 พื้นฐานภาษา 1501101g ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
9 พื้นฐานภาษา 1501103g ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
10 พื้นฐานมนุษย์และสังคม 2001101g ความงามของชีวิต
11 วิชาแกน 3591104x หลักและทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาค
12 วิชาแกน 3591105n สถิติสำหรับนักเศรษฐศาสตร์
13 เอกบังคับ 3591202x เศรษฐศาสตร์เพื่อการพัฒนา
14 เอกบังคับ 3591203x เศรษฐศาสตร์ความพอเพียงด้วยศาสตร์พระราชา