วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการ

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม / หลักสูตรสาขาวิชา

แผนการเรียนการสอนสำหรับหมู่เรียน 621222101

ภาคการศึกษาที่ 1/62
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1 พื้นฐานมนุษย์และสังคม 2001212g สุนทรียภาพของชีวิต
2 พื้นฐานมนุษย์และสังคม 2001206g กฎหมายในชีวิตประจำวัน
3 พื้นฐานวิทย์-คณิต 4001101g วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เพื่อการแก้ปัญหาในชีวิต
4 เอกบังคับ 5690101n คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1
5 เอกบังคับ 5690103n พื้นฐานฟิสิกส์วิศวกรรม
6 เอกบังคับ 5690201n เขียนแบบวิศวกรรม
7 เอกบังคับ 5690205n โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ภาคการศึกษาที่ 2/62
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
8 พื้นฐานภาษา 1501103g ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
9 พื้นฐานภาษา 1501101g ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
10 พื้นฐานมนุษย์และสังคม 2001101g ความงามของชีวิต
11 เอกบังคับ 5690102n คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2
12 เอกบังคับ 5690104n พื้นฐานเคมีวิศวกรรม
13 เอกบังคับ 5690203n พระราชบัญญัติและมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
14 เอกบังคับ 5690307x ภาษาอังกฤษเทคนิคสำหรับวิศวกรรมการจัดการ
ภาคการศึกษาที่ 1/63
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
15 พื้นฐานมนุษย์และสังคม 2001102g ศาสตร์พระราชา
16 พื้นฐานวิทย์-คณิต 4001102g ศาสตร์เพื่อชีวิต
17 เอกบังคับ 5690208x วิศวกรรมไฟฟ้าเบื้องต้น
18 เอกบังคับ 5690301n การจัดการอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
19 เอกบังคับ 5690302n เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม
20 เอกบังคับ 5690207n การจัดการโครงการวิศวกรรม
21 เอกบังคับ 5690206n สถิติสำหรับวิศวกรรม
ภาคการศึกษาที่ 2/63
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
22 พื้นฐานภาษา 1501102g ภาษาอังกฤษประยุกต์เพื่อการสนทนา
23 พื้นฐานวิทย์-คณิต 4001103g การรู้ดิจิทัล
24 เอกบังคับ 5690204x วัสดุวิศวกรรม
25 เอกบังคับ 5690303n การบริหารคุณภาพในงานวิศวกรรม
26 เอกบังคับ 5690304n ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการงานวิศวกรรม
27 เอกบังคับ 5690311x คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบและการผลิต
28 เอกเลือก 5690422n การจัดการความปลอดภัย
ภาคการศึกษาที่ 1/64
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
29 เอกบังคับ 5690403x การจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน
30 เอกบังคับ 5690401x กระบวนการผลิต
31 เอกบังคับ 5690314x ปฏิบัติการการจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน
32 เอกบังคับ 5690313x ปฏิบัติการการศึกษาการทำงานในอุตสาหกรรม
33 เอกบังคับ 5690312x การศึกษาการทำงานในอุตสาหกรรม
34 เอกเลือก 5690405n อุปกรณ์เบื้องต้นในอุตสาหกรรม
35 เอกเลือก 5690404n การจัดการสิ่งแวดล้อมสำหรับอุตสาหกรรม
ภาคการศึกษาที่ 2/64
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
36 เอกบังคับ 5690309x เตรียมโครงการพิเศษทางวิศวกรรมการจัดการ
37 เอกบังคับ 5690402n การวางแผนและควบคุมการผลิต
38 เอกบังคับ 5690416x การจัดการพลังงาน
39 เอกบังคับ 5690402o การวางแผนและควบคุมการผลิต
40 เอกบังคับ 5690308x การวิจัยดำเนินงาน
41 เอกเลือก 5690406n การจัดการผลิตภาพและการจัดการด้านวิศวกรรม
42 เอกเลือก 5690428x การวางผังโรงงาน
ภาคการศึกษาที่ 1/65
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
43 ปฏิบัติ 5690501x การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
44 เอกบังคับ 5690310x โครงการพิเศษทางวิศวกรรมการจัดการ
45 เอกบังคับ 5690305n การจัดการองค์กรวิศวกรรม
46 เอกเลือก 5690426x สัมมนาทางวิศวกรรมการจัดการ
ภาคการศึกษาที่ 2/65
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
47 ปฏิบัติ 5690502x การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

แผนการเรียนการสอนสำหรับหมู่เรียน 641222801

ภาคการศึกษาที่ 1/64
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1 พื้นฐานภาษา 1501103g ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
2 พื้นฐานภาษา 1501101g ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
3 พื้นฐานมนุษย์และสังคม 2001101g ความงามของชีวิต
4 เอกบังคับ 5690101n คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1
5 เอกบังคับ 5690103n พื้นฐานฟิสิกส์วิศวกรรม
6 เอกบังคับ 5690201n เขียนแบบวิศวกรรม
7 เอกบังคับ 5690205n โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ภาคการศึกษาที่ 2/64
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
8 พื้นฐานภาษา 1501102g ภาษาอังกฤษประยุกต์เพื่อการสนทนา
9 พื้นฐานมนุษย์และสังคม 2001208g การเป็นผู้ประกอบการสร้างสรรค์
10 พื้นฐานวิทย์-คณิต 4001101g วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เพื่อการแก้ปัญหาในชีวิต
11 เอกบังคับ 5690104n พื้นฐานเคมีวิศวกรรม
12 เอกบังคับ 5690102n คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2
13 เอกบังคับ 5690203n พระราชบัญญัติและมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
14 เอกบังคับ 5690307x ภาษาอังกฤษเทคนิคสำหรับวิศวกรรมการจัดการ
ภาคการศึกษาที่ 1/65
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
15 พื้นฐานมนุษย์และสังคม 2001102g ศาสตร์พระราชา
16 พื้นฐานวิทย์-คณิต 4001102g ศาสตร์เพื่อชีวิต
17 เอกบังคับ 5690208x วิศวกรรมไฟฟ้าเบื้องต้น
18 เอกบังคับ 5690301n การจัดการอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
19 เอกบังคับ 5690302n เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม
20 เอกบังคับ 5690207n การจัดการโครงการวิศวกรรม
21 เอกบังคับ 5690206n สถิติสำหรับวิศวกรรม
ภาคการศึกษาที่ 2/65
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
22 พื้นฐานวิทย์-คณิต 4001103g การรู้ดิจิทัล
23 เอกบังคับ 5690311x คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบและการผลิต
24 เอกบังคับ 5690304n ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการงานวิศวกรรม
25 เอกบังคับ 5690303n การบริหารคุณภาพในงานวิศวกรรม
26 เอกบังคับ 5690204x วัสดุวิศวกรรม
27 เอกเลือก 5690404n การจัดการสิ่งแวดล้อมสำหรับอุตสาหกรรม
ภาคการศึกษาที่ 1/66
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
28 เอกบังคับ 5690401x กระบวนการผลิต
29 เอกบังคับ 5690403x การจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน
30 เอกบังคับ 5690314x ปฏิบัติการการจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน
31 เอกบังคับ 5690313x ปฏิบัติการการศึกษาการทำงานในอุตสาหกรรม
32 เอกบังคับ 5690312x การศึกษาการทำงานในอุตสาหกรรม
33 เอกเลือก 5690422n การจัดการความปลอดภัย
34 เอกเลือก 5690405n อุปกรณ์เบื้องต้นในอุตสาหกรรม
ภาคการศึกษาที่ 2/66
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
35 เลือกเสรี 5690421n วิศวกรรมคุณค่า
36 เอกบังคับ 5690308x การวิจัยดำเนินงาน
37 เอกบังคับ 5690309x เตรียมโครงการพิเศษทางวิศวกรรมการจัดการ
38 เอกบังคับ 5690402o การวางแผนและควบคุมการผลิต
39 เอกบังคับ 5690416x การจัดการพลังงาน
40 เอกเลือก 5690426x สัมมนาทางวิศวกรรมการจัดการ
ภาคการศึกษาที่ 1/67
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
41 ปฏิบัติ 5690503o การเตรียมสหกิจศึกษา
42 ปฏิบัติ 5690501x การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
43 เลือกเสรี 5690406n การจัดการผลิตภาพและการจัดการด้านวิศวกรรม
44 เอกบังคับ 5690310x โครงการพิเศษทางวิศวกรรมการจัดการ
45 เอกบังคับ 5690305n การจัดการองค์กรวิศวกรรม
ภาคการศึกษาที่ 2/67
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
46 ปฏิบัติ 5690504o สหกิจศึกษา
47 ปฏิบัติ 5690502x การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

แผนการเรียนการสอนสำหรับหมู่เรียน 651222801

ภาคการศึกษาที่ 1/65
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1 พื้นฐานภาษา 1501103g ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
2 พื้นฐานภาษา 1501101g ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
3 พื้นฐานมนุษย์และสังคม 2001101g ความงามของชีวิต
4 เอกบังคับ 5690101n คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1
5 เอกบังคับ 5690103n พื้นฐานฟิสิกส์วิศวกรรม
6 เอกบังคับ 5690201n เขียนแบบวิศวกรรม
7 เอกบังคับ 5690205n โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ภาคการศึกษาที่ 2/65
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
8 พื้นฐานภาษา 1501102g ภาษาอังกฤษประยุกต์เพื่อการสนทนา
9 พื้นฐานมนุษย์และสังคม 2001208g การเป็นผู้ประกอบการสร้างสรรค์
10 พื้นฐานวิทย์-คณิต 4001101g วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เพื่อการแก้ปัญหาในชีวิต
11 เอกบังคับ 5690307x ภาษาอังกฤษเทคนิคสำหรับวิศวกรรมการจัดการ
12 เอกบังคับ 5690203n พระราชบัญญัติและมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
13 เอกบังคับ 5690104n พื้นฐานเคมีวิศวกรรม
14 เอกบังคับ 5690102n คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2
ภาคการศึกษาที่ 1/66
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
15 พื้นฐานมนุษย์และสังคม 2001102g ศาสตร์พระราชา
16 พื้นฐานวิทย์-คณิต 4001102g ศาสตร์เพื่อชีวิต
17 เอกบังคับ 5690206n สถิติสำหรับวิศวกรรม
18 เอกบังคับ 5690207n การจัดการโครงการวิศวกรรม
19 เอกบังคับ 5690208x วิศวกรรมไฟฟ้าเบื้องต้น
20 เอกบังคับ 5690301n การจัดการอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
21 เอกบังคับ 5690302n เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม
ภาคการศึกษาที่ 2/66
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
22 พื้นฐานมนุษย์และสังคม 2001206g กฎหมายในชีวิตประจำวัน
23 พื้นฐานวิทย์-คณิต 4001103g การรู้ดิจิทัล
24 เอกบังคับ 5690311x คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบและการผลิต
25 เอกบังคับ 5690304n ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการงานวิศวกรรม
26 เอกบังคับ 5690303n การบริหารคุณภาพในงานวิศวกรรม
27 เอกบังคับ 5690204x วัสดุวิศวกรรม
28 เอกเลือก 5690404n การจัดการสิ่งแวดล้อมสำหรับอุตสาหกรรม
ภาคการศึกษาที่ 1/67
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
29 เอกบังคับ 5690312x การศึกษาการทำงานในอุตสาหกรรม
30 เอกบังคับ 5690313x ปฏิบัติการการศึกษาการทำงานในอุตสาหกรรม
31 เอกบังคับ 5690314x ปฏิบัติการการจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน
32 เอกบังคับ 5690403x การจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน
33 เอกบังคับ 5690401x กระบวนการผลิต
34 เอกเลือก 5690405n อุปกรณ์เบื้องต้นในอุตสาหกรรม
35 เอกเลือก 5690422n การจัดการความปลอดภัย
ภาคการศึกษาที่ 2/67
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
36 เลือกเสรี 5690421n วิศวกรรมคุณค่า
37 เอกบังคับ 5690308x การวิจัยดำเนินงาน
38 เอกบังคับ 5690416x การจัดการพลังงาน
39 เอกบังคับ 5690402o การวางแผนและควบคุมการผลิต
40 เอกบังคับ 5690309x เตรียมโครงการพิเศษทางวิศวกรรมการจัดการ
41 เอกเลือก 5690426x สัมมนาทางวิศวกรรมการจัดการ
ภาคการศึกษาที่ 1/68
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
42 ปฏิบัติ 5690501x การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
43 ปฏิบัติ 5690503o การเตรียมสหกิจศึกษา
44 เลือกเสรี 5690406n การจัดการผลิตภาพและการจัดการด้านวิศวกรรม
45 เอกบังคับ 5690305n การจัดการองค์กรวิศวกรรม
46 เอกบังคับ 5690310x โครงการพิเศษทางวิศวกรรมการจัดการ
ภาคการศึกษาที่ 2/68
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
47 ปฏิบัติ 5690502x การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
48 ปฏิบัติ 5690504o สหกิจศึกษา