บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา
คณะวิทยาการจัดการ / หลักสูตรสาขาวิชา

แผนการเรียนการสอนสำหรับหมู่เรียน 621254701

ภาคการศึกษาที่ 1/62
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1 พื้นฐานมนุษย์และสังคม 2001216g หลักการบริหารและการจัดการ
2 พื้นฐานมนุษย์และสังคม 2001208g การเป็นผู้ประกอบการสร้างสรรค์
3 พื้นฐานวิทย์-คณิต 4001101g วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เพื่อการแก้ปัญหาในชีวิต
4 วิชาแกน 3561002g จริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคมธุรกิจ
5 วิชาแกน 3591101x หลักเศรษฐศาสตร์
6 วิชาแกน 3591101n หลักเศรษฐศาสตร์
7 เอกบังคับ 3601001g การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับธุรกิจ
ภาคการศึกษาที่ 2/62
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
8 พื้นฐานภาษา 1501101g ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
9 พื้นฐานภาษา 1501103g ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
10 พื้นฐานสังคม 2001101g ความงามของชีวิต
11 วิชาแกน 3542403g การจัดการการตลาด
12 วิชาแกน 3562004g การจัดการทรัพยากรมนุษย์
13 วิชาแกน 3521101x การบัญชีชั้นต้น
ภาคการศึกษาที่ 1/63
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
14 พื้นฐานมนุษย์และสังคม 1501102g ภาษาอังกฤษประยุกต์เพื่อการสนทนา
15 พื้นฐานวิทย์-คณิต 4001103g การรู้ดิจิทัล
16 วิชาแกน 3532202x การภาษีอากรธุรกิจ
17 วิชาแกน 3532401g การจัดการการเงิน
18 วิชาแกน 3562005g การจัดการการผลิตและการดำเนินงาน
19 วิชาแกน 3562003x ภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจ
20 เอกบังคับ 3561105c การจัดการความรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่นร่วมสมัย
21 เอกบังคับ 3582101n การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
22 เอกบังคับ 3561101b การจัดการและพฤติกรรมองค์การ
23 เอกบังคับ 3561104c กระบวนทัศน์การพัฒนา
24 เอกเลือก 3562203b การพัฒนาองค์การ
25 เอกเลือก 3562205b มนุษยสัมพันธ์ในองค์การ
26 เอกเลือก 3563211b การจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก
ภาคการศึกษาที่ 2/63
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
27 พื้นฐานมนุษย์และสังคม 2001102g ศาสตร์พระราชา
28 พื้นฐานวิทย์-คณิต 4001102g ศาสตร์เพื่อชีวิต
29 เอกบังคับ 3562104n การจัดการธุรกิจชุมชนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
30 เอกบังคับ 3583115i การจัดการการตลาดระหว่างประเทศ
31 เอกบังคับ 3583106i การจัดการทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ
32 เอกบังคับ 3582103i สภาพแวดล้อมทางธุรกิจระหว่างประเทศ
33 เอกบังคับ 3562107c การจัดการตลาดชุมชน
34 เอกบังคับ 3562106b ภาวะผู้นำและการบริหารทีมงาน
35 เอกบังคับ 3561106c ชุมชนกับนวัตกรรมทางสังคม
36 เอกบังคับ 3561105c การจัดการความรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่นร่วมสมัย
37 เอกบังคับ 3561103b กฎหมายสำหรับนักธุรกิจ
38 เอกบังคับ 3561104c กระบวนทัศน์การพัฒนา
ภาคการศึกษาที่ 1/64
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
39 วิชาแกน 3563010g การจัดการนวัตกรรม
40 เอกบังคับ 3562105b การเจรจาต่อรองทางธุรกิจ
41 เอกบังคับ 3562108n การจัดทำแผนแม่บทชุมชนร่วมสมัย
42 เอกบังคับ 3562109c การจัดการธุรกิจชุมชน
43 เอกบังคับ 3583116i ภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจระหว่างประเทศ
44 เอกบังคับ 3582104i การจัดการข้ามวัฒนธรรม
45 เอกบังคับ 3563109n การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ
ภาคการศึกษาที่ 2/64
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
46 เอกบังคับ 3583111i การวิจัยธุรกิจระหว่างประเทศ
47 เอกบังคับ 3583110i การจัดการการนำเข้าและส่งออก
48 เอกบังคับ 3583109n ผู้ประกอบการและการประกอบธุรกิจในอาเซียน
49 เอกบังคับ 3564113c การวิจัยนวัตกรรมชุมชน
50 เอกบังคับ 3563113c เทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อการสร้างนวัตกรรม
51 เอกบังคับ 3563112c การจัดการเครือข่ายชุมชน
52 เอกบังคับ 3563111b การวิจัยทางธุรกิจ
53 เอกบังคับ 3563108n การจัดการความเสี่ยงทางธุรกิจ
54 เอกบังคับ 3563009g สถิติและโปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับงานธุรกิจ
55 เอกบังคับ 3524301b การบัญชีเพื่อการจัดการ
ภาคการศึกษาที่ 1/65
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
56 ปฏิบัติ 3565601g การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพบริหารธุรกิจ
57 ปฏิบัติ 3565701n การเตรียมฝึกสหกิจศึกษา
58 วิชาแกน 3532202x การภาษีอากรธุรกิจ
59 วิชาแกน 3564010g การจัดการเชิงกลยุทธ์
60 เอกบังคับ 3564112n สัมมนาการจัดการธุรกิจ
61 เอกบังคับ 3584114i สัมมนาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
62 เอกบังคับ 3564114c สัมมนาการจัดการนวัตกรรมชุมชน
ภาคการศึกษาที่ 2/65
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
63 ปฏิบัติ 3565702g สหกิจศึกษา
64 ปฏิบัติ 3565602g การฝึกประสบการณ์วิชาชีพบริหารธุรกิจ
65 วิชาแกน 3565702n สหกิจศึกษา

แผนการเรียนการสอนสำหรับหมู่เรียน 631254701

ภาคการศึกษาที่ 1/63
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1 พื้นฐานภาษา 1501101g ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
2 พื้นฐานมนุษย์และสังคม 2001216g หลักการบริหารและการจัดการ
3 พื้นฐานวิทย์-คณิต 4001101g วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เพื่อการแก้ปัญหาในชีวิต
4 วิชาแกน 3561002g จริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคมธุรกิจ
5 วิชาแกน 3591101x หลักเศรษฐศาสตร์
6 วิชาแกน 3601001g การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับธุรกิจ
7 วิชาแกน 3562004g การจัดการทรัพยากรมนุษย์
8 วิชาแกน 3561002n จริยธรรมทางธุรกิจและความรับผิดชอบต่อสังคม
9 วิชาแกน 3591101n หลักเศรษฐศาสตร์
10 เอกบังคับ 3601001g การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับธุรกิจ
11 เอกบังคับ 3561002n จริยธรรมทางธุรกิจและความรับผิดชอบต่อสังคม
ภาคการศึกษาที่ 2/63
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
12 พื้นฐานภาษา 1501102g ภาษาอังกฤษประยุกต์เพื่อการสนทนา
13 พื้นฐานภาษา 1501103g ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
14 พื้นฐานสังคม 2001101g ความงามของชีวิต
15 วิชาแกน 3521101x การบัญชีชั้นต้น
16 วิชาแกน 3562005g การจัดการการผลิตและการดำเนินงาน
17 วิชาแกน 3562004g การจัดการทรัพยากรมนุษย์
18 วิชาแกน 3542403g การจัดการการตลาด
19 เอกบังคับ 3532202x การภาษีอากรธุรกิจ
20 เอกเลือก 3562205b มนุษยสัมพันธ์ในองค์การ
ภาคการศึกษาที่ 1/64
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
21 พื้นฐานมนุษย์และสังคม 2001208g การเป็นผู้ประกอบการสร้างสรรค์
22 พื้นฐานวิทย์-คณิต 4001103g การรู้ดิจิทัล
23 วิชาแกน 3562003x ภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจ
24 วิชาแกน 3562005g การจัดการการผลิตและการดำเนินงาน
25 วิชาแกน 3532401g การจัดการการเงิน
26 เอกบังคับ 3582101n การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
27 เอกบังคับ 3582103i สภาพแวดล้อมทางธุรกิจระหว่างประเทศ
28 เอกบังคับ 3562105b การเจรจาต่อรองทางธุรกิจ
29 เอกบังคับ 3561105c การจัดการความรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่นร่วมสมัย
30 เอกบังคับ 3561104c กระบวนทัศน์การพัฒนา
31 เอกบังคับ 3561101b การจัดการและพฤติกรรมองค์การ
32 เอกเลือก 3562201b จิตวิทยาธุรกิจ
ภาคการศึกษาที่ 2/64
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
33 พื้นฐานภาษา 1501102g ภาษาอังกฤษประยุกต์เพื่อการสนทนา
34 พื้นฐานมนุษย์และสังคม 2001102g ศาสตร์พระราชา
35 พื้นฐานวิทย์-คณิต 4001102g ศาสตร์เพื่อชีวิต
36 วิชาแกน 3532202x การภาษีอากรธุรกิจ
37 วิชาแกน 3532202 การภาษีอากรธุรกิจ
38 เอกบังคับ 3583115i การจัดการการตลาดระหว่างประเทศ
39 เอกบังคับ 3561106c ชุมชนกับนวัตกรรมทางสังคม
40 เอกบังคับ 3583106i การจัดการทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ
41 เอกบังคับ 3582103i สภาพแวดล้อมทางธุรกิจระหว่างประเทศ
42 เอกบังคับ 3562107c การจัดการตลาดชุมชน
43 เอกบังคับ 3562104n การจัดการธุรกิจชุมชนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
44 เอกบังคับ 3561105c การจัดการความรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่นร่วมสมัย
45 เอกบังคับ 3561103b กฎหมายสำหรับนักธุรกิจ
46 เอกบังคับ 3562106b ภาวะผู้นำและการบริหารทีมงาน
ภาคการศึกษาที่ 1/65
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
47 วิชาแกน 3563009g สถิติและโปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับงานธุรกิจ
48 วิชาแกน 3563010g การจัดการนวัตกรรม
49 เลือกเสรี 3562203b การพัฒนาองค์การ
50 เอกบังคับ 3583116i ภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจระหว่างประเทศ
51 เอกบังคับ 3582104i การจัดการข้ามวัฒนธรรม
52 เอกบังคับ 3563108n การจัดการความเสี่ยงทางธุรกิจ
53 เอกบังคับ 3563109n การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ
54 เอกบังคับ 3562109c การจัดการธุรกิจชุมชน
55 เอกบังคับ 3562108n การจัดทำแผนแม่บทชุมชนร่วมสมัย
56 เอกบังคับ 3562105b การเจรจาต่อรองทางธุรกิจ
57 เอกบังคับ 3561106c ชุมชนกับนวัตกรรมทางสังคม
58 เอกบังคับ 3562107c การจัดการตลาดชุมชน
59 เอกเลือก 3563207n การพัฒนาบุคลิกภาพทางธุรกิจ
60 เอกเลือก 3563009g สถิติและโปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับงานธุรกิจ
61 เอกเลือก 3584209i ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจเบื้องต้น
ภาคการศึกษาที่ 2/65
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
62 เอกบังคับ 3524301b การบัญชีเพื่อการจัดการ
63 เอกบังคับ 3563009g สถิติและโปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับงานธุรกิจ
64 เอกบังคับ 3583111i การวิจัยธุรกิจระหว่างประเทศ
65 เอกบังคับ 3583110i การจัดการการนำเข้าและส่งออก
66 เอกบังคับ 3583109n ผู้ประกอบการและการประกอบธุรกิจในอาเซียน
67 เอกบังคับ 3564113c การวิจัยนวัตกรรมชุมชน
68 เอกบังคับ 3563113c เทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อการสร้างนวัตกรรม
69 เอกบังคับ 3563112c การจัดการเครือข่ายชุมชน
70 เอกบังคับ 3563111b การวิจัยทางธุรกิจ
71 เอกบังคับ 3563108n การจัดการความเสี่ยงทางธุรกิจ
ภาคการศึกษาที่ 1/66
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
72 ปฏิบัติ 3565601g การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพบริหารธุรกิจ
73 ปฏิบัติ 3565701n การเตรียมฝึกสหกิจศึกษา
74 วิชาแกน 3564010g การจัดการเชิงกลยุทธ์
75 เอกบังคับ 3584114i สัมมนาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
76 เอกบังคับ 3564114c สัมมนาการจัดการนวัตกรรมชุมชน
77 เอกบังคับ 3564112n สัมมนาการจัดการธุรกิจ
ภาคการศึกษาที่ 2/66
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
78 ปฏิบัติ 3565702n สหกิจศึกษา
79 ปฏิบัติ 3565602g การฝึกประสบการณ์วิชาชีพบริหารธุรกิจ
80 ปฏิบัติ 3565702g สหกิจศึกษา

แผนการเรียนการสอนสำหรับหมู่เรียน 631254702

ภาคการศึกษาที่ 1/63
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1 พื้นฐานภาษา 1501101g ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
2 พื้นฐานมนุษย์และสังคม 2001216g หลักการบริหารและการจัดการ
3 พื้นฐานวิทย์-คณิต 4001101g วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เพื่อการแก้ปัญหาในชีวิต
4 วิชาแกน 3561002n จริยธรรมทางธุรกิจและความรับผิดชอบต่อสังคม
5 วิชาแกน 3562004g การจัดการทรัพยากรมนุษย์
6 วิชาแกน 3591101n หลักเศรษฐศาสตร์
7 วิชาแกน 3601001g การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับธุรกิจ
8 วิชาแกน 3591101x หลักเศรษฐศาสตร์
ภาคการศึกษาที่ 2/63
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
9 พื้นฐานภาษา 1501102g ภาษาอังกฤษประยุกต์เพื่อการสนทนา
10 พื้นฐานภาษา 1501103g ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
11 พื้นฐานสังคม 2001101g ความงามของชีวิต
12 วิชาแกน 3521101x การบัญชีชั้นต้น
13 วิชาแกน 3542403g การจัดการการตลาด
14 วิชาแกน 3562005g การจัดการการผลิตและการดำเนินงาน
15 เอกเลือก 3562205b มนุษยสัมพันธ์ในองค์การ
ภาคการศึกษาที่ 1/64
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
16 พื้นฐานมนุษย์และสังคม 2001208g การเป็นผู้ประกอบการสร้างสรรค์
17 พื้นฐานวิทย์-คณิต 4001103g การรู้ดิจิทัล
18 วิชาแกน 3532401g การจัดการการเงิน
19 วิชาแกน 3562003x ภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจ
20 เอกบังคับ 3582103i สภาพแวดล้อมทางธุรกิจระหว่างประเทศ
21 เอกบังคับ 3582101n การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
22 เอกบังคับ 3561101b การจัดการและพฤติกรรมองค์การ
23 เอกบังคับ 3561104c กระบวนทัศน์การพัฒนา
24 เอกบังคับ 3562105b การเจรจาต่อรองทางธุรกิจ
25 เอกบังคับ 3561105c การจัดการความรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่นร่วมสมัย
26 เอกเลือก 3562201b จิตวิทยาธุรกิจ
ภาคการศึกษาที่ 2/64
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
27 พื้นฐานมนุษย์และสังคม 2001102g ศาสตร์พระราชา
28 พื้นฐานวิทย์-คณิต 4001102g ศาสตร์เพื่อชีวิต
29 วิชาแกน 3532202 การภาษีอากรธุรกิจ
30 วิชาแกน 3532202x การภาษีอากรธุรกิจ
31 เอกบังคับ 3561103b กฎหมายสำหรับนักธุรกิจ
32 เอกบังคับ 3561106c ชุมชนกับนวัตกรรมทางสังคม
33 เอกบังคับ 3562104n การจัดการธุรกิจชุมชนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
34 เอกบังคับ 3562106b ภาวะผู้นำและการบริหารทีมงาน
35 เอกบังคับ 3562107c การจัดการตลาดชุมชน
36 เอกบังคับ 3583106i การจัดการทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ
37 เอกบังคับ 3583115i การจัดการการตลาดระหว่างประเทศ
ภาคการศึกษาที่ 1/65
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
38 วิชาแกน 3563010g การจัดการนวัตกรรม
39 วิชาแกน 3563009g สถิติและโปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับงานธุรกิจ
40 เลือกเสรี 3562203b การพัฒนาองค์การ
41 เอกบังคับ 3583116i ภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจระหว่างประเทศ
42 เอกบังคับ 3582104i การจัดการข้ามวัฒนธรรม
43 เอกบังคับ 3563109n การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ
44 เอกบังคับ 3563108n การจัดการความเสี่ยงทางธุรกิจ
45 เอกบังคับ 3562109c การจัดการธุรกิจชุมชน
46 เอกบังคับ 3562108n การจัดทำแผนแม่บทชุมชนร่วมสมัย
47 เอกเลือก 3584209i ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจเบื้องต้น
48 เอกเลือก 3563009g สถิติและโปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับงานธุรกิจ
49 เอกเลือก 3563207n การพัฒนาบุคลิกภาพทางธุรกิจ
ภาคการศึกษาที่ 2/65
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
50 เอกบังคับ 3583109n ผู้ประกอบการและการประกอบธุรกิจในอาเซียน
51 เอกบังคับ 3583111i การวิจัยธุรกิจระหว่างประเทศ
52 เอกบังคับ 3583110i การจัดการการนำเข้าและส่งออก
53 เอกบังคับ 3564113c การวิจัยนวัตกรรมชุมชน
54 เอกบังคับ 3563113c เทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อการสร้างนวัตกรรม
55 เอกบังคับ 3563112c การจัดการเครือข่ายชุมชน
56 เอกบังคับ 3563111b การวิจัยทางธุรกิจ
57 เอกบังคับ 3524301b การบัญชีเพื่อการจัดการ
ภาคการศึกษาที่ 1/66
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
58 ปฏิบัติ 3565601g การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพบริหารธุรกิจ
59 ปฏิบัติ 3565701n การเตรียมฝึกสหกิจศึกษา
60 วิชาแกน 3564010g การจัดการเชิงกลยุทธ์
61 เอกบังคับ 3584114i สัมมนาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
62 เอกบังคับ 3564114c สัมมนาการจัดการนวัตกรรมชุมชน
63 เอกบังคับ 3564112n สัมมนาการจัดการธุรกิจ
ภาคการศึกษาที่ 2/66
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
64 ปฏิบัติ 3565602g การฝึกประสบการณ์วิชาชีพบริหารธุรกิจ
65 ปฏิบัติ 3565702g สหกิจศึกษา
66 ปฏิบัติ 3565702n สหกิจศึกษา

แผนการเรียนการสอนสำหรับหมู่เรียน 641254701

ภาคการศึกษาที่ 1/64
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1 พื้นฐานภาษา 1501101g ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
2 พื้นฐานมนุษย์และสังคม 2001216g หลักการบริหารและการจัดการ
3 พื้นฐานวิทย์-คณิต 4001101g วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เพื่อการแก้ปัญหาในชีวิต
4 วิชาแกน 3561002n จริยธรรมทางธุรกิจและความรับผิดชอบต่อสังคม
5 วิชาแกน 3562004g การจัดการทรัพยากรมนุษย์
6 วิชาแกน 3591101n หลักเศรษฐศาสตร์
7 วิชาแกน 3601001g การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับธุรกิจ
ภาคการศึกษาที่ 2/64
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
8 พื้นฐานภาษา 1501102g ภาษาอังกฤษประยุกต์เพื่อการสนทนา
9 พื้นฐานภาษา 1501103g ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
10 พื้นฐานสังคม 2001101g ความงามของชีวิต
11 วิชาแกน 3562004g การจัดการทรัพยากรมนุษย์
12 วิชาแกน 3562005g การจัดการการผลิตและการดำเนินงาน
13 วิชาแกน 3542403g การจัดการการตลาด
14 วิชาแกน 3521101x การบัญชีชั้นต้น
15 เอกเลือก 3562205b มนุษยสัมพันธ์ในองค์การ
ภาคการศึกษาที่ 1/65
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
16 พื้นฐานมนุษย์และสังคม 2001208g การเป็นผู้ประกอบการสร้างสรรค์
17 พื้นฐานวิทย์-คณิต 4001103g การรู้ดิจิทัล
18 วิชาแกน 3532202x การภาษีอากรธุรกิจ
19 วิชาแกน 3562003x ภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจ
20 วิชาแกน 3532401g การจัดการการเงิน
21 เอกบังคับ 3561104c กระบวนทัศน์การพัฒนา
22 เอกบังคับ 3563108n การจัดการความเสี่ยงทางธุรกิจ
23 เอกบังคับ 3561101b การจัดการและพฤติกรรมองค์การ
24 เอกบังคับ 3561105c การจัดการความรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่นร่วมสมัย
25 เอกบังคับ 3562105b การเจรจาต่อรองทางธุรกิจ
26 เอกบังคับ 3582101n การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
27 เอกบังคับ 3582103i สภาพแวดล้อมทางธุรกิจระหว่างประเทศ
28 เอกเลือก 3563211b การจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก
29 เอกเลือก 3563207n การพัฒนาบุคลิกภาพทางธุรกิจ
30 เอกเลือก 3562205b มนุษยสัมพันธ์ในองค์การ
31 เอกเลือก 3562201b จิตวิทยาธุรกิจ
ภาคการศึกษาที่ 2/65
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
32 พื้นฐานมนุษย์และสังคม 2001102g ศาสตร์พระราชา
33 พื้นฐานวิทย์-คณิต 4001102g ศาสตร์เพื่อชีวิต
34 วิชาแกน 3532202 การภาษีอากรธุรกิจ
35 วิชาแกน 3532202x การภาษีอากรธุรกิจ
36 เอกบังคับ 3583106i การจัดการทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ
37 เอกบังคับ 3562107c การจัดการตลาดชุมชน
38 เอกบังคับ 3562106b ภาวะผู้นำและการบริหารทีมงาน
39 เอกบังคับ 3561106c ชุมชนกับนวัตกรรมทางสังคม
40 เอกบังคับ 3561103b กฎหมายสำหรับนักธุรกิจ
41 เอกบังคับ 3583115i การจัดการการตลาดระหว่างประเทศ
42 เอกบังคับ 3562104n การจัดการธุรกิจชุมชนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
ภาคการศึกษาที่ 1/66
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
43 วิชาแกน 3563010g การจัดการนวัตกรรม
44 วิชาแกน 3563009g สถิติและโปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับงานธุรกิจ
45 เอกบังคับ 3562109c การจัดการธุรกิจชุมชน
46 เอกบังคับ 3563108n การจัดการความเสี่ยงทางธุรกิจ
47 เอกบังคับ 3563109n การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ
48 เอกบังคับ 3582104i การจัดการข้ามวัฒนธรรม
49 เอกบังคับ 3583116i ภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจระหว่างประเทศ
50 เอกบังคับ 3562108n การจัดทำแผนแม่บทชุมชนร่วมสมัย
51 เอกเลือก 3563009g สถิติและโปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับงานธุรกิจ
52 เอกเลือก 3563207n การพัฒนาบุคลิกภาพทางธุรกิจ
ภาคการศึกษาที่ 2/66
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
53 เอกบังคับ 3524301b การบัญชีเพื่อการจัดการ
54 เอกบังคับ 3563111b การวิจัยทางธุรกิจ
55 เอกบังคับ 3563112c การจัดการเครือข่ายชุมชน
56 เอกบังคับ 3563113c เทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อการสร้างนวัตกรรม
57 เอกบังคับ 3564113c การวิจัยนวัตกรรมชุมชน
58 เอกบังคับ 3583109n ผู้ประกอบการและการประกอบธุรกิจในอาเซียน
59 เอกบังคับ 3583110i การจัดการการนำเข้าและส่งออก
60 เอกบังคับ 3583111i การวิจัยธุรกิจระหว่างประเทศ
ภาคการศึกษาที่ 1/67
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
61 ปฏิบัติ 3565601g การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพบริหารธุรกิจ
62 ปฏิบัติ 3565701n การเตรียมฝึกสหกิจศึกษา
63 วิชาแกน 3564010g การจัดการเชิงกลยุทธ์
64 เอกบังคับ 3564114c สัมมนาการจัดการนวัตกรรมชุมชน
65 เอกบังคับ 3584114i สัมมนาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
66 เอกบังคับ 3564112n สัมมนาการจัดการธุรกิจ
ภาคการศึกษาที่ 2/67
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
67 ปฏิบัติ 3565702n สหกิจศึกษา
68 ปฏิบัติ 3565702g สหกิจศึกษา
69 ปฏิบัติ 3565602g การฝึกประสบการณ์วิชาชีพบริหารธุรกิจ

แผนการเรียนการสอนสำหรับหมู่เรียน 651254701

ภาคการศึกษาที่ 1/65
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1 พื้นฐานภาษา 1501101g ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
2 พื้นฐานมนุษย์และสังคม 2001216g หลักการบริหารและการจัดการ
3 พื้นฐานวิทย์-คณิต 4001101g วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เพื่อการแก้ปัญหาในชีวิต
4 วิชาแกน 3591101x หลักเศรษฐศาสตร์
5 วิชาแกน 3561101b การจัดการและพฤติกรรมองค์การ
6 วิชาแกน 3561002n จริยธรรมทางธุรกิจและความรับผิดชอบต่อสังคม
7 วิชาแกน 3591101n หลักเศรษฐศาสตร์
8 วิชาแกน 3601001g การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับธุรกิจ
ภาคการศึกษาที่ 2/65
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
9 พื้นฐานภาษา 1501102g ภาษาอังกฤษประยุกต์เพื่อการสนทนา
10 พื้นฐานภาษา 1501103g ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
11 พื้นฐานสังคม 2001101g ความงามของชีวิต
12 วิชาแกน 3562005g การจัดการการผลิตและการดำเนินงาน
13 วิชาแกน 3562004g การจัดการทรัพยากรมนุษย์
14 วิชาแกน 3542403g การจัดการการตลาด
15 วิชาแกน 3521101x การบัญชีชั้นต้น
ภาคการศึกษาที่ 1/66
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
16 พื้นฐานมนุษย์และสังคม 2001208g การเป็นผู้ประกอบการสร้างสรรค์
17 พื้นฐานวิทย์-คณิต 4001103g การรู้ดิจิทัล
18 วิชาแกน 3532401g การจัดการการเงิน
19 วิชาแกน 3562003x ภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจ
20 เอกบังคับ 3561105c การจัดการความรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่นร่วมสมัย
21 เอกบังคับ 3562105b การเจรจาต่อรองทางธุรกิจ
22 เอกบังคับ 3582101n การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
23 เอกบังคับ 3582103i สภาพแวดล้อมทางธุรกิจระหว่างประเทศ
24 เอกบังคับ 3561101b การจัดการและพฤติกรรมองค์การ
25 เอกบังคับ 3561104c กระบวนทัศน์การพัฒนา
26 เอกเลือก 3562201b จิตวิทยาธุรกิจ
ภาคการศึกษาที่ 2/66
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
27 พื้นฐานมนุษย์และสังคม 2001102g ศาสตร์พระราชา
28 พื้นฐานวิทย์-คณิต 4001102g ศาสตร์เพื่อชีวิต
29 วิชาแกน 3532202x การภาษีอากรธุรกิจ
30 เอกบังคับ 3583115i การจัดการการตลาดระหว่างประเทศ
31 เอกบังคับ 3583106i การจัดการทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ
32 เอกบังคับ 3562107c การจัดการตลาดชุมชน
33 เอกบังคับ 3562106b ภาวะผู้นำและการบริหารทีมงาน
34 เอกบังคับ 3562104n การจัดการธุรกิจชุมชนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
35 เอกบังคับ 3561106c ชุมชนกับนวัตกรรมทางสังคม
36 เอกบังคับ 3561103b กฎหมายสำหรับนักธุรกิจ
ภาคการศึกษาที่ 1/67
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
37 วิชาแกน 3563010g การจัดการนวัตกรรม
38 วิชาแกน 3563009g สถิติและโปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับงานธุรกิจ
39 เอกบังคับ 3562108n การจัดทำแผนแม่บทชุมชนร่วมสมัย
40 เอกบังคับ 3582104i การจัดการข้ามวัฒนธรรม
41 เอกบังคับ 3562109c การจัดการธุรกิจชุมชน
42 เอกบังคับ 3563108n การจัดการความเสี่ยงทางธุรกิจ
43 เอกบังคับ 3583116i ภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจระหว่างประเทศ
44 เอกบังคับ 3563109n การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ
45 เอกเลือก 3563207n การพัฒนาบุคลิกภาพทางธุรกิจ
46 เอกเลือก 3563009g สถิติและโปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับงานธุรกิจ
ภาคการศึกษาที่ 2/67
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
47 เอกบังคับ 3524301b การบัญชีเพื่อการจัดการ
48 เอกบังคับ 3563111b การวิจัยทางธุรกิจ
49 เอกบังคับ 3563112c การจัดการเครือข่ายชุมชน
50 เอกบังคับ 3563113c เทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อการสร้างนวัตกรรม
51 เอกบังคับ 3564113c การวิจัยนวัตกรรมชุมชน
52 เอกบังคับ 3583109n ผู้ประกอบการและการประกอบธุรกิจในอาเซียน
53 เอกบังคับ 3583110i การจัดการการนำเข้าและส่งออก
54 เอกบังคับ 3583111i การวิจัยธุรกิจระหว่างประเทศ
ภาคการศึกษาที่ 1/68
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
55 ปฏิบัติ 3565701n การเตรียมฝึกสหกิจศึกษา
56 ปฏิบัติ 3565601g การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพบริหารธุรกิจ
57 วิชาแกน 3564010g การจัดการเชิงกลยุทธ์
58 เอกบังคับ 3564114c สัมมนาการจัดการนวัตกรรมชุมชน
59 เอกบังคับ 3564112n สัมมนาการจัดการธุรกิจ
60 เอกบังคับ 3584114i สัมมนาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
ภาคการศึกษาที่ 2/68
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
61 ปฏิบัติ 3565602g การฝึกประสบการณ์วิชาชีพบริหารธุรกิจ
62 ปฏิบัติ 3565702n สหกิจศึกษา

แผนการเรียนการสอนสำหรับหมู่เรียน 651254702

ภาคการศึกษาที่ 1/65
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1 พื้นฐานภาษา 1501101g ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
2 พื้นฐานมนุษย์และสังคม 2001216g หลักการบริหารและการจัดการ
3 พื้นฐานวิทย์-คณิต 4001101g วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เพื่อการแก้ปัญหาในชีวิต
4 วิชาแกน 3561101b การจัดการและพฤติกรรมองค์การ
5 วิชาแกน 3591101n หลักเศรษฐศาสตร์
6 วิชาแกน 3561002n จริยธรรมทางธุรกิจและความรับผิดชอบต่อสังคม
7 วิชาแกน 3601001g การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับธุรกิจ
ภาคการศึกษาที่ 2/65
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
8 พื้นฐานภาษา 1501102g ภาษาอังกฤษประยุกต์เพื่อการสนทนา
9 พื้นฐานภาษา 1501103g ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
10 พื้นฐานสังคม 2001101g ความงามของชีวิต
11 วิชาแกน 3562005g การจัดการการผลิตและการดำเนินงาน
12 วิชาแกน 3562004g การจัดการทรัพยากรมนุษย์
13 วิชาแกน 3542403g การจัดการการตลาด
14 วิชาแกน 3521101x การบัญชีชั้นต้น
ภาคการศึกษาที่ 1/66
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
15 พื้นฐานมนุษย์และสังคม 2001208g การเป็นผู้ประกอบการสร้างสรรค์
16 พื้นฐานวิทย์-คณิต 4001103g การรู้ดิจิทัล
17 วิชาแกน 3532401g การจัดการการเงิน
18 วิชาแกน 3562003x ภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจ
19 เอกบังคับ 3561105c การจัดการความรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่นร่วมสมัย
20 เอกบังคับ 3561104c กระบวนทัศน์การพัฒนา
21 เอกบังคับ 3562105b การเจรจาต่อรองทางธุรกิจ
22 เอกบังคับ 3582101n การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
23 เอกบังคับ 3561101b การจัดการและพฤติกรรมองค์การ
24 เอกบังคับ 3582103i สภาพแวดล้อมทางธุรกิจระหว่างประเทศ
25 เอกเลือก 3562201b จิตวิทยาธุรกิจ
ภาคการศึกษาที่ 2/66
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
26 พื้นฐานมนุษย์และสังคม 2001102g ศาสตร์พระราชา
27 พื้นฐานวิทย์-คณิต 4001102g ศาสตร์เพื่อชีวิต
28 วิชาแกน 3532202x การภาษีอากรธุรกิจ
29 เอกบังคับ 3583115i การจัดการการตลาดระหว่างประเทศ
30 เอกบังคับ 3583106i การจัดการทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ
31 เอกบังคับ 3562107c การจัดการตลาดชุมชน
32 เอกบังคับ 3562106b ภาวะผู้นำและการบริหารทีมงาน
33 เอกบังคับ 3562104n การจัดการธุรกิจชุมชนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
34 เอกบังคับ 3561106c ชุมชนกับนวัตกรรมทางสังคม
35 เอกบังคับ 3561103b กฎหมายสำหรับนักธุรกิจ
ภาคการศึกษาที่ 1/67
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
36 วิชาแกน 3563010g การจัดการนวัตกรรม
37 วิชาแกน 3563009g สถิติและโปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับงานธุรกิจ
38 เอกบังคับ 3562109c การจัดการธุรกิจชุมชน
39 เอกบังคับ 3562108n การจัดทำแผนแม่บทชุมชนร่วมสมัย
40 เอกบังคับ 3563108n การจัดการความเสี่ยงทางธุรกิจ
41 เอกบังคับ 3563109n การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ
42 เอกบังคับ 3582104i การจัดการข้ามวัฒนธรรม
43 เอกบังคับ 3583116i ภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจระหว่างประเทศ
44 เอกเลือก 3563207n การพัฒนาบุคลิกภาพทางธุรกิจ
45 เอกเลือก 3563009g สถิติและโปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับงานธุรกิจ
ภาคการศึกษาที่ 2/67
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
46 เอกบังคับ 3524301b การบัญชีเพื่อการจัดการ
47 เอกบังคับ 3563111b การวิจัยทางธุรกิจ
48 เอกบังคับ 3563112c การจัดการเครือข่ายชุมชน
49 เอกบังคับ 3563113c เทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อการสร้างนวัตกรรม
50 เอกบังคับ 3564113c การวิจัยนวัตกรรมชุมชน
51 เอกบังคับ 3583109n ผู้ประกอบการและการประกอบธุรกิจในอาเซียน
52 เอกบังคับ 3583110i การจัดการการนำเข้าและส่งออก
53 เอกบังคับ 3583111i การวิจัยธุรกิจระหว่างประเทศ
ภาคการศึกษาที่ 1/68
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
54 ปฏิบัติ 3565601g การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพบริหารธุรกิจ
55 ปฏิบัติ 3565701n การเตรียมฝึกสหกิจศึกษา
56 วิชาแกน 3564010g การจัดการเชิงกลยุทธ์
57 เอกบังคับ 3564114c สัมมนาการจัดการนวัตกรรมชุมชน
58 เอกบังคับ 3564112n สัมมนาการจัดการธุรกิจ
59 เอกบังคับ 3584114i สัมมนาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
ภาคการศึกษาที่ 2/68
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
60 ปฏิบัติ 3565602g การฝึกประสบการณ์วิชาชีพบริหารธุรกิจ
61 ปฏิบัติ 3565702n สหกิจศึกษา