บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา
คณะวิทยาการจัดการ / หลักสูตรสาขาวิชา

แผนการเรียนการสอนสำหรับหมู่เรียน 621254501

ภาคการศึกษาที่ 1/62
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1 พื้นฐานมนุษย์และสังคม 2001216g หลักการบริหารและการจัดการ
2 พื้นฐานมนุษย์และสังคม 2001208g การเป็นผู้ประกอบการสร้างสรรค์
3 พื้นฐานวิทย์-คณิต 4001101g วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เพื่อการแก้ปัญหาในชีวิต
4 วิชาแกน 3591101n หลักเศรษฐศาสตร์
5 วิชาแกน 3601001g การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับธุรกิจ
6 วิชาแกน 3601101x นวัตกรรมคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ
7 วิชาแกน 3591101x หลักเศรษฐศาสตร์
8 เอกเลือก 3601402x ภาษาอังกฤษสำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ภาคการศึกษาที่ 2/62
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
9 พื้นฐานภาษา 1501103g ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
10 พื้นฐานภาษา 1501101g ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
11 พื้นฐานมนุษย์และสังคม 2001101g ความงามของชีวิต
12 วิชาแกน 3561002o จริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจ
13 วิชาแกน 3561002g จริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคมธุรกิจ
14 วิชาแกน 3542403g การจัดการการตลาด
15 เอกบังคับ 3601304x โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึ่ม
16 เอกเลือก 3601002x การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
ภาคการศึกษาที่ 1/63
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
17 พื้นฐานภาษา 1501102g ภาษาอังกฤษประยุกต์เพื่อการสนทนา
18 พื้นฐานมนุษย์และสังคม 2001102g ศาสตร์พระราชา
19 พื้นฐานวิทย์-คณิต 4001102g ศาสตร์เพื่อชีวิต
20 พื้นฐานวิทย์-คณิต 4001103g การรู้ดิจิทัล
21 วิชาแกน 3521101x การบัญชีชั้นต้น
22 เอกบังคับ 3602301x การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
23 เอกบังคับ 3602202x การประยุกต์นวัตกรรมการสื่อสารสมัยใหม่เพื่องานธุรกิจ
24 เอกเลือก 3603201x การถ่ายภาพดิจิทัล
25 เอกเลือก 3602204x คอมพิวเตอร์กราฟิกและแอนิเมชั่น
ภาคการศึกษาที่ 2/63
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
26 พื้นฐานภาษา 1501102g ภาษาอังกฤษประยุกต์เพื่อการสนทนา
27 พื้นฐานมนุษย์และสังคม 2001102g ศาสตร์พระราชา
28 พื้นฐานวิทย์-คณิต 4001103g การรู้ดิจิทัล
29 พื้นฐานวิทย์-คณิต 4001102g ศาสตร์เพื่อชีวิต
30 วิชาแกน 3562004g การจัดการทรัพยากรมนุษย์
31 เอกบังคับ 3602402x การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย
32 เอกบังคับ 3602401x ระบบฐานข้อมูล
33 เอกบังคับ 3602302x การเขียนโปรแกรมบนเว็บ
34 เอกบังคับ 3602101x การเป็นผู้ประกอบการดิจิทัล
ภาคการศึกษาที่ 1/64
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
35 วิชาแกน 3532202x การภาษีอากรธุรกิจ
36 วิชาแกน 3563009g สถิติและโปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับงานธุรกิจ
37 เอกบังคับ 3603102x ความมั่นคงของระบบสารสนเทศ
ภาคการศึกษาที่ 2/64
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
38 วิชาแกน 3532401g การจัดการการเงิน
39 เอกบังคับ 3603105x การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
40 เอกบังคับ 3603107x สัมมนานวัตกรรมคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ
41 เอกบังคับ 3603202x การพัฒนานวัตกรรมคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ
ภาคการศึกษาที่ 1/65
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
42 ปฏิบัติ 3604501x การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางคอมพิวเตอร์
43 วิชาแกน 3564010g การจัดการเชิงกลยุทธ์
44 เอกบังคับ 3604102x โครงงานนวัตกรรมคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ
ภาคการศึกษาที่ 2/65
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
45 ปฏิบัติ 3604502x การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางคอมพิวเตอร์

แผนการเรียนการสอนสำหรับหมู่เรียน 631254501

ภาคการศึกษาที่ 1/63
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1 พื้นฐานภาษา 1501101g ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
2 พื้นฐานมนุษย์และสังคม 2001216g หลักการบริหารและการจัดการ
3 พื้นฐานวิทย์-คณิต 4001101g วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เพื่อการแก้ปัญหาในชีวิต
4 วิชาแกน 3591101n หลักเศรษฐศาสตร์
5 วิชาแกน 3601001g การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับธุรกิจ
6 วิชาแกน 3601101x นวัตกรรมคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ
7 เอกเลือก 3601402x ภาษาอังกฤษสำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ภาคการศึกษาที่ 2/63
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
8 พื้นฐานภาษา 1501103g ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
9 พื้นฐานภาษา 1501102g ภาษาอังกฤษประยุกต์เพื่อการสนทนา
10 พื้นฐานมนุษย์และสังคม 2001101g ความงามของชีวิต
11 วิชาแกน 3542403g การจัดการการตลาด
12 วิชาแกน 3561002g จริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคมธุรกิจ
13 เอกบังคับ 3601304x โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึ่ม
14 เอกบังคับ 3601002x การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
15 เอกเลือก 3601002x การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
ภาคการศึกษาที่ 1/64
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
16 พื้นฐานมนุษย์และสังคม 2001208g การเป็นผู้ประกอบการสร้างสรรค์
17 พื้นฐานวิทย์-คณิต 4001103g การรู้ดิจิทัล
18 วิชาแกน 3521101x การบัญชีชั้นต้น
19 เอกบังคับ 3602301x การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
20 เอกบังคับ 3602202x การประยุกต์นวัตกรรมการสื่อสารสมัยใหม่เพื่องานธุรกิจ
ภาคการศึกษาที่ 2/64
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
21 พื้นฐานมนุษย์และสังคม 2001102g ศาสตร์พระราชา
22 พื้นฐานวิทย์-คณิต 4001101g วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เพื่อการแก้ปัญหาในชีวิต
23 พื้นฐานวิทย์-คณิต 4001102g ศาสตร์เพื่อชีวิต
24 วิชาแกน 3562004g การจัดการทรัพยากรมนุษย์
25 เอกบังคับ 3602402x การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย
26 เอกบังคับ 3602101x การเป็นผู้ประกอบการดิจิทัล
27 เอกบังคับ 3602302x การเขียนโปรแกรมบนเว็บ
28 เอกบังคับ 3602401x ระบบฐานข้อมูล
29 เอกเลือก 3602204x คอมพิวเตอร์กราฟิกและแอนิเมชั่น
ภาคการศึกษาที่ 1/65
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
30 วิชาแกน 3563009g สถิติและโปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับงานธุรกิจ
31 วิชาแกน 3532202x การภาษีอากรธุรกิจ
32 เอกบังคับ 3603102x ความมั่นคงของระบบสารสนเทศ
33 เอกบังคับ 3603202x การพัฒนานวัตกรรมคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ
34 เอกเลือก 3601202x การประยุกต์ใช้งานมัลติมีเดียเพื่องานธุรกิจ
35 เอกเลือก 3603304x การพัฒนาโมบายแอพพลิเคชั่น
ภาคการศึกษาที่ 2/65
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
36 วิชาแกน 3532401g การจัดการการเงิน
37 เอกบังคับ 3603105x การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
38 เอกบังคับ 3603107x สัมมนานวัตกรรมคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ
39 เอกบังคับ 3603202x การพัฒนานวัตกรรมคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ
ภาคการศึกษาที่ 1/66
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
40 ปฏิบัติ 3604501x การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางคอมพิวเตอร์
41 วิชาแกน 3564010g การจัดการเชิงกลยุทธ์
42 เอกบังคับ 3604102x โครงงานนวัตกรรมคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ
ภาคการศึกษาที่ 2/66
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
43 ปฏิบัติ 3604502x การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางคอมพิวเตอร์

แผนการเรียนการสอนสำหรับหมู่เรียน 641254501

ภาคการศึกษาที่ 1/64
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1 พื้นฐานภาษา 1501101g ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
2 พื้นฐานมนุษย์และสังคม 2001216g หลักการบริหารและการจัดการ
3 พื้นฐานวิทย์-คณิต 4001101g วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เพื่อการแก้ปัญหาในชีวิต
4 วิชาแกน 3591101n หลักเศรษฐศาสตร์
5 วิชาแกน 3601001g การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับธุรกิจ
6 วิชาแกน 3601101x นวัตกรรมคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ
7 วิชาแกน 3591101x หลักเศรษฐศาสตร์
8 เอกบังคับ 3601101x นวัตกรรมคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ
9 เอกเลือก 3601402x ภาษาอังกฤษสำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ภาคการศึกษาที่ 2/64
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
10 พื้นฐานภาษา 1501102g ภาษาอังกฤษประยุกต์เพื่อการสนทนา
11 พื้นฐานภาษา 1501103g ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
12 พื้นฐานมนุษย์และสังคม 2001101g ความงามของชีวิต
13 วิชาแกน 3561002g จริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคมธุรกิจ
14 วิชาแกน 3542403g การจัดการการตลาด
15 วิชาแกน 3561002o จริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจ
16 เอกบังคับ 3601304x โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึ่ม
17 เอกบังคับ 3601002x การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
ภาคการศึกษาที่ 1/65
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
18 พื้นฐานมนุษย์และสังคม 2001208g การเป็นผู้ประกอบการสร้างสรรค์
19 พื้นฐานวิทย์-คณิต 4001103g การรู้ดิจิทัล
20 วิชาแกน 3521101x การบัญชีชั้นต้น
21 เอกบังคับ 3602202x การประยุกต์นวัตกรรมการสื่อสารสมัยใหม่เพื่องานธุรกิจ
22 เอกบังคับ 3602301x การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
23 เอกเลือก 3603304x การพัฒนาโมบายแอพพลิเคชั่น
24 เอกเลือก 3602204x คอมพิวเตอร์กราฟิกและแอนิเมชั่น
25 เอกเลือก 3603201x การถ่ายภาพดิจิทัล
ภาคการศึกษาที่ 2/65
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
26 พื้นฐานมนุษย์และสังคม 2001102g ศาสตร์พระราชา
27 พื้นฐานวิทย์-คณิต 4001102g ศาสตร์เพื่อชีวิต
28 วิชาแกน 3562004g การจัดการทรัพยากรมนุษย์
29 เอกบังคับ 3602101x การเป็นผู้ประกอบการดิจิทัล
30 เอกบังคับ 3602302x การเขียนโปรแกรมบนเว็บ
31 เอกบังคับ 3602401x ระบบฐานข้อมูล
32 เอกบังคับ 3602402x การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย
ภาคการศึกษาที่ 1/66
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
33 วิชาแกน 3532401g การจัดการการเงิน
34 วิชาแกน 3532202x การภาษีอากรธุรกิจ
35 วิชาแกน 3563009g สถิติและโปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับงานธุรกิจ
36 เลือกเสรี 3603304x การพัฒนาโมบายแอพพลิเคชั่น
37 เลือกเสรี 3601202x การประยุกต์ใช้งานมัลติมีเดียเพื่องานธุรกิจ
38 เอกบังคับ 3603102x ความมั่นคงของระบบสารสนเทศ
39 เอกเลือก 3604101x ระเบียบวิธีวิจัยทางนวัตกรรมคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ภาคการศึกษาที่ 2/66
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
40 วิชาแกน 3532401g การจัดการการเงิน
41 เอกบังคับ 3603202x การพัฒนานวัตกรรมคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ
42 เอกบังคับ 3603107x สัมมนานวัตกรรมคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ
43 เอกบังคับ 3603105x การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
ภาคการศึกษาที่ 1/67
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
44 ปฏิบัติ 3604501x การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางคอมพิวเตอร์
45 วิชาแกน 3564010g การจัดการเชิงกลยุทธ์
46 เอกบังคับ 3604102x โครงงานนวัตกรรมคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ
ภาคการศึกษาที่ 2/67
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
47 ปฏิบัติ 3604502x การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางคอมพิวเตอร์

แผนการเรียนการสอนสำหรับหมู่เรียน 651254501

ภาคการศึกษาที่ 1/65
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1 พื้นฐานภาษา 1501101g ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
2 พื้นฐานมนุษย์และสังคม 2001216g หลักการบริหารและการจัดการ
3 พื้นฐานวิทย์-คณิต 4001101g วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เพื่อการแก้ปัญหาในชีวิต
4 วิชาแกน 3591101x หลักเศรษฐศาสตร์
5 วิชาแกน 3601001g การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับธุรกิจ
6 เอกบังคับ 3601101x นวัตกรรมคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ
7 เอกเลือก 3601402x ภาษาอังกฤษสำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ภาคการศึกษาที่ 2/65
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
8 พื้นฐานภาษา 1501103g ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
9 พื้นฐานภาษา 1501102g ภาษาอังกฤษประยุกต์เพื่อการสนทนา
10 พื้นฐานมนุษย์และสังคม 2001101g ความงามของชีวิต
11 วิชาแกน 3542403g การจัดการการตลาด
12 วิชาแกน 3561002o จริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจ
13 เอกบังคับ 3601304x โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึ่ม
14 เอกบังคับ 3601002x การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
ภาคการศึกษาที่ 1/66
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
15 พื้นฐานมนุษย์และสังคม 2001208g การเป็นผู้ประกอบการสร้างสรรค์
16 พื้นฐานวิทย์-คณิต 4001103g การรู้ดิจิทัล
17 วิชาแกน 3521101x การบัญชีชั้นต้น
18 เอกบังคับ 3602202x การประยุกต์นวัตกรรมการสื่อสารสมัยใหม่เพื่องานธุรกิจ
19 เอกบังคับ 3602301x การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
20 เอกเลือก 3602204x คอมพิวเตอร์กราฟิกและแอนิเมชั่น
21 เอกเลือก 3603201x การถ่ายภาพดิจิทัล
ภาคการศึกษาที่ 2/66
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
22 พื้นฐานมนุษย์และสังคม 2001102g ศาสตร์พระราชา
23 พื้นฐานวิทย์-คณิต 4001102g ศาสตร์เพื่อชีวิต
24 วิชาแกน 3562004g การจัดการทรัพยากรมนุษย์
25 เอกบังคับ 3602101x การเป็นผู้ประกอบการดิจิทัล
26 เอกบังคับ 3602302x การเขียนโปรแกรมบนเว็บ
27 เอกบังคับ 3602401x ระบบฐานข้อมูล
28 เอกบังคับ 3602402x การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย
ภาคการศึกษาที่ 1/67
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
29 วิชาแกน 3563009g สถิติและโปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับงานธุรกิจ
30 วิชาแกน 3532401g การจัดการการเงิน
31 วิชาแกน 3532202x การภาษีอากรธุรกิจ
32 เลือกเสรี 3603304x การพัฒนาโมบายแอพพลิเคชั่น
33 เลือกเสรี 3601202x การประยุกต์ใช้งานมัลติมีเดียเพื่องานธุรกิจ
34 เอกบังคับ 3603102x ความมั่นคงของระบบสารสนเทศ
35 เอกเลือก 3604101x ระเบียบวิธีวิจัยทางนวัตกรรมคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ภาคการศึกษาที่ 2/67
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
36 เอกบังคับ 3603202x การพัฒนานวัตกรรมคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ
37 เอกบังคับ 3603105x การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
38 เอกบังคับ 3603107x สัมมนานวัตกรรมคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ
ภาคการศึกษาที่ 1/68
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
39 ปฏิบัติ 3604501x การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางคอมพิวเตอร์
40 วิชาแกน 3564010g การจัดการเชิงกลยุทธ์
41 เอกบังคับ 3604102x โครงงานนวัตกรรมคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ
ภาคการศึกษาที่ 2/68
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
42 ปฏิบัติ 3604502x การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางคอมพิวเตอร์