บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาดสมัยใหม่ แขนงวิชาการจัดการการตลาดสมัยใหม่

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา
คณะวิทยาการจัดการ / หลักสูตรสาขาวิชา

แผนการเรียนการสอนสำหรับหมู่เรียน 631252801

ภาคการศึกษาที่ 1/63
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1 พื้นฐานภาษา 1501101g ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
2 พื้นฐานมนุษย์และสังคม 2001216g หลักการบริหารและการจัดการ
3 พื้นฐานวิทย์-คณิต 4001101g วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เพื่อการแก้ปัญหาในชีวิต
4 วิชาแกน 3591101x หลักเศรษฐศาสตร์
5 วิชาแกน 3591101n หลักเศรษฐศาสตร์
6 วิชาแกน 3541001x หลักการตลาดสมัยใหม่
7 วิชาแกน 3521101x การบัญชีชั้นต้น
8 เอกบังคับ 3541101n พฤติกรรมผู้บริโภคสมัยใหม่
ภาคการศึกษาที่ 2/63
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
9 พื้นฐานภาษา 1501103g ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
10 พื้นฐานภาษา 1501102g ภาษาอังกฤษประยุกต์เพื่อการสนทนา
11 พื้นฐานมนุษย์และสังคม 2001101g ความงามของชีวิต
12 วิชาแกน 3601001g การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับธุรกิจ
13 วิชาแกน 3561002n จริยธรรมทางธุรกิจและความรับผิดชอบต่อสังคม
14 เอกบังคับ 3541102n การจัดการผลิตภัณฑ์และราคา
15 เอกบังคับ 3541103x การจัดการช่องทางการจัดจำหน่ายและการกระจายสินค้า
16 เอกบังคับ 3541102m พฤติกรรมผู้บริโภคสมัยใหม่
ภาคการศึกษาที่ 1/64
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
17 พื้นฐานมนุษย์และสังคม 2001208g การเป็นผู้ประกอบการสร้างสรรค์
18 พื้นฐานมนุษย์และสังคม 2001217g มนุษย์กับเศรษฐกิจ
19 พื้นฐานวิทย์-คณิต 4001103g การรู้ดิจิทัล
20 วิชาแกน 3562003x ภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจ
21 วิชาแกน 3532401g การจัดการการเงิน
22 เอกบังคับ 3542106x การตลาดธุรกิจบริการ
23 เอกบังคับ 3542105n การจัดการการตลาด
24 เอกบังคับ 3542104x การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ
ภาคการศึกษาที่ 2/64
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
25 พื้นฐานมนุษย์และสังคม 2001102g ศาสตร์พระราชา
26 พื้นฐานวิทย์-คณิต 4001102g ศาสตร์เพื่อชีวิต
27 วิชาแกน 3562005g การจัดการการผลิตและการดำเนินงาน
28 วิชาแกน 3562004g การจัดการทรัพยากรมนุษย์
29 วิชาแกน 3532202x การภาษีอากรธุรกิจ
30 เอกบังคับ 3542107n การจัดการการขาย
31 เอกเลือก 3542203n การตลาดเชิงกิจกรรม
ภาคการศึกษาที่ 1/65
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
32 วิชาแกน 3563010g การจัดการนวัตกรรม
33 เอกบังคับ 3543108n การตลาดธุรกิจชุมชน
34 เอกบังคับ 3543109m การวิเคราะห์และตัดสินใจทางการตลาด
35 เอกเลือก 3543206n การตลาดเพื่อสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน
36 เอกเลือก 3543207n การจัดการตลาดเกษตร
ภาคการศึกษาที่ 2/65
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
37 เลือกเสรี 3543210n ภาษาอังกฤษสำหรับนักการตลาด
38 เอกบังคับ 3543110m การวิจัยการตลาด
39 เอกบังคับ 3543111 การวางแผนและกลยุทธ์การตลาด
40 เอกบังคับ 3543111n การวางแผนและกลยุทธ์การตลาด
ภาคการศึกษาที่ 1/66
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
41 ปฏิบัติ 3544601 เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพบริหารธุรกิจ
42 ปฏิบัติ 3544601n เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพบริหารธุรกิจ
43 ปฏิบัติ 3544701 เตรียมสหกิจศึกษา
44 วิชาแกน 3564010g การจัดการเชิงกลยุทธ์
45 เอกบังคับ 3544112m สัมมนาทางการตลาด
ภาคการศึกษาที่ 2/66
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
46 ปฏิบัติ 3544602 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพบริหารธุรกิจ
47 ปฏิบัติ 3544702 สหกิจศึกษา
48 ปฏิบัติ 3544602n ฝึกประสบการณ์วิชาชีพบริหารธุรกิจ

แผนการเรียนการสอนสำหรับหมู่เรียน 641252801

ภาคการศึกษาที่ 1/64
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1 พื้นฐานภาษา 1501101g ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
2 พื้นฐานมนุษย์และสังคม 2001216g หลักการบริหารและการจัดการ
3 พื้นฐานวิทย์-คณิต 4001101g วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เพื่อการแก้ปัญหาในชีวิต
4 วิชาแกน 3521101x การบัญชีชั้นต้น
5 วิชาแกน 3541001x หลักการตลาดสมัยใหม่
6 วิชาแกน 3591101n หลักเศรษฐศาสตร์
7 เอกบังคับ 3541101n พฤติกรรมผู้บริโภคสมัยใหม่
ภาคการศึกษาที่ 2/64
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
8 พื้นฐานภาษา 1501102g ภาษาอังกฤษประยุกต์เพื่อการสนทนา
9 พื้นฐานภาษา 1501103g ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
10 พื้นฐานมนุษย์และสังคม 2001101g ความงามของชีวิต
11 วิชาแกน 3601001g การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับธุรกิจ
12 วิชาแกน 3561002n จริยธรรมทางธุรกิจและความรับผิดชอบต่อสังคม
13 เอกบังคับ 3541103x การจัดการช่องทางการจัดจำหน่ายและการกระจายสินค้า
14 เอกบังคับ 3541102n การจัดการผลิตภัณฑ์และราคา
ภาคการศึกษาที่ 1/65
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
15 พื้นฐานมนุษย์และสังคม 2001208g การเป็นผู้ประกอบการสร้างสรรค์
16 พื้นฐานวิทย์-คณิต 4001103g การรู้ดิจิทัล
17 วิชาแกน 3562003x ภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจ
18 วิชาแกน 3532401g การจัดการการเงิน
19 เอกบังคับ 3542104x การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ
20 เอกบังคับ 3542105n การจัดการการตลาด
21 เอกบังคับ 3542106x การตลาดธุรกิจบริการ
ภาคการศึกษาที่ 2/65
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
22 พื้นฐานมนุษย์และสังคม 2001102g ศาสตร์พระราชา
23 พื้นฐานวิทย์-คณิต 4001102g ศาสตร์เพื่อชีวิต
24 วิชาแกน 3532202x การภาษีอากรธุรกิจ
25 วิชาแกน 3562004g การจัดการทรัพยากรมนุษย์
26 วิชาแกน 3562005g การจัดการการผลิตและการดำเนินงาน
27 เอกบังคับ 3542107n การจัดการการขาย
28 เอกเลือก 3542203n การตลาดเชิงกิจกรรม
ภาคการศึกษาที่ 1/66
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
29 วิชาแกน 3563010g การจัดการนวัตกรรม
30 เลือกเสรี 3543207n การจัดการตลาดเกษตร
31 เอกบังคับ 3543109m การวิเคราะห์และตัดสินใจทางการตลาด
32 เอกบังคับ 3543108n การตลาดธุรกิจชุมชน
33 เอกเลือก 3543207n การจัดการตลาดเกษตร
34 เอกเลือก 3543206n การตลาดเพื่อสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน
ภาคการศึกษาที่ 2/66
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
35 เลือกเสรี 3543210n ภาษาอังกฤษสำหรับนักการตลาด
36 เอกบังคับ 3543110m การวิจัยการตลาด
37 เอกบังคับ 3543111n การวางแผนและกลยุทธ์การตลาด
ภาคการศึกษาที่ 1/67
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
38 ปฏิบัติ 3544601n เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพบริหารธุรกิจ
39 วิชาแกน 3564010g การจัดการเชิงกลยุทธ์
40 เอกบังคับ 3544112m สัมมนาทางการตลาด
ภาคการศึกษาที่ 2/67
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
41 ปฏิบัติ 3544602n ฝึกประสบการณ์วิชาชีพบริหารธุรกิจ

แผนการเรียนการสอนสำหรับหมู่เรียน 651252801

ภาคการศึกษาที่ 1/65
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1 พื้นฐานภาษา 1501101g ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
2 พื้นฐานมนุษย์และสังคม 2001216g หลักการบริหารและการจัดการ
3 พื้นฐานวิทย์-คณิต 4001101g วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เพื่อการแก้ปัญหาในชีวิต
4 วิชาแกน 3521101x การบัญชีชั้นต้น
5 วิชาแกน 3541001x หลักการตลาดสมัยใหม่
6 วิชาแกน 3591101n หลักเศรษฐศาสตร์
7 เอกบังคับ 3541101n พฤติกรรมผู้บริโภคสมัยใหม่
ภาคการศึกษาที่ 2/65
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
8 พื้นฐานภาษา 1501103g ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
9 พื้นฐานภาษา 1501102g ภาษาอังกฤษประยุกต์เพื่อการสนทนา
10 พื้นฐานมนุษย์และสังคม 2001101g ความงามของชีวิต
11 วิชาแกน 3601001g การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับธุรกิจ
12 วิชาแกน 3561002n จริยธรรมทางธุรกิจและความรับผิดชอบต่อสังคม
13 เอกบังคับ 3541103x การจัดการช่องทางการจัดจำหน่ายและการกระจายสินค้า
14 เอกบังคับ 3541102n การจัดการผลิตภัณฑ์และราคา
ภาคการศึกษาที่ 1/66
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
15 พื้นฐานมนุษย์และสังคม 2001208g การเป็นผู้ประกอบการสร้างสรรค์
16 พื้นฐานวิทย์-คณิต 4001103g การรู้ดิจิทัล
17 วิชาแกน 3532401g การจัดการการเงิน
18 วิชาแกน 3562003x ภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจ
19 เอกบังคับ 3542106x การตลาดธุรกิจบริการ
20 เอกบังคับ 3542104x การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ
21 เอกบังคับ 3542105n การจัดการการตลาด
ภาคการศึกษาที่ 2/66
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
22 พื้นฐานมนุษย์และสังคม 2001102g ศาสตร์พระราชา
23 พื้นฐานวิทย์-คณิต 4001102g ศาสตร์เพื่อชีวิต
24 วิชาแกน 3532202x การภาษีอากรธุรกิจ
25 วิชาแกน 3562004g การจัดการทรัพยากรมนุษย์
26 วิชาแกน 3562005g การจัดการการผลิตและการดำเนินงาน
27 เอกบังคับ 3542107n การจัดการการขาย
28 เอกเลือก 3542203n การตลาดเชิงกิจกรรม
ภาคการศึกษาที่ 1/67
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
29 วิชาแกน 3563010g การจัดการนวัตกรรม
30 เลือกเสรี 3543207n การจัดการตลาดเกษตร
31 เอกบังคับ 3543109m การวิเคราะห์และตัดสินใจทางการตลาด
32 เอกบังคับ 3543108n การตลาดธุรกิจชุมชน
33 เอกเลือก 3543206n การตลาดเพื่อสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน
ภาคการศึกษาที่ 2/67
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
34 เลือกเสรี 3543210n ภาษาอังกฤษสำหรับนักการตลาด
35 เอกบังคับ 3543111n การวางแผนและกลยุทธ์การตลาด
36 เอกบังคับ 3543110m การวิจัยการตลาด
ภาคการศึกษาที่ 1/68
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
37 ปฏิบัติ 3544601n เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพบริหารธุรกิจ
38 วิชาแกน 3564010g การจัดการเชิงกลยุทธ์
39 เอกบังคับ 3544112m สัมมนาทางการตลาด
ภาคการศึกษาที่ 2/68
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
40 ปฏิบัติ 3544602n ฝึกประสบการณ์วิชาชีพบริหารธุรกิจ