เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม / หลักสูตรสาขาวิชา

แผนการเรียนการสอนสำหรับหมู่เรียน 631227901

ภาคการศึกษาที่ 1/63
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1 พื้นฐานภาษา 1501103g ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
2 พื้นฐานภาษา 1501101g ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
3 พื้นฐานมนุษย์และสังคม 2001101g ความงามของชีวิต
4 เฉพาะด้านเลือก 5671111n การเขียนแบบเพื่อการผลิตและการออกแบบทางเทคโนโลยี
5 เอกบังคับ 5501103z ฝึกปฏิบัติงานเทคโนโลยีพื้นฐาน 3(2-2-5)
6 เอกบังคับ 5501201n ทักษะการเรียนรู้
7 เอกบังคับ 5671301x การวัดและเครื่องมือวัดในงานอุตสาหกรรม 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 2/63
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
8 พื้นฐานภาษา 1501102g ภาษาอังกฤษประยุกต์เพื่อการสนทนา
9 พื้นฐานวิทย์-คณิต 4001101g วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เพื่อการแก้ปัญหาในชีวิต
10 เฉพาะด้านเลือก 5672313n กระบวนการผลิต
11 เอกบังคับ 5671302o ปฏิบัติงานเครื่องมือกลเทคโนโลยีการผลิต 3(2-2-5)
12 เอกบังคับ 5501202n คณิตศาสตร์ประยุกต์
13 เอกบังคับ 5501106n วัสดุอุตสาหกรรม 3(3-0-6)
14 เอกบังคับ 5501101x เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 1/64
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
15 พื้นฐานภาษา 1501101g ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
16 พื้นฐานภาษา 1501103g ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
17 พื้นฐานมนุษย์และสังคม 2001101g ความงามของชีวิต
18 พื้นฐานมนุษย์และสังคม 2001102g ศาสตร์พระราชา
19 พื้นฐานวิทย์-คณิต 4001102g ศาสตร์เพื่อชีวิต
20 เฉพาะด้านเลือก 5671111n การเขียนแบบเพื่อการผลิตและการออกแบบทางเทคโนโลยี
21 เฉพาะด้านเลือก 5672414n การควบคุมคุณภาพ
22 เอกบังคับ 5501203n ฟิสิกส์พื้นฐานสำหรับนักเทคโนโลยี
23 เอกบังคับ 5501104o ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในสถานประกอบการ 3(3-0-6)
24 เอกบังคับ 5671301x การวัดและเครื่องมือวัดในงานอุตสาหกรรม 3(2-2-5)
25 เอกบังคับ 5672104n คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบและเขียนแบบการผลิต
26 เอกบังคับ 5672303x เทคโนโลยีการผลิตในงานอุตสาหกรรม 3(2-2-5)
27 เอกบังคับ 5501103z ฝึกปฏิบัติงานเทคโนโลยีพื้นฐาน 3(2-2-5)
28 เอกบังคับ 5501201n ทักษะการเรียนรู้
ภาคการศึกษาที่ 2/64
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
29 พื้นฐานภาษา 1501102g ภาษาอังกฤษประยุกต์เพื่อการสนทนา
30 พื้นฐานมนุษย์และสังคม 2001208g การเป็นผู้ประกอบการสร้างสรรค์
31 พื้นฐานวิทย์-คณิต 4001103g การรู้ดิจิทัล
32 พื้นฐานวิทย์-คณิต 4001208g ช่างพื้นฐานในชีวิตประจำวัน
33 พื้นฐานวิทย์-คณิต 4001101g วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เพื่อการแก้ปัญหาในชีวิต
34 เฉพาะด้านเลือก 5673417n จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์กรเบื้องต้น
35 เฉพาะด้านเลือก 5673115n วิศวกรรมการผลิตเบื้องต้น
36 เฉพาะด้านเลือก 5672313n กระบวนการผลิต
37 เอกบังคับ 5672405n กลยุทธ์ในการบริหารงานอุตสาหกรรม
38 เอกบังคับ 5501206n การวิจัยและสถิติประยุกต์
39 เอกบังคับ 5501101x เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5)
40 เอกบังคับ 5501106n วัสดุอุตสาหกรรม 3(3-0-6)
41 เอกบังคับ 5501202n คณิตศาสตร์ประยุกต์
42 เอกบังคับ 5671302o ปฏิบัติงานเครื่องมือกลเทคโนโลยีการผลิต 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 1/65
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
43 พื้นฐานมนุษย์และสังคม 2001102g ศาสตร์พระราชา
44 พื้นฐานวิทย์-คณิต 4001102g ศาสตร์เพื่อชีวิต
45 เฉพาะด้านเลือก 5673221n การเขียนโปรแกรม ซี เอ็น ซี
46 เฉพาะด้านเลือก 5674422n วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีท้องถิ่น
47 เฉพาะด้านเลือก 5672414n การควบคุมคุณภาพ
48 เอกบังคับ 5501104o ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในสถานประกอบการ 3(3-0-6)
49 เอกบังคับ 5501203n ฟิสิกส์พื้นฐานสำหรับนักเทคโนโลยี
50 เอกบังคับ 5672104n คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบและเขียนแบบการผลิต
51 เอกบังคับ 5672303x เทคโนโลยีการผลิตในงานอุตสาหกรรม 3(2-2-5)
52 เอกบังคับ 5501102m การพัฒนาบุคลากรและการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยี 3(2-2-5)
53 เอกบังคับ 5673307n กรรมวิธีการผลิต
54 เอกบังคับ 5672206n การควบคุมระบบการผลิตด้วยคอมพิวเตอร์
55 เอกบังคับ 5501105n การจัดการอุตสาหกรรม 3(3-0-6)
56 เอกบังคับ 5501102 การพัฒนาบุคลากรและการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยี 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 2/65
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
57 ปฏิบัติ 5673626n เตรียมสหกิจศึกษาวิชาชีพเทคโนโลยีการผลิต
58 ปฏิบัติ 5673624n เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีการผลิต
59 พื้นฐานมนุษย์และสังคม 2001208g การเป็นผู้ประกอบการสร้างสรรค์
60 พื้นฐานวิทย์-คณิต 4001208g ช่างพื้นฐานในชีวิตประจำวัน
61 พื้นฐานวิทย์-คณิต 4001103g การรู้ดิจิทัล
62 เฉพาะด้านบังคับ 5674729n โครงการพิเศษด้านเทคโนโลยีการผลิต
63 เฉพาะด้านเลือก 5674420n การประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม
64 เฉพาะด้านเลือก 5673417n จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์กรเบื้องต้น
65 เฉพาะด้านเลือก 5673115n วิศวกรรมการผลิตเบื้องต้น
66 เฉพาะด้านเลือก 5673219n เทคโนโลยี แคด-แคม
67 เอกบังคับ 5672405n กลยุทธ์ในการบริหารงานอุตสาหกรรม
68 เอกบังคับ 5673409n การจัดการเทคโนโลยีและการดำเนินงาน
69 เอกบังคับ 5673408n การศึกษางานอุตสาหกรรม
70 เอกบังคับ 5501206n การวิจัยและสถิติประยุกต์
71 เอกบังคับ 5673410n การวางแผนและควบคุมระบบการผลิต
ภาคการศึกษาที่ 1/66
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
72 ปฏิบัติ 5674625n ฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีการผลิต
73 ปฏิบัติ 5674627n สหกิจศึกษาวิชาชีพเทคโนโลยีการผลิต
74 เฉพาะด้านเลือก 5674422n วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีท้องถิ่น
75 เฉพาะด้านเลือก 5673221n การเขียนโปรแกรม ซี เอ็น ซี
76 เอกบังคับ 5672206n การควบคุมระบบการผลิตด้วยคอมพิวเตอร์
77 เอกบังคับ 5673307n กรรมวิธีการผลิต
78 เอกบังคับ 5501102 การพัฒนาบุคลากรและการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยี 3(2-2-5)
79 เอกบังคับ 5501105n การจัดการอุตสาหกรรม 3(3-0-6)
ภาคการศึกษาที่ 2/66
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
80 ปฏิบัติ 5673624n เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีการผลิต
81 ปฏิบัติ 5673626n เตรียมสหกิจศึกษาวิชาชีพเทคโนโลยีการผลิต
82 เฉพาะด้านบังคับ 5674729n โครงการพิเศษด้านเทคโนโลยีการผลิต
83 เฉพาะด้านเลือก 5673219n เทคโนโลยี แคด-แคม
84 เฉพาะด้านเลือก 5674420n การประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม
85 เอกบังคับ 5674728n สัมมนาทางเทคโนโลยีการผลิต
86 เอกบังคับ 5674729n โครงการพิเศษด้านเทคโนโลยีการผลิต
87 เอกบังคับ 5673408n การศึกษางานอุตสาหกรรม
88 เอกบังคับ 5673409n การจัดการเทคโนโลยีและการดำเนินงาน
89 เอกบังคับ 5673410n การวางแผนและควบคุมระบบการผลิต
ภาคการศึกษาที่ 1/67
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
90 ปฏิบัติ 5674627n สหกิจศึกษาวิชาชีพเทคโนโลยีการผลิต
91 ปฏิบัติ 5674625n ฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีการผลิต
ภาคการศึกษาที่ 2/67
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
92 เอกบังคับ 5674728n สัมมนาทางเทคโนโลยีการผลิต

แผนการเรียนการสอนสำหรับหมู่เรียน 641227901

ภาคการศึกษาที่ 1/64
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1 พื้นฐานภาษา 1501103g ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
2 พื้นฐานภาษา 1501101g ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
3 พื้นฐานมนุษย์และสังคม 2001101g ความงามของชีวิต
4 เฉพาะด้านเลือก 5671111n การเขียนแบบเพื่อการผลิตและการออกแบบทางเทคโนโลยี
5 เอกบังคับ 5501103z ฝึกปฏิบัติงานเทคโนโลยีพื้นฐาน
6 เอกบังคับ 5501201n ทักษะการเรียนรู้
7 เอกบังคับ 5671301x การวัดและเครื่องมือวัดในงานอุตสาหกรรม
ภาคการศึกษาที่ 2/64
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
8 พื้นฐานภาษา 1501102g ภาษาอังกฤษประยุกต์เพื่อการสนทนา
9 พื้นฐานวิทย์-คณิต 4001101g วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เพื่อการแก้ปัญหาในชีวิต
10 เฉพาะด้านเลือก 5672313n กระบวนการผลิต
11 เอกบังคับ 5671302o ปฏิบัติงานเครื่องมือกลเทคโนโลยีการผลิต
12 เอกบังคับ 5501202n คณิตศาสตร์ประยุกต์
13 เอกบังคับ 5501106n วัสดุอุตสาหกรรม
14 เอกบังคับ 5501101x เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์
ภาคการศึกษาที่ 1/65
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
15 พื้นฐานภาษา 1501101g ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
16 พื้นฐานภาษา 1501103g ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
17 พื้นฐานมนุษย์และสังคม 2001102g ศาสตร์พระราชา
18 พื้นฐานมนุษย์และสังคม 2001101g ความงามของชีวิต
19 พื้นฐานวิทย์-คณิต 4001102g ศาสตร์เพื่อชีวิต
20 เฉพาะด้านเลือก 5672414n การควบคุมคุณภาพ
21 เฉพาะด้านเลือก 5671111n การเขียนแบบเพื่อการผลิตและการออกแบบทางเทคโนโลยี
22 เอกบังคับ 5672104n คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบและเขียนแบบการผลิต
23 เอกบังคับ 5672303x เทคโนโลยีการผลิตในงานอุตสาหกรรม
24 เอกบังคับ 5671301x การวัดและเครื่องมือวัดในงานอุตสาหกรรม
25 เอกบังคับ 5501103z ฝึกปฏิบัติงานเทคโนโลยีพื้นฐาน
26 เอกบังคับ 5501104o ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในสถานประกอบการ
27 เอกบังคับ 5501201n ทักษะการเรียนรู้
28 เอกบังคับ 5501203n ฟิสิกส์พื้นฐานสำหรับนักเทคโนโลยี
ภาคการศึกษาที่ 2/65
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
29 พื้นฐานภาษา 1501102g ภาษาอังกฤษประยุกต์เพื่อการสนทนา
30 พื้นฐานมนุษย์และสังคม 2001208g การเป็นผู้ประกอบการสร้างสรรค์
31 พื้นฐานวิทย์-คณิต 4001103g การรู้ดิจิทัล
32 พื้นฐานวิทย์-คณิต 4001208g ช่างพื้นฐานในชีวิตประจำวัน
33 พื้นฐานวิทย์-คณิต 4001101g วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เพื่อการแก้ปัญหาในชีวิต
34 เฉพาะด้านเลือก 5673417n จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์กรเบื้องต้น
35 เฉพาะด้านเลือก 5673115n วิศวกรรมการผลิตเบื้องต้น
36 เฉพาะด้านเลือก 5672313n กระบวนการผลิต
37 เอกบังคับ 5672405n กลยุทธ์ในการบริหารงานอุตสาหกรรม
38 เอกบังคับ 5671302o ปฏิบัติงานเครื่องมือกลเทคโนโลยีการผลิต
39 เอกบังคับ 5501206n การวิจัยและสถิติประยุกต์
40 เอกบังคับ 5501202n คณิตศาสตร์ประยุกต์
41 เอกบังคับ 5501106n วัสดุอุตสาหกรรม
42 เอกบังคับ 5501101x เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์
ภาคการศึกษาที่ 1/66
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
43 พื้นฐานมนุษย์และสังคม 2001102g ศาสตร์พระราชา
44 พื้นฐานวิทย์-คณิต 4001102g ศาสตร์เพื่อชีวิต
45 เฉพาะด้านเลือก 5674422n วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีท้องถิ่น
46 เฉพาะด้านเลือก 5672414n การควบคุมคุณภาพ
47 เฉพาะด้านเลือก 5673221n การเขียนโปรแกรม ซี เอ็น ซี
48 เอกบังคับ 5501102m การพัฒนาบุคลากรและการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยี
49 เอกบังคับ 5501102 การพัฒนาบุคลากรและการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยี
50 เอกบังคับ 5501104o ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในสถานประกอบการ
51 เอกบังคับ 5501105n การจัดการอุตสาหกรรม
52 เอกบังคับ 5672104n คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบและเขียนแบบการผลิต
53 เอกบังคับ 5672206n การควบคุมระบบการผลิตด้วยคอมพิวเตอร์
54 เอกบังคับ 5672303x เทคโนโลยีการผลิตในงานอุตสาหกรรม
55 เอกบังคับ 5673307n กรรมวิธีการผลิต
56 เอกบังคับ 5501203n ฟิสิกส์พื้นฐานสำหรับนักเทคโนโลยี
ภาคการศึกษาที่ 2/66
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
57 ปฏิบัติ 5673626n เตรียมสหกิจศึกษาวิชาชีพเทคโนโลยีการผลิต
58 ปฏิบัติ 5673624n เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีการผลิต
59 พื้นฐานมนุษย์และสังคม 2001208g การเป็นผู้ประกอบการสร้างสรรค์
60 พื้นฐานวิทย์-คณิต 4001208g ช่างพื้นฐานในชีวิตประจำวัน
61 พื้นฐานวิทย์-คณิต 4001103g การรู้ดิจิทัล
62 เฉพาะด้านบังคับ 5674729n โครงการพิเศษด้านเทคโนโลยีการผลิต
63 เฉพาะด้านเลือก 5673219n เทคโนโลยี แคด-แคม
64 เฉพาะด้านเลือก 5674420n การประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม
65 เฉพาะด้านเลือก 5673417n จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์กรเบื้องต้น
66 เฉพาะด้านเลือก 5673115n วิศวกรรมการผลิตเบื้องต้น
67 เอกบังคับ 5501206n การวิจัยและสถิติประยุกต์
68 เอกบังคับ 5672405n กลยุทธ์ในการบริหารงานอุตสาหกรรม
69 เอกบังคับ 5673408n การศึกษางานอุตสาหกรรม
70 เอกบังคับ 5673409n การจัดการเทคโนโลยีและการดำเนินงาน
71 เอกบังคับ 5673410n การวางแผนและควบคุมระบบการผลิต
ภาคการศึกษาที่ 1/67
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
72 ปฏิบัติ 5674627n สหกิจศึกษาวิชาชีพเทคโนโลยีการผลิต
73 ปฏิบัติ 5674625n ฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีการผลิต
74 เฉพาะด้านเลือก 5673221n การเขียนโปรแกรม ซี เอ็น ซี
75 เฉพาะด้านเลือก 5674422n วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีท้องถิ่น
76 เอกบังคับ 5672206n การควบคุมระบบการผลิตด้วยคอมพิวเตอร์
77 เอกบังคับ 5501102 การพัฒนาบุคลากรและการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยี
78 เอกบังคับ 5673307n กรรมวิธีการผลิต
79 เอกบังคับ 5501105n การจัดการอุตสาหกรรม
ภาคการศึกษาที่ 2/67
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
80 ปฏิบัติ 5673624n เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีการผลิต
81 ปฏิบัติ 5673626n เตรียมสหกิจศึกษาวิชาชีพเทคโนโลยีการผลิต
82 เฉพาะด้านบังคับ 5674729n โครงการพิเศษด้านเทคโนโลยีการผลิต
83 เฉพาะด้านเลือก 5673219n เทคโนโลยี แคด-แคม
84 เฉพาะด้านเลือก 5674420n การประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม
85 เอกบังคับ 5673408n การศึกษางานอุตสาหกรรม
86 เอกบังคับ 5673409n การจัดการเทคโนโลยีและการดำเนินงาน
87 เอกบังคับ 5673410n การวางแผนและควบคุมระบบการผลิต
88 เอกบังคับ 5674728n สัมมนาทางเทคโนโลยีการผลิต
ภาคการศึกษาที่ 1/68
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
89 ปฏิบัติ 5674625n ฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีการผลิต
90 ปฏิบัติ 5674627n สหกิจศึกษาวิชาชีพเทคโนโลยีการผลิต
ภาคการศึกษาที่ 2/68
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
91 เอกบังคับ 5674728n สัมมนาทางเทคโนโลยีการผลิต

แผนการเรียนการสอนสำหรับหมู่เรียน 651227901

ภาคการศึกษาที่ 1/65
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1 พื้นฐานภาษา 1501103g ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
2 พื้นฐานภาษา 1501101g ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
3 พื้นฐานมนุษย์และสังคม 2001101g ความงามของชีวิต
4 เฉพาะด้านเลือก 5671111n การเขียนแบบเพื่อการผลิตและการออกแบบทางเทคโนโลยี
5 เอกบังคับ 5501103m ฝึกปฏิบัติงานเทคโนโลยีพื้นฐาน
6 เอกบังคับ 5501201n ทักษะการเรียนรู้
7 เอกบังคับ 5671301x การวัดและเครื่องมือวัดในงานอุตสาหกรรม
ภาคการศึกษาที่ 2/65
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
8 พื้นฐานภาษา 1501102g ภาษาอังกฤษประยุกต์เพื่อการสนทนา
9 พื้นฐานวิทย์-คณิต 4001101g วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เพื่อการแก้ปัญหาในชีวิต
10 เฉพาะด้านเลือก 5672313n กระบวนการผลิต
11 เอกบังคับ 5671302o ปฏิบัติงานเครื่องมือกลเทคโนโลยีการผลิต
12 เอกบังคับ 5501202n คณิตศาสตร์ประยุกต์
13 เอกบังคับ 5501106n วัสดุอุตสาหกรรม
14 เอกบังคับ 5501101x เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์
ภาคการศึกษาที่ 1/66
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
15 พื้นฐานมนุษย์และสังคม 2001102g ศาสตร์พระราชา
16 พื้นฐานวิทย์-คณิต 4001102g ศาสตร์เพื่อชีวิต
17 เฉพาะด้านเลือก 5672414n การควบคุมคุณภาพ
18 เอกบังคับ 5501104o ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในสถานประกอบการ
19 เอกบังคับ 5672303x เทคโนโลยีการผลิตในงานอุตสาหกรรม
20 เอกบังคับ 5672104n คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบและเขียนแบบการผลิต
21 เอกบังคับ 5501203n ฟิสิกส์พื้นฐานสำหรับนักเทคโนโลยี
ภาคการศึกษาที่ 2/66
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
22 พื้นฐานมนุษย์และสังคม 2001208g การเป็นผู้ประกอบการสร้างสรรค์
23 พื้นฐานวิทย์-คณิต 4001208g ช่างพื้นฐานในชีวิตประจำวัน
24 พื้นฐานวิทย์-คณิต 4001103g การรู้ดิจิทัล
25 เฉพาะด้านเลือก 5673417n จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์กรเบื้องต้น
26 เฉพาะด้านเลือก 5673115n วิศวกรรมการผลิตเบื้องต้น
27 เอกบังคับ 5672405n กลยุทธ์ในการบริหารงานอุตสาหกรรม
28 เอกบังคับ 5501206n การวิจัยและสถิติประยุกต์
ภาคการศึกษาที่ 1/67
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
29 เฉพาะด้านเลือก 5674422n วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีท้องถิ่น
30 เฉพาะด้านเลือก 5673221n การเขียนโปรแกรม ซี เอ็น ซี
31 เอกบังคับ 5501102m การพัฒนาบุคลากรและการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยี
32 เอกบังคับ 5501105n การจัดการอุตสาหกรรม
33 เอกบังคับ 5672206n การควบคุมระบบการผลิตด้วยคอมพิวเตอร์
34 เอกบังคับ 5673307n กรรมวิธีการผลิต
ภาคการศึกษาที่ 2/67
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
35 ปฏิบัติ 5673624n เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีการผลิต
36 ปฏิบัติ 5673626n เตรียมสหกิจศึกษาวิชาชีพเทคโนโลยีการผลิต
37 เฉพาะด้านบังคับ 5674729n โครงการพิเศษด้านเทคโนโลยีการผลิต
38 เฉพาะด้านเลือก 5673219n เทคโนโลยี แคด-แคม
39 เฉพาะด้านเลือก 5674420n การประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม
40 เอกบังคับ 5673408n การศึกษางานอุตสาหกรรม
41 เอกบังคับ 5673409n การจัดการเทคโนโลยีและการดำเนินงาน
42 เอกบังคับ 5673410n การวางแผนและควบคุมระบบการผลิต
ภาคการศึกษาที่ 1/68
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
43 ปฏิบัติ 5674627n สหกิจศึกษาวิชาชีพเทคโนโลยีการผลิต
44 ปฏิบัติ 5674625n ฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีการผลิต
ภาคการศึกษาที่ 2/68
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
45 เอกบังคับ 5674728n สัมมนาทางเทคโนโลยีการผลิต