เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม / หลักสูตรสาขาวิชา

แผนการเรียนการสอนสำหรับหมู่เรียน 621222701

ภาคการศึกษาที่ 1/62
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1 พื้นฐานมนุษย์และสังคม 2001206g กฎหมายในชีวิตประจำวัน
2 พื้นฐานวิทย์-คณิต 4001101g วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เพื่อการแก้ปัญหาในชีวิต
3 พื้นฐานวิทย์-คณิต 4001205g สิ่งแวดล้อมกับชีวิต
4 เฉพาะด้านบังคับ 5501103m ฝึกปฏิบัติงานเทคโนโลยีพื้นฐาน
5 เฉพาะด้านบังคับ 5572109o แคลคูลัส 1
6 เฉพาะด้านเลือก 5574605o การศึกษาโปรแกรมสำเร็จรูปทั่วไป
7 เอกบังคับ 5572109o แคลคูลัส 1
8 เอกบังคับ 5501103m การฝึกปฏิบัติงานเทคโนโลยีพื้นฐาน
9 เอกเลือก 5574605o การศึกษาโปรแกรมสำเร็จรูปทั่วไป
ภาคการศึกษาที่ 2/62
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
10 พื้นฐานภาษา 1501103g ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
11 พื้นฐานภาษา 1501101g ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
12 พื้นฐานมนุษย์และสังคม 2001101g ความงามของชีวิต
13 เฉพาะด้านบังคับ 5572208x ปฏิบัติการพื้นฐานทางวิศวกรรมไฟฟ้า 1
14 เฉพาะด้านบังคับ 5572110m แคลคูลัส 2
15 เฉพาะด้านบังคับ 5501106n วัสดุอุตสาหกรรม
16 เฉพาะด้านบังคับ 5501101x เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์
17 เอกบังคับ 5572208x ปฏิบัติการพื้นฐานทางวิศวกรรมไฟฟ้า 1
18 เอกบังคับ 5572110m แคลคูลัส 2
19 เอกบังคับ 5501106n วัสดุอุตสาหกรรม
20 เอกบังคับ 5501101x เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์
ภาคการศึกษาที่ 1/63
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
21 พื้นฐานมนุษย์และสังคม 2001102g ศาสตร์พระราชา
22 พื้นฐานมนุษย์และสังคม 4001102g ศาสตร์เพื่อชีวิต
23 เฉพาะด้านบังคับ 5501104o ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในสถานประกอบการ
24 เฉพาะด้านบังคับ 5572111x เครื่องมือวัดและการวัดทางไฟฟ้า
25 เฉพาะด้านบังคับ 5572209x ปฏิบัติการพื้นฐานทางวิศวกรรมไฟฟ้า 2
26 เฉพาะด้านบังคับ 5573107n คณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า
27 เฉพาะด้านบังคับ 5571107n วงจรไฟฟ้า 1
28 เอกบังคับ 5573107n คณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า
29 เอกบังคับ 5501104o ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในสถานประกอบการ
ภาคการศึกษาที่ 2/63
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
30 พื้นฐานภาษา 1501102g ภาษาอังกฤษประยุกต์เพื่อการสนทนา
31 พื้นฐานวิทย์-คณิต 4001103g การรู้ดิจิทัล
32 เฉพาะด้านบังคับ 5571109n วงจรไฟฟ้า 2
33 เฉพาะด้านบังคับ 5581107n อิเล็กทรอนิกส์
34 เฉพาะด้านบังคับ 5574906o การเขียนแบบวิศวกรรมไฟฟ้า
35 เฉพาะด้านบังคับ 5571301o เครื่องกลไฟฟ้า
36 เฉพาะด้านบังคับ 5503104o สถิติสำหรับงานอุตสาหกรรม
37 เฉพาะด้านเลือก 5581107n อิเล็กทรอนิกส์
38 เอกบังคับ 5503104o สถิติสำหรับงานอุตสาหกรรม
ภาคการศึกษาที่ 1/64
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
39 เฉพาะด้านบังคับ 5574203n การออกแบบและประมาณการติดตั้งระบบไฟฟ้า
40 เฉพาะด้านบังคับ 5501102m การพัฒนาบุคลากรและการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยี
41 เฉพาะด้านเลือก 5572203n การติดตั้งไฟฟ้า
42 เฉพาะด้านเลือก 5572210x ปฏิบัติการทางวิศวกรรมไฟฟ้า
43 เฉพาะด้านเลือก 5573201o ไฟฟ้าในงานอุตสาหกรรม
44 เฉพาะด้านเลือก 5573402o โรงต้นกำลังและสถานีไฟฟ้าย่อย
45 เฉพาะด้านเลือก 5584722n เทคโนโลยีพีแอลซี
46 เอกบังคับ 5501102m การพัฒนาบุคลากรและการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยี
ภาคการศึกษาที่ 2/64
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
47 เฉพาะด้านบังคับ 5574907n วิธีวิจัยเทคโนโลยีไฟฟ้า
48 เฉพาะด้านบังคับ 5501105n การจัดการอุตสาหกรรม
49 เฉพาะด้านบังคับ 5574905o สัมมนาเทคโนโลยีไฟฟ้า
50 เฉพาะด้านบังคับ 5572402e การส่งและจ่ายไฟฟ้า
51 เฉพาะด้านบังคับ 5503102x ภาษาอังกฤษในงานอุตสาหกรรม
52 เฉพาะด้านเลือก 5583402o เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
53 เฉพาะด้านเลือก 5583402x เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
54 เฉพาะด้านเลือก 5574405n การป้องกันระบบไฟฟ้ากำลัง
55 เอกบังคับ 5574907n วิธีวิจัยเทคโนโลยีไฟฟ้า
56 เอกบังคับ 5501105n การจัดการอุตสาหกรรม
ภาคการศึกษาที่ 1/65
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
57 ปฏิบัติ 5572803x เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีไฟฟ้า
58 เฉพาะด้านบังคับ 5574908x โครงการพิเศษเทคโนโลยีไฟฟ้า
59 เฉพาะด้านบังคับ 5503301n การอนุรักษ์และการจัดการพลังงาน
60 เฉพาะด้านเลือก 5573404n ระบบไฟฟ้ากำลัง
61 เลือกเสรี 5582106o งานตรวจซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
62 เลือกเสรี 5503302n พลังงานหมุนเวียน
63 เอกบังคับ 5574908x โครงการพิเศษเทคโนโลยีไฟฟ้า
ภาคการศึกษาที่ 2/65
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
64 ปฏิบัติ 5572804n การฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีไฟฟ้า

แผนการเรียนการสอนสำหรับหมู่เรียน 641222701

ภาคการศึกษาที่ 1/64
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1 พื้นฐานภาษา 1501103g ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
2 พื้นฐานภาษา 1501101g ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
3 พื้นฐานมนุษย์และสังคม 2001101g ความงามของชีวิต
4 พื้นฐานมนุษย์และสังคม 2001206g กฎหมายในชีวิตประจำวัน
5 พื้นฐานวิทย์-คณิต 4001101g วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เพื่อการแก้ปัญหาในชีวิต
6 พื้นฐานวิทย์-คณิต 4001205g สิ่งแวดล้อมกับชีวิต
7 เฉพาะด้านบังคับ 5501103m ฝึกปฏิบัติงานเทคโนโลยีพื้นฐาน
8 เฉพาะด้านบังคับ 5572109o แคลคูลัส 1
9 เฉพาะด้านบังคับ 5501103a ฝึกปฏิบัติงานเทคโนโลยีพื้นฐาน
10 เฉพาะด้านเลือก 5574605o การศึกษาโปรแกรมสำเร็จรูปทั่วไป
ภาคการศึกษาที่ 2/64
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
11 พื้นฐานภาษา 1501102g ภาษาอังกฤษประยุกต์เพื่อการสนทนา
12 พื้นฐานภาษา 1501103g ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
13 พื้นฐานภาษา 1501101g ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
14 พื้นฐานมนุษย์และสังคม 2001101g ความงามของชีวิต
15 พื้นฐานวิทย์-คณิต 4001205g สิ่งแวดล้อมกับชีวิต
16 พื้นฐานวิทย์-คณิต 4001101g วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เพื่อการแก้ปัญหาในชีวิต
17 เฉพาะด้านบังคับ 5572208x ปฏิบัติการพื้นฐานทางวิศวกรรมไฟฟ้า 1
18 เฉพาะด้านบังคับ 5572110m แคลคูลัส 2
19 เฉพาะด้านบังคับ 5501106n วัสดุอุตสาหกรรม
20 เฉพาะด้านบังคับ 5501101x เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์
ภาคการศึกษาที่ 1/65
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
21 พื้นฐานมนุษย์และสังคม 2001102g ศาสตร์พระราชา
22 พื้นฐานมนุษย์และสังคม 4001102g ศาสตร์เพื่อชีวิต
23 เฉพาะด้านบังคับ 5501104o ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในสถานประกอบการ
24 เฉพาะด้านบังคับ 5571107n วงจรไฟฟ้า 1
25 เฉพาะด้านบังคับ 5501104n ความปลอดภัยและชีวอนามัยในสถานประกอบการ
26 เฉพาะด้านบังคับ 5572111x เครื่องมือวัดและการวัดทางไฟฟ้า
27 เฉพาะด้านบังคับ 5573107n คณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า
28 เฉพาะด้านบังคับ 5572209x ปฏิบัติการพื้นฐานทางวิศวกรรมไฟฟ้า 2
ภาคการศึกษาที่ 2/65
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
29 พื้นฐานภาษา 1501102g ภาษาอังกฤษประยุกต์เพื่อการสนทนา
30 พื้นฐานวิทย์-คณิต 4001103g การรู้ดิจิทัล
31 เฉพาะด้านบังคับ 5571109n วงจรไฟฟ้า 2
32 เฉพาะด้านบังคับ 5571301o เครื่องกลไฟฟ้า
33 เฉพาะด้านบังคับ 5574906o การเขียนแบบวิศวกรรมไฟฟ้า
34 เฉพาะด้านบังคับ 5503104o สถิติสำหรับงานอุตสาหกรรม
35 เฉพาะด้านเลือก 5581107n อิเล็กทรอนิกส์
ภาคการศึกษาที่ 1/66
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
36 เฉพาะด้านบังคับ 5501102m การพัฒนาบุคลากรและการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยี
37 เฉพาะด้านบังคับ 5574203n การออกแบบและประมาณการติดตั้งระบบไฟฟ้า
38 เฉพาะด้านเลือก 5572203n การติดตั้งไฟฟ้า
39 เฉพาะด้านเลือก 5572210x ปฏิบัติการทางวิศวกรรมไฟฟ้า
40 เฉพาะด้านเลือก 5573201o ไฟฟ้าในงานอุตสาหกรรม
41 เฉพาะด้านเลือก 5573402o โรงต้นกำลังและสถานีไฟฟ้าย่อย
42 เฉพาะด้านเลือก 5584722n เทคโนโลยีพีแอลซี
ภาคการศึกษาที่ 2/66
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
43 เฉพาะด้านบังคับ 5572402e การส่งและจ่ายไฟฟ้า
44 เฉพาะด้านบังคับ 5574905o สัมมนาเทคโนโลยีไฟฟ้า
45 เฉพาะด้านบังคับ 5574907n วิธีวิจัยเทคโนโลยีไฟฟ้า
46 เฉพาะด้านบังคับ 5503102x ภาษาอังกฤษในงานอุตสาหกรรม
47 เฉพาะด้านบังคับ 5501105n การจัดการอุตสาหกรรม
48 เฉพาะด้านเลือก 5574405n การป้องกันระบบไฟฟ้ากำลัง
49 เฉพาะด้านเลือก 5583402x เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
50 เฉพาะด้านเลือก 5583402o เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
ภาคการศึกษาที่ 1/67
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
51 ปฏิบัติ 5572803x เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีไฟฟ้า
52 เฉพาะด้านบังคับ 5503301n การอนุรักษ์และการจัดการพลังงาน
53 เฉพาะด้านบังคับ 5574908x โครงการพิเศษเทคโนโลยีไฟฟ้า
54 เฉพาะด้านเลือก 5573404n ระบบไฟฟ้ากำลัง
55 เลือกเสรี 5503302n พลังงานหมุนเวียน
56 เลือกเสรี 5582106o งานตรวจซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
ภาคการศึกษาที่ 2/67
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
57 ปฏิบัติ 5572804n การฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีไฟฟ้า

แผนการเรียนการสอนสำหรับหมู่เรียน 651222701

ภาคการศึกษาที่ 1/65
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1 พื้นฐานภาษา 1501103g ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
2 พื้นฐานภาษา 1501101g ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
3 พื้นฐานมนุษย์และสังคม 2001101g ความงามของชีวิต
4 เฉพาะด้านบังคับ 5501103m ฝึกปฏิบัติงานเทคโนโลยีพื้นฐาน
5 เฉพาะด้านบังคับ 5572109o แคลคูลัส 1
6 เฉพาะด้านเลือก 5574605o การศึกษาโปรแกรมสำเร็จรูปทั่วไป
ภาคการศึกษาที่ 2/65
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
7 พื้นฐานภาษา 1501102g ภาษาอังกฤษประยุกต์เพื่อการสนทนา
8 พื้นฐานวิทย์-คณิต 4001101g วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เพื่อการแก้ปัญหาในชีวิต
9 พื้นฐานวิทย์-คณิต 4001205g สิ่งแวดล้อมกับชีวิต
10 เฉพาะด้านบังคับ 5501101x เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์
11 เฉพาะด้านบังคับ 5501106n วัสดุอุตสาหกรรม
12 เฉพาะด้านบังคับ 5572110m แคลคูลัส 2
13 เฉพาะด้านบังคับ 5572208x ปฏิบัติการพื้นฐานทางวิศวกรรมไฟฟ้า 1
ภาคการศึกษาที่ 1/66
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
14 พื้นฐานมนุษย์และสังคม 2001102g ศาสตร์พระราชา
15 พื้นฐานมนุษย์และสังคม 4001102g ศาสตร์เพื่อชีวิต
16 เฉพาะด้านบังคับ 5573107n คณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า
17 เฉพาะด้านบังคับ 5572209x ปฏิบัติการพื้นฐานทางวิศวกรรมไฟฟ้า 2
18 เฉพาะด้านบังคับ 5572111x เครื่องมือวัดและการวัดทางไฟฟ้า
19 เฉพาะด้านบังคับ 5571107n วงจรไฟฟ้า 1
20 เฉพาะด้านบังคับ 5501104n ความปลอดภัยและชีวอนามัยในสถานประกอบการ
ภาคการศึกษาที่ 2/66
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
21 พื้นฐานภาษา 1501102g ภาษาอังกฤษประยุกต์เพื่อการสนทนา
22 พื้นฐานวิทย์-คณิต 4001103g การรู้ดิจิทัล
23 พื้นฐานสังคม 2001206g กฎหมายในชีวิตประจำวัน
24 เฉพาะด้านบังคับ 5503104o สถิติสำหรับงานอุตสาหกรรม
25 เฉพาะด้านบังคับ 5571109n วงจรไฟฟ้า 2
26 เฉพาะด้านบังคับ 5571301o เครื่องกลไฟฟ้า
27 เฉพาะด้านบังคับ 5574906o การเขียนแบบวิศวกรรมไฟฟ้า
28 เฉพาะด้านเลือก 5581107n อิเล็กทรอนิกส์
ภาคการศึกษาที่ 1/67
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
29 เฉพาะด้านบังคับ 5574203n การออกแบบและประมาณการติดตั้งระบบไฟฟ้า
30 เฉพาะด้านบังคับ 5501102m การพัฒนาบุคลากรและการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยี
31 เฉพาะด้านเลือก 5584722n เทคโนโลยีพีแอลซี
32 เฉพาะด้านเลือก 5573402o โรงต้นกำลังและสถานีไฟฟ้าย่อย
33 เฉพาะด้านเลือก 5573201o ไฟฟ้าในงานอุตสาหกรรม
34 เฉพาะด้านเลือก 5572210x ปฏิบัติการทางวิศวกรรมไฟฟ้า
35 เฉพาะด้านเลือก 5572203n การติดตั้งไฟฟ้า
ภาคการศึกษาที่ 2/67
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
36 เฉพาะด้านบังคับ 5572402e การส่งและจ่ายไฟฟ้า
37 เฉพาะด้านบังคับ 5574905o สัมมนาเทคโนโลยีไฟฟ้า
38 เฉพาะด้านบังคับ 5503102x ภาษาอังกฤษในงานอุตสาหกรรม
39 เฉพาะด้านบังคับ 5501105n การจัดการอุตสาหกรรม
40 เฉพาะด้านบังคับ 5574907n วิธีวิจัยเทคโนโลยีไฟฟ้า
41 เฉพาะด้านเลือก 5583402o เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
42 เฉพาะด้านเลือก 5574405n การป้องกันระบบไฟฟ้ากำลัง
ภาคการศึกษาที่ 1/68
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
43 ปฏิบัติ 5574802x เตรียมสหกิจศึกษาวิชาชีพเทคโนโลยีไฟฟ้า
44 ปฏิบัติ 5572803x เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีไฟฟ้า
45 เฉพาะด้านบังคับ 5574908x โครงการพิเศษเทคโนโลยีไฟฟ้า
46 เฉพาะด้านบังคับ 5503301n การอนุรักษ์และการจัดการพลังงาน
47 เฉพาะด้านเลือก 5573404n ระบบไฟฟ้ากำลัง
48 เลือกเสรี 5582106o งานตรวจซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
49 เลือกเสรี 5503302n พลังงานหมุนเวียน
ภาคการศึกษาที่ 2/68
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
50 ปฏิบัติ 5572804n การฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีไฟฟ้า
51 ปฏิบัติ 5574803m สหกิจศึกษาวิชาชีพเทคโนโลยีไฟฟ้า