เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม / หลักสูตรสาขาวิชา

แผนการเรียนการสอนสำหรับหมู่เรียน 621222001

ภาคการศึกษาที่ 1/62
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1 พื้นฐานมนุษย์และสังคม 2001208g การเป็นผู้ประกอบการสร้างสรรค์
2 พื้นฐานวิทย์-คณิต 4001101g วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เพื่อการแก้ปัญหาในชีวิต
3 พื้นฐานวิทย์-คณิต 4001208g ช่างพื้นฐานในชีวิตประจำวัน
4 วิชาแกน 5501101x เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5)
5 วิชาแกน 5651101o เทคโนโลยีท้องถิ่น
6 วิชาแกน 5653403n คณิตศาสตร์ในงานคอมพิวเตอร์ 3(3-0-6)
7 เอกบังคับ 5653607n การเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 2/62
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
8 พื้นฐานภาษา 2001101g ความงามของชีวิต
9 พื้นฐานภาษา 1501103g ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
10 พื้นฐานภาษา 1501101g ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
11 วิชาแกน 5501103a ฝึกปฏิบัติงานเทคโนโลยีพื้นฐาน 3(2-2-5)
12 วิชาแกน 5651102x การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมตารางการคำนวณ
13 วิชาแกน 5501105n การจัดการอุตสาหกรรม 3(3-0-6)
14 วิชาแกน 5501103m ฝึกปฏิบัติงานเทคโนโลยีพื้นฐาน 3(2-2-5)
15 เอกบังคับ 5651202x การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
ภาคการศึกษาที่ 1/63
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
16 พื้นฐานมนุษย์และสังคม 2001102g ศาสตร์พระราชา
17 พื้นฐานวิทย์-คณิต 4001102g ศาสตร์เพื่อชีวิต
18 วิชาแกน 5501104n ความปลอดภัยและชีวอนามัยในสถานประกอบการ 3(3-0-6)
19 เอกบังคับ 5653309n การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น 3(2-2-5)
20 เอกบังคับ 5653203x ระบบฐานข้อมูล 3(3-0-6)
21 เอกบังคับ 5653103x ภาษาอังกฤษเพื่องานคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5)
22 เอกบังคับ 5652706o ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 2/63
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
23 พื้นฐานภาษา 1501102g ภาษาอังกฤษประยุกต์เพื่อการสนทนา
24 พื้นฐานวิทย์-คณิต 4001103g การรู้ดิจิทัล
25 วิชาแกน 5501106n วัสดุอุตสาหกรรม 3(3-0-6)
26 วิชาแกน 5653402o สถิติสำหรับงานอุตสาหกรรม 3(3-0-6)
27 เอกบังคับ 5653709o องค์ประกอบและสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5)
28 เอกบังคับ 5653704o การซ่อมบำรุงไมโครคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5)
29 เอกบังคับ 5653623o ดิจิทัลอิเล็กทรอนิกส์ 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 1/64
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
30 เอกบังคับ 5653310x การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ 3(2-2-5)
31 เอกบังคับ 5653624x เทคโนโลยีมัลติมีเดีย 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 2/64
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
32 เอกบังคับ 5653318o ระบบปฏิบัติการ 3(3-0-6)
33 เอกบังคับ 5653404x โครงงานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 1
ภาคการศึกษาที่ 1/65
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
34 ปฏิบัติ 5653801m เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2(90)
35 วิชาแกน 5501102m การพัฒนาบุคลากรและการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยี 3(2-2-5)
36 เอกบังคับ 5653405x โครงงานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2
ภาคการศึกษาที่ 2/65
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
37 ปฏิบัติ 5653802x ฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 5(450)

แผนการเรียนการสอนสำหรับหมู่เรียน 631222001

ภาคการศึกษาที่ 1/63
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1 พื้นฐานภาษา 1501103g ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
2 พื้นฐานภาษา 1501101g ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
3 พื้นฐานมนุษย์และสังคม 2001101g ความงามของชีวิต
4 วิชาแกน 5501101x เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์
5 วิชาแกน 5651101o เทคโนโลยีท้องถิ่น
6 วิชาแกน 5653403n คณิตศาสตร์ในงานคอมพิวเตอร์
7 เอกบังคับ 5653607n การเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์
ภาคการศึกษาที่ 2/63
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
8 พื้นฐานภาษา 1501102g ภาษาอังกฤษประยุกต์เพื่อการสนทนา
9 พื้นฐานมนุษย์และสังคม 2001208g การเป็นผู้ประกอบการสร้างสรรค์
10 พื้นฐานวิทย์-คณิต 4001101g วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เพื่อการแก้ปัญหาในชีวิต
11 วิชาแกน 5501103m ฝึกปฏิบัติงานเทคโนโลยีพื้นฐาน
12 วิชาแกน 5501105n การจัดการอุตสาหกรรม
13 วิชาแกน 5651102x การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมตารางการคำนวณ
14 เอกบังคับ 5651202x การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
ภาคการศึกษาที่ 1/64
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
15 พื้นฐานมนุษย์และสังคม 2001102g ศาสตร์พระราชา
16 พื้นฐานวิทย์-คณิต 4001102g ศาสตร์เพื่อชีวิต
17 วิชาแกน 5501104n ความปลอดภัยและชีวอนามัยในสถานประกอบการ
18 เอกบังคับ 5653309n การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น
19 เอกบังคับ 5653203x ระบบฐานข้อมูล
20 เอกบังคับ 5653103x ภาษาอังกฤษเพื่องานคอมพิวเตอร์
21 เอกบังคับ 5652706o ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ภาคการศึกษาที่ 2/64
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
22 พื้นฐานวิทย์-คณิต 4001103g การรู้ดิจิทัล
23 พื้นฐานวิทย์-คณิต 4001208g ช่างพื้นฐานในชีวิตประจำวัน
24 วิชาแกน 5501106n วัสดุอุตสาหกรรม
25 วิชาแกน 5653402o สถิติสำหรับงานอุตสาหกรรม
26 เอกบังคับ 5653623o ดิจิทัลอิเล็กทรอนิกส์
27 เอกบังคับ 5653704o การซ่อมบำรุงไมโครคอมพิวเตอร์
28 เอกบังคับ 5653709o องค์ประกอบและสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์
ภาคการศึกษาที่ 1/65
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
29 เอกบังคับ 5653624x เทคโนโลยีมัลติมีเดีย
30 เอกบังคับ 5653310x การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์
ภาคการศึกษาที่ 2/65
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
31 เอกบังคับ 5653318o ระบบปฏิบัติการ
32 เอกบังคับ 5653404x โครงงานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 1
ภาคการศึกษาที่ 1/66
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
33 ปฏิบัติ 5653801m เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
34 วิชาแกน 5501102m การพัฒนาบุคลากรและการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยี
35 เอกบังคับ 5653405x โครงงานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2
ภาคการศึกษาที่ 2/66
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
36 ปฏิบัติ 5653802x ฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

แผนการเรียนการสอนสำหรับหมู่เรียน 641222001

ภาคการศึกษาที่ 1/64
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1 พื้นฐานภาษา 1501103g ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
2 พื้นฐานภาษา 1501101g ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
3 พื้นฐานมนุษย์และสังคม 2001101g ความงามของชีวิต
4 วิชาแกน 5501101x เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์
5 วิชาแกน 5651101o เทคโนโลยีท้องถิ่น
6 วิชาแกน 5653403n คณิตศาสตร์ในงานคอมพิวเตอร์
7 เอกบังคับ 5653607n การเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์
ภาคการศึกษาที่ 2/64
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
8 พื้นฐานภาษา 1501102g ภาษาอังกฤษประยุกต์เพื่อการสนทนา
9 พื้นฐานมนุษย์และสังคม 2001208g การเป็นผู้ประกอบการสร้างสรรค์
10 พื้นฐานวิทย์-คณิต 4001101g วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เพื่อการแก้ปัญหาในชีวิต
11 วิชาแกน 5501103m ฝึกปฏิบัติงานเทคโนโลยีพื้นฐาน
12 วิชาแกน 5501103a ฝึกปฏิบัติงานเทคโนโลยีพื้นฐาน
13 วิชาแกน 5651102x การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมตารางการคำนวณ
14 วิชาแกน 5501105n การจัดการอุตสาหกรรม
15 เอกบังคับ 5651202x การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
ภาคการศึกษาที่ 1/65
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
16 พื้นฐานมนุษย์และสังคม 2001102g ศาสตร์พระราชา
17 พื้นฐานวิทย์-คณิต 4001102g ศาสตร์เพื่อชีวิต
18 วิชาแกน 5501104n ความปลอดภัยและชีวอนามัยในสถานประกอบการ
19 เอกบังคับ 5653309n การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น
20 เอกบังคับ 5653203x ระบบฐานข้อมูล
21 เอกบังคับ 5653103x ภาษาอังกฤษเพื่องานคอมพิวเตอร์
22 เอกบังคับ 5652706o ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ภาคการศึกษาที่ 2/65
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
23 พื้นฐานวิทย์-คณิต 4001208g ช่างพื้นฐานในชีวิตประจำวัน
24 พื้นฐานวิทย์-คณิต 4001103g การรู้ดิจิทัล
25 วิชาแกน 5653402o สถิติสำหรับงานอุตสาหกรรม
26 วิชาแกน 5501106n วัสดุอุตสาหกรรม
27 เอกบังคับ 5653623o ดิจิทัลอิเล็กทรอนิกส์
28 เอกบังคับ 5653704o การซ่อมบำรุงไมโครคอมพิวเตอร์
29 เอกบังคับ 5653709o องค์ประกอบและสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์
ภาคการศึกษาที่ 1/66
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
30 เลือกเสรี 5653335x การออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์
31 เอกบังคับ 5653624x เทคโนโลยีมัลติมีเดีย
32 เอกบังคับ 5653310x การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์
33 เอกเลือก 5653330x ระบบปัญญาประดิษฐ์ (AI)
34 เอกเลือก 5653608x คอมพิวเตอร์ในงานควบคุม
35 เอกเลือก 5653707o ระบบเครือข่ายไร้สาย
ภาคการศึกษาที่ 2/66
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
36 เลือกเสรี 5653613n เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงานอุตสาหกรรม
37 เอกบังคับ 5653318o ระบบปฏิบัติการ
38 เอกบังคับ 5653404x โครงงานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 1
39 เอกเลือก 5653327x เทคโนโลยีการเชื่อมต่อทางอินเตอร์เน็ท (IoT)
40 เอกเลือก 5653331x การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ
41 เอกเลือก 5653710x อิเล็กทรอนิกส์ในงานคอมพิวเตอร์
ภาคการศึกษาที่ 1/67
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
42 ปฏิบัติ 5653801m เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
43 วิชาแกน 5501102m การพัฒนาบุคลากรและการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยี
44 เอกบังคับ 5653405x โครงงานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2
ภาคการศึกษาที่ 2/67
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
45 ปฏิบัติ 5653802x ฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

แผนการเรียนการสอนสำหรับหมู่เรียน 651222001

ภาคการศึกษาที่ 1/65
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1 พื้นฐานภาษา 1501103g ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
2 พื้นฐานภาษา 1501101g ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
3 พื้นฐานมนุษย์และสังคม 2001101g ความงามของชีวิต
4 วิชาแกน 5501101x เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์
5 วิชาแกน 5651101o เทคโนโลยีท้องถิ่น
6 วิชาแกน 5653403n คณิตศาสตร์ในงานคอมพิวเตอร์
7 เอกบังคับ 5653607n การเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์
ภาคการศึกษาที่ 2/65
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
8 พื้นฐานภาษา 1501102g ภาษาอังกฤษประยุกต์เพื่อการสนทนา
9 พื้นฐานมนุษย์และสังคม 2001208g การเป็นผู้ประกอบการสร้างสรรค์
10 พื้นฐานวิทย์-คณิต 4001101g วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เพื่อการแก้ปัญหาในชีวิต
11 วิชาแกน 5501105n การจัดการอุตสาหกรรม
12 วิชาแกน 5501103a ฝึกปฏิบัติงานเทคโนโลยีพื้นฐาน
13 วิชาแกน 5651102x การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมตารางการคำนวณ
14 เอกบังคับ 5651202x การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
ภาคการศึกษาที่ 1/66
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
15 พื้นฐานมนุษย์และสังคม 2001102g ศาสตร์พระราชา
16 พื้นฐานวิทย์-คณิต 4001102g ศาสตร์เพื่อชีวิต
17 วิชาแกน 5501104n ความปลอดภัยและชีวอนามัยในสถานประกอบการ
18 เอกบังคับ 5653309n การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น
19 เอกบังคับ 5653203x ระบบฐานข้อมูล
20 เอกบังคับ 5653103x ภาษาอังกฤษเพื่องานคอมพิวเตอร์
21 เอกบังคับ 5652706o ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ภาคการศึกษาที่ 2/66
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
22 พื้นฐานวิทย์-คณิต 4001208g ช่างพื้นฐานในชีวิตประจำวัน
23 พื้นฐานวิทย์-คณิต 4001103g การรู้ดิจิทัล
24 วิชาแกน 5653402o สถิติสำหรับงานอุตสาหกรรม
25 วิชาแกน 5501106n วัสดุอุตสาหกรรม
26 เอกบังคับ 5653704o การซ่อมบำรุงไมโครคอมพิวเตอร์
27 เอกบังคับ 5653623o ดิจิทัลอิเล็กทรอนิกส์
28 เอกบังคับ 5653709o องค์ประกอบและสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์
ภาคการศึกษาที่ 1/67
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
29 เลือกเสรี 5653335x การออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์
30 เอกบังคับ 5653624x เทคโนโลยีมัลติมีเดีย
31 เอกบังคับ 5653310x การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์
32 เอกเลือก 5653707o ระบบเครือข่ายไร้สาย
33 เอกเลือก 5653608x คอมพิวเตอร์ในงานควบคุม
34 เอกเลือก 5653330x ระบบปัญญาประดิษฐ์ (AI)
ภาคการศึกษาที่ 2/67
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
35 เลือกเสรี 5653613n เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงานอุตสาหกรรม
36 เอกบังคับ 5653318o ระบบปฏิบัติการ
37 เอกบังคับ 5653404x โครงงานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 1
38 เอกเลือก 5653710x อิเล็กทรอนิกส์ในงานคอมพิวเตอร์
39 เอกเลือก 5653327x เทคโนโลยีการเชื่อมต่อทางอินเตอร์เน็ท (IoT)
40 เอกเลือก 5653331x การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ
ภาคการศึกษาที่ 1/68
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
41 ปฏิบัติ 5653801m เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
42 วิชาแกน 5501102m การพัฒนาบุคลากรและการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยี
43 เอกบังคับ 5653405x โครงงานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2
ภาคการศึกษาที่ 2/68
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
44 ปฏิบัติ 5653802x ฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์