ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ / หลักสูตรสาขาวิชา

แผนการเรียนการสอนสำหรับหมู่เรียน 621210401

ภาคการศึกษาที่ 1/62
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1 ครูบังคับ EEDU621101 คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเป็นครู
2 ครูบังคับ EEDU621501 จิตวิทยาสำหรับครู
3 พื้นฐานภาษา EGEN627101 ทักษะการพูดและการฟังภาษาอังกฤษ
4 พื้นฐานภาษา EGEN627104 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
5 เฉพาะด้านบังคับ EMUS623101 ทฤษฎีดนตรีไทย
6 เฉพาะด้านบังคับ EMUS623102 ทฤษฎีดนตรีตะวันตก
7 เฉพาะด้านเลือก EMUS623106 ทักษะเครื่องดีดไทย 1
8 เฉพาะด้านเลือก EMUS623108 ทักษะเครื่องสีไทย 1
9 เฉพาะด้านเลือก EMUS623110 ทักษะเครื่องตีไทย 1
10 เฉพาะด้านเลือก EMUS623112 ทักษะเครื่องเป่าไทย 1
11 เฉพาะด้านเลือก EMUS623114 ทักษะขับร้องเพลงไทย 1
12 เฉพาะด้านเลือก EMUS623116 ทักษะขิมไทย 1
13 เฉพาะด้านเลือก EMUS623118 ทักษะกีตาร์ 1
14 เฉพาะด้านเลือก EMUS623120 ทักษะคีย์บอร์ด 1
15 เฉพาะด้านเลือก EMUS623122 ทักษะเครื่องสายสากล 1
16 เฉพาะด้านเลือก EMUS623124 ทักษะเครื่องกระทบ 1
17 เฉพาะด้านเลือก EMUS623126 ทักษะเครื่องลมทองเหลือง 1
18 เฉพาะด้านเลือก EMUS623128 ทักษะเครื่องลมไม้ 1
19 เฉพาะด้านเลือก EMUS623130 ทักษะขับร้องสากล 1
20 เฉพาะด้านเลือก EMUS623132 ทักษะเครื่องดนตรีพื้นบ้าน 1
21 เอกบังคับ EMUS623101 ทฤษฎีดนตรีไทย
22 เอกบังคับ EMUS623102 ทฤษฎีดนตรีตะวันตก
ภาคการศึกษาที่ 2/62
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
23 ครูบังคับ EEDU621003 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพระหว่างเรียน 1
24 ครูบังคับ EEDU621301 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้
25 พื้นฐานมนุษย์และสังคม EGEN627202 พลเมืองที่เข้มแข็ง
26 เอกบังคับ EMUS623103 ทักษะดนตรีสำหรับครูดนตรีศึกษา
27 เอกบังคับ EMUS623104 ประวัติดนตรีตะวันตกและดนตรีไทย
28 เอกบังคับ EMUS623105 หลักการสอนดนตรีศึกษา
29 เอกเลือก EMUS623107 ทักษะเครื่องดีดไทย 2
30 เอกเลือก EMUS623109 ทักษะเครื่องสีไทย 2
31 เอกเลือก EMUS623111 ทักษะเครื่องตีไทย 2
32 เอกเลือก EMUS623113 ทักษะเครื่องเป่าไทย 2
33 เอกเลือก EMUS623115 ทักษะขับร้องเพลงไทย 2
34 เอกเลือก EMUS623117 ทักษะขิมไทย 2
35 เอกเลือก EMUS623119 ทักษะกีตาร์ 2
36 เอกเลือก EMUS623121 ทักษะคีย์บอร์ด 2
37 เอกเลือก EMUS623123 ทักษะเครื่องสายสากล 2
38 เอกเลือก EMUS623125 ทักษะเครื่องกระทบ 2
39 เอกเลือก EMUS623127 ทักษะเครื่องลมทองเหลือง 2
40 เอกเลือก EMUS623129 ทักษะเครื่องลมไม้ 2
41 เอกเลือก EMUS623131 ทักษะขับร้องสากล 2
42 เอกเลือก EMUS623133 ทักษะเครื่องดนตรีพื้นบ้าน 2
43 เอกเลือก EMUS623134 การสอนทักษะฆ้องวงใหญ่
44 เอกเลือก EMUS623135 การสอนทักษะคีย์บอร์ด
45 เอกเลือก EMUS623136 การสอนทักษะเครื่องดนตรีพื้นบ้าน
46 เอกเลือก EMUS623137 การร้องเพลง
47 เอกเลือก EMUS623410 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนและงานวิจัยดนตรีศึกษา
48 เอกเลือก EMUS623409 ซ่อมสร้างเครื่องดนตรีและอุปกรณ์ทางดนตรี
49 เอกเลือก EMUS623408 คอมพิวเตอร์ดนตรี
50 เอกเลือก EMUS623407 พื้นฐานการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระศิลปะ
51 เอกเลือก EMUS623406 การสอนทักษะเครื่องกระทบกลองชุด
52 เอกเลือก EMUS623405 การสอนทักษะขลุ่ยเพียงออ
53 เอกเลือก EMUS623404 วงโยธวาทิต
54 เอกเลือก EMUS623403 การเรียบเรียงดนตรี
ภาคการศึกษาที่ 1/63
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
55 ครูบังคับ EEDU621001 ภาษาเพื่อการสื่อสารสำหรับครู
56 ครูบังคับ EEDU621004 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพระหว่างเรียน 2
57 ครูบังคับ EEDU621201 การพัฒนาหลักสูตร
58 พื้นฐานภาษา EGEN627102 การใช้ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร
59 พื้นฐานวิทย์-คณิต EGEN627303 การคิดเชิงเหตุผล
60 เอกบังคับ EMUS623201 การสอนดนตรีพื้นบ้านในภูมิภาคต่าง ๆ ของไทย
61 เอกบังคับ EMUS623202 การสอนทฤษฏีดนตรีตะวันตก
62 เอกบังคับ EMUS623204 การสอนประวัติและวรรณกรรมดนตรีพื้นบ้าน
63 เอกบังคับ EMUS623205 ทักษะการรวมวงดนตรีไทย
64 เอกบังคับ EMUS623206 ทักษะการรวมวงดนตรีตะวันตก
65 เอกบังคับ EMUS623207 ทักษะการรวมวงดนตรีพื้นบ้าน
66 เอกบังคับ EMUS623243 การสอนจังหวะในดนตรีไทย
67 เอกบังคับ EMUS623244 การสอนประวัติและทฤษฎีดนตรีไทย
68 เอกบังคับ EMUS623203 การสอนประวัติดนตรีตะวันตก
69 เอกเลือก EMUS623208 ทักษะเครื่องดีดไทย 3
70 เอกเลือก EMUS623210 ทักษะเครื่องสีไทย 3
71 เอกเลือก EMUS623212 ทักษะเครื่องตีไทย 3
72 เอกเลือก EMUS623214 ทักษะเครื่องเป่าไทย 3
73 เอกเลือก EMUS623216 ทักษะขับร้องเพลงไทย 3
74 เอกเลือก EMUS623218 ทักษะขิมไทย 3
75 เอกเลือก EMUS623220 ทักษะกีตาร์ 3
76 เอกเลือก EMUS623222 ทักษะคีย์บอร์ด 3
77 เอกเลือก EMUS623224 ทักษะเครื่องสายสากล 3
78 เอกเลือก EMUS623226 ทักษะเครื่องกระทบ 3
79 เอกเลือก EMUS623228 ทักษะเครื่องลมทองเหลือง 3
80 เอกเลือก EMUS623230 ทักษะเครื่องลมไม้ 3
81 เอกเลือก EMUS623232 ทักษะขับร้องสากล 3
82 เอกเลือก EMUS623234 ทักษะเครื่องดนตรีพื้นบ้าน 3
ภาคการศึกษาที่ 2/63
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
83 ครูบังคับ EEDU621202 วิทยาการจัดการเรียนรู้
84 ครูบังคับ EEDU621401 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
85 ครูบังคับ EEDU621601 การบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา
86 พื้นฐานวิทย์-คณิต EGEN627302 ทักษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อชีวิตและอาชีพ
87 เอกบังคับ EMUS623236 การเตรียมการสอนทางดนตรีศึกษา
88 เอกบังคับ EMUS623240 การสอนรวมวงดนตรีไทย
89 เอกบังคับ EMUS623241 การสอนรวมวงดนตรีตะวันตก
90 เอกบังคับ EMUS623242 การสอนรวมวงดนตรีพื้นบ้าน
91 เอกเลือก EMUS623209 ทักษะเครื่องดีดไทย 4
92 เอกเลือก EMUS623211 ทักษะเครื่องสีไทย 4
93 เอกเลือก EMUS623213 ทักษะเครื่องตีไทย 4
94 เอกเลือก EMUS623215 ทักษะเครื่องเป่าไทย 4
95 เอกเลือก EMUS623217 ทักษะขับร้องเพลงไทย 4
96 เอกเลือก EMUS623219 ทักษะขิมไทย 4
97 เอกเลือก EMUS623221 ทักษะกีตาร์ 4
98 เอกเลือก EMUS623223 ทักษะคีย์บอร์ด 4
99 เอกเลือก EMUS623225 ทักษะเครื่องสายสากล 4
100 เอกเลือก EMUS623229 ทักษะเครื่องลมทองเหลือง 4
101 เอกเลือก EMUS623235 ทักษะเครื่องดนตรีพื้นบ้าน 4
102 เอกเลือก EMUS623233 ทักษะขับร้องสากล 4
103 เอกเลือก EMUS623231 ทักษะเครื่องลมไม้ 4
104 เอกเลือก EMUS623227 ทักษะเครื่องกระทบ 4
ภาคการศึกษาที่ 1/64
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
105 ครูบังคับ EEDU621402 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้
106 พื้นฐานภาษา EGEN627103 ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ
107 พื้นฐานวิทย์-คณิต EGEN627301 การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ
108 เอกบังคับ EMUS623301 การจัดการวงดนตรีสำหรับครูดนตรีศึกษา
109 เอกบังคับ EMUS623302 กลวิธีการสอนดนตรีศึกษา
110 เอกเลือก EMUS623303 ทักษะเครื่องดีดไทย 5
111 เอกเลือก EMUS623304 ทักษะเครื่องสีไทย 5
112 เอกเลือก EMUS623305 ทักษะเครื่องตีไทย 5
113 เอกเลือก EMUS623306 ทักษะเครื่องเป่าไทย 5
114 เอกเลือก EMUS623307 ทักษะขับร้องเพลงไทย 5
115 เอกเลือก EMUS623308 ทักษะขิมไทย 5
116 เอกเลือก EMUS623309 ทักษะกีตาร์ 5
117 เอกเลือก EMUS623310 ทักษะคีย์บอร์ด 5
118 เอกเลือก EMUS623311 ทักษะเครื่องสายสากล 5
119 เอกเลือก EMUS623312 ทักษะเครื่องกระทบ 5
120 เอกเลือก EMUS623313 ทักษะเครื่องลมทองเหลือง 5
121 เอกเลือก EMUS623314 ทักษะเครื่องลมไม้ 5
122 เอกเลือก EMUS623315 ทักษะขับร้องสากล 5
123 เอกเลือก EMUS623316 ทักษะเครื่องดนตรีพื้นบ้าน 5
ภาคการศึกษาที่ 2/64
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
124 ครูบังคับ EEDU621005 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพระหว่างเรียน 3
125 พื้นฐานมนุษย์และสังคม EGEN627201 สุนทรียะ
126 พื้นฐานมนุษย์และสังคม EGEN627203 ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
127 เอกบังคับ EMUS623318 การวิจัยทางดนตรีศึกษา
128 เอกบังคับ EMUS623319 การนำเสนอผลงานทางดนตรี
129 เอกเลือก EMUS623408 คอมพิวเตอร์ดนตรี
130 เอกเลือก EMUS623409 ซ่อมสร้างเครื่องดนตรีและอุปกรณ์ทางดนตรี
131 เอกเลือก EMUS623410 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนและงานวิจัยดนตรีศึกษา
132 เอกเลือก EMUS623407 พื้นฐานการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระศิลปะ
133 เอกเลือก EMUS623406 การสอนทักษะเครื่องกระทบกลองชุด
134 เอกเลือก EMUS623405 การสอนทักษะขลุ่ยเพียงออ
135 เอกเลือก EMUS623404 วงโยธวาทิต
136 เอกเลือก EMUS623403 การเรียบเรียงดนตรี
137 เอกเลือก EMUS623134 การสอนทักษะฆ้องวงใหญ่
138 เอกเลือก EMUS623135 การสอนทักษะคีย์บอร์ด
139 เอกเลือก EMUS623136 การสอนทักษะเครื่องดนตรีพื้นบ้าน
140 เอกเลือก EMUS623137 การร้องเพลง
ภาคการศึกษาที่ 1/65
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
141 ปฏิบัติ EEDU621006 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
ภาคการศึกษาที่ 2/65
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
142 ครูบังคับ EEDU621002 คุรุนิพนธ์
143 ปฏิบัติ EEDU621007 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2

แผนการเรียนการสอนสำหรับหมู่เรียน 621210402

ภาคการศึกษาที่ 1/62
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1 ครูบังคับ EEDU621101 คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเป็นครู
2 ครูบังคับ EEDU621501 จิตวิทยาสำหรับครู
3 พื้นฐานภาษา EGEN627101 ทักษะการพูดและการฟังภาษาอังกฤษ
4 พื้นฐานภาษา EGEN627104 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
5 เฉพาะด้านบังคับ EMUS623101 ทฤษฎีดนตรีไทย
6 เฉพาะด้านบังคับ EMUS623102 ทฤษฎีดนตรีตะวันตก
7 เฉพาะด้านเลือก EMUS623106 ทักษะเครื่องดีดไทย 1
8 เฉพาะด้านเลือก EMUS623108 ทักษะเครื่องสีไทย 1
9 เฉพาะด้านเลือก EMUS623110 ทักษะเครื่องตีไทย 1
10 เฉพาะด้านเลือก EMUS623112 ทักษะเครื่องเป่าไทย 1
11 เฉพาะด้านเลือก EMUS623114 ทักษะขับร้องเพลงไทย 1
12 เฉพาะด้านเลือก EMUS623116 ทักษะขิมไทย 1
13 เฉพาะด้านเลือก EMUS623118 ทักษะกีตาร์ 1
14 เฉพาะด้านเลือก EMUS623120 ทักษะคีย์บอร์ด 1
15 เฉพาะด้านเลือก EMUS623122 ทักษะเครื่องสายสากล 1
16 เฉพาะด้านเลือก EMUS623124 ทักษะเครื่องกระทบ 1
17 เฉพาะด้านเลือก EMUS623126 ทักษะเครื่องลมทองเหลือง 1
18 เฉพาะด้านเลือก EMUS623128 ทักษะเครื่องลมไม้ 1
19 เฉพาะด้านเลือก EMUS623130 ทักษะขับร้องสากล 1
20 เฉพาะด้านเลือก EMUS623132 ทักษะเครื่องดนตรีพื้นบ้าน 1
21 เอกบังคับ EMUS623101 ทฤษฎีดนตรีไทย
22 เอกบังคับ EMUS623102 ทฤษฎีดนตรีตะวันตก
ภาคการศึกษาที่ 2/62
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
23 ครูบังคับ EEDU621003 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพระหว่างเรียน 1
24 ครูบังคับ EEDU621301 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้
25 พื้นฐานมนุษย์และสังคม EGEN627202 พลเมืองที่เข้มแข็ง
26 เอกบังคับ EMUS623103 ทักษะดนตรีสำหรับครูดนตรีศึกษา
27 เอกบังคับ EMUS623104 ประวัติดนตรีตะวันตกและดนตรีไทย
28 เอกบังคับ EMUS623105 หลักการสอนดนตรีศึกษา
29 เอกเลือก EMUS623107 ทักษะเครื่องดีดไทย 2
30 เอกเลือก EMUS623109 ทักษะเครื่องสีไทย 2
31 เอกเลือก EMUS623111 ทักษะเครื่องตีไทย 2
32 เอกเลือก EMUS623113 ทักษะเครื่องเป่าไทย 2
33 เอกเลือก EMUS623115 ทักษะขับร้องเพลงไทย 2
34 เอกเลือก EMUS623117 ทักษะขิมไทย 2
35 เอกเลือก EMUS623119 ทักษะกีตาร์ 2
36 เอกเลือก EMUS623121 ทักษะคีย์บอร์ด 2
37 เอกเลือก EMUS623123 ทักษะเครื่องสายสากล 2
38 เอกเลือก EMUS623125 ทักษะเครื่องกระทบ 2
39 เอกเลือก EMUS623127 ทักษะเครื่องลมทองเหลือง 2
40 เอกเลือก EMUS623129 ทักษะเครื่องลมไม้ 2
41 เอกเลือก EMUS623131 ทักษะขับร้องสากล 2
42 เอกเลือก EMUS623133 ทักษะเครื่องดนตรีพื้นบ้าน 2
43 เอกเลือก EMUS623134 การสอนทักษะฆ้องวงใหญ่
44 เอกเลือก EMUS623135 การสอนทักษะคีย์บอร์ด
45 เอกเลือก EMUS623136 การสอนทักษะเครื่องดนตรีพื้นบ้าน
46 เอกเลือก EMUS623137 การร้องเพลง
47 เอกเลือก EMUS623410 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนและงานวิจัยดนตรีศึกษา
48 เอกเลือก EMUS623409 ซ่อมสร้างเครื่องดนตรีและอุปกรณ์ทางดนตรี
49 เอกเลือก EMUS623408 คอมพิวเตอร์ดนตรี
50 เอกเลือก EMUS623407 พื้นฐานการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระศิลปะ
51 เอกเลือก EMUS623406 การสอนทักษะเครื่องกระทบกลองชุด
52 เอกเลือก EMUS623405 การสอนทักษะขลุ่ยเพียงออ
53 เอกเลือก EMUS623404 วงโยธวาทิต
54 เอกเลือก EMUS623403 การเรียบเรียงดนตรี
ภาคการศึกษาที่ 1/63
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
55 ครูบังคับ EEDU621001 ภาษาเพื่อการสื่อสารสำหรับครู
56 ครูบังคับ EEDU621004 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพระหว่างเรียน 2
57 ครูบังคับ EEDU621201 การพัฒนาหลักสูตร
58 พื้นฐานภาษา EGEN627102 การใช้ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร
59 พื้นฐานวิทย์-คณิต EGEN627303 การคิดเชิงเหตุผล
60 เอกบังคับ EMUS623201 การสอนดนตรีพื้นบ้านในภูมิภาคต่าง ๆ ของไทย
61 เอกบังคับ EMUS623202 การสอนทฤษฏีดนตรีตะวันตก
62 เอกบังคับ EMUS623204 การสอนประวัติและวรรณกรรมดนตรีพื้นบ้าน
63 เอกบังคับ EMUS623205 ทักษะการรวมวงดนตรีไทย
64 เอกบังคับ EMUS623206 ทักษะการรวมวงดนตรีตะวันตก
65 เอกบังคับ EMUS623207 ทักษะการรวมวงดนตรีพื้นบ้าน
66 เอกบังคับ EMUS623243 การสอนจังหวะในดนตรีไทย
67 เอกบังคับ EMUS623244 การสอนประวัติและทฤษฎีดนตรีไทย
68 เอกบังคับ EMUS623203 การสอนประวัติดนตรีตะวันตก
69 เอกเลือก EMUS623208 ทักษะเครื่องดีดไทย 3
70 เอกเลือก EMUS623210 ทักษะเครื่องสีไทย 3
71 เอกเลือก EMUS623212 ทักษะเครื่องตีไทย 3
72 เอกเลือก EMUS623214 ทักษะเครื่องเป่าไทย 3
73 เอกเลือก EMUS623216 ทักษะขับร้องเพลงไทย 3
74 เอกเลือก EMUS623218 ทักษะขิมไทย 3
75 เอกเลือก EMUS623220 ทักษะกีตาร์ 3
76 เอกเลือก EMUS623222 ทักษะคีย์บอร์ด 3
77 เอกเลือก EMUS623224 ทักษะเครื่องสายสากล 3
78 เอกเลือก EMUS623226 ทักษะเครื่องกระทบ 3
79 เอกเลือก EMUS623228 ทักษะเครื่องลมทองเหลือง 3
80 เอกเลือก EMUS623230 ทักษะเครื่องลมไม้ 3
81 เอกเลือก EMUS623232 ทักษะขับร้องสากล 3
82 เอกเลือก EMUS623234 ทักษะเครื่องดนตรีพื้นบ้าน 3
ภาคการศึกษาที่ 2/63
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
83 ครูบังคับ EEDU621202 วิทยาการจัดการเรียนรู้
84 ครูบังคับ EEDU621401 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
85 ครูบังคับ EEDU621601 การบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา
86 พื้นฐานวิทย์-คณิต EGEN627302 ทักษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อชีวิตและอาชีพ
87 เอกบังคับ EMUS623236 การเตรียมการสอนทางดนตรีศึกษา
88 เอกบังคับ EMUS623240 การสอนรวมวงดนตรีไทย
89 เอกบังคับ EMUS623241 การสอนรวมวงดนตรีตะวันตก
90 เอกบังคับ EMUS623242 การสอนรวมวงดนตรีพื้นบ้าน
91 เอกเลือก EMUS623209 ทักษะเครื่องดีดไทย 4
92 เอกเลือก EMUS623211 ทักษะเครื่องสีไทย 4
93 เอกเลือก EMUS623213 ทักษะเครื่องตีไทย 4
94 เอกเลือก EMUS623215 ทักษะเครื่องเป่าไทย 4
95 เอกเลือก EMUS623217 ทักษะขับร้องเพลงไทย 4
96 เอกเลือก EMUS623219 ทักษะขิมไทย 4
97 เอกเลือก EMUS623221 ทักษะกีตาร์ 4
98 เอกเลือก EMUS623223 ทักษะคีย์บอร์ด 4
99 เอกเลือก EMUS623225 ทักษะเครื่องสายสากล 4
100 เอกเลือก EMUS623229 ทักษะเครื่องลมทองเหลือง 4
101 เอกเลือก EMUS623235 ทักษะเครื่องดนตรีพื้นบ้าน 4
102 เอกเลือก EMUS623233 ทักษะขับร้องสากล 4
103 เอกเลือก EMUS623231 ทักษะเครื่องลมไม้ 4
104 เอกเลือก EMUS623227 ทักษะเครื่องกระทบ 4
ภาคการศึกษาที่ 1/64
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
105 ครูบังคับ EEDU621402 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้
106 พื้นฐานภาษา EGEN627103 ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ
107 พื้นฐานวิทย์-คณิต EGEN627301 การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ
108 เอกบังคับ EMUS623301 การจัดการวงดนตรีสำหรับครูดนตรีศึกษา
109 เอกบังคับ EMUS623302 กลวิธีการสอนดนตรีศึกษา
110 เอกเลือก EMUS623303 ทักษะเครื่องดีดไทย 5
111 เอกเลือก EMUS623304 ทักษะเครื่องสีไทย 5
112 เอกเลือก EMUS623305 ทักษะเครื่องตีไทย 5
113 เอกเลือก EMUS623306 ทักษะเครื่องเป่าไทย 5
114 เอกเลือก EMUS623307 ทักษะขับร้องเพลงไทย 5
115 เอกเลือก EMUS623308 ทักษะขิมไทย 5
116 เอกเลือก EMUS623309 ทักษะกีตาร์ 5
117 เอกเลือก EMUS623310 ทักษะคีย์บอร์ด 5
118 เอกเลือก EMUS623311 ทักษะเครื่องสายสากล 5
119 เอกเลือก EMUS623312 ทักษะเครื่องกระทบ 5
120 เอกเลือก EMUS623313 ทักษะเครื่องลมทองเหลือง 5
121 เอกเลือก EMUS623314 ทักษะเครื่องลมไม้ 5
122 เอกเลือก EMUS623315 ทักษะขับร้องสากล 5
123 เอกเลือก EMUS623316 ทักษะเครื่องดนตรีพื้นบ้าน 5
ภาคการศึกษาที่ 2/64
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
124 ครูบังคับ EEDU621005 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพระหว่างเรียน 3
125 พื้นฐานมนุษย์และสังคม EGEN627201 สุนทรียะ
126 พื้นฐานมนุษย์และสังคม EGEN627203 ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
127 เอกบังคับ EMUS623318 การวิจัยทางดนตรีศึกษา
128 เอกบังคับ EMUS623319 การนำเสนอผลงานทางดนตรี
129 เอกเลือก EMUS623408 คอมพิวเตอร์ดนตรี
130 เอกเลือก EMUS623409 ซ่อมสร้างเครื่องดนตรีและอุปกรณ์ทางดนตรี
131 เอกเลือก EMUS623410 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนและงานวิจัยดนตรีศึกษา
132 เอกเลือก EMUS623407 พื้นฐานการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระศิลปะ
133 เอกเลือก EMUS623406 การสอนทักษะเครื่องกระทบกลองชุด
134 เอกเลือก EMUS623405 การสอนทักษะขลุ่ยเพียงออ
135 เอกเลือก EMUS623404 วงโยธวาทิต
136 เอกเลือก EMUS623403 การเรียบเรียงดนตรี
137 เอกเลือก EMUS623134 การสอนทักษะฆ้องวงใหญ่
138 เอกเลือก EMUS623135 การสอนทักษะคีย์บอร์ด
139 เอกเลือก EMUS623136 การสอนทักษะเครื่องดนตรีพื้นบ้าน
140 เอกเลือก EMUS623137 การร้องเพลง
ภาคการศึกษาที่ 1/65
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
141 ปฏิบัติ EEDU621006 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
ภาคการศึกษาที่ 2/65
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
142 ครูบังคับ EEDU621002 คุรุนิพนธ์
143 ปฏิบัติ EEDU621007 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2

แผนการเรียนการสอนสำหรับหมู่เรียน 631210401

ภาคการศึกษาที่ 1/63
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1 ครูบังคับ EEDU621101 คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเป็นครู
2 ครูบังคับ EEDU621501 จิตวิทยาสำหรับครู
3 พื้นฐานภาษา EGEN627101 ทักษะการพูดและการฟังภาษาอังกฤษ
4 พื้นฐานภาษา EGEN627104 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
5 เฉพาะด้านบังคับ EMUS623101 ทฤษฎีดนตรีไทย
6 เฉพาะด้านบังคับ EMUS623102 ทฤษฎีดนตรีตะวันตก
7 เฉพาะด้านเลือก EMUS623106 ทักษะเครื่องดีดไทย 1
8 เฉพาะด้านเลือก EMUS623108 ทักษะเครื่องสีไทย 1
9 เฉพาะด้านเลือก EMUS623110 ทักษะเครื่องตีไทย 1
10 เฉพาะด้านเลือก EMUS623112 ทักษะเครื่องเป่าไทย 1
11 เฉพาะด้านเลือก EMUS623114 ทักษะขับร้องเพลงไทย 1
12 เฉพาะด้านเลือก EMUS623116 ทักษะขิมไทย 1
13 เฉพาะด้านเลือก EMUS623118 ทักษะกีตาร์ 1
14 เฉพาะด้านเลือก EMUS623120 ทักษะคีย์บอร์ด 1
15 เฉพาะด้านเลือก EMUS623122 ทักษะเครื่องสายสากล 1
16 เฉพาะด้านเลือก EMUS623124 ทักษะเครื่องกระทบ 1
17 เฉพาะด้านเลือก EMUS623126 ทักษะเครื่องลมทองเหลือง 1
18 เฉพาะด้านเลือก EMUS623128 ทักษะเครื่องลมไม้ 1
19 เฉพาะด้านเลือก EMUS623130 ทักษะขับร้องสากล 1
20 เฉพาะด้านเลือก EMUS623132 ทักษะเครื่องดนตรีพื้นบ้าน 1
ภาคการศึกษาที่ 2/63
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
21 ครูบังคับ EEDU621003 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพระหว่างเรียน 1
22 ครูบังคับ EEDU621301 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้
23 พื้นฐานมนุษย์และสังคม EGEN627202 พลเมืองที่เข้มแข็ง
24 เอกบังคับ EMUS623103 ทักษะดนตรีสำหรับครูดนตรีศึกษา
25 เอกบังคับ EMUS623104 ประวัติดนตรีตะวันตกและดนตรีไทย
26 เอกบังคับ EMUS623105 หลักการสอนดนตรีศึกษา
27 เอกเลือก EMUS623107 ทักษะเครื่องดีดไทย 2
28 เอกเลือก EMUS623109 ทักษะเครื่องสีไทย 2
29 เอกเลือก EMUS623111 ทักษะเครื่องตีไทย 2
30 เอกเลือก EMUS623113 ทักษะเครื่องเป่าไทย 2
31 เอกเลือก EMUS623115 ทักษะขับร้องเพลงไทย 2
32 เอกเลือก EMUS623117 ทักษะขิมไทย 2
33 เอกเลือก EMUS623119 ทักษะกีตาร์ 2
34 เอกเลือก EMUS623121 ทักษะคีย์บอร์ด 2
35 เอกเลือก EMUS623123 ทักษะเครื่องสายสากล 2
36 เอกเลือก EMUS623125 ทักษะเครื่องกระทบ 2
37 เอกเลือก EMUS623127 ทักษะเครื่องลมทองเหลือง 2
38 เอกเลือก EMUS623129 ทักษะเครื่องลมไม้ 2
39 เอกเลือก EMUS623131 ทักษะขับร้องสากล 2
40 เอกเลือก EMUS623133 ทักษะเครื่องดนตรีพื้นบ้าน 2
41 เอกเลือก EMUS623134 การสอนทักษะฆ้องวงใหญ่
42 เอกเลือก EMUS623135 การสอนทักษะคีย์บอร์ด
43 เอกเลือก EMUS623136 การสอนทักษะเครื่องดนตรีพื้นบ้าน
44 เอกเลือก EMUS623137 การร้องเพลง
45 เอกเลือก EMUS623403 การเรียบเรียงดนตรี
46 เอกเลือก EMUS623404 วงโยธวาทิต
47 เอกเลือก EMUS623405 การสอนทักษะขลุ่ยเพียงออ
48 เอกเลือก EMUS623406 การสอนทักษะเครื่องกระทบกลองชุด
49 เอกเลือก EMUS623407 พื้นฐานการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระศิลปะ
50 เอกเลือก EMUS623408 คอมพิวเตอร์ดนตรี
51 เอกเลือก EMUS623409 ซ่อมสร้างเครื่องดนตรีและอุปกรณ์ทางดนตรี
52 เอกเลือก EMUS623410 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนและงานวิจัยดนตรีศึกษา
ภาคการศึกษาที่ 1/64
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
53 ครูบังคับ EEDU621001 ภาษาเพื่อการสื่อสารสำหรับครู
54 ครูบังคับ EEDU621004 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพระหว่างเรียน 2
55 ครูบังคับ EEDU621201 การพัฒนาหลักสูตร
56 พื้นฐานภาษา EGEN627102 การใช้ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร
57 พื้นฐานวิทย์-คณิต EGEN627303 การคิดเชิงเหตุผล
58 เอกบังคับ EMUS623201 การสอนดนตรีพื้นบ้านในภูมิภาคต่าง ๆ ของไทย
59 เอกบังคับ EMUS623202 การสอนทฤษฏีดนตรีตะวันตก
60 เอกบังคับ EMUS623203 การสอนประวัติดนตรีตะวันตก
61 เอกบังคับ EMUS623204 การสอนประวัติและวรรณกรรมดนตรีพื้นบ้าน
62 เอกบังคับ EMUS623205 ทักษะการรวมวงดนตรีไทย
63 เอกบังคับ EMUS623206 ทักษะการรวมวงดนตรีตะวันตก
64 เอกบังคับ EMUS623207 ทักษะการรวมวงดนตรีพื้นบ้าน
65 เอกบังคับ EMUS623243 การสอนจังหวะในดนตรีไทย
66 เอกบังคับ EMUS623244 การสอนประวัติและทฤษฎีดนตรีไทย
67 เอกเลือก EMUS623208 ทักษะเครื่องดีดไทย 3
68 เอกเลือก EMUS623210 ทักษะเครื่องสีไทย 3
69 เอกเลือก EMUS623212 ทักษะเครื่องตีไทย 3
70 เอกเลือก EMUS623214 ทักษะเครื่องเป่าไทย 3
71 เอกเลือก EMUS623216 ทักษะขับร้องเพลงไทย 3
72 เอกเลือก EMUS623218 ทักษะขิมไทย 3
73 เอกเลือก EMUS623220 ทักษะกีตาร์ 3
74 เอกเลือก EMUS623222 ทักษะคีย์บอร์ด 3
75 เอกเลือก EMUS623224 ทักษะเครื่องสายสากล 3
76 เอกเลือก EMUS623226 ทักษะเครื่องกระทบ 3
77 เอกเลือก EMUS623228 ทักษะเครื่องลมทองเหลือง 3
78 เอกเลือก EMUS623230 ทักษะเครื่องลมไม้ 3
79 เอกเลือก EMUS623232 ทักษะขับร้องสากล 3
80 เอกเลือก EMUS623234 ทักษะเครื่องดนตรีพื้นบ้าน 3
ภาคการศึกษาที่ 2/64
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
81 ครูบังคับ EEDU621202 วิทยาการจัดการเรียนรู้
82 ครูบังคับ EEDU621401 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
83 ครูบังคับ EEDU621601 การบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา
84 พื้นฐานวิทย์-คณิต EGEN627302 ทักษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อชีวิตและอาชีพ
85 เอกบังคับ EMUS623236 การเตรียมการสอนทางดนตรีศึกษา
86 เอกบังคับ EMUS623240 การสอนรวมวงดนตรีไทย
87 เอกบังคับ EMUS623241 การสอนรวมวงดนตรีตะวันตก
88 เอกบังคับ EMUS623242 การสอนรวมวงดนตรีพื้นบ้าน
89 เอกเลือก EMUS623235 ทักษะเครื่องดนตรีพื้นบ้าน 4
90 เอกเลือก EMUS623233 ทักษะขับร้องสากล 4
91 เอกเลือก EMUS623209 ทักษะเครื่องดีดไทย 4
92 เอกเลือก EMUS623211 ทักษะเครื่องสีไทย 4
93 เอกเลือก EMUS623213 ทักษะเครื่องตีไทย 4
94 เอกเลือก EMUS623215 ทักษะเครื่องเป่าไทย 4
95 เอกเลือก EMUS623217 ทักษะขับร้องเพลงไทย 4
96 เอกเลือก EMUS623219 ทักษะขิมไทย 4
97 เอกเลือก EMUS623221 ทักษะกีตาร์ 4
98 เอกเลือก EMUS623223 ทักษะคีย์บอร์ด 4
99 เอกเลือก EMUS623225 ทักษะเครื่องสายสากล 4
100 เอกเลือก EMUS623227 ทักษะเครื่องกระทบ 4
101 เอกเลือก EMUS623229 ทักษะเครื่องลมทองเหลือง 4
102 เอกเลือก EMUS623231 ทักษะเครื่องลมไม้ 4
ภาคการศึกษาที่ 1/65
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
103 ครูบังคับ EEDU621402 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้
104 พื้นฐานภาษา EGEN627103 ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ
105 พื้นฐานวิทย์-คณิต EGEN627301 การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ
106 เอกบังคับ EMUS623301 การจัดการวงดนตรีสำหรับครูดนตรีศึกษา
107 เอกบังคับ EMUS623302 กลวิธีการสอนดนตรีศึกษา
108 เอกเลือก EMUS623303 ทักษะเครื่องดีดไทย 5
109 เอกเลือก EMUS623304 ทักษะเครื่องสีไทย 5
110 เอกเลือก EMUS623305 ทักษะเครื่องตีไทย 5
111 เอกเลือก EMUS623306 ทักษะเครื่องเป่าไทย 5
112 เอกเลือก EMUS623307 ทักษะขับร้องเพลงไทย 5
113 เอกเลือก EMUS623308 ทักษะขิมไทย 5
114 เอกเลือก EMUS623309 ทักษะกีตาร์ 5
115 เอกเลือก EMUS623310 ทักษะคีย์บอร์ด 5
116 เอกเลือก EMUS623311 ทักษะเครื่องสายสากล 5
117 เอกเลือก EMUS623312 ทักษะเครื่องกระทบ 5
118 เอกเลือก EMUS623313 ทักษะเครื่องลมทองเหลือง 5
119 เอกเลือก EMUS623314 ทักษะเครื่องลมไม้ 5
120 เอกเลือก EMUS623315 ทักษะขับร้องสากล 5
121 เอกเลือก EMUS623316 ทักษะเครื่องดนตรีพื้นบ้าน 5
ภาคการศึกษาที่ 2/65
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
122 ครูบังคับ EEDU621005 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพระหว่างเรียน 3
123 พื้นฐานมนุษย์และสังคม EGEN627203 ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
124 พื้นฐานมนุษย์และสังคม EGEN627201 สุนทรียะ
125 เอกบังคับ EMUS623318 การวิจัยทางดนตรีศึกษา
126 เอกบังคับ EMUS623319 การนำเสนอผลงานทางดนตรี
127 เอกเลือก EMUS623137 การร้องเพลง
128 เอกเลือก EMUS623410 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนและงานวิจัยดนตรีศึกษา
129 เอกเลือก EMUS623409 ซ่อมสร้างเครื่องดนตรีและอุปกรณ์ทางดนตรี
130 เอกเลือก EMUS623408 คอมพิวเตอร์ดนตรี
131 เอกเลือก EMUS623407 พื้นฐานการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระศิลปะ
132 เอกเลือก EMUS623406 การสอนทักษะเครื่องกระทบกลองชุด
133 เอกเลือก EMUS623405 การสอนทักษะขลุ่ยเพียงออ
134 เอกเลือก EMUS623404 วงโยธวาทิต
135 เอกเลือก EMUS623403 การเรียบเรียงดนตรี
136 เอกเลือก EMUS623136 การสอนทักษะเครื่องดนตรีพื้นบ้าน
137 เอกเลือก EMUS623135 การสอนทักษะคีย์บอร์ด
138 เอกเลือก EMUS623134 การสอนทักษะฆ้องวงใหญ่
ภาคการศึกษาที่ 1/66
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
139 ปฏิบัติ EEDU621006 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
ภาคการศึกษาที่ 2/66
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
140 ครูบังคับ EEDU621002 คุรุนิพนธ์
141 ปฏิบัติ EEDU621007 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2

แผนการเรียนการสอนสำหรับหมู่เรียน 631210402

ภาคการศึกษาที่ 1/63
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1 ครูบังคับ EEDU621101 คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเป็นครู
2 ครูบังคับ EEDU621501 จิตวิทยาสำหรับครู
3 พื้นฐานภาษา EGEN627101 ทักษะการพูดและการฟังภาษาอังกฤษ
4 พื้นฐานภาษา EGEN627104 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
5 เฉพาะด้านบังคับ EMUS623101 ทฤษฎีดนตรีไทย
6 เฉพาะด้านบังคับ EMUS623102 ทฤษฎีดนตรีตะวันตก
7 เฉพาะด้านเลือก EMUS623106 ทักษะเครื่องดีดไทย 1
8 เฉพาะด้านเลือก EMUS623108 ทักษะเครื่องสีไทย 1
9 เฉพาะด้านเลือก EMUS623110 ทักษะเครื่องตีไทย 1
10 เฉพาะด้านเลือก EMUS623112 ทักษะเครื่องเป่าไทย 1
11 เฉพาะด้านเลือก EMUS623114 ทักษะขับร้องเพลงไทย 1
12 เฉพาะด้านเลือก EMUS623116 ทักษะขิมไทย 1
13 เฉพาะด้านเลือก EMUS623118 ทักษะกีตาร์ 1
14 เฉพาะด้านเลือก EMUS623120 ทักษะคีย์บอร์ด 1
15 เฉพาะด้านเลือก EMUS623122 ทักษะเครื่องสายสากล 1
16 เฉพาะด้านเลือก EMUS623124 ทักษะเครื่องกระทบ 1
17 เฉพาะด้านเลือก EMUS623126 ทักษะเครื่องลมทองเหลือง 1
18 เฉพาะด้านเลือก EMUS623128 ทักษะเครื่องลมไม้ 1
19 เฉพาะด้านเลือก EMUS623130 ทักษะขับร้องสากล 1
20 เฉพาะด้านเลือก EMUS623132 ทักษะเครื่องดนตรีพื้นบ้าน 1
ภาคการศึกษาที่ 2/63
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
21 ครูบังคับ EEDU621003 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพระหว่างเรียน 1
22 ครูบังคับ EEDU621301 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้
23 พื้นฐานมนุษย์และสังคม EGEN627202 พลเมืองที่เข้มแข็ง
24 เอกบังคับ EMUS623103 ทักษะดนตรีสำหรับครูดนตรีศึกษา
25 เอกบังคับ EMUS623104 ประวัติดนตรีตะวันตกและดนตรีไทย
26 เอกบังคับ EMUS623105 หลักการสอนดนตรีศึกษา
27 เอกเลือก EMUS623107 ทักษะเครื่องดีดไทย 2
28 เอกเลือก EMUS623109 ทักษะเครื่องสีไทย 2
29 เอกเลือก EMUS623111 ทักษะเครื่องตีไทย 2
30 เอกเลือก EMUS623113 ทักษะเครื่องเป่าไทย 2
31 เอกเลือก EMUS623115 ทักษะขับร้องเพลงไทย 2
32 เอกเลือก EMUS623117 ทักษะขิมไทย 2
33 เอกเลือก EMUS623119 ทักษะกีตาร์ 2
34 เอกเลือก EMUS623121 ทักษะคีย์บอร์ด 2
35 เอกเลือก EMUS623123 ทักษะเครื่องสายสากล 2
36 เอกเลือก EMUS623125 ทักษะเครื่องกระทบ 2
37 เอกเลือก EMUS623127 ทักษะเครื่องลมทองเหลือง 2
38 เอกเลือก EMUS623129 ทักษะเครื่องลมไม้ 2
39 เอกเลือก EMUS623131 ทักษะขับร้องสากล 2
40 เอกเลือก EMUS623133 ทักษะเครื่องดนตรีพื้นบ้าน 2
41 เอกเลือก EMUS623134 การสอนทักษะฆ้องวงใหญ่
42 เอกเลือก EMUS623135 การสอนทักษะคีย์บอร์ด
43 เอกเลือก EMUS623136 การสอนทักษะเครื่องดนตรีพื้นบ้าน
44 เอกเลือก EMUS623137 การร้องเพลง
45 เอกเลือก EMUS623403 การเรียบเรียงดนตรี
46 เอกเลือก EMUS623404 วงโยธวาทิต
47 เอกเลือก EMUS623405 การสอนทักษะขลุ่ยเพียงออ
48 เอกเลือก EMUS623406 การสอนทักษะเครื่องกระทบกลองชุด
49 เอกเลือก EMUS623407 พื้นฐานการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระศิลปะ
50 เอกเลือก EMUS623408 คอมพิวเตอร์ดนตรี
51 เอกเลือก EMUS623409 ซ่อมสร้างเครื่องดนตรีและอุปกรณ์ทางดนตรี
52 เอกเลือก EMUS623410 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนและงานวิจัยดนตรีศึกษา
ภาคการศึกษาที่ 1/64
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
53 ครูบังคับ EEDU621001 ภาษาเพื่อการสื่อสารสำหรับครู
54 ครูบังคับ EEDU621004 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพระหว่างเรียน 2
55 ครูบังคับ EEDU621201 การพัฒนาหลักสูตร
56 พื้นฐานภาษา EGEN627102 การใช้ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร
57 พื้นฐานวิทย์-คณิต EGEN627303 การคิดเชิงเหตุผล
58 เอกบังคับ EMUS623201 การสอนดนตรีพื้นบ้านในภูมิภาคต่าง ๆ ของไทย
59 เอกบังคับ EMUS623202 การสอนทฤษฏีดนตรีตะวันตก
60 เอกบังคับ EMUS623203 การสอนประวัติดนตรีตะวันตก
61 เอกบังคับ EMUS623204 การสอนประวัติและวรรณกรรมดนตรีพื้นบ้าน
62 เอกบังคับ EMUS623205 ทักษะการรวมวงดนตรีไทย
63 เอกบังคับ EMUS623206 ทักษะการรวมวงดนตรีตะวันตก
64 เอกบังคับ EMUS623207 ทักษะการรวมวงดนตรีพื้นบ้าน
65 เอกบังคับ EMUS623243 การสอนจังหวะในดนตรีไทย
66 เอกบังคับ EMUS623244 การสอนประวัติและทฤษฎีดนตรีไทย
67 เอกเลือก EMUS623208 ทักษะเครื่องดีดไทย 3
68 เอกเลือก EMUS623210 ทักษะเครื่องสีไทย 3
69 เอกเลือก EMUS623212 ทักษะเครื่องตีไทย 3
70 เอกเลือก EMUS623214 ทักษะเครื่องเป่าไทย 3
71 เอกเลือก EMUS623216 ทักษะขับร้องเพลงไทย 3
72 เอกเลือก EMUS623218 ทักษะขิมไทย 3
73 เอกเลือก EMUS623220 ทักษะกีตาร์ 3
74 เอกเลือก EMUS623222 ทักษะคีย์บอร์ด 3
75 เอกเลือก EMUS623224 ทักษะเครื่องสายสากล 3
76 เอกเลือก EMUS623226 ทักษะเครื่องกระทบ 3
77 เอกเลือก EMUS623228 ทักษะเครื่องลมทองเหลือง 3
78 เอกเลือก EMUS623230 ทักษะเครื่องลมไม้ 3
79 เอกเลือก EMUS623232 ทักษะขับร้องสากล 3
80 เอกเลือก EMUS623234 ทักษะเครื่องดนตรีพื้นบ้าน 3
ภาคการศึกษาที่ 2/64
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
81 ครูบังคับ EEDU621202 วิทยาการจัดการเรียนรู้
82 ครูบังคับ EEDU621401 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
83 ครูบังคับ EEDU621601 การบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา
84 พื้นฐานวิทย์-คณิต EGEN627302 ทักษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อชีวิตและอาชีพ
85 เอกบังคับ EMUS623236 การเตรียมการสอนทางดนตรีศึกษา
86 เอกบังคับ EMUS623240 การสอนรวมวงดนตรีไทย
87 เอกบังคับ EMUS623241 การสอนรวมวงดนตรีตะวันตก
88 เอกบังคับ EMUS623242 การสอนรวมวงดนตรีพื้นบ้าน
89 เอกเลือก EMUS623235 ทักษะเครื่องดนตรีพื้นบ้าน 4
90 เอกเลือก EMUS623233 ทักษะขับร้องสากล 4
91 เอกเลือก EMUS623209 ทักษะเครื่องดีดไทย 4
92 เอกเลือก EMUS623211 ทักษะเครื่องสีไทย 4
93 เอกเลือก EMUS623213 ทักษะเครื่องตีไทย 4
94 เอกเลือก EMUS623215 ทักษะเครื่องเป่าไทย 4
95 เอกเลือก EMUS623217 ทักษะขับร้องเพลงไทย 4
96 เอกเลือก EMUS623219 ทักษะขิมไทย 4
97 เอกเลือก EMUS623221 ทักษะกีตาร์ 4
98 เอกเลือก EMUS623223 ทักษะคีย์บอร์ด 4
99 เอกเลือก EMUS623225 ทักษะเครื่องสายสากล 4
100 เอกเลือก EMUS623227 ทักษะเครื่องกระทบ 4
101 เอกเลือก EMUS623229 ทักษะเครื่องลมทองเหลือง 4
102 เอกเลือก EMUS623231 ทักษะเครื่องลมไม้ 4
ภาคการศึกษาที่ 1/65
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
103 ครูบังคับ EEDU621402 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้
104 พื้นฐานภาษา EGEN627103 ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ
105 พื้นฐานวิทย์-คณิต EGEN627301 การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ
106 เอกบังคับ EMUS623301 การจัดการวงดนตรีสำหรับครูดนตรีศึกษา
107 เอกบังคับ EMUS623302 กลวิธีการสอนดนตรีศึกษา
108 เอกเลือก EMUS623303 ทักษะเครื่องดีดไทย 5
109 เอกเลือก EMUS623304 ทักษะเครื่องสีไทย 5
110 เอกเลือก EMUS623305 ทักษะเครื่องตีไทย 5
111 เอกเลือก EMUS623306 ทักษะเครื่องเป่าไทย 5
112 เอกเลือก EMUS623307 ทักษะขับร้องเพลงไทย 5
113 เอกเลือก EMUS623308 ทักษะขิมไทย 5
114 เอกเลือก EMUS623309 ทักษะกีตาร์ 5
115 เอกเลือก EMUS623310 ทักษะคีย์บอร์ด 5
116 เอกเลือก EMUS623311 ทักษะเครื่องสายสากล 5
117 เอกเลือก EMUS623312 ทักษะเครื่องกระทบ 5
118 เอกเลือก EMUS623313 ทักษะเครื่องลมทองเหลือง 5
119 เอกเลือก EMUS623314 ทักษะเครื่องลมไม้ 5
120 เอกเลือก EMUS623315 ทักษะขับร้องสากล 5
121 เอกเลือก EMUS623316 ทักษะเครื่องดนตรีพื้นบ้าน 5
ภาคการศึกษาที่ 2/65
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
122 ครูบังคับ EEDU621005 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพระหว่างเรียน 3
123 พื้นฐานมนุษย์และสังคม EGEN627203 ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
124 พื้นฐานมนุษย์และสังคม EGEN627201 สุนทรียะ
125 เอกบังคับ EMUS623318 การวิจัยทางดนตรีศึกษา
126 เอกบังคับ EMUS623319 การนำเสนอผลงานทางดนตรี
127 เอกเลือก EMUS623137 การร้องเพลง
128 เอกเลือก EMUS623410 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนและงานวิจัยดนตรีศึกษา
129 เอกเลือก EMUS623409 ซ่อมสร้างเครื่องดนตรีและอุปกรณ์ทางดนตรี
130 เอกเลือก EMUS623408 คอมพิวเตอร์ดนตรี
131 เอกเลือก EMUS623407 พื้นฐานการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระศิลปะ
132 เอกเลือก EMUS623406 การสอนทักษะเครื่องกระทบกลองชุด
133 เอกเลือก EMUS623405 การสอนทักษะขลุ่ยเพียงออ
134 เอกเลือก EMUS623404 วงโยธวาทิต
135 เอกเลือก EMUS623403 การเรียบเรียงดนตรี
136 เอกเลือก EMUS623136 การสอนทักษะเครื่องดนตรีพื้นบ้าน
137 เอกเลือก EMUS623135 การสอนทักษะคีย์บอร์ด
138 เอกเลือก EMUS623134 การสอนทักษะฆ้องวงใหญ่
ภาคการศึกษาที่ 1/66
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
139 ปฏิบัติ EEDU621006 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
ภาคการศึกษาที่ 2/66
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
140 ครูบังคับ EEDU621002 คุรุนิพนธ์
141 ปฏิบัติ EEDU621007 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2

แผนการเรียนการสอนสำหรับหมู่เรียน 641210401

ภาคการศึกษาที่ 1/64
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1 ครูบังคับ EEDU621101 คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเป็นครู
2 ครูบังคับ EEDU621501 จิตวิทยาสำหรับครู
3 พื้นฐานภาษา EGEN627101 ทักษะการพูดและการฟังภาษาอังกฤษ
4 พื้นฐานภาษา EGEN627104 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
5 เฉพาะด้านบังคับ EMUS623101 ทฤษฎีดนตรีไทย
6 เฉพาะด้านบังคับ EMUS623102 ทฤษฎีดนตรีตะวันตก
7 เฉพาะด้านเลือก EMUS623106 ทักษะเครื่องดีดไทย 1
8 เฉพาะด้านเลือก EMUS623108 ทักษะเครื่องสีไทย 1
9 เฉพาะด้านเลือก EMUS623110 ทักษะเครื่องตีไทย 1
10 เฉพาะด้านเลือก EMUS623112 ทักษะเครื่องเป่าไทย 1
11 เฉพาะด้านเลือก EMUS623114 ทักษะขับร้องเพลงไทย 1
12 เฉพาะด้านเลือก EMUS623116 ทักษะขิมไทย 1
13 เฉพาะด้านเลือก EMUS623118 ทักษะกีตาร์ 1
14 เฉพาะด้านเลือก EMUS623120 ทักษะคีย์บอร์ด 1
15 เฉพาะด้านเลือก EMUS623122 ทักษะเครื่องสายสากล 1
16 เฉพาะด้านเลือก EMUS623124 ทักษะเครื่องกระทบ 1
17 เฉพาะด้านเลือก EMUS623126 ทักษะเครื่องลมทองเหลือง 1
18 เฉพาะด้านเลือก EMUS623128 ทักษะเครื่องลมไม้ 1
19 เฉพาะด้านเลือก EMUS623130 ทักษะขับร้องสากล 1
20 เฉพาะด้านเลือก EMUS623132 ทักษะเครื่องดนตรีพื้นบ้าน 1
ภาคการศึกษาที่ 2/64
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
21 ครูบังคับ EEDU621003 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพระหว่างเรียน 1
22 ครูบังคับ EEDU621301 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้
23 พื้นฐานมนุษย์และสังคม EGEN627202 พลเมืองที่เข้มแข็ง
24 เอกบังคับ EMUS623103 ทักษะดนตรีสำหรับครูดนตรีศึกษา
25 เอกบังคับ EMUS623104 ประวัติดนตรีตะวันตกและดนตรีไทย
26 เอกบังคับ EMUS623105 หลักการสอนดนตรีศึกษา
27 เอกเลือก EMUS623107 ทักษะเครื่องดีดไทย 2
28 เอกเลือก EMUS623109 ทักษะเครื่องสีไทย 2
29 เอกเลือก EMUS623111 ทักษะเครื่องตีไทย 2
30 เอกเลือก EMUS623113 ทักษะเครื่องเป่าไทย 2
31 เอกเลือก EMUS623115 ทักษะขับร้องเพลงไทย 2
32 เอกเลือก EMUS623117 ทักษะขิมไทย 2
33 เอกเลือก EMUS623119 ทักษะกีตาร์ 2
34 เอกเลือก EMUS623121 ทักษะคีย์บอร์ด 2
35 เอกเลือก EMUS623123 ทักษะเครื่องสายสากล 2
36 เอกเลือก EMUS623125 ทักษะเครื่องกระทบ 2
37 เอกเลือก EMUS623127 ทักษะเครื่องลมทองเหลือง 2
38 เอกเลือก EMUS623129 ทักษะเครื่องลมไม้ 2
39 เอกเลือก EMUS623131 ทักษะขับร้องสากล 2
40 เอกเลือก EMUS623133 ทักษะเครื่องดนตรีพื้นบ้าน 2
41 เอกเลือก EMUS623134 การสอนทักษะฆ้องวงใหญ่
42 เอกเลือก EMUS623135 การสอนทักษะคีย์บอร์ด
43 เอกเลือก EMUS623136 การสอนทักษะเครื่องดนตรีพื้นบ้าน
44 เอกเลือก EMUS623137 การร้องเพลง
45 เอกเลือก EMUS623403 การเรียบเรียงดนตรี
46 เอกเลือก EMUS623404 วงโยธวาทิต
47 เอกเลือก EMUS623405 การสอนทักษะขลุ่ยเพียงออ
48 เอกเลือก EMUS623406 การสอนทักษะเครื่องกระทบกลองชุด
49 เอกเลือก EMUS623407 พื้นฐานการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระศิลปะ
50 เอกเลือก EMUS623408 คอมพิวเตอร์ดนตรี
51 เอกเลือก EMUS623409 ซ่อมสร้างเครื่องดนตรีและอุปกรณ์ทางดนตรี
52 เอกเลือก EMUS623410 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนและงานวิจัยดนตรีศึกษา
ภาคการศึกษาที่ 1/65
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
53 ครูบังคับ EEDU621001 ภาษาเพื่อการสื่อสารสำหรับครู
54 ครูบังคับ EEDU621004 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพระหว่างเรียน 2
55 ครูบังคับ EEDU621201 การพัฒนาหลักสูตร
56 พื้นฐานภาษา EGEN627102 การใช้ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร
57 พื้นฐานวิทย์-คณิต EGEN627303 การคิดเชิงเหตุผล
58 เอกบังคับ EMUS623201 การสอนดนตรีพื้นบ้านในภูมิภาคต่าง ๆ ของไทย
59 เอกบังคับ EMUS623202 การสอนทฤษฏีดนตรีตะวันตก
60 เอกบังคับ EMUS623203 การสอนประวัติดนตรีตะวันตก
61 เอกบังคับ EMUS623204 การสอนประวัติและวรรณกรรมดนตรีพื้นบ้าน
62 เอกบังคับ EMUS623205 ทักษะการรวมวงดนตรีไทย
63 เอกบังคับ EMUS623206 ทักษะการรวมวงดนตรีตะวันตก
64 เอกบังคับ EMUS623207 ทักษะการรวมวงดนตรีพื้นบ้าน
65 เอกบังคับ EMUS623243 การสอนจังหวะในดนตรีไทย
66 เอกบังคับ EMUS623244 การสอนประวัติและทฤษฎีดนตรีไทย
67 เอกเลือก EMUS623208 ทักษะเครื่องดีดไทย 3
68 เอกเลือก EMUS623210 ทักษะเครื่องสีไทย 3
69 เอกเลือก EMUS623212 ทักษะเครื่องตีไทย 3
70 เอกเลือก EMUS623214 ทักษะเครื่องเป่าไทย 3
71 เอกเลือก EMUS623216 ทักษะขับร้องเพลงไทย 3
72 เอกเลือก EMUS623218 ทักษะขิมไทย 3
73 เอกเลือก EMUS623220 ทักษะกีตาร์ 3
74 เอกเลือก EMUS623222 ทักษะคีย์บอร์ด 3
75 เอกเลือก EMUS623224 ทักษะเครื่องสายสากล 3
76 เอกเลือก EMUS623226 ทักษะเครื่องกระทบ 3
77 เอกเลือก EMUS623228 ทักษะเครื่องลมทองเหลือง 3
78 เอกเลือก EMUS623230 ทักษะเครื่องลมไม้ 3
79 เอกเลือก EMUS623232 ทักษะขับร้องสากล 3
80 เอกเลือก EMUS623234 ทักษะเครื่องดนตรีพื้นบ้าน 3
ภาคการศึกษาที่ 2/65
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
81 ครูบังคับ EEDU621202 วิทยาการจัดการเรียนรู้
82 ครูบังคับ EEDU621401 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
83 ครูบังคับ EEDU621601 การบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา
84 พื้นฐานวิทย์-คณิต EGEN627302 ทักษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อชีวิตและอาชีพ
85 เอกบังคับ EMUS623236 การเตรียมการสอนทางดนตรีศึกษา
86 เอกบังคับ EMUS623240 การสอนรวมวงดนตรีไทย
87 เอกบังคับ EMUS623241 การสอนรวมวงดนตรีตะวันตก
88 เอกบังคับ EMUS623242 การสอนรวมวงดนตรีพื้นบ้าน
89 เอกเลือก EMUS623235 ทักษะเครื่องดนตรีพื้นบ้าน 4
90 เอกเลือก EMUS623233 ทักษะขับร้องสากล 4
91 เอกเลือก EMUS623209 ทักษะเครื่องดีดไทย 4
92 เอกเลือก EMUS623211 ทักษะเครื่องสีไทย 4
93 เอกเลือก EMUS623213 ทักษะเครื่องตีไทย 4
94 เอกเลือก EMUS623215 ทักษะเครื่องเป่าไทย 4
95 เอกเลือก EMUS623217 ทักษะขับร้องเพลงไทย 4
96 เอกเลือก EMUS623219 ทักษะขิมไทย 4
97 เอกเลือก EMUS623221 ทักษะกีตาร์ 4
98 เอกเลือก EMUS623223 ทักษะคีย์บอร์ด 4
99 เอกเลือก EMUS623225 ทักษะเครื่องสายสากล 4
100 เอกเลือก EMUS623227 ทักษะเครื่องกระทบ 4
101 เอกเลือก EMUS623229 ทักษะเครื่องลมทองเหลือง 4
102 เอกเลือก EMUS623231 ทักษะเครื่องลมไม้ 4
ภาคการศึกษาที่ 1/66
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
103 ครูบังคับ EEDU621402 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้
104 พื้นฐานภาษา EGEN627103 ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ
105 พื้นฐานวิทย์-คณิต EGEN627301 การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ
106 เอกบังคับ EMUS623301 การจัดการวงดนตรีสำหรับครูดนตรีศึกษา
107 เอกบังคับ EMUS623302 กลวิธีการสอนดนตรีศึกษา
108 เอกเลือก EMUS623303 ทักษะเครื่องดีดไทย 5
109 เอกเลือก EMUS623304 ทักษะเครื่องสีไทย 5
110 เอกเลือก EMUS623305 ทักษะเครื่องตีไทย 5
111 เอกเลือก EMUS623306 ทักษะเครื่องเป่าไทย 5
112 เอกเลือก EMUS623307 ทักษะขับร้องเพลงไทย 5
113 เอกเลือก EMUS623308 ทักษะขิมไทย 5
114 เอกเลือก EMUS623309 ทักษะกีตาร์ 5
115 เอกเลือก EMUS623310 ทักษะคีย์บอร์ด 5
116 เอกเลือก EMUS623311 ทักษะเครื่องสายสากล 5
117 เอกเลือก EMUS623312 ทักษะเครื่องกระทบ 5
118 เอกเลือก EMUS623313 ทักษะเครื่องลมทองเหลือง 5
119 เอกเลือก EMUS623314 ทักษะเครื่องลมไม้ 5
120 เอกเลือก EMUS623315 ทักษะขับร้องสากล 5
121 เอกเลือก EMUS623316 ทักษะเครื่องดนตรีพื้นบ้าน 5
ภาคการศึกษาที่ 2/66
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
122 ครูบังคับ EEDU621005 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพระหว่างเรียน 3
123 พื้นฐานมนุษย์และสังคม EGEN627203 ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
124 พื้นฐานมนุษย์และสังคม EGEN627201 สุนทรียะ
125 เอกบังคับ EMUS623318 การวิจัยทางดนตรีศึกษา
126 เอกบังคับ EMUS623319 การนำเสนอผลงานทางดนตรี
127 เอกเลือก EMUS623137 การร้องเพลง
128 เอกเลือก EMUS623410 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนและงานวิจัยดนตรีศึกษา
129 เอกเลือก EMUS623409 ซ่อมสร้างเครื่องดนตรีและอุปกรณ์ทางดนตรี
130 เอกเลือก EMUS623408 คอมพิวเตอร์ดนตรี
131 เอกเลือก EMUS623407 พื้นฐานการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระศิลปะ
132 เอกเลือก EMUS623406 การสอนทักษะเครื่องกระทบกลองชุด
133 เอกเลือก EMUS623405 การสอนทักษะขลุ่ยเพียงออ
134 เอกเลือก EMUS623404 วงโยธวาทิต
135 เอกเลือก EMUS623403 การเรียบเรียงดนตรี
136 เอกเลือก EMUS623136 การสอนทักษะเครื่องดนตรีพื้นบ้าน
137 เอกเลือก EMUS623135 การสอนทักษะคีย์บอร์ด
138 เอกเลือก EMUS623134 การสอนทักษะฆ้องวงใหญ่
ภาคการศึกษาที่ 1/67
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
139 ปฏิบัติ EEDU621006 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
ภาคการศึกษาที่ 2/67
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
140 ครูบังคับ EEDU621002 คุรุนิพนธ์
141 ปฏิบัติ EEDU621007 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2

แผนการเรียนการสอนสำหรับหมู่เรียน 641210402

ภาคการศึกษาที่ 1/64
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1 ครูบังคับ EEDU621101 คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเป็นครู
2 ครูบังคับ EEDU621501 จิตวิทยาสำหรับครู
3 พื้นฐานภาษา EGEN627101 ทักษะการพูดและการฟังภาษาอังกฤษ
4 พื้นฐานภาษา EGEN627104 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
5 เฉพาะด้านบังคับ EMUS623101 ทฤษฎีดนตรีไทย
6 เฉพาะด้านบังคับ EMUS623102 ทฤษฎีดนตรีตะวันตก
7 เฉพาะด้านเลือก EMUS623106 ทักษะเครื่องดีดไทย 1
8 เฉพาะด้านเลือก EMUS623108 ทักษะเครื่องสีไทย 1
9 เฉพาะด้านเลือก EMUS623110 ทักษะเครื่องตีไทย 1
10 เฉพาะด้านเลือก EMUS623112 ทักษะเครื่องเป่าไทย 1
11 เฉพาะด้านเลือก EMUS623114 ทักษะขับร้องเพลงไทย 1
12 เฉพาะด้านเลือก EMUS623116 ทักษะขิมไทย 1
13 เฉพาะด้านเลือก EMUS623118 ทักษะกีตาร์ 1
14 เฉพาะด้านเลือก EMUS623120 ทักษะคีย์บอร์ด 1
15 เฉพาะด้านเลือก EMUS623122 ทักษะเครื่องสายสากล 1
16 เฉพาะด้านเลือก EMUS623124 ทักษะเครื่องกระทบ 1
17 เฉพาะด้านเลือก EMUS623126 ทักษะเครื่องลมทองเหลือง 1
18 เฉพาะด้านเลือก EMUS623128 ทักษะเครื่องลมไม้ 1
19 เฉพาะด้านเลือก EMUS623130 ทักษะขับร้องสากล 1
20 เฉพาะด้านเลือก EMUS623132 ทักษะเครื่องดนตรีพื้นบ้าน 1
ภาคการศึกษาที่ 2/64
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
21 ครูบังคับ EEDU621003 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพระหว่างเรียน 1
22 ครูบังคับ EEDU621301 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้
23 พื้นฐานมนุษย์และสังคม EGEN627202 พลเมืองที่เข้มแข็ง
24 เอกบังคับ EMUS623103 ทักษะดนตรีสำหรับครูดนตรีศึกษา
25 เอกบังคับ EMUS623104 ประวัติดนตรีตะวันตกและดนตรีไทย
26 เอกบังคับ EMUS623105 หลักการสอนดนตรีศึกษา
27 เอกเลือก EMUS623107 ทักษะเครื่องดีดไทย 2
28 เอกเลือก EMUS623109 ทักษะเครื่องสีไทย 2
29 เอกเลือก EMUS623111 ทักษะเครื่องตีไทย 2
30 เอกเลือก EMUS623113 ทักษะเครื่องเป่าไทย 2
31 เอกเลือก EMUS623115 ทักษะขับร้องเพลงไทย 2
32 เอกเลือก EMUS623117 ทักษะขิมไทย 2
33 เอกเลือก EMUS623119 ทักษะกีตาร์ 2
34 เอกเลือก EMUS623121 ทักษะคีย์บอร์ด 2
35 เอกเลือก EMUS623123 ทักษะเครื่องสายสากล 2
36 เอกเลือก EMUS623125 ทักษะเครื่องกระทบ 2
37 เอกเลือก EMUS623127 ทักษะเครื่องลมทองเหลือง 2
38 เอกเลือก EMUS623129 ทักษะเครื่องลมไม้ 2
39 เอกเลือก EMUS623131 ทักษะขับร้องสากล 2
40 เอกเลือก EMUS623133 ทักษะเครื่องดนตรีพื้นบ้าน 2
41 เอกเลือก EMUS623134 การสอนทักษะฆ้องวงใหญ่
42 เอกเลือก EMUS623135 การสอนทักษะคีย์บอร์ด
43 เอกเลือก EMUS623136 การสอนทักษะเครื่องดนตรีพื้นบ้าน
44 เอกเลือก EMUS623137 การร้องเพลง
45 เอกเลือก EMUS623403 การเรียบเรียงดนตรี
46 เอกเลือก EMUS623404 วงโยธวาทิต
47 เอกเลือก EMUS623405 การสอนทักษะขลุ่ยเพียงออ
48 เอกเลือก EMUS623406 การสอนทักษะเครื่องกระทบกลองชุด
49 เอกเลือก EMUS623407 พื้นฐานการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระศิลปะ
50 เอกเลือก EMUS623408 คอมพิวเตอร์ดนตรี
51 เอกเลือก EMUS623409 ซ่อมสร้างเครื่องดนตรีและอุปกรณ์ทางดนตรี
52 เอกเลือก EMUS623410 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนและงานวิจัยดนตรีศึกษา
ภาคการศึกษาที่ 1/65
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
53 ครูบังคับ EEDU621001 ภาษาเพื่อการสื่อสารสำหรับครู
54 ครูบังคับ EEDU621004 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพระหว่างเรียน 2
55 ครูบังคับ EEDU621201 การพัฒนาหลักสูตร
56 พื้นฐานภาษา EGEN627102 การใช้ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร
57 พื้นฐานวิทย์-คณิต EGEN627303 การคิดเชิงเหตุผล
58 เอกบังคับ EMUS623201 การสอนดนตรีพื้นบ้านในภูมิภาคต่าง ๆ ของไทย
59 เอกบังคับ EMUS623202 การสอนทฤษฏีดนตรีตะวันตก
60 เอกบังคับ EMUS623203 การสอนประวัติดนตรีตะวันตก
61 เอกบังคับ EMUS623204 การสอนประวัติและวรรณกรรมดนตรีพื้นบ้าน
62 เอกบังคับ EMUS623205 ทักษะการรวมวงดนตรีไทย
63 เอกบังคับ EMUS623206 ทักษะการรวมวงดนตรีตะวันตก
64 เอกบังคับ EMUS623207 ทักษะการรวมวงดนตรีพื้นบ้าน
65 เอกบังคับ EMUS623243 การสอนจังหวะในดนตรีไทย
66 เอกบังคับ EMUS623244 การสอนประวัติและทฤษฎีดนตรีไทย
67 เอกเลือก EMUS623208 ทักษะเครื่องดีดไทย 3
68 เอกเลือก EMUS623210 ทักษะเครื่องสีไทย 3
69 เอกเลือก EMUS623212 ทักษะเครื่องตีไทย 3
70 เอกเลือก EMUS623214 ทักษะเครื่องเป่าไทย 3
71 เอกเลือก EMUS623216 ทักษะขับร้องเพลงไทย 3
72 เอกเลือก EMUS623218 ทักษะขิมไทย 3
73 เอกเลือก EMUS623220 ทักษะกีตาร์ 3
74 เอกเลือก EMUS623222 ทักษะคีย์บอร์ด 3
75 เอกเลือก EMUS623224 ทักษะเครื่องสายสากล 3
76 เอกเลือก EMUS623226 ทักษะเครื่องกระทบ 3
77 เอกเลือก EMUS623228 ทักษะเครื่องลมทองเหลือง 3
78 เอกเลือก EMUS623230 ทักษะเครื่องลมไม้ 3
79 เอกเลือก EMUS623232 ทักษะขับร้องสากล 3
80 เอกเลือก EMUS623234 ทักษะเครื่องดนตรีพื้นบ้าน 3
ภาคการศึกษาที่ 2/65
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
81 ครูบังคับ EEDU621202 วิทยาการจัดการเรียนรู้
82 ครูบังคับ EEDU621401 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
83 ครูบังคับ EEDU621601 การบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา
84 พื้นฐานวิทย์-คณิต EGEN627302 ทักษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อชีวิตและอาชีพ
85 เอกบังคับ EMUS623236 การเตรียมการสอนทางดนตรีศึกษา
86 เอกบังคับ EMUS623240 การสอนรวมวงดนตรีไทย
87 เอกบังคับ EMUS623241 การสอนรวมวงดนตรีตะวันตก
88 เอกบังคับ EMUS623242 การสอนรวมวงดนตรีพื้นบ้าน
89 เอกเลือก EMUS623235 ทักษะเครื่องดนตรีพื้นบ้าน 4
90 เอกเลือก EMUS623233 ทักษะขับร้องสากล 4
91 เอกเลือก EMUS623209 ทักษะเครื่องดีดไทย 4
92 เอกเลือก EMUS623211 ทักษะเครื่องสีไทย 4
93 เอกเลือก EMUS623213 ทักษะเครื่องตีไทย 4
94 เอกเลือก EMUS623215 ทักษะเครื่องเป่าไทย 4
95 เอกเลือก EMUS623217 ทักษะขับร้องเพลงไทย 4
96 เอกเลือก EMUS623219 ทักษะขิมไทย 4
97 เอกเลือก EMUS623221 ทักษะกีตาร์ 4
98 เอกเลือก EMUS623223 ทักษะคีย์บอร์ด 4
99 เอกเลือก EMUS623225 ทักษะเครื่องสายสากล 4
100 เอกเลือก EMUS623227 ทักษะเครื่องกระทบ 4
101 เอกเลือก EMUS623229 ทักษะเครื่องลมทองเหลือง 4
102 เอกเลือก EMUS623231 ทักษะเครื่องลมไม้ 4
ภาคการศึกษาที่ 1/66
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
103 ครูบังคับ EEDU621402 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้
104 พื้นฐานภาษา EGEN627103 ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ
105 พื้นฐานวิทย์-คณิต EGEN627301 การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ
106 เอกบังคับ EMUS623301 การจัดการวงดนตรีสำหรับครูดนตรีศึกษา
107 เอกบังคับ EMUS623302 กลวิธีการสอนดนตรีศึกษา
108 เอกเลือก EMUS623303 ทักษะเครื่องดีดไทย 5
109 เอกเลือก EMUS623304 ทักษะเครื่องสีไทย 5
110 เอกเลือก EMUS623305 ทักษะเครื่องตีไทย 5
111 เอกเลือก EMUS623306 ทักษะเครื่องเป่าไทย 5
112 เอกเลือก EMUS623307 ทักษะขับร้องเพลงไทย 5
113 เอกเลือก EMUS623308 ทักษะขิมไทย 5
114 เอกเลือก EMUS623309 ทักษะกีตาร์ 5
115 เอกเลือก EMUS623310 ทักษะคีย์บอร์ด 5
116 เอกเลือก EMUS623311 ทักษะเครื่องสายสากล 5
117 เอกเลือก EMUS623312 ทักษะเครื่องกระทบ 5
118 เอกเลือก EMUS623313 ทักษะเครื่องลมทองเหลือง 5
119 เอกเลือก EMUS623314 ทักษะเครื่องลมไม้ 5
120 เอกเลือก EMUS623315 ทักษะขับร้องสากล 5
121 เอกเลือก EMUS623316 ทักษะเครื่องดนตรีพื้นบ้าน 5
ภาคการศึกษาที่ 2/66
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
122 ครูบังคับ EEDU621005 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพระหว่างเรียน 3
123 พื้นฐานมนุษย์และสังคม EGEN627203 ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
124 พื้นฐานมนุษย์และสังคม EGEN627201 สุนทรียะ
125 เอกบังคับ EMUS623318 การวิจัยทางดนตรีศึกษา
126 เอกบังคับ EMUS623319 การนำเสนอผลงานทางดนตรี
127 เอกเลือก EMUS623137 การร้องเพลง
128 เอกเลือก EMUS623410 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนและงานวิจัยดนตรีศึกษา
129 เอกเลือก EMUS623409 ซ่อมสร้างเครื่องดนตรีและอุปกรณ์ทางดนตรี
130 เอกเลือก EMUS623408 คอมพิวเตอร์ดนตรี
131 เอกเลือก EMUS623407 พื้นฐานการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระศิลปะ
132 เอกเลือก EMUS623406 การสอนทักษะเครื่องกระทบกลองชุด
133 เอกเลือก EMUS623405 การสอนทักษะขลุ่ยเพียงออ
134 เอกเลือก EMUS623404 วงโยธวาทิต
135 เอกเลือก EMUS623403 การเรียบเรียงดนตรี
136 เอกเลือก EMUS623136 การสอนทักษะเครื่องดนตรีพื้นบ้าน
137 เอกเลือก EMUS623135 การสอนทักษะคีย์บอร์ด
138 เอกเลือก EMUS623134 การสอนทักษะฆ้องวงใหญ่
ภาคการศึกษาที่ 1/67
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
139 ปฏิบัติ EEDU621006 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
ภาคการศึกษาที่ 2/67
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
140 ครูบังคับ EEDU621002 คุรุนิพนธ์
141 ปฏิบัติ EEDU621007 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2

แผนการเรียนการสอนสำหรับหมู่เรียน 651210401

ภาคการศึกษาที่ 1/65
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1 ครูบังคับ EEDU621101 คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเป็นครู
2 ครูบังคับ EEDU621501 จิตวิทยาสำหรับครู
3 พื้นฐานภาษา EGEN627101 ทักษะการพูดและการฟังภาษาอังกฤษ
4 พื้นฐานภาษา EGEN627104 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
5 เฉพาะด้านบังคับ EMUS623101 ทฤษฎีดนตรีไทย
6 เฉพาะด้านบังคับ EMUS623102 ทฤษฎีดนตรีตะวันตก
7 เฉพาะด้านเลือก EMUS623106 ทักษะเครื่องดีดไทย 1
8 เฉพาะด้านเลือก EMUS623108 ทักษะเครื่องสีไทย 1
9 เฉพาะด้านเลือก EMUS623110 ทักษะเครื่องตีไทย 1
10 เฉพาะด้านเลือก EMUS623112 ทักษะเครื่องเป่าไทย 1
11 เฉพาะด้านเลือก EMUS623114 ทักษะขับร้องเพลงไทย 1
12 เฉพาะด้านเลือก EMUS623116 ทักษะขิมไทย 1
13 เฉพาะด้านเลือก EMUS623118 ทักษะกีตาร์ 1
14 เฉพาะด้านเลือก EMUS623120 ทักษะคีย์บอร์ด 1
15 เฉพาะด้านเลือก EMUS623122 ทักษะเครื่องสายสากล 1
16 เฉพาะด้านเลือก EMUS623124 ทักษะเครื่องกระทบ 1
17 เฉพาะด้านเลือก EMUS623126 ทักษะเครื่องลมทองเหลือง 1
18 เฉพาะด้านเลือก EMUS623128 ทักษะเครื่องลมไม้ 1
19 เฉพาะด้านเลือก EMUS623130 ทักษะขับร้องสากล 1
20 เฉพาะด้านเลือก EMUS623132 ทักษะเครื่องดนตรีพื้นบ้าน 1
ภาคการศึกษาที่ 2/65
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
21 ครูบังคับ EEDU621003 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพระหว่างเรียน 1
22 ครูบังคับ EEDU621301 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้
23 พื้นฐานมนุษย์และสังคม EGEN627202 พลเมืองที่เข้มแข็ง
24 เอกบังคับ EMUS623103 ทักษะดนตรีสำหรับครูดนตรีศึกษา
25 เอกบังคับ EMUS623104 ประวัติดนตรีตะวันตกและดนตรีไทย
26 เอกบังคับ EMUS623105 หลักการสอนดนตรีศึกษา
27 เอกเลือก EMUS623107 ทักษะเครื่องดีดไทย 2
28 เอกเลือก EMUS623109 ทักษะเครื่องสีไทย 2
29 เอกเลือก EMUS623111 ทักษะเครื่องตีไทย 2
30 เอกเลือก EMUS623113 ทักษะเครื่องเป่าไทย 2
31 เอกเลือก EMUS623115 ทักษะขับร้องเพลงไทย 2
32 เอกเลือก EMUS623117 ทักษะขิมไทย 2
33 เอกเลือก EMUS623119 ทักษะกีตาร์ 2
34 เอกเลือก EMUS623121 ทักษะคีย์บอร์ด 2
35 เอกเลือก EMUS623123 ทักษะเครื่องสายสากล 2
36 เอกเลือก EMUS623125 ทักษะเครื่องกระทบ 2
37 เอกเลือก EMUS623127 ทักษะเครื่องลมทองเหลือง 2
38 เอกเลือก EMUS623129 ทักษะเครื่องลมไม้ 2
39 เอกเลือก EMUS623131 ทักษะขับร้องสากล 2
40 เอกเลือก EMUS623133 ทักษะเครื่องดนตรีพื้นบ้าน 2
41 เอกเลือก EMUS623134 การสอนทักษะฆ้องวงใหญ่
42 เอกเลือก EMUS623135 การสอนทักษะคีย์บอร์ด
43 เอกเลือก EMUS623136 การสอนทักษะเครื่องดนตรีพื้นบ้าน
44 เอกเลือก EMUS623137 การร้องเพลง
45 เอกเลือก EMUS623403 การเรียบเรียงดนตรี
46 เอกเลือก EMUS623404 วงโยธวาทิต
47 เอกเลือก EMUS623405 การสอนทักษะขลุ่ยเพียงออ
48 เอกเลือก EMUS623406 การสอนทักษะเครื่องกระทบกลองชุด
49 เอกเลือก EMUS623407 พื้นฐานการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระศิลปะ
50 เอกเลือก EMUS623408 คอมพิวเตอร์ดนตรี
51 เอกเลือก EMUS623409 ซ่อมสร้างเครื่องดนตรีและอุปกรณ์ทางดนตรี
52 เอกเลือก EMUS623410 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนและงานวิจัยดนตรีศึกษา
ภาคการศึกษาที่ 1/66
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
53 ครูบังคับ EEDU621001 ภาษาเพื่อการสื่อสารสำหรับครู
54 ครูบังคับ EEDU621004 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพระหว่างเรียน 2
55 ครูบังคับ EEDU621201 การพัฒนาหลักสูตร
56 พื้นฐานภาษา EGEN627102 การใช้ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร
57 พื้นฐานวิทย์-คณิต EGEN627303 การคิดเชิงเหตุผล
58 เอกบังคับ EMUS623201 การสอนดนตรีพื้นบ้านในภูมิภาคต่าง ๆ ของไทย
59 เอกบังคับ EMUS623202 การสอนทฤษฏีดนตรีตะวันตก
60 เอกบังคับ EMUS623203 การสอนประวัติดนตรีตะวันตก
61 เอกบังคับ EMUS623204 การสอนประวัติและวรรณกรรมดนตรีพื้นบ้าน
62 เอกบังคับ EMUS623205 ทักษะการรวมวงดนตรีไทย
63 เอกบังคับ EMUS623206 ทักษะการรวมวงดนตรีตะวันตก
64 เอกบังคับ EMUS623207 ทักษะการรวมวงดนตรีพื้นบ้าน
65 เอกบังคับ EMUS623243 การสอนจังหวะในดนตรีไทย
66 เอกบังคับ EMUS623244 การสอนประวัติและทฤษฎีดนตรีไทย
67 เอกเลือก EMUS623208 ทักษะเครื่องดีดไทย 3
68 เอกเลือก EMUS623210 ทักษะเครื่องสีไทย 3
69 เอกเลือก EMUS623212 ทักษะเครื่องตีไทย 3
70 เอกเลือก EMUS623214 ทักษะเครื่องเป่าไทย 3
71 เอกเลือก EMUS623216 ทักษะขับร้องเพลงไทย 3
72 เอกเลือก EMUS623218 ทักษะขิมไทย 3
73 เอกเลือก EMUS623220 ทักษะกีตาร์ 3
74 เอกเลือก EMUS623222 ทักษะคีย์บอร์ด 3
75 เอกเลือก EMUS623224 ทักษะเครื่องสายสากล 3
76 เอกเลือก EMUS623226 ทักษะเครื่องกระทบ 3
77 เอกเลือก EMUS623228 ทักษะเครื่องลมทองเหลือง 3
78 เอกเลือก EMUS623230 ทักษะเครื่องลมไม้ 3
79 เอกเลือก EMUS623232 ทักษะขับร้องสากล 3
80 เอกเลือก EMUS623234 ทักษะเครื่องดนตรีพื้นบ้าน 3
ภาคการศึกษาที่ 2/66
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
81 ครูบังคับ EEDU621202 วิทยาการจัดการเรียนรู้
82 ครูบังคับ EEDU621401 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
83 ครูบังคับ EEDU621601 การบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา
84 พื้นฐานวิทย์-คณิต EGEN627302 ทักษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อชีวิตและอาชีพ
85 เอกบังคับ EMUS623236 การเตรียมการสอนทางดนตรีศึกษา
86 เอกบังคับ EMUS623240 การสอนรวมวงดนตรีไทย
87 เอกบังคับ EMUS623241 การสอนรวมวงดนตรีตะวันตก
88 เอกบังคับ EMUS623242 การสอนรวมวงดนตรีพื้นบ้าน
89 เอกเลือก EMUS623235 ทักษะเครื่องดนตรีพื้นบ้าน 4
90 เอกเลือก EMUS623233 ทักษะขับร้องสากล 4
91 เอกเลือก EMUS623209 ทักษะเครื่องดีดไทย 4
92 เอกเลือก EMUS623211 ทักษะเครื่องสีไทย 4
93 เอกเลือก EMUS623213 ทักษะเครื่องตีไทย 4
94 เอกเลือก EMUS623215 ทักษะเครื่องเป่าไทย 4
95 เอกเลือก EMUS623217 ทักษะขับร้องเพลงไทย 4
96 เอกเลือก EMUS623219 ทักษะขิมไทย 4
97 เอกเลือก EMUS623221 ทักษะกีตาร์ 4
98 เอกเลือก EMUS623223 ทักษะคีย์บอร์ด 4
99 เอกเลือก EMUS623225 ทักษะเครื่องสายสากล 4
100 เอกเลือก EMUS623227 ทักษะเครื่องกระทบ 4
101 เอกเลือก EMUS623229 ทักษะเครื่องลมทองเหลือง 4
102 เอกเลือก EMUS623231 ทักษะเครื่องลมไม้ 4
ภาคการศึกษาที่ 1/67
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
103 ครูบังคับ EEDU621402 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้
104 พื้นฐานภาษา EGEN627103 ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ
105 พื้นฐานวิทย์-คณิต EGEN627301 การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ
106 เอกบังคับ EMUS623301 การจัดการวงดนตรีสำหรับครูดนตรีศึกษา
107 เอกบังคับ EMUS623302 กลวิธีการสอนดนตรีศึกษา
108 เอกเลือก EMUS623303 ทักษะเครื่องดีดไทย 5
109 เอกเลือก EMUS623304 ทักษะเครื่องสีไทย 5
110 เอกเลือก EMUS623305 ทักษะเครื่องตีไทย 5
111 เอกเลือก EMUS623306 ทักษะเครื่องเป่าไทย 5
112 เอกเลือก EMUS623307 ทักษะขับร้องเพลงไทย 5
113 เอกเลือก EMUS623308 ทักษะขิมไทย 5
114 เอกเลือก EMUS623309 ทักษะกีตาร์ 5
115 เอกเลือก EMUS623310 ทักษะคีย์บอร์ด 5
116 เอกเลือก EMUS623311 ทักษะเครื่องสายสากล 5
117 เอกเลือก EMUS623312 ทักษะเครื่องกระทบ 5
118 เอกเลือก EMUS623313 ทักษะเครื่องลมทองเหลือง 5
119 เอกเลือก EMUS623314 ทักษะเครื่องลมไม้ 5
120 เอกเลือก EMUS623315 ทักษะขับร้องสากล 5
121 เอกเลือก EMUS623316 ทักษะเครื่องดนตรีพื้นบ้าน 5
ภาคการศึกษาที่ 2/67
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
122 ครูบังคับ EEDU621005 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพระหว่างเรียน 3
123 พื้นฐานมนุษย์และสังคม EGEN627203 ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
124 พื้นฐานมนุษย์และสังคม EGEN627201 สุนทรียะ
125 เอกบังคับ EMUS623318 การวิจัยทางดนตรีศึกษา
126 เอกบังคับ EMUS623319 การนำเสนอผลงานทางดนตรี
127 เอกเลือก EMUS623137 การร้องเพลง
128 เอกเลือก EMUS623410 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนและงานวิจัยดนตรีศึกษา
129 เอกเลือก EMUS623409 ซ่อมสร้างเครื่องดนตรีและอุปกรณ์ทางดนตรี
130 เอกเลือก EMUS623408 คอมพิวเตอร์ดนตรี
131 เอกเลือก EMUS623407 พื้นฐานการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระศิลปะ
132 เอกเลือก EMUS623406 การสอนทักษะเครื่องกระทบกลองชุด
133 เอกเลือก EMUS623405 การสอนทักษะขลุ่ยเพียงออ
134 เอกเลือก EMUS623404 วงโยธวาทิต
135 เอกเลือก EMUS623403 การเรียบเรียงดนตรี
136 เอกเลือก EMUS623136 การสอนทักษะเครื่องดนตรีพื้นบ้าน
137 เอกเลือก EMUS623135 การสอนทักษะคีย์บอร์ด
138 เอกเลือก EMUS623134 การสอนทักษะฆ้องวงใหญ่
ภาคการศึกษาที่ 1/68
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
139 ปฏิบัติ EEDU621006 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
ภาคการศึกษาที่ 2/68
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
140 ครูบังคับ EEDU621002 คุรุนิพนธ์
141 ปฏิบัติ EEDU621007 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2

แผนการเรียนการสอนสำหรับหมู่เรียน 651210402

ภาคการศึกษาที่ 1/65
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1 ครูบังคับ EEDU621101 คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเป็นครู
2 ครูบังคับ EEDU621501 จิตวิทยาสำหรับครู
3 พื้นฐานภาษา EGEN627101 ทักษะการพูดและการฟังภาษาอังกฤษ
4 พื้นฐานภาษา EGEN627104 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
5 เฉพาะด้านบังคับ EMUS623101 ทฤษฎีดนตรีไทย
6 เฉพาะด้านบังคับ EMUS623102 ทฤษฎีดนตรีตะวันตก
7 เฉพาะด้านเลือก EMUS623106 ทักษะเครื่องดีดไทย 1
8 เฉพาะด้านเลือก EMUS623108 ทักษะเครื่องสีไทย 1
9 เฉพาะด้านเลือก EMUS623110 ทักษะเครื่องตีไทย 1
10 เฉพาะด้านเลือก EMUS623112 ทักษะเครื่องเป่าไทย 1
11 เฉพาะด้านเลือก EMUS623114 ทักษะขับร้องเพลงไทย 1
12 เฉพาะด้านเลือก EMUS623116 ทักษะขิมไทย 1
13 เฉพาะด้านเลือก EMUS623118 ทักษะกีตาร์ 1
14 เฉพาะด้านเลือก EMUS623120 ทักษะคีย์บอร์ด 1
15 เฉพาะด้านเลือก EMUS623122 ทักษะเครื่องสายสากล 1
16 เฉพาะด้านเลือก EMUS623124 ทักษะเครื่องกระทบ 1
17 เฉพาะด้านเลือก EMUS623126 ทักษะเครื่องลมทองเหลือง 1
18 เฉพาะด้านเลือก EMUS623128 ทักษะเครื่องลมไม้ 1
19 เฉพาะด้านเลือก EMUS623130 ทักษะขับร้องสากล 1
20 เฉพาะด้านเลือก EMUS623132 ทักษะเครื่องดนตรีพื้นบ้าน 1
ภาคการศึกษาที่ 2/65
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
21 ครูบังคับ EEDU621003 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพระหว่างเรียน 1
22 ครูบังคับ EEDU621301 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้
23 พื้นฐานมนุษย์และสังคม EGEN627202 พลเมืองที่เข้มแข็ง
24 เอกบังคับ EMUS623103 ทักษะดนตรีสำหรับครูดนตรีศึกษา
25 เอกบังคับ EMUS623104 ประวัติดนตรีตะวันตกและดนตรีไทย
26 เอกบังคับ EMUS623105 หลักการสอนดนตรีศึกษา
27 เอกเลือก EMUS623107 ทักษะเครื่องดีดไทย 2
28 เอกเลือก EMUS623109 ทักษะเครื่องสีไทย 2
29 เอกเลือก EMUS623111 ทักษะเครื่องตีไทย 2
30 เอกเลือก EMUS623113 ทักษะเครื่องเป่าไทย 2
31 เอกเลือก EMUS623115 ทักษะขับร้องเพลงไทย 2
32 เอกเลือก EMUS623117 ทักษะขิมไทย 2
33 เอกเลือก EMUS623119 ทักษะกีตาร์ 2
34 เอกเลือก EMUS623121 ทักษะคีย์บอร์ด 2
35 เอกเลือก EMUS623123 ทักษะเครื่องสายสากล 2
36 เอกเลือก EMUS623125 ทักษะเครื่องกระทบ 2
37 เอกเลือก EMUS623127 ทักษะเครื่องลมทองเหลือง 2
38 เอกเลือก EMUS623129 ทักษะเครื่องลมไม้ 2
39 เอกเลือก EMUS623131 ทักษะขับร้องสากล 2
40 เอกเลือก EMUS623133 ทักษะเครื่องดนตรีพื้นบ้าน 2
41 เอกเลือก EMUS623134 การสอนทักษะฆ้องวงใหญ่
42 เอกเลือก EMUS623135 การสอนทักษะคีย์บอร์ด
43 เอกเลือก EMUS623136 การสอนทักษะเครื่องดนตรีพื้นบ้าน
44 เอกเลือก EMUS623137 การร้องเพลง
45 เอกเลือก EMUS623403 การเรียบเรียงดนตรี
46 เอกเลือก EMUS623404 วงโยธวาทิต
47 เอกเลือก EMUS623405 การสอนทักษะขลุ่ยเพียงออ
48 เอกเลือก EMUS623406 การสอนทักษะเครื่องกระทบกลองชุด
49 เอกเลือก EMUS623407 พื้นฐานการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระศิลปะ
50 เอกเลือก EMUS623408 คอมพิวเตอร์ดนตรี
51 เอกเลือก EMUS623409 ซ่อมสร้างเครื่องดนตรีและอุปกรณ์ทางดนตรี
52 เอกเลือก EMUS623410 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนและงานวิจัยดนตรีศึกษา
ภาคการศึกษาที่ 1/66
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
53 ครูบังคับ EEDU621001 ภาษาเพื่อการสื่อสารสำหรับครู
54 ครูบังคับ EEDU621004 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพระหว่างเรียน 2
55 ครูบังคับ EEDU621201 การพัฒนาหลักสูตร
56 พื้นฐานภาษา EGEN627102 การใช้ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร
57 พื้นฐานวิทย์-คณิต EGEN627303 การคิดเชิงเหตุผล
58 เอกบังคับ EMUS623201 การสอนดนตรีพื้นบ้านในภูมิภาคต่าง ๆ ของไทย
59 เอกบังคับ EMUS623202 การสอนทฤษฏีดนตรีตะวันตก
60 เอกบังคับ EMUS623203 การสอนประวัติดนตรีตะวันตก
61 เอกบังคับ EMUS623204 การสอนประวัติและวรรณกรรมดนตรีพื้นบ้าน
62 เอกบังคับ EMUS623205 ทักษะการรวมวงดนตรีไทย
63 เอกบังคับ EMUS623206 ทักษะการรวมวงดนตรีตะวันตก
64 เอกบังคับ EMUS623207 ทักษะการรวมวงดนตรีพื้นบ้าน
65 เอกบังคับ EMUS623243 การสอนจังหวะในดนตรีไทย
66 เอกบังคับ EMUS623244 การสอนประวัติและทฤษฎีดนตรีไทย
67 เอกเลือก EMUS623208 ทักษะเครื่องดีดไทย 3
68 เอกเลือก EMUS623210 ทักษะเครื่องสีไทย 3
69 เอกเลือก EMUS623212 ทักษะเครื่องตีไทย 3
70 เอกเลือก EMUS623214 ทักษะเครื่องเป่าไทย 3
71 เอกเลือก EMUS623216 ทักษะขับร้องเพลงไทย 3
72 เอกเลือก EMUS623218 ทักษะขิมไทย 3
73 เอกเลือก EMUS623220 ทักษะกีตาร์ 3
74 เอกเลือก EMUS623222 ทักษะคีย์บอร์ด 3
75 เอกเลือก EMUS623224 ทักษะเครื่องสายสากล 3
76 เอกเลือก EMUS623226 ทักษะเครื่องกระทบ 3
77 เอกเลือก EMUS623228 ทักษะเครื่องลมทองเหลือง 3
78 เอกเลือก EMUS623230 ทักษะเครื่องลมไม้ 3
79 เอกเลือก EMUS623232 ทักษะขับร้องสากล 3
80 เอกเลือก EMUS623234 ทักษะเครื่องดนตรีพื้นบ้าน 3
ภาคการศึกษาที่ 2/66
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
81 ครูบังคับ EEDU621202 วิทยาการจัดการเรียนรู้
82 ครูบังคับ EEDU621401 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
83 ครูบังคับ EEDU621601 การบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา
84 พื้นฐานวิทย์-คณิต EGEN627302 ทักษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อชีวิตและอาชีพ
85 เอกบังคับ EMUS623236 การเตรียมการสอนทางดนตรีศึกษา
86 เอกบังคับ EMUS623240 การสอนรวมวงดนตรีไทย
87 เอกบังคับ EMUS623241 การสอนรวมวงดนตรีตะวันตก
88 เอกบังคับ EMUS623242 การสอนรวมวงดนตรีพื้นบ้าน
89 เอกเลือก EMUS623235 ทักษะเครื่องดนตรีพื้นบ้าน 4
90 เอกเลือก EMUS623233 ทักษะขับร้องสากล 4
91 เอกเลือก EMUS623209 ทักษะเครื่องดีดไทย 4
92 เอกเลือก EMUS623211 ทักษะเครื่องสีไทย 4
93 เอกเลือก EMUS623213 ทักษะเครื่องตีไทย 4
94 เอกเลือก EMUS623215 ทักษะเครื่องเป่าไทย 4
95 เอกเลือก EMUS623217 ทักษะขับร้องเพลงไทย 4
96 เอกเลือก EMUS623219 ทักษะขิมไทย 4
97 เอกเลือก EMUS623221 ทักษะกีตาร์ 4
98 เอกเลือก EMUS623223 ทักษะคีย์บอร์ด 4
99 เอกเลือก EMUS623225 ทักษะเครื่องสายสากล 4
100 เอกเลือก EMUS623227 ทักษะเครื่องกระทบ 4
101 เอกเลือก EMUS623229 ทักษะเครื่องลมทองเหลือง 4
102 เอกเลือก EMUS623231 ทักษะเครื่องลมไม้ 4
ภาคการศึกษาที่ 1/67
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
103 ครูบังคับ EEDU621402 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้
104 พื้นฐานภาษา EGEN627103 ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ
105 พื้นฐานวิทย์-คณิต EGEN627301 การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ
106 เอกบังคับ EMUS623301 การจัดการวงดนตรีสำหรับครูดนตรีศึกษา
107 เอกบังคับ EMUS623302 กลวิธีการสอนดนตรีศึกษา
108 เอกเลือก EMUS623303 ทักษะเครื่องดีดไทย 5
109 เอกเลือก EMUS623304 ทักษะเครื่องสีไทย 5
110 เอกเลือก EMUS623305 ทักษะเครื่องตีไทย 5
111 เอกเลือก EMUS623306 ทักษะเครื่องเป่าไทย 5
112 เอกเลือก EMUS623307 ทักษะขับร้องเพลงไทย 5
113 เอกเลือก EMUS623308 ทักษะขิมไทย 5
114 เอกเลือก EMUS623309 ทักษะกีตาร์ 5
115 เอกเลือก EMUS623310 ทักษะคีย์บอร์ด 5
116 เอกเลือก EMUS623311 ทักษะเครื่องสายสากล 5
117 เอกเลือก EMUS623312 ทักษะเครื่องกระทบ 5
118 เอกเลือก EMUS623313 ทักษะเครื่องลมทองเหลือง 5
119 เอกเลือก EMUS623314 ทักษะเครื่องลมไม้ 5
120 เอกเลือก EMUS623315 ทักษะขับร้องสากล 5
121 เอกเลือก EMUS623316 ทักษะเครื่องดนตรีพื้นบ้าน 5
ภาคการศึกษาที่ 2/67
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
122 ครูบังคับ EEDU621005 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพระหว่างเรียน 3
123 พื้นฐานมนุษย์และสังคม EGEN627203 ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
124 พื้นฐานมนุษย์และสังคม EGEN627201 สุนทรียะ
125 เอกบังคับ EMUS623318 การวิจัยทางดนตรีศึกษา
126 เอกบังคับ EMUS623319 การนำเสนอผลงานทางดนตรี
127 เอกเลือก EMUS623137 การร้องเพลง
128 เอกเลือก EMUS623410 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนและงานวิจัยดนตรีศึกษา
129 เอกเลือก EMUS623409 ซ่อมสร้างเครื่องดนตรีและอุปกรณ์ทางดนตรี
130 เอกเลือก EMUS623408 คอมพิวเตอร์ดนตรี
131 เอกเลือก EMUS623407 พื้นฐานการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระศิลปะ
132 เอกเลือก EMUS623406 การสอนทักษะเครื่องกระทบกลองชุด
133 เอกเลือก EMUS623405 การสอนทักษะขลุ่ยเพียงออ
134 เอกเลือก EMUS623404 วงโยธวาทิต
135 เอกเลือก EMUS623403 การเรียบเรียงดนตรี
136 เอกเลือก EMUS623136 การสอนทักษะเครื่องดนตรีพื้นบ้าน
137 เอกเลือก EMUS623135 การสอนทักษะคีย์บอร์ด
138 เอกเลือก EMUS623134 การสอนทักษะฆ้องวงใหญ่
ภาคการศึกษาที่ 1/68
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
139 ปฏิบัติ EEDU621006 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
ภาคการศึกษาที่ 2/68
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
140 ครูบังคับ EEDU621002 คุรุนิพนธ์
141 ปฏิบัติ EEDU621007 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2

แผนการเรียนการสอนสำหรับหมู่เรียน 661210401

ภาคการศึกษาที่ 1/66
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1 ครูบังคับ EEDU621101 คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเป็นครู
2 ครูบังคับ EEDU621501 จิตวิทยาสำหรับครู
3 พื้นฐานภาษา EGEN627101 ทักษะการพูดและการฟังภาษาอังกฤษ
4 พื้นฐานภาษา EGEN627104 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
5 เฉพาะด้านบังคับ EMUS623101 ทฤษฎีดนตรีไทย
6 เฉพาะด้านบังคับ EMUS623102 ทฤษฎีดนตรีตะวันตก
7 เฉพาะด้านเลือก EMUS623106 ทักษะเครื่องดีดไทย 1
8 เฉพาะด้านเลือก EMUS623108 ทักษะเครื่องสีไทย 1
9 เฉพาะด้านเลือก EMUS623110 ทักษะเครื่องตีไทย 1
10 เฉพาะด้านเลือก EMUS623112 ทักษะเครื่องเป่าไทย 1
11 เฉพาะด้านเลือก EMUS623114 ทักษะขับร้องเพลงไทย 1
12 เฉพาะด้านเลือก EMUS623116 ทักษะขิมไทย 1
13 เฉพาะด้านเลือก EMUS623118 ทักษะกีตาร์ 1
14 เฉพาะด้านเลือก EMUS623120 ทักษะคีย์บอร์ด 1
15 เฉพาะด้านเลือก EMUS623122 ทักษะเครื่องสายสากล 1
16 เฉพาะด้านเลือก EMUS623124 ทักษะเครื่องกระทบ 1
17 เฉพาะด้านเลือก EMUS623126 ทักษะเครื่องลมทองเหลือง 1
18 เฉพาะด้านเลือก EMUS623128 ทักษะเครื่องลมไม้ 1
19 เฉพาะด้านเลือก EMUS623130 ทักษะขับร้องสากล 1
20 เฉพาะด้านเลือก EMUS623132 ทักษะเครื่องดนตรีพื้นบ้าน 1
ภาคการศึกษาที่ 2/66
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
21 ครูบังคับ EEDU621003 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพระหว่างเรียน 1
22 ครูบังคับ EEDU621301 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้
23 พื้นฐานมนุษย์และสังคม EGEN627202 พลเมืองที่เข้มแข็ง
24 เอกบังคับ EMUS623103 ทักษะดนตรีสำหรับครูดนตรีศึกษา
25 เอกบังคับ EMUS623104 ประวัติดนตรีตะวันตกและดนตรีไทย
26 เอกบังคับ EMUS623105 หลักการสอนดนตรีศึกษา
27 เอกเลือก EMUS623107 ทักษะเครื่องดีดไทย 2
28 เอกเลือก EMUS623109 ทักษะเครื่องสีไทย 2
29 เอกเลือก EMUS623111 ทักษะเครื่องตีไทย 2
30 เอกเลือก EMUS623113 ทักษะเครื่องเป่าไทย 2
31 เอกเลือก EMUS623115 ทักษะขับร้องเพลงไทย 2
32 เอกเลือก EMUS623117 ทักษะขิมไทย 2
33 เอกเลือก EMUS623119 ทักษะกีตาร์ 2
34 เอกเลือก EMUS623121 ทักษะคีย์บอร์ด 2
35 เอกเลือก EMUS623123 ทักษะเครื่องสายสากล 2
36 เอกเลือก EMUS623125 ทักษะเครื่องกระทบ 2
37 เอกเลือก EMUS623127 ทักษะเครื่องลมทองเหลือง 2
38 เอกเลือก EMUS623129 ทักษะเครื่องลมไม้ 2
39 เอกเลือก EMUS623131 ทักษะขับร้องสากล 2
40 เอกเลือก EMUS623133 ทักษะเครื่องดนตรีพื้นบ้าน 2
41 เอกเลือก EMUS623134 การสอนทักษะฆ้องวงใหญ่
42 เอกเลือก EMUS623135 การสอนทักษะคีย์บอร์ด
43 เอกเลือก EMUS623136 การสอนทักษะเครื่องดนตรีพื้นบ้าน
44 เอกเลือก EMUS623137 การร้องเพลง
45 เอกเลือก EMUS623403 การเรียบเรียงดนตรี
46 เอกเลือก EMUS623404 วงโยธวาทิต
47 เอกเลือก EMUS623405 การสอนทักษะขลุ่ยเพียงออ
48 เอกเลือก EMUS623406 การสอนทักษะเครื่องกระทบกลองชุด
49 เอกเลือก EMUS623407 พื้นฐานการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระศิลปะ
50 เอกเลือก EMUS623408 คอมพิวเตอร์ดนตรี
51 เอกเลือก EMUS623409 ซ่อมสร้างเครื่องดนตรีและอุปกรณ์ทางดนตรี
52 เอกเลือก EMUS623410 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนและงานวิจัยดนตรีศึกษา
ภาคการศึกษาที่ 1/67
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
53 ครูบังคับ EEDU621001 ภาษาเพื่อการสื่อสารสำหรับครู
54 ครูบังคับ EEDU621004 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพระหว่างเรียน 2
55 ครูบังคับ EEDU621201 การพัฒนาหลักสูตร
56 พื้นฐานภาษา EGEN627102 การใช้ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร
57 พื้นฐานวิทย์-คณิต EGEN627303 การคิดเชิงเหตุผล
58 เอกบังคับ EMUS623201 การสอนดนตรีพื้นบ้านในภูมิภาคต่าง ๆ ของไทย
59 เอกบังคับ EMUS623202 การสอนทฤษฏีดนตรีตะวันตก
60 เอกบังคับ EMUS623203 การสอนประวัติดนตรีตะวันตก
61 เอกบังคับ EMUS623204 การสอนประวัติและวรรณกรรมดนตรีพื้นบ้าน
62 เอกบังคับ EMUS623205 ทักษะการรวมวงดนตรีไทย
63 เอกบังคับ EMUS623206 ทักษะการรวมวงดนตรีตะวันตก
64 เอกบังคับ EMUS623207 ทักษะการรวมวงดนตรีพื้นบ้าน
65 เอกบังคับ EMUS623243 การสอนจังหวะในดนตรีไทย
66 เอกบังคับ EMUS623244 การสอนประวัติและทฤษฎีดนตรีไทย
67 เอกเลือก EMUS623208 ทักษะเครื่องดีดไทย 3
68 เอกเลือก EMUS623210 ทักษะเครื่องสีไทย 3
69 เอกเลือก EMUS623212 ทักษะเครื่องตีไทย 3
70 เอกเลือก EMUS623214 ทักษะเครื่องเป่าไทย 3
71 เอกเลือก EMUS623216 ทักษะขับร้องเพลงไทย 3
72 เอกเลือก EMUS623218 ทักษะขิมไทย 3
73 เอกเลือก EMUS623220 ทักษะกีตาร์ 3
74 เอกเลือก EMUS623222 ทักษะคีย์บอร์ด 3
75 เอกเลือก EMUS623224 ทักษะเครื่องสายสากล 3
76 เอกเลือก EMUS623226 ทักษะเครื่องกระทบ 3
77 เอกเลือก EMUS623228 ทักษะเครื่องลมทองเหลือง 3
78 เอกเลือก EMUS623230 ทักษะเครื่องลมไม้ 3
79 เอกเลือก EMUS623232 ทักษะขับร้องสากล 3
80 เอกเลือก EMUS623234 ทักษะเครื่องดนตรีพื้นบ้าน 3
ภาคการศึกษาที่ 2/67
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
81 ครูบังคับ EEDU621202 วิทยาการจัดการเรียนรู้
82 ครูบังคับ EEDU621401 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
83 ครูบังคับ EEDU621601 การบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา
84 พื้นฐานวิทย์-คณิต EGEN627302 ทักษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อชีวิตและอาชีพ
85 เอกบังคับ EMUS623236 การเตรียมการสอนทางดนตรีศึกษา
86 เอกบังคับ EMUS623240 การสอนรวมวงดนตรีไทย
87 เอกบังคับ EMUS623241 การสอนรวมวงดนตรีตะวันตก
88 เอกบังคับ EMUS623242 การสอนรวมวงดนตรีพื้นบ้าน
89 เอกเลือก EMUS623235 ทักษะเครื่องดนตรีพื้นบ้าน 4
90 เอกเลือก EMUS623233 ทักษะขับร้องสากล 4
91 เอกเลือก EMUS623209 ทักษะเครื่องดีดไทย 4
92 เอกเลือก EMUS623211 ทักษะเครื่องสีไทย 4
93 เอกเลือก EMUS623213 ทักษะเครื่องตีไทย 4
94 เอกเลือก EMUS623215 ทักษะเครื่องเป่าไทย 4
95 เอกเลือก EMUS623217 ทักษะขับร้องเพลงไทย 4
96 เอกเลือก EMUS623219 ทักษะขิมไทย 4
97 เอกเลือก EMUS623221 ทักษะกีตาร์ 4
98 เอกเลือก EMUS623223 ทักษะคีย์บอร์ด 4
99 เอกเลือก EMUS623225 ทักษะเครื่องสายสากล 4
100 เอกเลือก EMUS623227 ทักษะเครื่องกระทบ 4
101 เอกเลือก EMUS623229 ทักษะเครื่องลมทองเหลือง 4
102 เอกเลือก EMUS623231 ทักษะเครื่องลมไม้ 4
ภาคการศึกษาที่ 1/68
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
103 ครูบังคับ EEDU621402 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้
104 พื้นฐานภาษา EGEN627103 ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ
105 พื้นฐานวิทย์-คณิต EGEN627301 การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ
106 เอกบังคับ EMUS623301 การจัดการวงดนตรีสำหรับครูดนตรีศึกษา
107 เอกบังคับ EMUS623302 กลวิธีการสอนดนตรีศึกษา
108 เอกเลือก EMUS623303 ทักษะเครื่องดีดไทย 5
109 เอกเลือก EMUS623304 ทักษะเครื่องสีไทย 5
110 เอกเลือก EMUS623305 ทักษะเครื่องตีไทย 5
111 เอกเลือก EMUS623306 ทักษะเครื่องเป่าไทย 5
112 เอกเลือก EMUS623307 ทักษะขับร้องเพลงไทย 5
113 เอกเลือก EMUS623308 ทักษะขิมไทย 5
114 เอกเลือก EMUS623309 ทักษะกีตาร์ 5
115 เอกเลือก EMUS623310 ทักษะคีย์บอร์ด 5
116 เอกเลือก EMUS623311 ทักษะเครื่องสายสากล 5
117 เอกเลือก EMUS623312 ทักษะเครื่องกระทบ 5
118 เอกเลือก EMUS623313 ทักษะเครื่องลมทองเหลือง 5
119 เอกเลือก EMUS623314 ทักษะเครื่องลมไม้ 5
120 เอกเลือก EMUS623315 ทักษะขับร้องสากล 5
121 เอกเลือก EMUS623316 ทักษะเครื่องดนตรีพื้นบ้าน 5
ภาคการศึกษาที่ 2/68
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
122 ครูบังคับ EEDU621005 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพระหว่างเรียน 3
123 พื้นฐานมนุษย์และสังคม EGEN627203 ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
124 พื้นฐานมนุษย์และสังคม EGEN627201 สุนทรียะ
125 เอกบังคับ EMUS623318 การวิจัยทางดนตรีศึกษา
126 เอกบังคับ EMUS623319 การนำเสนอผลงานทางดนตรี
127 เอกเลือก EMUS623137 การร้องเพลง
128 เอกเลือก EMUS623410 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนและงานวิจัยดนตรีศึกษา
129 เอกเลือก EMUS623409 ซ่อมสร้างเครื่องดนตรีและอุปกรณ์ทางดนตรี
130 เอกเลือก EMUS623408 คอมพิวเตอร์ดนตรี
131 เอกเลือก EMUS623407 พื้นฐานการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระศิลปะ
132 เอกเลือก EMUS623406 การสอนทักษะเครื่องกระทบกลองชุด
133 เอกเลือก EMUS623405 การสอนทักษะขลุ่ยเพียงออ
134 เอกเลือก EMUS623404 วงโยธวาทิต
135 เอกเลือก EMUS623403 การเรียบเรียงดนตรี
136 เอกเลือก EMUS623136 การสอนทักษะเครื่องดนตรีพื้นบ้าน
137 เอกเลือก EMUS623135 การสอนทักษะคีย์บอร์ด
138 เอกเลือก EMUS623134 การสอนทักษะฆ้องวงใหญ่
ภาคการศึกษาที่ 1/69
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
139 ปฏิบัติ EEDU621006 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
ภาคการศึกษาที่ 2/69
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
140 ครูบังคับ EEDU621002 คุรุนิพนธ์
141 ปฏิบัติ EEDU621007 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2

แผนการเรียนการสอนสำหรับหมู่เรียน 661210402

ภาคการศึกษาที่ 1/66
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1 ครูบังคับ EEDU621101 คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเป็นครู
2 ครูบังคับ EEDU621501 จิตวิทยาสำหรับครู
3 พื้นฐานภาษา EGEN627101 ทักษะการพูดและการฟังภาษาอังกฤษ
4 พื้นฐานภาษา EGEN627104 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
5 เฉพาะด้านบังคับ EMUS623101 ทฤษฎีดนตรีไทย
6 เฉพาะด้านบังคับ EMUS623102 ทฤษฎีดนตรีตะวันตก
7 เฉพาะด้านเลือก EMUS623106 ทักษะเครื่องดีดไทย 1
8 เฉพาะด้านเลือก EMUS623108 ทักษะเครื่องสีไทย 1
9 เฉพาะด้านเลือก EMUS623110 ทักษะเครื่องตีไทย 1
10 เฉพาะด้านเลือก EMUS623112 ทักษะเครื่องเป่าไทย 1
11 เฉพาะด้านเลือก EMUS623114 ทักษะขับร้องเพลงไทย 1
12 เฉพาะด้านเลือก EMUS623116 ทักษะขิมไทย 1
13 เฉพาะด้านเลือก EMUS623118 ทักษะกีตาร์ 1
14 เฉพาะด้านเลือก EMUS623120 ทักษะคีย์บอร์ด 1
15 เฉพาะด้านเลือก EMUS623122 ทักษะเครื่องสายสากล 1
16 เฉพาะด้านเลือก EMUS623124 ทักษะเครื่องกระทบ 1
17 เฉพาะด้านเลือก EMUS623126 ทักษะเครื่องลมทองเหลือง 1
18 เฉพาะด้านเลือก EMUS623128 ทักษะเครื่องลมไม้ 1
19 เฉพาะด้านเลือก EMUS623130 ทักษะขับร้องสากล 1
20 เฉพาะด้านเลือก EMUS623132 ทักษะเครื่องดนตรีพื้นบ้าน 1
ภาคการศึกษาที่ 2/66
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
21 ครูบังคับ EEDU621003 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพระหว่างเรียน 1
22 ครูบังคับ EEDU621301 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้
23 พื้นฐานมนุษย์และสังคม EGEN627202 พลเมืองที่เข้มแข็ง
24 เอกบังคับ EMUS623103 ทักษะดนตรีสำหรับครูดนตรีศึกษา
25 เอกบังคับ EMUS623104 ประวัติดนตรีตะวันตกและดนตรีไทย
26 เอกบังคับ EMUS623105 หลักการสอนดนตรีศึกษา
27 เอกเลือก EMUS623107 ทักษะเครื่องดีดไทย 2
28 เอกเลือก EMUS623109 ทักษะเครื่องสีไทย 2
29 เอกเลือก EMUS623111 ทักษะเครื่องตีไทย 2
30 เอกเลือก EMUS623113 ทักษะเครื่องเป่าไทย 2
31 เอกเลือก EMUS623115 ทักษะขับร้องเพลงไทย 2
32 เอกเลือก EMUS623117 ทักษะขิมไทย 2
33 เอกเลือก EMUS623119 ทักษะกีตาร์ 2
34 เอกเลือก EMUS623121 ทักษะคีย์บอร์ด 2
35 เอกเลือก EMUS623123 ทักษะเครื่องสายสากล 2
36 เอกเลือก EMUS623125 ทักษะเครื่องกระทบ 2
37 เอกเลือก EMUS623127 ทักษะเครื่องลมทองเหลือง 2
38 เอกเลือก EMUS623129 ทักษะเครื่องลมไม้ 2
39 เอกเลือก EMUS623131 ทักษะขับร้องสากล 2
40 เอกเลือก EMUS623133 ทักษะเครื่องดนตรีพื้นบ้าน 2
41 เอกเลือก EMUS623134 การสอนทักษะฆ้องวงใหญ่
42 เอกเลือก EMUS623135 การสอนทักษะคีย์บอร์ด
43 เอกเลือก EMUS623136 การสอนทักษะเครื่องดนตรีพื้นบ้าน
44 เอกเลือก EMUS623137 การร้องเพลง
45 เอกเลือก EMUS623403 การเรียบเรียงดนตรี
46 เอกเลือก EMUS623404 วงโยธวาทิต
47 เอกเลือก EMUS623405 การสอนทักษะขลุ่ยเพียงออ
48 เอกเลือก EMUS623406 การสอนทักษะเครื่องกระทบกลองชุด
49 เอกเลือก EMUS623407 พื้นฐานการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระศิลปะ
50 เอกเลือก EMUS623408 คอมพิวเตอร์ดนตรี
51 เอกเลือก EMUS623409 ซ่อมสร้างเครื่องดนตรีและอุปกรณ์ทางดนตรี
52 เอกเลือก EMUS623410 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนและงานวิจัยดนตรีศึกษา
ภาคการศึกษาที่ 1/67
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
53 ครูบังคับ EEDU621001 ภาษาเพื่อการสื่อสารสำหรับครู
54 ครูบังคับ EEDU621004 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพระหว่างเรียน 2
55 ครูบังคับ EEDU621201 การพัฒนาหลักสูตร
56 พื้นฐานภาษา EGEN627102 การใช้ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร
57 พื้นฐานวิทย์-คณิต EGEN627303 การคิดเชิงเหตุผล
58 เอกบังคับ EMUS623201 การสอนดนตรีพื้นบ้านในภูมิภาคต่าง ๆ ของไทย
59 เอกบังคับ EMUS623202 การสอนทฤษฏีดนตรีตะวันตก
60 เอกบังคับ EMUS623203 การสอนประวัติดนตรีตะวันตก
61 เอกบังคับ EMUS623204 การสอนประวัติและวรรณกรรมดนตรีพื้นบ้าน
62 เอกบังคับ EMUS623205 ทักษะการรวมวงดนตรีไทย
63 เอกบังคับ EMUS623206 ทักษะการรวมวงดนตรีตะวันตก
64 เอกบังคับ EMUS623207 ทักษะการรวมวงดนตรีพื้นบ้าน
65 เอกบังคับ EMUS623243 การสอนจังหวะในดนตรีไทย
66 เอกบังคับ EMUS623244 การสอนประวัติและทฤษฎีดนตรีไทย
67 เอกเลือก EMUS623208 ทักษะเครื่องดีดไทย 3
68 เอกเลือก EMUS623210 ทักษะเครื่องสีไทย 3
69 เอกเลือก EMUS623212 ทักษะเครื่องตีไทย 3
70 เอกเลือก EMUS623214 ทักษะเครื่องเป่าไทย 3
71 เอกเลือก EMUS623216 ทักษะขับร้องเพลงไทย 3
72 เอกเลือก EMUS623218 ทักษะขิมไทย 3
73 เอกเลือก EMUS623220 ทักษะกีตาร์ 3
74 เอกเลือก EMUS623222 ทักษะคีย์บอร์ด 3
75 เอกเลือก EMUS623224 ทักษะเครื่องสายสากล 3
76 เอกเลือก EMUS623226 ทักษะเครื่องกระทบ 3
77 เอกเลือก EMUS623228 ทักษะเครื่องลมทองเหลือง 3
78 เอกเลือก EMUS623230 ทักษะเครื่องลมไม้ 3
79 เอกเลือก EMUS623232 ทักษะขับร้องสากล 3
80 เอกเลือก EMUS623234 ทักษะเครื่องดนตรีพื้นบ้าน 3
ภาคการศึกษาที่ 2/67
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
81 ครูบังคับ EEDU621202 วิทยาการจัดการเรียนรู้
82 ครูบังคับ EEDU621401 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
83 ครูบังคับ EEDU621601 การบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา
84 พื้นฐานวิทย์-คณิต EGEN627302 ทักษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อชีวิตและอาชีพ
85 เอกบังคับ EMUS623236 การเตรียมการสอนทางดนตรีศึกษา
86 เอกบังคับ EMUS623240 การสอนรวมวงดนตรีไทย
87 เอกบังคับ EMUS623241 การสอนรวมวงดนตรีตะวันตก
88 เอกบังคับ EMUS623242 การสอนรวมวงดนตรีพื้นบ้าน
89 เอกเลือก EMUS623235 ทักษะเครื่องดนตรีพื้นบ้าน 4
90 เอกเลือก EMUS623233 ทักษะขับร้องสากล 4
91 เอกเลือก EMUS623209 ทักษะเครื่องดีดไทย 4
92 เอกเลือก EMUS623211 ทักษะเครื่องสีไทย 4
93 เอกเลือก EMUS623213 ทักษะเครื่องตีไทย 4
94 เอกเลือก EMUS623215 ทักษะเครื่องเป่าไทย 4
95 เอกเลือก EMUS623217 ทักษะขับร้องเพลงไทย 4
96 เอกเลือก EMUS623219 ทักษะขิมไทย 4
97 เอกเลือก EMUS623221 ทักษะกีตาร์ 4
98 เอกเลือก EMUS623223 ทักษะคีย์บอร์ด 4
99 เอกเลือก EMUS623225 ทักษะเครื่องสายสากล 4
100 เอกเลือก EMUS623227 ทักษะเครื่องกระทบ 4
101 เอกเลือก EMUS623229 ทักษะเครื่องลมทองเหลือง 4
102 เอกเลือก EMUS623231 ทักษะเครื่องลมไม้ 4
ภาคการศึกษาที่ 1/68
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
103 ครูบังคับ EEDU621402 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้
104 พื้นฐานภาษา EGEN627103 ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ
105 พื้นฐานวิทย์-คณิต EGEN627301 การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ
106 เอกบังคับ EMUS623301 การจัดการวงดนตรีสำหรับครูดนตรีศึกษา
107 เอกบังคับ EMUS623302 กลวิธีการสอนดนตรีศึกษา
108 เอกเลือก EMUS623303 ทักษะเครื่องดีดไทย 5
109 เอกเลือก EMUS623304 ทักษะเครื่องสีไทย 5
110 เอกเลือก EMUS623305 ทักษะเครื่องตีไทย 5
111 เอกเลือก EMUS623306 ทักษะเครื่องเป่าไทย 5
112 เอกเลือก EMUS623307 ทักษะขับร้องเพลงไทย 5
113 เอกเลือก EMUS623308 ทักษะขิมไทย 5
114 เอกเลือก EMUS623309 ทักษะกีตาร์ 5
115 เอกเลือก EMUS623310 ทักษะคีย์บอร์ด 5
116 เอกเลือก EMUS623311 ทักษะเครื่องสายสากล 5
117 เอกเลือก EMUS623312 ทักษะเครื่องกระทบ 5
118 เอกเลือก EMUS623313 ทักษะเครื่องลมทองเหลือง 5
119 เอกเลือก EMUS623314 ทักษะเครื่องลมไม้ 5
120 เอกเลือก EMUS623315 ทักษะขับร้องสากล 5
121 เอกเลือก EMUS623316 ทักษะเครื่องดนตรีพื้นบ้าน 5
ภาคการศึกษาที่ 2/68
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
122 ครูบังคับ EEDU621005 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพระหว่างเรียน 3
123 พื้นฐานมนุษย์และสังคม EGEN627203 ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
124 พื้นฐานมนุษย์และสังคม EGEN627201 สุนทรียะ
125 เอกบังคับ EMUS623318 การวิจัยทางดนตรีศึกษา
126 เอกบังคับ EMUS623319 การนำเสนอผลงานทางดนตรี
127 เอกเลือก EMUS623137 การร้องเพลง
128 เอกเลือก EMUS623410 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนและงานวิจัยดนตรีศึกษา
129 เอกเลือก EMUS623409 ซ่อมสร้างเครื่องดนตรีและอุปกรณ์ทางดนตรี
130 เอกเลือก EMUS623408 คอมพิวเตอร์ดนตรี
131 เอกเลือก EMUS623407 พื้นฐานการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระศิลปะ
132 เอกเลือก EMUS623406 การสอนทักษะเครื่องกระทบกลองชุด
133 เอกเลือก EMUS623405 การสอนทักษะขลุ่ยเพียงออ
134 เอกเลือก EMUS623404 วงโยธวาทิต
135 เอกเลือก EMUS623403 การเรียบเรียงดนตรี
136 เอกเลือก EMUS623136 การสอนทักษะเครื่องดนตรีพื้นบ้าน
137 เอกเลือก EMUS623135 การสอนทักษะคีย์บอร์ด
138 เอกเลือก EMUS623134 การสอนทักษะฆ้องวงใหญ่
ภาคการศึกษาที่ 1/69
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
139 ปฏิบัติ EEDU621006 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
ภาคการศึกษาที่ 2/69
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
140 ครูบังคับ EEDU621002 คุรุนิพนธ์
141 ปฏิบัติ EEDU621007 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2