ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา
คณะครุศาสตร์ / หลักสูตรสาขาวิชา

แผนการเรียนการสอนสำหรับหมู่เรียน 621218801

ภาคการศึกษาที่ 1/62
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1 ครูบังคับ EEDU621501 จิตวิทยาสำหรับครู
2 ครูบังคับ EEDU621101 คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเป็นครู
3 พื้นฐานภาษา EGEN627101 ทักษะการพูดและการฟังภาษาอังกฤษ
4 พื้นฐานภาษา EGEN627104 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
5 เอกบังคับ EELE621101 การประถมศึกษา
6 เอกบังคับ EELE621103 ภาษาไทยสำหรับครูประถมศึกษา
7 เอกบังคับ EELE621104 ภาษาอังกฤษสำหรับครูประถมศึกษา
8 เอกบังคับ EELE621105 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับครูประถมศึกษา
ภาคการศึกษาที่ 2/62
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
9 ครูบังคับ EEDU621301 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้
10 ครูบังคับ EEDU621003 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพระหว่างเรียน 1
11 พื้นฐานมนุษย์และสังคม EGEN627202 พลเมืองที่เข้มแข็ง
12 เอกบังคับ EELE621109 การจัดประสบการณ์ดนตรี ศิลปะ และวัฒนธรรม
13 เอกบังคับ EELE621108 หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยในระดับประถมศึกษา
14 เอกบังคับ EELE621107 ภาษาอังกฤษสำหรับครูประถมศึกษา
15 เอกบังคับ EElE621204 การจัดประสบการณ์เพื่อพัฒนาค่านิยมและคุณธรรม จริยธรรม
16 เอกบังคับ EELE621105 คณิตศาสตร์สำหรับครูประถมศึกษา
17 เอกบังคับ EELE621106 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำหรับครูประถมศึกษา
18 เอกบังคับ EELE621102 พัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กประถมศึกษา
19 เอกเลือก EElE621204 การจัดประสบการณ์เพื่อพัฒนาค่านิยมและคุณธรรม จริยธรรม
ภาคการศึกษาที่ 1/63
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
20 ครูบังคับ EEDU621001 ภาษาเพื่อการสื่อสารสำหรับครู
21 ครูบังคับ EEDU621201 การพัฒนาหลักสูตร
22 ครูบังคับ EEDU621004 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพระหว่างเรียน 2
23 พื้นฐานภาษา EGEN627102 การใช้ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร
24 พื้นฐานวิทย์-คณิต EGEN627303 การคิดเชิงเหตุผล
25 เอกบังคับ EELE621112 หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษในระดับประถมศึกษา
26 เอกบังคับ EELE621110 การจัดประสบการณ์ทักษะทางภาษา
27 เอกบังคับ EElE621201 การศึกษาพิเศษสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ
28 เอกบังคับ EELE621114 การจัดประสบการณ์เพื่อพัฒนาทักษะอาชีพ
ภาคการศึกษาที่ 2/63
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
29 ครูบังคับ EEDU621202 วิทยาการจัดการเรียนรู้
30 ครูบังคับ EEDU621401 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
31 ครูบังคับ EEDU621601 การบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา
32 พื้นฐานวิทย์-คณิต EGEN627302 ทักษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อชีวิตและอาชีพ
33 เอกบังคับ EELE621113 การจัดประสบการณ์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต
34 เอกบังคับ EElE621202 ละครและการสร้างสรรค์วรรณกรรมสำหรับเด็ก
35 เอกบังคับ EElE621203 สื่อ เทคโนโลยีและนวัตกรรมสำหรับครูประถมศึกษา
36 เอกบังคับ EElE621207 การเขียนโปรแกรมในระดับประถมศึกษา
37 เอกบังคับ EElE621201 สื่อ เทคโนโลยีและนวัตกรรมสำหรับครูประถมศึกษา
38 เอกบังคับ EELE621115 หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้การงานอาชีพในระดับประถมศึกษา
39 เอกบังคับ EELE621110 หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระดับประถมศึกษา
ภาคการศึกษาที่ 1/64
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
40 ครูบังคับ EEDU621402 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้
41 พื้นฐานภาษา EGEN627103 ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ
42 พื้นฐานวิทย์-คณิต EGEN627301 การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ
43 เอกบังคับ EELE621111 การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการและสะเต็มศึกษา
44 เอกบังคับ EELE621112 สิ่งแวดล้อมศึกษาในชุมชนเพื่อการจัดการเรียนรู้
45 เอกบังคับ EELE621107 สังคมศึกษาสำหรับครูประถมศึกษา
46 เอกเลือก EElE621202 การออกแบบหลักสูตรและการเรียนรู้แบบบูรณาการในชั้นเรียนประถมศึกษา
47 เอกเลือก EElE621203 สิ่งแวดล้อมศึกษาในชุมชนเพื่อการจัดการเรียนรู้
48 เอกเลือก EElE621204 สะเต็มศึกษาสำหรับเด็กประถมศึกษา
ภาคการศึกษาที่ 2/64
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
49 ครูบังคับ EEDU621005 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพระหว่างเรียน 3
50 พื้นฐานมนุษย์และสังคม EGEN627203 ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
51 พื้นฐานมนุษย์และสังคม EGEN627201 สุนทรียะ
52 เอกบังคับ EELE621108 การจัดประสบการณ์เพื่อพัฒนาสุขภาพ
53 เอกบังคับ EElE621205 วิจัยและสัมมนาในระดับประถมศึกษา
54 เอกบังคับ EELE621113 หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาในระดับประถมศึกษา
55 เอกบังคับ EElE621204 การจัดประสบการณ์เพื่อพัฒนาค่านิยมและคุณธรรม จริยธรรม
56 เอกเลือก EElE621207 ละครและการสร้างสรรค์วรรณกรรมสำหรับเด็ก
57 เอกเลือก EElE621206 ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษสำหรับครูประถมศึกษา
ภาคการศึกษาที่ 1/65
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
58 ปฏิบัติ EEDU621006 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
ภาคการศึกษาที่ 2/65
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
59 ครูบังคับ EEDU621002 คุรุนิพนธ์
60 ปฏิบัติ EEDU621007 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
61 เอกเลือก EElE621205 วิจัยและสัมมนาปัญหาวิจัยในชั้นเรียนระดับประถมศึกษา

แผนการเรียนการสอนสำหรับหมู่เรียน 621218802

ภาคการศึกษาที่ 1/62
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1 ครูบังคับ EEDU621501 จิตวิทยาสำหรับครู
2 ครูบังคับ EEDU621101 คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเป็นครู
3 พื้นฐานภาษา EGEN627101 ทักษะการพูดและการฟังภาษาอังกฤษ
4 พื้นฐานภาษา EGEN627104 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
5 เอกบังคับ EELE621101 การประถมศึกษา
6 เอกบังคับ EELE621103 ภาษาไทยสำหรับครูประถมศึกษา
7 เอกบังคับ EELE621104 ภาษาอังกฤษสำหรับครูประถมศึกษา
8 เอกบังคับ EELE621105 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับครูประถมศึกษา
ภาคการศึกษาที่ 2/62
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
9 ครูบังคับ EEDU621301 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้
10 ครูบังคับ EEDU621003 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพระหว่างเรียน 1
11 พื้นฐานมนุษย์และสังคม EGEN627202 พลเมืองที่เข้มแข็ง
12 เอกบังคับ EELE621109 การจัดประสบการณ์ดนตรี ศิลปะ และวัฒนธรรม
13 เอกบังคับ EELE621108 หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยในระดับประถมศึกษา
14 เอกบังคับ EELE621107 ภาษาอังกฤษสำหรับครูประถมศึกษา
15 เอกบังคับ EElE621204 การจัดประสบการณ์เพื่อพัฒนาค่านิยมและคุณธรรม จริยธรรม
16 เอกบังคับ EELE621105 คณิตศาสตร์สำหรับครูประถมศึกษา
17 เอกบังคับ EELE621106 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำหรับครูประถมศึกษา
18 เอกบังคับ EELE621102 พัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กประถมศึกษา
19 เอกเลือก EElE621204 การจัดประสบการณ์เพื่อพัฒนาค่านิยมและคุณธรรม จริยธรรม
ภาคการศึกษาที่ 1/63
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
20 ครูบังคับ EEDU621001 ภาษาเพื่อการสื่อสารสำหรับครู
21 ครูบังคับ EEDU621201 การพัฒนาหลักสูตร
22 ครูบังคับ EEDU621004 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพระหว่างเรียน 2
23 พื้นฐานภาษา EGEN627102 การใช้ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร
24 พื้นฐานวิทย์-คณิต EGEN627303 การคิดเชิงเหตุผล
25 เอกบังคับ EELE621112 หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษในระดับประถมศึกษา
26 เอกบังคับ EELE621110 การจัดประสบการณ์ทักษะทางภาษา
27 เอกบังคับ EElE621201 การศึกษาพิเศษสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ
28 เอกบังคับ EELE621114 การจัดประสบการณ์เพื่อพัฒนาทักษะอาชีพ
ภาคการศึกษาที่ 2/63
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
29 ครูบังคับ EEDU621202 วิทยาการจัดการเรียนรู้
30 ครูบังคับ EEDU621401 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
31 ครูบังคับ EEDU621601 การบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา
32 พื้นฐานวิทย์-คณิต EGEN627302 ทักษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อชีวิตและอาชีพ
33 เอกบังคับ EELE621113 การจัดประสบการณ์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต
34 เอกบังคับ EElE621202 ละครและการสร้างสรรค์วรรณกรรมสำหรับเด็ก
35 เอกบังคับ EElE621203 สื่อ เทคโนโลยีและนวัตกรรมสำหรับครูประถมศึกษา
36 เอกบังคับ EElE621207 การเขียนโปรแกรมในระดับประถมศึกษา
37 เอกบังคับ EElE621201 สื่อ เทคโนโลยีและนวัตกรรมสำหรับครูประถมศึกษา
38 เอกบังคับ EELE621115 หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้การงานอาชีพในระดับประถมศึกษา
39 เอกบังคับ EELE621110 หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระดับประถมศึกษา
ภาคการศึกษาที่ 1/64
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
40 ครูบังคับ EEDU621402 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้
41 พื้นฐานภาษา EGEN627103 ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ
42 พื้นฐานวิทย์-คณิต EGEN627301 การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ
43 เอกบังคับ EELE621111 การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการและสะเต็มศึกษา
44 เอกบังคับ EELE621112 สิ่งแวดล้อมศึกษาในชุมชนเพื่อการจัดการเรียนรู้
45 เอกบังคับ EELE621107 สังคมศึกษาสำหรับครูประถมศึกษา
46 เอกเลือก EElE621202 การออกแบบหลักสูตรและการเรียนรู้แบบบูรณาการในชั้นเรียนประถมศึกษา
47 เอกเลือก EElE621203 สิ่งแวดล้อมศึกษาในชุมชนเพื่อการจัดการเรียนรู้
48 เอกเลือก EElE621204 สะเต็มศึกษาสำหรับเด็กประถมศึกษา
ภาคการศึกษาที่ 2/64
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
49 ครูบังคับ EEDU621005 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพระหว่างเรียน 3
50 พื้นฐานมนุษย์และสังคม EGEN627203 ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
51 พื้นฐานมนุษย์และสังคม EGEN627201 สุนทรียะ
52 เอกบังคับ EELE621108 การจัดประสบการณ์เพื่อพัฒนาสุขภาพ
53 เอกบังคับ EElE621205 วิจัยและสัมมนาในระดับประถมศึกษา
54 เอกบังคับ EELE621113 หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาในระดับประถมศึกษา
55 เอกบังคับ EElE621204 การจัดประสบการณ์เพื่อพัฒนาค่านิยมและคุณธรรม จริยธรรม
56 เอกเลือก EElE621207 ละครและการสร้างสรรค์วรรณกรรมสำหรับเด็ก
57 เอกเลือก EElE621206 ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษสำหรับครูประถมศึกษา
ภาคการศึกษาที่ 1/65
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
58 ปฏิบัติ EEDU621006 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
ภาคการศึกษาที่ 2/65
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
59 ครูบังคับ EEDU621002 คุรุนิพนธ์
60 ปฏิบัติ EEDU621007 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
61 เอกเลือก EElE621205 วิจัยและสัมมนาปัญหาวิจัยในชั้นเรียนระดับประถมศึกษา

แผนการเรียนการสอนสำหรับหมู่เรียน 631218801

ภาคการศึกษาที่ 1/63
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1 ครูบังคับ EEDU621501 จิตวิทยาสำหรับครู
2 ครูบังคับ EEDU621101 คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเป็นครู
3 พื้นฐานภาษา EGEN627101 ทักษะการพูดและการฟังภาษาอังกฤษ
4 พื้นฐานภาษา EGEN627104 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
5 เอกบังคับ EELE621101 การประถมศึกษา
6 เอกบังคับ EELE621103 ภาษาไทยสำหรับครูประถมศึกษา
7 เอกบังคับ EELE621104 ภาษาอังกฤษสำหรับครูประถมศึกษา
ภาคการศึกษาที่ 2/63
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
8 ครูบังคับ EEDU621301 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้
9 ครูบังคับ EEDU621003 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพระหว่างเรียน 1
10 พื้นฐานมนุษย์และสังคม EGEN627202 พลเมืองที่เข้มแข็ง
11 เอกบังคับ EELE621109 การจัดประสบการณ์ดนตรี ศิลปะ และวัฒนธรรม
12 เอกบังคับ EELE621106 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำหรับครูประถมศึกษา
13 เอกบังคับ EELE621105 คณิตศาสตร์สำหรับครูประถมศึกษา
14 เอกบังคับ EELE621102 พัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กประถมศึกษา
15 เอกเลือก EElE621204 การจัดประสบการณ์เพื่อพัฒนาค่านิยมและคุณธรรม จริยธรรม
ภาคการศึกษาที่ 1/64
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
16 ครูบังคับ EEDU621201 การพัฒนาหลักสูตร
17 ครูบังคับ EEDU621001 ภาษาเพื่อการสื่อสารสำหรับครู
18 ครูบังคับ EEDU621004 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพระหว่างเรียน 2
19 พื้นฐานภาษา EGEN627102 การใช้ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร
20 พื้นฐานวิทย์-คณิต EGEN627303 การคิดเชิงเหตุผล
21 เอกบังคับ EELE621110 การจัดประสบการณ์ทักษะทางภาษา
22 เอกบังคับ EElE621201 การศึกษาพิเศษสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ
23 เอกบังคับ EELE621114 การจัดประสบการณ์เพื่อพัฒนาทักษะอาชีพ
ภาคการศึกษาที่ 2/64
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
24 ครูบังคับ EEDU621202 วิทยาการจัดการเรียนรู้
25 ครูบังคับ EEDU621401 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
26 ครูบังคับ EEDU621601 การบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา
27 พื้นฐานวิทย์-คณิต EGEN627302 ทักษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อชีวิตและอาชีพ
28 เอกบังคับ EElE621207 การเขียนโปรแกรมในระดับประถมศึกษา
29 เอกบังคับ EElE621203 สื่อ เทคโนโลยีและนวัตกรรมสำหรับครูประถมศึกษา
30 เอกบังคับ EElE621202 ละครและการสร้างสรรค์วรรณกรรมสำหรับเด็ก
31 เอกบังคับ EELE621113 การจัดประสบการณ์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต
ภาคการศึกษาที่ 1/65
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
32 ครูบังคับ EEDU621402 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้
33 พื้นฐานภาษา EGEN627103 ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ
34 พื้นฐานวิทย์-คณิต EGEN627301 การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ
35 เอกบังคับ EELE621107 สังคมศึกษาสำหรับครูประถมศึกษา
36 เอกบังคับ EELE621111 การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการและสะเต็มศึกษา
37 เอกบังคับ EELE621112 สิ่งแวดล้อมศึกษาในชุมชนเพื่อการจัดการเรียนรู้
ภาคการศึกษาที่ 2/65
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
38 ครูบังคับ EEDU621005 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพระหว่างเรียน 3
39 พื้นฐานมนุษย์และสังคม EGEN627201 สุนทรียะ
40 พื้นฐานมนุษย์และสังคม EGEN627203 ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
41 เอกบังคับ EELE621108 การจัดประสบการณ์เพื่อพัฒนาสุขภาพ
42 เอกบังคับ EElE621205 วิจัยและสัมมนาในระดับประถมศึกษา
43 เอกเลือก EElE621206 ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษสำหรับครูประถมศึกษา
ภาคการศึกษาที่ 1/66
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
44 ปฏิบัติ EEDU621006 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
ภาคการศึกษาที่ 2/66
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
45 ครูบังคับ EEDU621002 คุรุนิพนธ์
46 ปฏิบัติ EEDU621007 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2

แผนการเรียนการสอนสำหรับหมู่เรียน 631218802

ภาคการศึกษาที่ 1/63
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1 ครูบังคับ EEDU621501 จิตวิทยาสำหรับครู
2 ครูบังคับ EEDU621101 คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเป็นครู
3 พื้นฐานภาษา EGEN627101 ทักษะการพูดและการฟังภาษาอังกฤษ
4 พื้นฐานภาษา EGEN627104 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
5 เอกบังคับ EELE621101 การประถมศึกษา
6 เอกบังคับ EELE621103 ภาษาไทยสำหรับครูประถมศึกษา
7 เอกบังคับ EELE621104 ภาษาอังกฤษสำหรับครูประถมศึกษา
ภาคการศึกษาที่ 2/63
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
8 ครูบังคับ EEDU621301 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้
9 ครูบังคับ EEDU621003 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพระหว่างเรียน 1
10 พื้นฐานมนุษย์และสังคม EGEN627202 พลเมืองที่เข้มแข็ง
11 เอกบังคับ EELE621109 การจัดประสบการณ์ดนตรี ศิลปะ และวัฒนธรรม
12 เอกบังคับ EELE621106 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำหรับครูประถมศึกษา
13 เอกบังคับ EELE621105 คณิตศาสตร์สำหรับครูประถมศึกษา
14 เอกบังคับ EELE621102 พัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กประถมศึกษา
15 เอกเลือก EElE621204 การจัดประสบการณ์เพื่อพัฒนาค่านิยมและคุณธรรม จริยธรรม
ภาคการศึกษาที่ 1/64
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
16 ครูบังคับ EEDU621201 การพัฒนาหลักสูตร
17 ครูบังคับ EEDU621001 ภาษาเพื่อการสื่อสารสำหรับครู
18 ครูบังคับ EEDU621004 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพระหว่างเรียน 2
19 พื้นฐานภาษา EGEN627102 การใช้ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร
20 พื้นฐานวิทย์-คณิต EGEN627303 การคิดเชิงเหตุผล
21 เอกบังคับ EELE621110 การจัดประสบการณ์ทักษะทางภาษา
22 เอกบังคับ EElE621201 การศึกษาพิเศษสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ
23 เอกบังคับ EELE621114 การจัดประสบการณ์เพื่อพัฒนาทักษะอาชีพ
ภาคการศึกษาที่ 2/64
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
24 ครูบังคับ EEDU621202 วิทยาการจัดการเรียนรู้
25 ครูบังคับ EEDU621401 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
26 ครูบังคับ EEDU621601 การบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา
27 พื้นฐานวิทย์-คณิต EGEN627302 ทักษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อชีวิตและอาชีพ
28 เอกบังคับ EElE621207 การเขียนโปรแกรมในระดับประถมศึกษา
29 เอกบังคับ EElE621203 สื่อ เทคโนโลยีและนวัตกรรมสำหรับครูประถมศึกษา
30 เอกบังคับ EElE621202 ละครและการสร้างสรรค์วรรณกรรมสำหรับเด็ก
31 เอกบังคับ EELE621113 การจัดประสบการณ์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต
ภาคการศึกษาที่ 1/65
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
32 ครูบังคับ EEDU621402 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้
33 พื้นฐานภาษา EGEN627103 ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ
34 พื้นฐานวิทย์-คณิต EGEN627301 การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ
35 เอกบังคับ EELE621107 สังคมศึกษาสำหรับครูประถมศึกษา
36 เอกบังคับ EELE621111 การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการและสะเต็มศึกษา
37 เอกบังคับ EELE621112 สิ่งแวดล้อมศึกษาในชุมชนเพื่อการจัดการเรียนรู้
ภาคการศึกษาที่ 2/65
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
38 ครูบังคับ EEDU621005 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพระหว่างเรียน 3
39 พื้นฐานมนุษย์และสังคม EGEN627201 สุนทรียะ
40 พื้นฐานมนุษย์และสังคม EGEN627203 ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
41 เอกบังคับ EELE621108 การจัดประสบการณ์เพื่อพัฒนาสุขภาพ
42 เอกบังคับ EElE621205 วิจัยและสัมมนาในระดับประถมศึกษา
43 เอกเลือก EElE621206 ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษสำหรับครูประถมศึกษา
ภาคการศึกษาที่ 1/66
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
44 ปฏิบัติ EEDU621006 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
ภาคการศึกษาที่ 2/66
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
45 ครูบังคับ EEDU621002 คุรุนิพนธ์
46 ปฏิบัติ EEDU621007 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2

แผนการเรียนการสอนสำหรับหมู่เรียน 641218801

ภาคการศึกษาที่ 1/64
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1 ครูบังคับ EEDU621501 จิตวิทยาสำหรับครู
2 ครูบังคับ EEDU621101 คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเป็นครู
3 พื้นฐานภาษา EGEN627101 ทักษะการพูดและการฟังภาษาอังกฤษ
4 พื้นฐานภาษา EGEN627104 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
5 เอกบังคับ EELE621101 การประถมศึกษา
6 เอกบังคับ EELE621103 ภาษาไทยสำหรับครูประถมศึกษา
7 เอกบังคับ EELE621104 ภาษาอังกฤษสำหรับครูประถมศึกษา
ภาคการศึกษาที่ 2/64
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
8 ครูบังคับ EEDU621301 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้
9 ครูบังคับ EEDU621003 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพระหว่างเรียน 1
10 พื้นฐานมนุษย์และสังคม EGEN627202 พลเมืองที่เข้มแข็ง
11 เอกบังคับ EELE621102 พัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กประถมศึกษา
12 เอกบังคับ EELE621114 การจัดประสบการณ์เพื่อพัฒนาทักษะอาชีพ
13 เอกบังคับ EELE621109 การจัดประสบการณ์ดนตรี ศิลปะ และวัฒนธรรม
14 เอกบังคับ EELE621106 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำหรับครูประถมศึกษา
15 เอกบังคับ EELE621105 คณิตศาสตร์สำหรับครูประถมศึกษา
16 เอกเลือก EElE621204 การจัดประสบการณ์เพื่อพัฒนาค่านิยมและคุณธรรม จริยธรรม
ภาคการศึกษาที่ 1/65
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
17 ครูบังคับ EEDU621001 ภาษาเพื่อการสื่อสารสำหรับครู
18 ครูบังคับ EEDU621004 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพระหว่างเรียน 2
19 ครูบังคับ EEDU621201 การพัฒนาหลักสูตร
20 พื้นฐานภาษา EGEN627102 การใช้ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร
21 พื้นฐานวิทย์-คณิต EGEN627303 การคิดเชิงเหตุผล
22 เอกบังคับ EELE621106 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำหรับครูประถมศึกษา
23 เอกบังคับ EElE621201 การศึกษาพิเศษสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ
24 เอกบังคับ EELE621114 การจัดประสบการณ์เพื่อพัฒนาทักษะอาชีพ
25 เอกบังคับ EELE621110 การจัดประสบการณ์ทักษะทางภาษา
ภาคการศึกษาที่ 2/65
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
26 ครูบังคับ EEDU621401 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
27 ครูบังคับ EEDU621601 การบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา
28 ครูบังคับ EEDU621202 วิทยาการจัดการเรียนรู้
29 พื้นฐานวิทย์-คณิต EGEN627302 ทักษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อชีวิตและอาชีพ
30 เอกบังคับ EELE621113 การจัดประสบการณ์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต
31 เอกบังคับ EElE621202 ละครและการสร้างสรรค์วรรณกรรมสำหรับเด็ก
32 เอกบังคับ EElE621203 สื่อ เทคโนโลยีและนวัตกรรมสำหรับครูประถมศึกษา
33 เอกบังคับ EElE621207 การเขียนโปรแกรมในระดับประถมศึกษา
ภาคการศึกษาที่ 1/66
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
34 ครูบังคับ EEDU621402 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้
35 พื้นฐานภาษา EGEN627103 ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ
36 พื้นฐานวิทย์-คณิต EGEN627301 การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ
37 เอกบังคับ EELE621107 สังคมศึกษาสำหรับครูประถมศึกษา
38 เอกบังคับ EELE621111 การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการและสะเต็มศึกษา
39 เอกบังคับ EELE621112 สิ่งแวดล้อมศึกษาในชุมชนเพื่อการจัดการเรียนรู้
ภาคการศึกษาที่ 2/66
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
40 ครูบังคับ EEDU621005 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพระหว่างเรียน 3
41 พื้นฐานมนุษย์และสังคม EGEN627201 สุนทรียะ
42 พื้นฐานมนุษย์และสังคม EGEN627203 ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
43 เอกบังคับ EELE621108 การจัดประสบการณ์เพื่อพัฒนาสุขภาพ
44 เอกบังคับ EElE621205 วิจัยและสัมมนาในระดับประถมศึกษา
45 เอกเลือก EElE621206 ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษสำหรับครูประถมศึกษา
ภาคการศึกษาที่ 1/67
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
46 ปฏิบัติ EEDU621006 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
ภาคการศึกษาที่ 2/67
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
47 ครูบังคับ EEDU621002 คุรุนิพนธ์
48 ปฏิบัติ EEDU621007 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2

แผนการเรียนการสอนสำหรับหมู่เรียน 641218802

ภาคการศึกษาที่ 1/64
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1 ครูบังคับ EEDU621501 จิตวิทยาสำหรับครู
2 ครูบังคับ EEDU621101 คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเป็นครู
3 พื้นฐานภาษา EGEN627101 ทักษะการพูดและการฟังภาษาอังกฤษ
4 พื้นฐานภาษา EGEN627104 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
5 เอกบังคับ EELE621101 การประถมศึกษา
6 เอกบังคับ EELE621103 ภาษาไทยสำหรับครูประถมศึกษา
7 เอกบังคับ EELE621104 ภาษาอังกฤษสำหรับครูประถมศึกษา
ภาคการศึกษาที่ 2/64
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
8 ครูบังคับ EEDU621301 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้
9 ครูบังคับ EEDU621003 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพระหว่างเรียน 1
10 พื้นฐานมนุษย์และสังคม EGEN627202 พลเมืองที่เข้มแข็ง
11 เอกบังคับ EELE621102 พัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กประถมศึกษา
12 เอกบังคับ EELE621114 การจัดประสบการณ์เพื่อพัฒนาทักษะอาชีพ
13 เอกบังคับ EELE621109 การจัดประสบการณ์ดนตรี ศิลปะ และวัฒนธรรม
14 เอกบังคับ EELE621106 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำหรับครูประถมศึกษา
15 เอกบังคับ EELE621105 คณิตศาสตร์สำหรับครูประถมศึกษา
16 เอกเลือก EElE621204 การจัดประสบการณ์เพื่อพัฒนาค่านิยมและคุณธรรม จริยธรรม
ภาคการศึกษาที่ 1/65
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
17 ครูบังคับ EEDU621001 ภาษาเพื่อการสื่อสารสำหรับครู
18 ครูบังคับ EEDU621004 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพระหว่างเรียน 2
19 ครูบังคับ EEDU621201 การพัฒนาหลักสูตร
20 พื้นฐานภาษา EGEN627102 การใช้ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร
21 พื้นฐานวิทย์-คณิต EGEN627303 การคิดเชิงเหตุผล
22 เอกบังคับ EELE621106 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำหรับครูประถมศึกษา
23 เอกบังคับ EElE621201 การศึกษาพิเศษสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ
24 เอกบังคับ EELE621114 การจัดประสบการณ์เพื่อพัฒนาทักษะอาชีพ
25 เอกบังคับ EELE621110 การจัดประสบการณ์ทักษะทางภาษา
ภาคการศึกษาที่ 2/65
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
26 ครูบังคับ EEDU621401 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
27 ครูบังคับ EEDU621601 การบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา
28 ครูบังคับ EEDU621202 วิทยาการจัดการเรียนรู้
29 พื้นฐานวิทย์-คณิต EGEN627302 ทักษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อชีวิตและอาชีพ
30 เอกบังคับ EELE621113 การจัดประสบการณ์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต
31 เอกบังคับ EElE621202 ละครและการสร้างสรรค์วรรณกรรมสำหรับเด็ก
32 เอกบังคับ EElE621203 สื่อ เทคโนโลยีและนวัตกรรมสำหรับครูประถมศึกษา
33 เอกบังคับ EElE621207 การเขียนโปรแกรมในระดับประถมศึกษา
ภาคการศึกษาที่ 1/66
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
34 ครูบังคับ EEDU621402 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้
35 พื้นฐานภาษา EGEN627103 ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ
36 พื้นฐานวิทย์-คณิต EGEN627301 การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ
37 เอกบังคับ EELE621107 สังคมศึกษาสำหรับครูประถมศึกษา
38 เอกบังคับ EELE621111 การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการและสะเต็มศึกษา
39 เอกบังคับ EELE621112 สิ่งแวดล้อมศึกษาในชุมชนเพื่อการจัดการเรียนรู้
ภาคการศึกษาที่ 2/66
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
40 ครูบังคับ EEDU621005 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพระหว่างเรียน 3
41 พื้นฐานมนุษย์และสังคม EGEN627201 สุนทรียะ
42 พื้นฐานมนุษย์และสังคม EGEN627203 ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
43 เอกบังคับ EELE621108 การจัดประสบการณ์เพื่อพัฒนาสุขภาพ
44 เอกบังคับ EElE621205 วิจัยและสัมมนาในระดับประถมศึกษา
45 เอกเลือก EElE621206 ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษสำหรับครูประถมศึกษา
ภาคการศึกษาที่ 1/67
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
46 ปฏิบัติ EEDU621006 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
ภาคการศึกษาที่ 2/67
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
47 ครูบังคับ EEDU621002 คุรุนิพนธ์
48 ปฏิบัติ EEDU621007 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2

แผนการเรียนการสอนสำหรับหมู่เรียน 651218801

ภาคการศึกษาที่ 1/65
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1 ครูบังคับ EEDU621501 จิตวิทยาสำหรับครู
2 ครูบังคับ EEDU621101 คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเป็นครู
3 พื้นฐานภาษา EGEN627101 ทักษะการพูดและการฟังภาษาอังกฤษ
4 พื้นฐานภาษา EGEN627104 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
5 เอกบังคับ EELE621101 การประถมศึกษา
6 เอกบังคับ EELE621103 ภาษาไทยสำหรับครูประถมศึกษา
7 เอกบังคับ EELE621104 ภาษาอังกฤษสำหรับครูประถมศึกษา
ภาคการศึกษาที่ 2/65
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
8 ครูบังคับ EEDU621301 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้
9 ครูบังคับ EEDU621003 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพระหว่างเรียน 1
10 พื้นฐานมนุษย์และสังคม EGEN627202 พลเมืองที่เข้มแข็ง
11 เอกบังคับ EELE621114 การจัดประสบการณ์เพื่อพัฒนาทักษะอาชีพ
12 เอกบังคับ EELE621109 การจัดประสบการณ์ดนตรี ศิลปะ และวัฒนธรรม
13 เอกบังคับ EELE621106 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำหรับครูประถมศึกษา
14 เอกบังคับ EELE621105 คณิตศาสตร์สำหรับครูประถมศึกษา
15 เอกบังคับ EELE621102 พัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กประถมศึกษา
16 เอกเลือก EElE621204 การจัดประสบการณ์เพื่อพัฒนาค่านิยมและคุณธรรม จริยธรรม
ภาคการศึกษาที่ 1/66
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
17 ครูบังคับ EEDU621201 การพัฒนาหลักสูตร
18 ครูบังคับ EEDU621001 ภาษาเพื่อการสื่อสารสำหรับครู
19 ครูบังคับ EEDU621004 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพระหว่างเรียน 2
20 พื้นฐานภาษา EGEN627102 การใช้ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร
21 พื้นฐานวิทย์-คณิต EGEN627303 การคิดเชิงเหตุผล
22 เอกบังคับ EELE621110 การจัดประสบการณ์ทักษะทางภาษา
23 เอกบังคับ EElE621201 การศึกษาพิเศษสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ
24 เอกบังคับ EELE621114 การจัดประสบการณ์เพื่อพัฒนาทักษะอาชีพ
ภาคการศึกษาที่ 2/66
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
25 ครูบังคับ EEDU621202 วิทยาการจัดการเรียนรู้
26 ครูบังคับ EEDU621401 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
27 ครูบังคับ EEDU621601 การบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา
28 พื้นฐานวิทย์-คณิต EGEN627302 ทักษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อชีวิตและอาชีพ
29 เอกบังคับ EElE621207 การเขียนโปรแกรมในระดับประถมศึกษา
30 เอกบังคับ EElE621203 สื่อ เทคโนโลยีและนวัตกรรมสำหรับครูประถมศึกษา
31 เอกบังคับ EElE621202 ละครและการสร้างสรรค์วรรณกรรมสำหรับเด็ก
32 เอกบังคับ EELE621113 การจัดประสบการณ์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต
ภาคการศึกษาที่ 1/67
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
33 ครูบังคับ EEDU621402 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้
34 พื้นฐานภาษา EGEN627103 ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ
35 พื้นฐานวิทย์-คณิต EGEN627301 การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ
36 เอกบังคับ EELE621107 สังคมศึกษาสำหรับครูประถมศึกษา
37 เอกบังคับ EELE621111 การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการและสะเต็มศึกษา
38 เอกบังคับ EELE621112 สิ่งแวดล้อมศึกษาในชุมชนเพื่อการจัดการเรียนรู้
ภาคการศึกษาที่ 2/67
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
39 ครูบังคับ EEDU621005 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพระหว่างเรียน 3
40 พื้นฐานมนุษย์และสังคม EGEN627201 สุนทรียะ
41 พื้นฐานมนุษย์และสังคม EGEN627203 ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
42 เอกบังคับ EELE621108 การจัดประสบการณ์เพื่อพัฒนาสุขภาพ
43 เอกบังคับ EElE621205 วิจัยและสัมมนาในระดับประถมศึกษา
44 เอกเลือก EElE621206 ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษสำหรับครูประถมศึกษา
ภาคการศึกษาที่ 1/68
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
45 ปฏิบัติ EEDU621006 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
ภาคการศึกษาที่ 2/68
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
46 ครูบังคับ EEDU621002 คุรุนิพนธ์
47 ปฏิบัติ EEDU621007 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2

แผนการเรียนการสอนสำหรับหมู่เรียน 651218802

ภาคการศึกษาที่ 1/65
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1 ครูบังคับ EEDU621501 จิตวิทยาสำหรับครู
2 ครูบังคับ EEDU621101 คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเป็นครู
3 พื้นฐานภาษา EGEN627101 ทักษะการพูดและการฟังภาษาอังกฤษ
4 พื้นฐานภาษา EGEN627104 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
5 เอกบังคับ EELE621101 การประถมศึกษา
6 เอกบังคับ EELE621103 ภาษาไทยสำหรับครูประถมศึกษา
7 เอกบังคับ EELE621104 ภาษาอังกฤษสำหรับครูประถมศึกษา
ภาคการศึกษาที่ 2/65
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
8 ครูบังคับ EEDU621301 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้
9 ครูบังคับ EEDU621003 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพระหว่างเรียน 1
10 พื้นฐานมนุษย์และสังคม EGEN627202 พลเมืองที่เข้มแข็ง
11 เอกบังคับ EELE621114 การจัดประสบการณ์เพื่อพัฒนาทักษะอาชีพ
12 เอกบังคับ EELE621109 การจัดประสบการณ์ดนตรี ศิลปะ และวัฒนธรรม
13 เอกบังคับ EELE621106 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำหรับครูประถมศึกษา
14 เอกบังคับ EELE621105 คณิตศาสตร์สำหรับครูประถมศึกษา
15 เอกบังคับ EELE621102 พัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กประถมศึกษา
16 เอกเลือก EElE621204 การจัดประสบการณ์เพื่อพัฒนาค่านิยมและคุณธรรม จริยธรรม
ภาคการศึกษาที่ 1/66
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
17 ครูบังคับ EEDU621201 การพัฒนาหลักสูตร
18 ครูบังคับ EEDU621001 ภาษาเพื่อการสื่อสารสำหรับครู
19 ครูบังคับ EEDU621004 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพระหว่างเรียน 2
20 พื้นฐานภาษา EGEN627102 การใช้ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร
21 พื้นฐานวิทย์-คณิต EGEN627303 การคิดเชิงเหตุผล
22 เอกบังคับ EELE621110 การจัดประสบการณ์ทักษะทางภาษา
23 เอกบังคับ EElE621201 การศึกษาพิเศษสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ
24 เอกบังคับ EELE621114 การจัดประสบการณ์เพื่อพัฒนาทักษะอาชีพ
ภาคการศึกษาที่ 2/66
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
25 ครูบังคับ EEDU621202 วิทยาการจัดการเรียนรู้
26 ครูบังคับ EEDU621401 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
27 ครูบังคับ EEDU621601 การบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา
28 พื้นฐานวิทย์-คณิต EGEN627302 ทักษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อชีวิตและอาชีพ
29 เอกบังคับ EElE621207 การเขียนโปรแกรมในระดับประถมศึกษา
30 เอกบังคับ EElE621203 สื่อ เทคโนโลยีและนวัตกรรมสำหรับครูประถมศึกษา
31 เอกบังคับ EElE621202 ละครและการสร้างสรรค์วรรณกรรมสำหรับเด็ก
32 เอกบังคับ EELE621113 การจัดประสบการณ์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต
ภาคการศึกษาที่ 1/67
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
33 ครูบังคับ EEDU621402 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้
34 พื้นฐานภาษา EGEN627103 ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ
35 พื้นฐานวิทย์-คณิต EGEN627301 การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ
36 เอกบังคับ EELE621107 สังคมศึกษาสำหรับครูประถมศึกษา
37 เอกบังคับ EELE621111 การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการและสะเต็มศึกษา
38 เอกบังคับ EELE621112 สิ่งแวดล้อมศึกษาในชุมชนเพื่อการจัดการเรียนรู้
ภาคการศึกษาที่ 2/67
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
39 ครูบังคับ EEDU621005 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพระหว่างเรียน 3
40 พื้นฐานมนุษย์และสังคม EGEN627201 สุนทรียะ
41 พื้นฐานมนุษย์และสังคม EGEN627203 ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
42 เอกบังคับ EELE621108 การจัดประสบการณ์เพื่อพัฒนาสุขภาพ
43 เอกบังคับ EElE621205 วิจัยและสัมมนาในระดับประถมศึกษา
44 เอกเลือก EElE621206 ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษสำหรับครูประถมศึกษา
ภาคการศึกษาที่ 1/68
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
45 ปฏิบัติ EEDU621006 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
ภาคการศึกษาที่ 2/68
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
46 ครูบังคับ EEDU621002 คุรุนิพนธ์
47 ปฏิบัติ EEDU621007 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2