ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา
คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ / หลักสูตรสาขาวิชา

แผนการเรียนการสอนสำหรับหมู่เรียน 621210301

ภาคการศึกษาที่ 1/62
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1 ครูบังคับ EEDU621501 จิตวิทยาสำหรับครู
2 ครูบังคับ EEDU621101 คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเป็นครู
3 พื้นฐานมนุษย์และสังคม EGEN627202 พลเมืองที่เข้มแข็ง
4 เลือกเสรี ELIS623313 การจัดการธุรกิจสารสนเทศ
5 เอกบังคับ ELIS623101 ความรู้เบื้องต้นทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
6 เอกบังคับ ELIS623102 ความรู้พื้นฐานทางวรรณกรรม
7 เอกบังคับ ELIS623103 ทักษะการรู้สารสนเทศในศตวรรษ 21
8 เอกบังคับ ELIS623104 เทคโนโลยีสารสนเทศในงานห้องสมุด
ภาคการศึกษาที่ 2/62
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
9 ครูบังคับ EEDU621301 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้
10 ครูบังคับ EEDU621003 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพระหว่างเรียน 1
11 พื้นฐานภาษา EGEN627104 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
12 พื้นฐานภาษา EGEN627101 ทักษะการพูดและการฟังภาษาอังกฤษ
13 เอกบังคับ ELIS623105 ห้องสมุดโรงเรียน
14 เอกบังคับ ELIS623107 การพัฒนาฐานข้อมูลและออกแบบเว็บไซต์ในงานห้องสมุด
15 เอกบังคับ ELIS623106 บริการของห้องสมุดและศูนย์สารสนเทศ
16 เอกเลือก ELIS623413 การจัดการความรู้
17 เอกเลือก ELIS623414 แหล่งสารสนเทศอาเซียน
ภาคการศึกษาที่ 1/63
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
18 ครูบังคับ EEDU621004 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพระหว่างเรียน 2
19 ครูบังคับ EEDU621001 ภาษาเพื่อการสื่อสารสำหรับครู
20 ครูบังคับ EEDU621201 การพัฒนาหลักสูตร
21 พื้นฐานวิทย์-คณิต EGEN627302 ทักษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อชีวิตและอาชีพ
22 เอกบังคับ ELIS623202 การทำรายการทรัพยากรสารสนเทศ
23 เอกบังคับ ELIS623201 การวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ
24 เอกเลือก ELIS623213 ห้องสมุดดิจิทัล
25 เอกเลือก ELIS623412 จริยธรรมและกฎหมายสำหรับวิชาชีพบรรณารักษ์
26 เอกเลือก ELIS623214 การจัดการสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
27 เอกเลือก ELIS623212 การจัดการสารสนเทศท้องถิ่น
28 เอกเลือก ELIS623211 ภาษาอังกฤษสำหรับครูบรรณารักษ์
ภาคการศึกษาที่ 2/63
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
29 ครูบังคับ EEDU621601 การบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา
30 ครูบังคับ EEDU621202 วิทยาการจัดการเรียนรู้
31 ครูบังคับ EEDU621002 คุรุนิพนธ์
32 ครูบังคับ EEDU621001 ภาษาเพื่อการสื่อสารสำหรับครู
33 ครูบังคับ EEDU621401 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
34 พื้นฐานภาษา EGEN627102 การใช้ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร
35 พื้นฐานสังคม EGEN627303 การคิดเชิงเหตุผล
36 เอกบังคับ ELIS623203 การจัดการทรัพยากรสารสนเทศ
37 เอกเลือก ELIS623314 การจัดการทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์
38 เอกเลือก ELIS623211 ภาษาอังกฤษสำหรับครูบรรณารักษ์
39 เอกเลือก ELIS623214 การจัดการสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
ภาคการศึกษาที่ 1/64
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
40 ครูบังคับ EEDU621402 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้
41 ครูเลือก EEDU621904 ผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้น
42 พื้นฐานมนุษย์และสังคม EGEN627203 ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
43 พื้นฐานมนุษย์และสังคม EGEN627201 สุนทรียะ
44 เอกบังคับ ELIS623301 การอ่านและการส่งเสริมการอ่าน
45 เอกบังคับ ELIS623302 การจัดเก็บและการค้นคืนสารสนเทศ
46 เอกเลือก ELIS623312 วิจัยทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
47 เอกเลือก ELIS623302 การจัดเก็บและการค้นคืนสารสนเทศ
48 เอกเลือก ELIS623311 การวิเคราะห์และทำรายการทรัพยากรสารสนเทศขั้นสูง
ภาคการศึกษาที่ 2/64
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
49 ครูบังคับ EEDU621005 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพระหว่างเรียน 3
50 ครูเลือก EEDU621103 กฎหมายการศึกษา
51 พื้นฐานภาษา EGEN627103 ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ
52 พื้นฐานวิทย์-คณิต EGEN627301 การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ
53 เอกบังคับ ELIS623303 การบริหารจัดการห้องสมุดและศูนย์สารสนเทศ
54 เอกบังคับ ELIS623304 พฤติกรรมการจัดการเรียนรู้กลุ่มวิชาการรู้สารสนเทศ
55 เอกเลือก ELIS623313 การจัดการธุรกิจสารสนเทศ
56 เอกเลือก ELIS623314 การจัดการทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์
57 เอกเลือก ELIS623411 การสัมมนาทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
58 เอกเลือก ELIS623412 จริยธรรมและกฎหมายสำหรับวิชาชีพบรรณารักษ์
ภาคการศึกษาที่ 1/65
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
59 ครูบังคับ EEDU621002 คุรุนิพนธ์
60 ปฏิบัติ EEDU621006 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
ภาคการศึกษาที่ 2/65
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
61 ครูบังคับ EEDU621002 คุรุนิพนธ์
62 ปฏิบัติ EEDU621007 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2

แผนการเรียนการสอนสำหรับหมู่เรียน 631210301

ภาคการศึกษาที่ 1/63
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1 ครูบังคับ EEDU621501 จิตวิทยาสำหรับครู
2 ครูบังคับ EEDU621101 คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเป็นครู
3 พื้นฐานมนุษย์และสังคม EGEN627202 พลเมืองที่เข้มแข็ง
4 เลือกเสรี ELIS623313 การจัดการธุรกิจสารสนเทศ
5 เอกบังคับ ELIS623101 ความรู้เบื้องต้นทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
6 เอกบังคับ ELIS623102 ความรู้พื้นฐานทางวรรณกรรม
7 เอกบังคับ ELIS623103 ทักษะการรู้สารสนเทศในศตวรรษ 21
8 เอกบังคับ ELIS623104 เทคโนโลยีสารสนเทศในงานห้องสมุด
ภาคการศึกษาที่ 2/63
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
9 ครูบังคับ EEDU621301 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้
10 ครูบังคับ EEDU621003 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพระหว่างเรียน 1
11 พื้นฐานภาษา EGEN627104 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
12 พื้นฐานภาษา EGEN627101 ทักษะการพูดและการฟังภาษาอังกฤษ
13 เอกบังคับ ELIS623105 ห้องสมุดโรงเรียน
14 เอกบังคับ ELIS623106 บริการของห้องสมุดและศูนย์สารสนเทศ
15 เอกบังคับ ELIS623107 การพัฒนาฐานข้อมูลและออกแบบเว็บไซต์ในงานห้องสมุด
16 เอกเลือก ELIS623414 แหล่งสารสนเทศอาเซียน
17 เอกเลือก ELIS623413 การจัดการความรู้
ภาคการศึกษาที่ 1/64
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
18 ครูบังคับ EEDU621004 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพระหว่างเรียน 2
19 ครูบังคับ EEDU621001 ภาษาเพื่อการสื่อสารสำหรับครู
20 พื้นฐานวิทย์-คณิต EGEN627302 ทักษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อชีวิตและอาชีพ
21 เอกบังคับ ELIS623202 การทำรายการทรัพยากรสารสนเทศ
22 เอกบังคับ ELIS623201 การวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ
23 เอกเลือก ELIS623213 ห้องสมุดดิจิทัล
24 เอกเลือก ELIS623212 การจัดการสารสนเทศท้องถิ่น
25 เอกเลือก ELIS623211 ภาษาอังกฤษสำหรับครูบรรณารักษ์
ภาคการศึกษาที่ 2/64
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
26 ครูบังคับ EEDU621601 การบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา
27 ครูบังคับ EEDU621401 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
28 ครูบังคับ EEDU621202 วิทยาการจัดการเรียนรู้
29 ครูบังคับ EEDU621002 คุรุนิพนธ์
30 ครูบังคับ EEDU621201 การพัฒนาหลักสูตร
31 พื้นฐานภาษา EGEN627102 การใช้ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร
32 พื้นฐานวิทย์-คณิต EGEN627303 การคิดเชิงเหตุผล
33 พื้นฐานสังคม EGEN627303 การคิดเชิงเหตุผล
34 เอกบังคับ ELIS623203 การจัดการทรัพยากรสารสนเทศ
35 เอกเลือก ELIS623214 การจัดการสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
ภาคการศึกษาที่ 1/65
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
36 ครูบังคับ EEDU621402 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้
37 ครูเลือก EEDU621904 ผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้น
38 พื้นฐานมนุษย์และสังคม EGEN627203 ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
39 พื้นฐานมนุษย์และสังคม EGEN627201 สุนทรียะ
40 เอกบังคับ ELIS623302 การจัดเก็บและการค้นคืนสารสนเทศ
41 เอกบังคับ ELIS623301 การอ่านและการส่งเสริมการอ่าน
42 เอกเลือก ELIS623312 วิจัยทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
43 เอกเลือก ELIS623311 การวิเคราะห์และทำรายการทรัพยากรสารสนเทศขั้นสูง
ภาคการศึกษาที่ 2/65
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
44 ครูบังคับ EEDU621002 คุรุนิพนธ์
45 ครูบังคับ EEDU621005 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพระหว่างเรียน 3
46 ครูเลือก EEDU621103 กฎหมายการศึกษา
47 พื้นฐานภาษา EGEN627103 ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ
48 พื้นฐานวิทย์-คณิต EGEN627301 การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ
49 เลือกเสรี EEDU621103 กฎหมายการศึกษา
50 เอกบังคับ ELIS623303 การบริหารจัดการห้องสมุดและศูนย์สารสนเทศ
51 เอกบังคับ ELIS623304 พฤติกรรมการจัดการเรียนรู้กลุ่มวิชาการรู้สารสนเทศ
52 เอกเลือก ELIS623314 การจัดการทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์
53 เอกเลือก ELIS623412 จริยธรรมและกฎหมายสำหรับวิชาชีพบรรณารักษ์
ภาคการศึกษาที่ 1/66
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
54 ปฏิบัติ EEDU621006 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
ภาคการศึกษาที่ 2/66
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
55 ครูบังคับ EEDU621002 คุรุนิพนธ์
56 ปฏิบัติ EEDU621007 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2

แผนการเรียนการสอนสำหรับหมู่เรียน 641210301

ภาคการศึกษาที่ 1/64
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1 ครูบังคับ EEDU621501 จิตวิทยาสำหรับครู
2 ครูบังคับ EEDU621101 คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเป็นครู
3 พื้นฐานมนุษย์และสังคม EGEN627202 พลเมืองที่เข้มแข็ง
4 เลือกเสรี ELIS623313 การจัดการธุรกิจสารสนเทศ
5 เอกบังคับ ELIS623101 ความรู้เบื้องต้นทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
6 เอกบังคับ ELIS623102 ความรู้พื้นฐานทางวรรณกรรม
7 เอกบังคับ ELIS623103 ทักษะการรู้สารสนเทศในศตวรรษ 21
8 เอกบังคับ ELIS623104 เทคโนโลยีสารสนเทศในงานห้องสมุด
ภาคการศึกษาที่ 2/64
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
9 ครูบังคับ EEDU621301 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้
10 ครูบังคับ EEDU621003 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพระหว่างเรียน 1
11 พื้นฐานภาษา EGEN627101 ทักษะการพูดและการฟังภาษาอังกฤษ
12 พื้นฐานภาษา EGEN627104 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
13 เอกบังคับ ELIS623107 การพัฒนาฐานข้อมูลและออกแบบเว็บไซต์ในงานห้องสมุด
14 เอกบังคับ ELIS623106 บริการของห้องสมุดและศูนย์สารสนเทศ
15 เอกบังคับ ELIS623105 ห้องสมุดโรงเรียน
16 เอกเลือก ELIS623414 แหล่งสารสนเทศอาเซียน
ภาคการศึกษาที่ 1/65
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
17 ครูบังคับ EEDU621004 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพระหว่างเรียน 2
18 ครูบังคับ EEDU621001 ภาษาเพื่อการสื่อสารสำหรับครู
19 พื้นฐานวิทย์-คณิต EGEN627302 ทักษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อชีวิตและอาชีพ
20 เอกบังคับ ELIS623202 การทำรายการทรัพยากรสารสนเทศ
21 เอกบังคับ ELIS623201 การวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ
22 เอกเลือก ELIS623211 ภาษาอังกฤษสำหรับครูบรรณารักษ์
23 เอกเลือก ELIS623212 การจัดการสารสนเทศท้องถิ่น
24 เอกเลือก ELIS623213 ห้องสมุดดิจิทัล
ภาคการศึกษาที่ 2/65
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
25 ครูบังคับ EEDU621002 คุรุนิพนธ์
26 ครูบังคับ EEDU621601 การบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา
27 ครูบังคับ EEDU621401 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
28 ครูบังคับ EEDU621202 วิทยาการจัดการเรียนรู้
29 พื้นฐานภาษา EGEN627102 การใช้ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร
30 พื้นฐานวิทย์-คณิต EGEN627303 การคิดเชิงเหตุผล
31 พื้นฐานสังคม EGEN627303 การคิดเชิงเหตุผล
32 เลือกเสรี ELIS623313 การจัดการธุรกิจสารสนเทศ
33 เอกบังคับ ELIS623203 การจัดการทรัพยากรสารสนเทศ
34 เอกเลือก ELIS623214 การจัดการสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
ภาคการศึกษาที่ 1/66
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
35 ครูบังคับ EEDU621402 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้
36 ครูเลือก EEDU621904 ผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้น
37 พื้นฐานมนุษย์และสังคม EGEN627203 ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
38 พื้นฐานมนุษย์และสังคม EGEN627201 สุนทรียะ
39 เอกบังคับ ELIS623302 การจัดเก็บและการค้นคืนสารสนเทศ
40 เอกบังคับ ELIS623301 การอ่านและการส่งเสริมการอ่าน
41 เอกเลือก ELIS623312 วิจัยทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
ภาคการศึกษาที่ 2/66
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
42 ครูบังคับ EEDU621005 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพระหว่างเรียน 3
43 ครูบังคับ EEDU621201 การพัฒนาหลักสูตร
44 พื้นฐานภาษา EGEN627103 ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ
45 พื้นฐานวิทย์-คณิต EGEN627301 การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ
46 เลือกเสรี EEDU621103 กฎหมายการศึกษา
47 เอกบังคับ ELIS623303 การบริหารจัดการห้องสมุดและศูนย์สารสนเทศ
48 เอกบังคับ ELIS623304 พฤติกรรมการจัดการเรียนรู้กลุ่มวิชาการรู้สารสนเทศ
49 เอกเลือก ELIS623412 จริยธรรมและกฎหมายสำหรับวิชาชีพบรรณารักษ์
ภาคการศึกษาที่ 1/67
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
50 ปฏิบัติ EEDU621006 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
ภาคการศึกษาที่ 2/67
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
51 ครูบังคับ EEDU621002 คุรุนิพนธ์
52 ปฏิบัติ EEDU621007 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2

แผนการเรียนการสอนสำหรับหมู่เรียน 651210301

ภาคการศึกษาที่ 1/65
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1 ครูบังคับ EEDU621501 จิตวิทยาสำหรับครู
2 ครูบังคับ EEDU621101 คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเป็นครู
3 พื้นฐานมนุษย์และสังคม EGEN627202 พลเมืองที่เข้มแข็ง
4 เอกบังคับ ELIS623101 ความรู้เบื้องต้นทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
5 เอกบังคับ ELIS623102 ความรู้พื้นฐานทางวรรณกรรม
6 เอกบังคับ ELIS623103 ทักษะการรู้สารสนเทศในศตวรรษ 21
7 เอกบังคับ ELIS623104 เทคโนโลยีสารสนเทศในงานห้องสมุด
ภาคการศึกษาที่ 2/65
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
8 ครูบังคับ EEDU621301 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้
9 ครูบังคับ EEDU621003 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพระหว่างเรียน 1
10 พื้นฐานภาษา EGEN627104 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
11 พื้นฐานภาษา EGEN627101 ทักษะการพูดและการฟังภาษาอังกฤษ
12 เอกบังคับ ELIS623107 การพัฒนาฐานข้อมูลและออกแบบเว็บไซต์ในงานห้องสมุด
13 เอกบังคับ ELIS623106 บริการของห้องสมุดและศูนย์สารสนเทศ
14 เอกบังคับ ELIS623105 ห้องสมุดโรงเรียน
15 เอกเลือก ELIS623414 แหล่งสารสนเทศอาเซียน
ภาคการศึกษาที่ 1/66
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
16 ครูบังคับ EEDU621001 ภาษาเพื่อการสื่อสารสำหรับครู
17 ครูบังคับ EEDU621004 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพระหว่างเรียน 2
18 พื้นฐานวิทย์-คณิต EGEN627302 ทักษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อชีวิตและอาชีพ
19 เอกบังคับ ELIS623201 การวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ
20 เอกบังคับ ELIS623202 การทำรายการทรัพยากรสารสนเทศ
21 เอกเลือก ELIS623211 ภาษาอังกฤษสำหรับครูบรรณารักษ์
22 เอกเลือก ELIS623212 การจัดการสารสนเทศท้องถิ่น
23 เอกเลือก ELIS623213 ห้องสมุดดิจิทัล
ภาคการศึกษาที่ 2/66
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
24 ครูบังคับ EEDU621601 การบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา
25 ครูบังคับ EEDU621401 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
26 ครูบังคับ EEDU621202 วิทยาการจัดการเรียนรู้
27 พื้นฐานภาษา EGEN627102 การใช้ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร
28 พื้นฐานวิทย์-คณิต EGEN627303 การคิดเชิงเหตุผล
29 เลือกเสรี ELIS623313 การจัดการธุรกิจสารสนเทศ
30 เอกบังคับ ELIS623203 การจัดการทรัพยากรสารสนเทศ
31 เอกเลือก ELIS623214 การจัดการสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
ภาคการศึกษาที่ 1/67
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
32 ครูบังคับ EEDU621402 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้
33 ครูเลือก EEDU621904 ผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้น
34 พื้นฐานมนุษย์และสังคม EGEN627201 สุนทรียะ
35 พื้นฐานมนุษย์และสังคม EGEN627203 ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
36 เอกบังคับ ELIS623302 การจัดเก็บและการค้นคืนสารสนเทศ
37 เอกบังคับ ELIS623301 การอ่านและการส่งเสริมการอ่าน
38 เอกเลือก ELIS623312 วิจัยทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
ภาคการศึกษาที่ 2/67
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
39 ครูบังคับ EEDU621005 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพระหว่างเรียน 3
40 ครูบังคับ EEDU621201 การพัฒนาหลักสูตร
41 พื้นฐานภาษา EGEN627103 ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ
42 พื้นฐานวิทย์-คณิต EGEN627301 การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ
43 เลือกเสรี EEDU621103 กฎหมายการศึกษา
44 เอกบังคับ ELIS623303 การบริหารจัดการห้องสมุดและศูนย์สารสนเทศ
45 เอกบังคับ ELIS623304 พฤติกรรมการจัดการเรียนรู้กลุ่มวิชาการรู้สารสนเทศ
46 เอกเลือก ELIS623412 จริยธรรมและกฎหมายสำหรับวิชาชีพบรรณารักษ์
ภาคการศึกษาที่ 1/68
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
47 ปฏิบัติ EEDU621006 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
ภาคการศึกษาที่ 2/68
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
48 ครูบังคับ EEDU621002 คุรุนิพนธ์
49 ปฏิบัติ EEDU621007 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2