ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา
คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ / หลักสูตรสาขาวิชา

แผนการเรียนการสอนสำหรับหมู่เรียน 621210501

ภาคการศึกษาที่ 1/62
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1 ครูบังคับ EEDU621501 จิตวิทยาสำหรับครู
2 ครูบังคับ EEDU621101 คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเป็นครู
3 พื้นฐานภาษา EGEN627101 ทักษะการพูดและการฟังภาษาอังกฤษ
4 พื้นฐานภาษา EGEN627104 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
5 เอกบังคับ ETDA623101 สุนทรียภาพทางนาฏศิลป์
6 เอกบังคับ ETDA623102 พิธีไหว้ครูนาฏศิลป์ไทย
7 เอกบังคับ ETDA623103 วิวัฒนาการนาฏศิลป์และการละครไทย
ภาคการศึกษาที่ 2/62
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
8 ครูบังคับ EEDU621301 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้
9 ครูบังคับ EEDU621003 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพระหว่างเรียน 1
10 พื้นฐานมนุษย์และสังคม EGEN627202 พลเมืองที่เข้มแข็ง
11 เอกบังคับ ETDA623105 ทักษะนาฏศิลป์ไทย
12 เอกบังคับ ETDA623104 นาฏศิลป์เบื้องต้นสำหรับครู
13 เอกเลือก ETDA623107 นาฏศิลป์พื้นเมือง 4 ภาคและการแสดงท้องถิ่น
14 เอกเลือก ETDA623106 การออกแบบเครื่องแต่งกายและแต่งหน้า
ภาคการศึกษาที่ 1/63
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
15 ครูบังคับ EEDU621201 การพัฒนาหลักสูตร
16 ครูบังคับ EEDU621004 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพระหว่างเรียน 2
17 ครูบังคับ EEDU621001 ภาษาเพื่อการสื่อสารสำหรับครู
18 พื้นฐานภาษา EGEN627102 การใช้ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร
19 พื้นฐานวิทย์-คณิต EGEN627303 การคิดเชิงเหตุผล
20 เอกบังคับ ETDA623202 ระบำโบราณคดี
21 เอกบังคับ ETDA623201 ระบำมาตรฐาน
ภาคการศึกษาที่ 2/63
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
22 ครูบังคับ EEDU621601 การบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา
23 ครูบังคับ EEDU621202 วิทยาการจัดการเรียนรู้
24 ครูบังคับ EEDU621401 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
25 พื้นฐานวิทย์-คณิต EGEN627302 ทักษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อชีวิตและอาชีพ
26 เอกบังคับ ETDA623204 หลักการวิเคราะห์และวิจารณ์การละคร
27 เอกบังคับ ETDA623203 รำเดี่ยวรำคู่
28 เอกเลือก ETDA623206 การแสดงท้องถิ่นสุรินทร์
29 เอกเลือก ETDA623205 การออกแบบเทคโนโลยีสำหรับนาฏศิลป์
ภาคการศึกษาที่ 1/64
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
30 ครูบังคับ EEDU621402 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้
31 ครูเลือก EEDU621204 ทักษะและเทคนิคการจัดการเรียนรู้
32 ครูเลือก EEDU621210 การบูรณาการหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้
33 ครูเลือก EEDU621303 การออกแบบสื่อและเทคโนโลยีร่วมสมัย
34 ครูเลือก EEDU621403 สถิติเพื่อการวิจัย
35 ครูเลือก EEDU621404 การวิจัยเชิงปฏิบัติการ
36 ครูเลือก EEDU621904 ผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้น
37 ครูเลือก EEDU621103 กฎหมายการศึกษา
38 ครูเลือก EEDU621102 หลักการศึกษาและปรัชญาการศึกษา
39 พื้นฐานภาษา EGEN627103 ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ
40 พื้นฐานวิทย์-คณิต EGEN627301 การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ
41 เอกบังคับ ETDA623303 นาฏยประดิษฐ์
42 เอกบังคับ ETDA623302 การรำหน้าพาทย์
43 เอกบังคับ ETDA623301 การจัดการเรียนรู้นาฏศิลป์ในหลักสูตรประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
ภาคการศึกษาที่ 2/64
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
44 ครูบังคับ EEDU621005 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพระหว่างเรียน 3
45 พื้นฐานมนุษย์และสังคม EGEN627203 ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
46 พื้นฐานมนุษย์และสังคม EGEN627201 สุนทรียะ
47 เอกบังคับ ETDA623304 นาฏศิลป์เปรียบเทียบ
48 เอกบังคับ ETDA623305 สัมมนาทางด้านนาฏศิลป์
49 เอกเลือก ETDA623306 การจัดการแสดงวิพิธทัศนา
50 เอกเลือก ETDA623307 การวิจัยด้านนาฏศิลป์
51 เอกเลือก ETDA623308 การบริหารจัดการแสดงนาฏศิลป์
ภาคการศึกษาที่ 1/65
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
52 ปฏิบัติ EEDU621006 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
ภาคการศึกษาที่ 2/65
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
53 ครูบังคับ EEDU621002 คุรุนิพนธ์
54 ปฏิบัติ EEDU621007 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2

แผนการเรียนการสอนสำหรับหมู่เรียน 631210501

ภาคการศึกษาที่ 1/63
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1 ครูบังคับ EEDU621501 จิตวิทยาสำหรับครู
2 ครูบังคับ EEDU621101 คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเป็นครู
3 พื้นฐานภาษา EGEN627104 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
4 พื้นฐานภาษา EGEN627101 ทักษะการพูดและการฟังภาษาอังกฤษ
5 เอกบังคับ ETDA623101 สุนทรียภาพทางนาฏศิลป์
6 เอกบังคับ ETDA623102 พิธีไหว้ครูนาฏศิลป์ไทย
7 เอกบังคับ ETDA623103 วิวัฒนาการนาฏศิลป์และการละครไทย
ภาคการศึกษาที่ 2/63
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
8 ครูบังคับ EEDU621003 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพระหว่างเรียน 1
9 ครูบังคับ EEDU621301 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้
10 พื้นฐานมนุษย์และสังคม EGEN627202 พลเมืองที่เข้มแข็ง
11 เอกบังคับ ETDA623105 ทักษะนาฏศิลป์ไทย
12 เอกบังคับ ETDA623104 นาฏศิลป์เบื้องต้นสำหรับครู
13 เอกเลือก ETDA623107 นาฏศิลป์พื้นเมือง 4 ภาคและการแสดงท้องถิ่น
14 เอกเลือก ETDA623106 การออกแบบเครื่องแต่งกายและแต่งหน้า
ภาคการศึกษาที่ 1/64
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
15 ครูบังคับ EEDU621201 การพัฒนาหลักสูตร
16 ครูบังคับ EEDU621004 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพระหว่างเรียน 2
17 ครูบังคับ EEDU621001 ภาษาเพื่อการสื่อสารสำหรับครู
18 พื้นฐานภาษา EGEN627102 การใช้ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร
19 พื้นฐานวิทย์-คณิต EGEN627303 การคิดเชิงเหตุผล
20 เอกบังคับ ETDA623201 ระบำมาตรฐาน
21 เอกบังคับ ETDA623202 ระบำโบราณคดี
ภาคการศึกษาที่ 2/64
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
22 ครูบังคับ EEDU621601 การบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา
23 ครูบังคับ EEDU621401 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
24 ครูบังคับ EEDU621202 วิทยาการจัดการเรียนรู้
25 พื้นฐานวิทย์-คณิต EGEN627302 ทักษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อชีวิตและอาชีพ
26 เอกบังคับ ETDA623204 หลักการวิเคราะห์และวิจารณ์การละคร
27 เอกบังคับ ETDA623203 รำเดี่ยวรำคู่
28 เอกเลือก ETDA623205 การออกแบบเทคโนโลยีสำหรับนาฏศิลป์
29 เอกเลือก ETDA623206 การแสดงท้องถิ่นสุรินทร์
ภาคการศึกษาที่ 1/65
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
30 ครูบังคับ EEDU621402 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้
31 ครูเลือก EEDU621904 ผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้น
32 ครูเลือก EEDU621404 การวิจัยเชิงปฏิบัติการ
33 ครูเลือก EEDU621403 สถิติเพื่อการวิจัย
34 ครูเลือก EEDU621303 การออกแบบสื่อและเทคโนโลยีร่วมสมัย
35 ครูเลือก EEDU621210 การบูรณาการหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้
36 ครูเลือก EEDU621204 ทักษะและเทคนิคการจัดการเรียนรู้
37 ครูเลือก EEDU621103 กฎหมายการศึกษา
38 ครูเลือก EEDU621102 หลักการศึกษาและปรัชญาการศึกษา
39 พื้นฐานภาษา EGEN627103 ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ
40 พื้นฐานวิทย์-คณิต EGEN627301 การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ
41 เอกบังคับ ETDA623303 นาฏยประดิษฐ์
42 เอกบังคับ ETDA623302 การรำหน้าพาทย์
43 เอกบังคับ ETDA623301 การจัดการเรียนรู้นาฏศิลป์ในหลักสูตรประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
ภาคการศึกษาที่ 2/65
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
44 ครูบังคับ EEDU621005 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพระหว่างเรียน 3
45 พื้นฐานมนุษย์และสังคม EGEN627201 สุนทรียะ
46 พื้นฐานมนุษย์และสังคม EGEN627203 ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
47 เอกบังคับ ETDA623304 นาฏศิลป์เปรียบเทียบ
48 เอกบังคับ ETDA623305 สัมมนาทางด้านนาฏศิลป์
49 เอกเลือก ETDA623306 การจัดการแสดงวิพิธทัศนา
50 เอกเลือก ETDA623307 การวิจัยด้านนาฏศิลป์
51 เอกเลือก ETDA623308 การบริหารจัดการแสดงนาฏศิลป์
ภาคการศึกษาที่ 1/66
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
52 ปฏิบัติ EEDU621006 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
ภาคการศึกษาที่ 2/66
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
53 ครูบังคับ EEDU621002 คุรุนิพนธ์
54 ปฏิบัติ EEDU621007 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2

แผนการเรียนการสอนสำหรับหมู่เรียน 641210501

ภาคการศึกษาที่ 1/64
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1 ครูบังคับ EEDU621501 จิตวิทยาสำหรับครู
2 ครูบังคับ EEDU621101 คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเป็นครู
3 พื้นฐานภาษา EGEN627104 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
4 พื้นฐานภาษา EGEN627101 ทักษะการพูดและการฟังภาษาอังกฤษ
5 เอกบังคับ ETDA623101 สุนทรียภาพทางนาฏศิลป์
6 เอกบังคับ ETDA623102 พิธีไหว้ครูนาฏศิลป์ไทย
7 เอกบังคับ ETDA623103 วิวัฒนาการนาฏศิลป์และการละครไทย
ภาคการศึกษาที่ 2/64
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
8 ครูบังคับ EEDU621003 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพระหว่างเรียน 1
9 ครูบังคับ EEDU621301 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้
10 พื้นฐานมนุษย์และสังคม EGEN627202 พลเมืองที่เข้มแข็ง
11 เอกบังคับ ETDA623105 ทักษะนาฏศิลป์ไทย
12 เอกบังคับ ETDA623104 นาฏศิลป์เบื้องต้นสำหรับครู
13 เอกเลือก ETDA623107 นาฏศิลป์พื้นเมือง 4 ภาคและการแสดงท้องถิ่น
14 เอกเลือก ETDA623106 การออกแบบเครื่องแต่งกายและแต่งหน้า
ภาคการศึกษาที่ 1/65
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
15 ครูบังคับ EEDU621201 การพัฒนาหลักสูตร
16 ครูบังคับ EEDU621004 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพระหว่างเรียน 2
17 ครูบังคับ EEDU621001 ภาษาเพื่อการสื่อสารสำหรับครู
18 พื้นฐานภาษา EGEN627102 การใช้ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร
19 พื้นฐานวิทย์-คณิต EGEN627303 การคิดเชิงเหตุผล
20 เอกบังคับ ETDA623201 ระบำมาตรฐาน
21 เอกบังคับ ETDA623202 ระบำโบราณคดี
ภาคการศึกษาที่ 2/65
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
22 ครูบังคับ EEDU621601 การบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา
23 ครูบังคับ EEDU621401 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
24 ครูบังคับ EEDU621202 วิทยาการจัดการเรียนรู้
25 พื้นฐานวิทย์-คณิต EGEN627302 ทักษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อชีวิตและอาชีพ
26 เอกบังคับ ETDA623204 หลักการวิเคราะห์และวิจารณ์การละคร
27 เอกบังคับ ETDA623203 รำเดี่ยวรำคู่
28 เอกเลือก ETDA623205 การออกแบบเทคโนโลยีสำหรับนาฏศิลป์
29 เอกเลือก ETDA623206 การแสดงท้องถิ่นสุรินทร์
ภาคการศึกษาที่ 1/66
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
30 ครูบังคับ EEDU621402 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้
31 ครูเลือก EEDU621904 ผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้น
32 ครูเลือก EEDU621404 การวิจัยเชิงปฏิบัติการ
33 ครูเลือก EEDU621403 สถิติเพื่อการวิจัย
34 ครูเลือก EEDU621303 การออกแบบสื่อและเทคโนโลยีร่วมสมัย
35 ครูเลือก EEDU621210 การบูรณาการหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้
36 ครูเลือก EEDU621204 ทักษะและเทคนิคการจัดการเรียนรู้
37 ครูเลือก EEDU621103 กฎหมายการศึกษา
38 ครูเลือก EEDU621102 หลักการศึกษาและปรัชญาการศึกษา
39 พื้นฐานภาษา EGEN627103 ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ
40 พื้นฐานวิทย์-คณิต EGEN627301 การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ
41 เอกบังคับ ETDA623303 นาฏยประดิษฐ์
42 เอกบังคับ ETDA623302 การรำหน้าพาทย์
43 เอกบังคับ ETDA623301 การจัดการเรียนรู้นาฏศิลป์ในหลักสูตรประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
ภาคการศึกษาที่ 2/66
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
44 ครูบังคับ EEDU621005 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพระหว่างเรียน 3
45 พื้นฐานมนุษย์และสังคม EGEN627201 สุนทรียะ
46 พื้นฐานมนุษย์และสังคม EGEN627203 ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
47 เอกบังคับ ETDA623304 นาฏศิลป์เปรียบเทียบ
48 เอกบังคับ ETDA623305 สัมมนาทางด้านนาฏศิลป์
49 เอกเลือก ETDA623306 การจัดการแสดงวิพิธทัศนา
50 เอกเลือก ETDA623307 การวิจัยด้านนาฏศิลป์
51 เอกเลือก ETDA623308 การบริหารจัดการแสดงนาฏศิลป์
ภาคการศึกษาที่ 1/67
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
52 ปฏิบัติ EEDU621006 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
ภาคการศึกษาที่ 2/67
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
53 ครูบังคับ EEDU621002 คุรุนิพนธ์
54 ปฏิบัติ EEDU621007 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2

แผนการเรียนการสอนสำหรับหมู่เรียน 651210501

ภาคการศึกษาที่ 1/65
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1 ครูบังคับ EEDU621501 จิตวิทยาสำหรับครู
2 ครูบังคับ EEDU621101 คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเป็นครู
3 พื้นฐานภาษา EGEN627104 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
4 พื้นฐานภาษา EGEN627101 ทักษะการพูดและการฟังภาษาอังกฤษ
5 เอกบังคับ ETDA623101 สุนทรียภาพทางนาฏศิลป์
6 เอกบังคับ ETDA623102 พิธีไหว้ครูนาฏศิลป์ไทย
7 เอกบังคับ ETDA623103 วิวัฒนาการนาฏศิลป์และการละครไทย
ภาคการศึกษาที่ 2/65
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
8 ครูบังคับ EEDU621003 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพระหว่างเรียน 1
9 ครูบังคับ EEDU621301 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้
10 พื้นฐานมนุษย์และสังคม EGEN627202 พลเมืองที่เข้มแข็ง
11 เอกบังคับ ETDA623105 ทักษะนาฏศิลป์ไทย
12 เอกบังคับ ETDA623104 นาฏศิลป์เบื้องต้นสำหรับครู
13 เอกเลือก ETDA623107 นาฏศิลป์พื้นเมือง 4 ภาคและการแสดงท้องถิ่น
14 เอกเลือก ETDA623106 การออกแบบเครื่องแต่งกายและแต่งหน้า
ภาคการศึกษาที่ 1/66
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
15 ครูบังคับ EEDU621201 การพัฒนาหลักสูตร
16 ครูบังคับ EEDU621004 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพระหว่างเรียน 2
17 ครูบังคับ EEDU621001 ภาษาเพื่อการสื่อสารสำหรับครู
18 พื้นฐานภาษา EGEN627102 การใช้ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร
19 พื้นฐานวิทย์-คณิต EGEN627303 การคิดเชิงเหตุผล
20 เอกบังคับ ETDA623201 ระบำมาตรฐาน
21 เอกบังคับ ETDA623202 ระบำโบราณคดี
ภาคการศึกษาที่ 2/66
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
22 ครูบังคับ EEDU621601 การบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา
23 ครูบังคับ EEDU621401 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
24 ครูบังคับ EEDU621202 วิทยาการจัดการเรียนรู้
25 พื้นฐานวิทย์-คณิต EGEN627302 ทักษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อชีวิตและอาชีพ
26 เอกบังคับ ETDA623204 หลักการวิเคราะห์และวิจารณ์การละคร
27 เอกบังคับ ETDA623203 รำเดี่ยวรำคู่
28 เอกเลือก ETDA623205 การออกแบบเทคโนโลยีสำหรับนาฏศิลป์
29 เอกเลือก ETDA623206 การแสดงท้องถิ่นสุรินทร์
ภาคการศึกษาที่ 1/67
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
30 ครูบังคับ EEDU621402 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้
31 ครูเลือก EEDU621904 ผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้น
32 ครูเลือก EEDU621404 การวิจัยเชิงปฏิบัติการ
33 ครูเลือก EEDU621403 สถิติเพื่อการวิจัย
34 ครูเลือก EEDU621303 การออกแบบสื่อและเทคโนโลยีร่วมสมัย
35 ครูเลือก EEDU621210 การบูรณาการหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้
36 ครูเลือก EEDU621204 ทักษะและเทคนิคการจัดการเรียนรู้
37 ครูเลือก EEDU621103 กฎหมายการศึกษา
38 ครูเลือก EEDU621102 หลักการศึกษาและปรัชญาการศึกษา
39 พื้นฐานภาษา EGEN627103 ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ
40 พื้นฐานวิทย์-คณิต EGEN627301 การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ
41 เอกบังคับ ETDA623303 นาฏยประดิษฐ์
42 เอกบังคับ ETDA623302 การรำหน้าพาทย์
43 เอกบังคับ ETDA623301 การจัดการเรียนรู้นาฏศิลป์ในหลักสูตรประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
ภาคการศึกษาที่ 2/67
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
44 ครูบังคับ EEDU621005 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพระหว่างเรียน 3
45 พื้นฐานมนุษย์และสังคม EGEN627201 สุนทรียะ
46 พื้นฐานมนุษย์และสังคม EGEN627203 ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
47 เอกบังคับ ETDA623304 นาฏศิลป์เปรียบเทียบ
48 เอกบังคับ ETDA623305 สัมมนาทางด้านนาฏศิลป์
49 เอกเลือก ETDA623306 การจัดการแสดงวิพิธทัศนา
50 เอกเลือก ETDA623307 การวิจัยด้านนาฏศิลป์
51 เอกเลือก ETDA623308 การบริหารจัดการแสดงนาฏศิลป์
ภาคการศึกษาที่ 1/68
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
52 ปฏิบัติ EEDU621006 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
ภาคการศึกษาที่ 2/68
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
53 ครูบังคับ EEDU621002 คุรุนิพนธ์
54 ปฏิบัติ EEDU621007 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2