ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / หลักสูตรสาขาวิชา

แผนการเรียนการสอนสำหรับหมู่เรียน 621214101

ภาคการศึกษาที่ 1/62
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1 ครูบังคับ EEDU621101 คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเป็นครู
2 ครูบังคับ EEDU621301 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้
3 พื้นฐานมนุษย์และสังคม EGEN627202 พลเมืองที่เข้มแข็ง
4 เอกบังคับ ECHE622101 หลักเคมี
5 เอกบังคับ EMAT622103 คณิตศาสตร์พื้นฐาน
6 เอกบังคับ EBIO622109 ชีววิทยาพื้นฐาน
7 เอกเลือก ECHE622701 ความปลอดภัยทางเคมี
8 เอกเลือก ECHE622703 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในทางเคมี
ภาคการศึกษาที่ 2/62
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
9 ครูบังคับ EEDU621501 จิตวิทยาสำหรับครู
10 ครูบังคับ EEDU621003 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพระหว่างเรียน 1
11 พื้นฐานภาษา EGEN627104 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
12 พื้นฐานภาษา EGEN627101 ทักษะการพูดและการฟังภาษาอังกฤษ
13 เอกบังคับ EPHY622109 ฟิสิกส์พื้นฐาน
14 เอกบังคับ ECHE622903 สื่อและนวัตกรรมการสอนเคมี
15 เอกบังคับ ECHE622301 เคมีอินทรีย์
16 เอกบังคับ ECHE622601 เคมีวิเคราะห์
ภาคการศึกษาที่ 1/63
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
17 ครูบังคับ EEDU621004 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพระหว่างเรียน 2
18 ครูบังคับ EEDU621201 การพัฒนาหลักสูตร
19 พื้นฐานวิทย์-คณิต EGEN627302 ทักษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อชีวิตและอาชีพ
20 เลือกเสรี ECHE622904 สะเต็มศึกษา
21 เอกบังคับ ECHE622708 เคมีอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อม
22 เอกบังคับ ECHE622201 เคมีอนินทรีย์
23 เอกบังคับ ECHE622501 ชีวเคมี
24 เอกบังคับ ECHE622401 เคมีเชิงฟิสิกส์
25 เอกเลือก ECHE622902 การจัดกิจกรรมเคมีบูรณาการ
ภาคการศึกษาที่ 2/63
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
26 ครูบังคับ EEDU621202 วิทยาการจัดการเรียนรู้
27 ครูบังคับ EEDU621401 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
28 ครูบังคับ EEDU621601 การบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา
29 ครูบังคับ EEDU621001 ภาษาเพื่อการสื่อสารสำหรับครู
30 พื้นฐานภาษา EGEN627102 การใช้ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร
31 พื้นฐานวิทย์-คณิต EGEN627303 การคิดเชิงเหตุผล
32 เลือกเสรี ECHE622904 สะเต็มศึกษา
33 เอกบังคับ ECHE622602 การวิเคราะห์ทางเคมีด้วยเครื่องมือ
ภาคการศึกษาที่ 1/64
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
34 ครูบังคับ EEDU621402 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้
35 พื้นฐานมนุษย์และสังคม EGEN627203 ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
36 พื้นฐานมนุษย์และสังคม EGEN627201 สุนทรียะ
37 เอกบังคับ ECHE622901 การจัดการเรียนรู้เคมี
38 เอกบังคับ ECHE622801 โครงการวิจัยทางเคมี
39 เอกบังคับ ECHE622903 สื่อและนวัตกรรมการสอนเคมี
40 เอกบังคับ ECHE622803 ระเบียบวิจัยทางเคมี
41 เอกเลือก ECHE622802 สัมมนาทางเคมี
ภาคการศึกษาที่ 2/64
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
42 ครูบังคับ EEDU621005 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพระหว่างเรียน 3
43 พื้นฐานภาษา EGEN627103 ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ
44 พื้นฐานวิทย์-คณิต EGEN627301 การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ
45 เลือกเสรี ECHE622707 เทคโนโลยีปิโตรเคมี
46 เอกบังคับ ECHE622902 การจัดกิจกรรมเคมีบูรณาการ
47 เอกบังคับ ECHE622901 การจัดการเรียนรู้เคมี
48 เอกบังคับ ECHE622702 ภาษาอังกฤษสำหรับครูเคมี
ภาคการศึกษาที่ 1/65
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
49 ปฏิบัติ EEDU621006 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
ภาคการศึกษาที่ 2/65
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
50 ครูบังคับ EEDU621002 คุรุนิพนธ์
51 ปฏิบัติ EEDU621007 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2

แผนการเรียนการสอนสำหรับหมู่เรียน 621214102

ภาคการศึกษาที่ 1/62
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1 ครูบังคับ EEDU621101 คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเป็นครู
2 ครูบังคับ EEDU621301 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้
3 พื้นฐานมนุษย์และสังคม EGEN627202 พลเมืองที่เข้มแข็ง
4 เอกบังคับ ECHE622101 หลักเคมี
5 เอกบังคับ EMAT622103 คณิตศาสตร์พื้นฐาน
6 เอกบังคับ EBIO622109 ชีววิทยาพื้นฐาน
7 เอกเลือก ECHE622701 ความปลอดภัยทางเคมี
8 เอกเลือก ECHE622703 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในทางเคมี
ภาคการศึกษาที่ 2/62
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
9 ครูบังคับ EEDU621501 จิตวิทยาสำหรับครู
10 ครูบังคับ EEDU621003 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพระหว่างเรียน 1
11 พื้นฐานภาษา EGEN627101 ทักษะการพูดและการฟังภาษาอังกฤษ
12 พื้นฐานภาษา EGEN627104 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
13 เอกบังคับ EPHY622109 ฟิสิกส์พื้นฐาน
14 เอกบังคับ ECHE622601 เคมีวิเคราะห์
15 เอกบังคับ ECHE622301 เคมีอินทรีย์
16 เอกบังคับ ECHE622903 สื่อและนวัตกรรมการสอนเคมี
ภาคการศึกษาที่ 1/63
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
17 ครูบังคับ EEDU621201 การพัฒนาหลักสูตร
18 ครูบังคับ EEDU621004 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพระหว่างเรียน 2
19 พื้นฐานวิทย์-คณิต EGEN627302 ทักษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อชีวิตและอาชีพ
20 เลือกเสรี ECHE622904 สะเต็มศึกษา
21 เอกบังคับ ECHE622708 เคมีอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อม
22 เอกบังคับ ECHE622501 ชีวเคมี
23 เอกบังคับ ECHE622401 เคมีเชิงฟิสิกส์
24 เอกบังคับ ECHE622201 เคมีอนินทรีย์
25 เอกเลือก ECHE622902 การจัดกิจกรรมเคมีบูรณาการ
ภาคการศึกษาที่ 2/63
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
26 ครูบังคับ EEDU621601 การบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา
27 ครูบังคับ EEDU621202 วิทยาการจัดการเรียนรู้
28 ครูบังคับ EEDU621001 ภาษาเพื่อการสื่อสารสำหรับครู
29 ครูบังคับ EEDU621401 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
30 พื้นฐานภาษา EGEN627102 การใช้ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร
31 พื้นฐานวิทย์-คณิต EGEN627303 การคิดเชิงเหตุผล
32 เลือกเสรี ECHE622904 สะเต็มศึกษา
33 เอกบังคับ ECHE622602 การวิเคราะห์ทางเคมีด้วยเครื่องมือ
34 เอกเลือก ECHE622902 การจัดกิจกรรมเคมีบูรณาการ
ภาคการศึกษาที่ 1/64
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
35 ครูบังคับ EEDU621402 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้
36 พื้นฐานมนุษย์และสังคม EGEN627201 สุนทรียะ
37 พื้นฐานมนุษย์และสังคม EGEN627203 ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
38 เอกบังคับ ECHE622901 การจัดการเรียนรู้เคมี
39 เอกบังคับ ECHE622903 สื่อและนวัตกรรมการสอนเคมี
40 เอกบังคับ ECHE622803 ระเบียบวิจัยทางเคมี
41 เอกบังคับ ECHE622801 โครงการวิจัยทางเคมี
42 เอกเลือก ECHE622802 สัมมนาทางเคมี
ภาคการศึกษาที่ 2/64
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
43 ครูบังคับ EEDU621005 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพระหว่างเรียน 3
44 พื้นฐานภาษา EGEN627103 ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ
45 พื้นฐานวิทย์-คณิต EGEN627301 การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ
46 เลือกเสรี ECHE622707 เทคโนโลยีปิโตรเคมี
47 เอกบังคับ ECHE622902 การจัดกิจกรรมเคมีบูรณาการ
48 เอกบังคับ ECHE622901 การจัดการเรียนรู้เคมี
49 เอกบังคับ ECHE622702 ภาษาอังกฤษสำหรับครูเคมี
ภาคการศึกษาที่ 1/65
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
50 ปฏิบัติ EEDU621006 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
ภาคการศึกษาที่ 2/65
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
51 ครูบังคับ EEDU621002 คุรุนิพนธ์
52 ปฏิบัติ EEDU621007 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2

แผนการเรียนการสอนสำหรับหมู่เรียน 631214101

ภาคการศึกษาที่ 1/63
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1 ครูบังคับ EEDU621101 คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเป็นครู
2 ครูบังคับ EEDU621301 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้
3 พื้นฐานมนุษย์และสังคม EGEN627202 พลเมืองที่เข้มแข็ง
4 เอกบังคับ ECHE622101 หลักเคมี
5 เอกบังคับ EMAT622103 คณิตศาสตร์พื้นฐาน
6 เอกบังคับ EBIO622109 ชีววิทยาพื้นฐาน
7 เอกเลือก ECHE622701 ความปลอดภัยทางเคมี
8 เอกเลือก ECHE622703 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในทางเคมี
ภาคการศึกษาที่ 2/63
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
9 ครูบังคับ EEDU621501 จิตวิทยาสำหรับครู
10 ครูบังคับ EEDU621003 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพระหว่างเรียน 1
11 พื้นฐานภาษา EGEN627101 ทักษะการพูดและการฟังภาษาอังกฤษ
12 พื้นฐานภาษา EGEN627104 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
13 เอกบังคับ EPHY622109 ฟิสิกส์พื้นฐาน
14 เอกบังคับ ECHE622903 สื่อและนวัตกรรมการสอนเคมี
15 เอกบังคับ ECHE622601 เคมีวิเคราะห์
16 เอกบังคับ ECHE622301 เคมีอินทรีย์
17 เอกเลือก ECHE622711 เคมีสู่อาชีพ
ภาคการศึกษาที่ 1/64
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
18 ครูบังคับ EEDU621201 การพัฒนาหลักสูตร
19 ครูบังคับ EEDU621004 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพระหว่างเรียน 2
20 ครูบังคับ EEDU621101 คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเป็นครู
21 พื้นฐานวิทย์-คณิต EGEN627302 ทักษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อชีวิตและอาชีพ
22 เลือกเสรี ECHE622904 สะเต็มศึกษา
23 เอกบังคับ ECHE622903 สื่อและนวัตกรรมการสอนเคมี
24 เอกบังคับ ECHE622501 ชีวเคมี
25 เอกบังคับ ECHE622401 เคมีเชิงฟิสิกส์
26 เอกบังคับ ECHE622201 เคมีอนินทรีย์
ภาคการศึกษาที่ 2/64
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
27 ครูบังคับ EEDU621601 การบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา
28 ครูบังคับ EEDU621202 วิทยาการจัดการเรียนรู้
29 ครูบังคับ EEDU621001 ภาษาเพื่อการสื่อสารสำหรับครู
30 ครูบังคับ EEDU621401 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
31 พื้นฐานภาษา EGEN627102 การใช้ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร
32 พื้นฐานวิทย์-คณิต EGEN627303 การคิดเชิงเหตุผล
33 เอกบังคับ ECHE622602 การวิเคราะห์ทางเคมีด้วยเครื่องมือ
34 เอกบังคับ ECHE622903 สื่อและนวัตกรรมการสอนเคมี
35 เอกเลือก ECHE622903 สื่อและนวัตกรรมการสอนเคมี
ภาคการศึกษาที่ 1/65
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
36 ครูบังคับ EEDU621402 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้
37 พื้นฐานมนุษย์และสังคม EGEN627203 ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
38 พื้นฐานมนุษย์และสังคม EGEN627201 สุนทรียะ
39 เอกบังคับ ECHE622302 เคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
40 เอกบังคับ ECHE622801 โครงการวิจัยทางเคมี
41 เอกบังคับ ECHE622901 การจัดการเรียนรู้เคมี
42 เอกบังคับ ECHE622902 การจัดกิจกรรมเคมีบูรณาการ
43 เอกเลือก ECHE622802 สัมมนาทางเคมี
44 เอกเลือก ECHE622705 เคมีพอลิเมอร์
ภาคการศึกษาที่ 2/65
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
45 ครูบังคับ EEDU621005 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพระหว่างเรียน 3
46 พื้นฐานภาษา EGEN627103 ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ
47 พื้นฐานวิทย์-คณิต EGEN627301 การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ
48 เลือกเสรี ECHE622707 เทคโนโลยีปิโตรเคมี
49 เอกบังคับ ECHE622902 การจัดกิจกรรมเคมีบูรณาการ
50 เอกบังคับ ECHE622702 ภาษาอังกฤษสำหรับครูเคมี
51 เอกเลือก ECHE622705 เคมีพอลิเมอร์
52 เอกเลือก ECHE622708 เคมีอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อม
ภาคการศึกษาที่ 1/66
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
53 ปฏิบัติ EEDU621006 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
ภาคการศึกษาที่ 2/66
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
54 ครูบังคับ EEDU621002 คุรุนิพนธ์
55 ปฏิบัติ EEDU621007 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2

แผนการเรียนการสอนสำหรับหมู่เรียน 641214101

ภาคการศึกษาที่ 1/64
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1 ครูบังคับ EEDU621101 คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเป็นครู
2 ครูบังคับ EEDU621301 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้
3 พื้นฐานมนุษย์และสังคม EGEN627202 พลเมืองที่เข้มแข็ง
4 เอกบังคับ ECHE622101 หลักเคมี
5 เอกบังคับ EMAT622103 คณิตศาสตร์พื้นฐาน
6 เอกบังคับ EBIO622109 ชีววิทยาพื้นฐาน
7 เอกเลือก ECHE622701 ความปลอดภัยทางเคมี
8 เอกเลือก ECHE622703 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในทางเคมี
ภาคการศึกษาที่ 2/64
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
9 ครูบังคับ EEDU621501 จิตวิทยาสำหรับครู
10 ครูบังคับ EEDU621003 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพระหว่างเรียน 1
11 พื้นฐานภาษา EGEN627101 ทักษะการพูดและการฟังภาษาอังกฤษ
12 พื้นฐานภาษา EGEN627104 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
13 เอกบังคับ ECHE622601 เคมีวิเคราะห์
14 เอกบังคับ EPHY622109 ฟิสิกส์พื้นฐาน
15 เอกบังคับ ECHE622301 เคมีอินทรีย์
16 เอกเลือก ECHE622711 เคมีสู่อาชีพ
ภาคการศึกษาที่ 1/65
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
17 ครูบังคับ EEDU621004 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพระหว่างเรียน 2
18 ครูบังคับ EEDU621201 การพัฒนาหลักสูตร
19 พื้นฐานวิทย์-คณิต EGEN627302 ทักษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อชีวิตและอาชีพ
20 เลือกเสรี ECHE622904 สะเต็มศึกษา
21 เอกบังคับ ECHE622201 เคมีอนินทรีย์
22 เอกบังคับ ECHE622401 เคมีเชิงฟิสิกส์
23 เอกบังคับ ECHE622501 ชีวเคมี
24 เอกบังคับ ECHE622903 สื่อและนวัตกรรมการสอนเคมี
25 เอกบังคับ ECHE622702 ภาษาอังกฤษสำหรับครูเคมี
26 เอกบังคับ ECHE622602 การวิเคราะห์ทางเคมีด้วยเครื่องมือ
ภาคการศึกษาที่ 2/65
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
27 ครูบังคับ EEDU621001 ภาษาเพื่อการสื่อสารสำหรับครู
28 ครูบังคับ EEDU621202 วิทยาการจัดการเรียนรู้
29 ครูบังคับ EEDU621601 การบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา
30 ครูบังคับ EEDU621401 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
31 พื้นฐานภาษา EGEN627102 การใช้ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร
32 พื้นฐานวิทย์-คณิต EGEN627303 การคิดเชิงเหตุผล
33 เอกบังคับ ECHE622602 การวิเคราะห์ทางเคมีด้วยเครื่องมือ
34 เอกบังคับ ECHE622702 ภาษาอังกฤษสำหรับครูเคมี
ภาคการศึกษาที่ 1/66
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
35 ครูบังคับ EEDU621402 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้
36 ครูเลือก EEDU621904 ผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้น
37 ครูเลือก EEDU621103 กฎหมายการศึกษา
38 พื้นฐานมนุษย์และสังคม EGEN627203 ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
39 พื้นฐานมนุษย์และสังคม EGEN627201 สุนทรียะ
40 เอกบังคับ ECHE622901 การจัดการเรียนรู้เคมี
41 เอกบังคับ ECHE622801 โครงการวิจัยทางเคมี
42 เอกเลือก ECHE622705 เคมีพอลิเมอร์
43 เอกเลือก ECHE622802 สัมมนาทางเคมี
ภาคการศึกษาที่ 2/66
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
44 ครูบังคับ EEDU621005 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพระหว่างเรียน 3
45 พื้นฐานภาษา EGEN627103 ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ
46 พื้นฐานวิทย์-คณิต EGEN627301 การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ
47 เอกบังคับ ECHE622903 สื่อและนวัตกรรมการสอนเคมี
48 เอกบังคับ ECHE622902 การจัดกิจกรรมเคมีบูรณาการ
49 เอกบังคับ ECHE622702 ภาษาอังกฤษสำหรับครูเคมี
50 เอกเลือก ECHE622707 เทคโนโลยีปิโตรเคมี
51 เอกเลือก ECHE622708 เคมีอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อม
52 เอกเลือก ECHE622903 สื่อและนวัตกรรมการสอนเคมี
53 เอกเลือก ECHE622706 เคมีเกี่ยวกับสีย้อมธรรมชาติ
54 เอกเลือก ECHE622302 เคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
ภาคการศึกษาที่ 1/67
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
55 ปฏิบัติ EEDU621006 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
ภาคการศึกษาที่ 2/67
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
56 ครูบังคับ EEDU621002 คุรุนิพนธ์
57 ปฏิบัติ EEDU621007 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2

แผนการเรียนการสอนสำหรับหมู่เรียน 651214101

ภาคการศึกษาที่ 1/65
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1 ครูบังคับ EEDU621101 คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเป็นครู
2 ครูบังคับ EEDU621301 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้
3 พื้นฐานมนุษย์และสังคม EGEN627202 พลเมืองที่เข้มแข็ง
4 เอกบังคับ ECHE622101 หลักเคมี
5 เอกบังคับ EMAT622103 คณิตศาสตร์พื้นฐาน
6 เอกบังคับ EBIO622109 ชีววิทยาพื้นฐาน
7 เอกเลือก ECHE622701 ความปลอดภัยทางเคมี
8 เอกเลือก ECHE622703 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในทางเคมี
ภาคการศึกษาที่ 2/65
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
9 ครูบังคับ EEDU621003 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพระหว่างเรียน 1
10 ครูบังคับ EEDU621501 จิตวิทยาสำหรับครู
11 พื้นฐานภาษา EGEN627101 ทักษะการพูดและการฟังภาษาอังกฤษ
12 พื้นฐานภาษา EGEN627104 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
13 เอกบังคับ ECHE622601 เคมีวิเคราะห์
14 เอกบังคับ ECHE622301 เคมีอินทรีย์
15 เอกบังคับ EPHY622109 ฟิสิกส์พื้นฐาน
16 เอกเลือก ECHE622711 เคมีสู่อาชีพ
ภาคการศึกษาที่ 1/66
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
17 ครูบังคับ EEDU621201 การพัฒนาหลักสูตร
18 ครูบังคับ EEDU621004 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพระหว่างเรียน 2
19 พื้นฐานวิทย์-คณิต EGEN627302 ทักษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อชีวิตและอาชีพ
20 เลือกเสรี ECHE622904 สะเต็มศึกษา
21 เอกบังคับ ECHE622702 ภาษาอังกฤษสำหรับครูเคมี
22 เอกบังคับ ECHE622501 ชีวเคมี
23 เอกบังคับ ECHE622401 เคมีเชิงฟิสิกส์
24 เอกบังคับ ECHE622201 เคมีอนินทรีย์
ภาคการศึกษาที่ 2/66
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
25 ครูบังคับ EEDU621001 ภาษาเพื่อการสื่อสารสำหรับครู
26 ครูบังคับ EEDU621202 วิทยาการจัดการเรียนรู้
27 ครูบังคับ EEDU621401 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
28 ครูบังคับ EEDU621601 การบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา
29 พื้นฐานภาษา EGEN627102 การใช้ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร
30 พื้นฐานวิทย์-คณิต EGEN627303 การคิดเชิงเหตุผล
31 เอกบังคับ ECHE622602 การวิเคราะห์ทางเคมีด้วยเครื่องมือ
ภาคการศึกษาที่ 1/67
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
32 ครูบังคับ EEDU621402 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้
33 พื้นฐานมนุษย์และสังคม EGEN627203 ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
34 พื้นฐานมนุษย์และสังคม EGEN627201 สุนทรียะ
35 เอกบังคับ ECHE622901 การจัดการเรียนรู้เคมี
36 เอกบังคับ ECHE622801 โครงการวิจัยทางเคมี
37 เอกเลือก ECHE622802 สัมมนาทางเคมี
ภาคการศึกษาที่ 2/67
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
38 ครูบังคับ EEDU621005 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพระหว่างเรียน 3
39 พื้นฐานภาษา EGEN627103 ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ
40 พื้นฐานวิทย์-คณิต EGEN627301 การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ
41 เอกบังคับ ECHE622902 การจัดกิจกรรมเคมีบูรณาการ
42 เอกบังคับ ECHE622903 สื่อและนวัตกรรมการสอนเคมี
ภาคการศึกษาที่ 1/68
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
43 ปฏิบัติ EEDU621006 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
ภาคการศึกษาที่ 2/68
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
44 ครูบังคับ EEDU621002 คุรุนิพนธ์
45 ปฏิบัติ EEDU621007 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2