ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / หลักสูตรสาขาวิชา

แผนการเรียนการสอนสำหรับหมู่เรียน 621214301

ภาคการศึกษาที่ 1/62
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1 ครูบังคับ EEDU621101 คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเป็นครู
2 ครูบังคับ EEDU621301 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้
3 พื้นฐานมนุษย์และสังคม EGEN627202 พลเมืองที่เข้มแข็ง
4 พื้นฐานวิทย์-คณิต EGEN627303 การคิดเชิงเหตุผล
5 เอกบังคับ EPHY622101 ฟิสิกส์ 1
6 เอกบังคับ EPHY622102 คณิตศาสตร์สำหรับฟิสิกส์ 1
7 เอกบังคับ EBIO622109 ชีววิทยาพื้นฐาน
ภาคการศึกษาที่ 2/62
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
8 ครูบังคับ EEDU621501 จิตวิทยาสำหรับครู
9 ครูบังคับ EEDU621003 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพระหว่างเรียน 1
10 พื้นฐานภาษา EGEN627104 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
11 พื้นฐานภาษา EGEN627101 ทักษะการพูดและการฟังภาษาอังกฤษ
12 เอกบังคับ EPHY622103 ฟิสิกส์ 2
13 เอกบังคับ ECHE622102 เคมีพื้นฐาน
14 เอกเลือก EPHY622306 วิทยาศาสตร์โลก
15 เอกเลือก EPHY622305 วิทยาการสอนฟิสิกส์
16 เอกเลือก EPHY622104 วิทยาศาสตร์โลก
17 เอกเลือก EPHY622103 ฟิสิกส์ 2
ภาคการศึกษาที่ 1/63
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
18 ครูบังคับ EEDU621004 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพระหว่างเรียน 2
19 ครูบังคับ EEDU621201 การพัฒนาหลักสูตร
20 พื้นฐานวิทย์-คณิต EGEN627302 ทักษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อชีวิตและอาชีพ
21 เอกบังคับ EPHY622204 อุณหพลศาสตร์
22 เอกบังคับ EPHY622201 กลศาสตร์
23 เอกบังคับ EPHY622202 ฟิสิกส์ของคลื่น
24 เอกบังคับ EPHY622203 ฟิสิกส์ยุคใหม่
25 เอกบังคับ EPHY622205 แม่เหล็กไฟฟ้า
26 เอกเลือก EPHY622308 วัสดุศาสตร์
ภาคการศึกษาที่ 2/63
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
27 ครูบังคับ EEDU621001 ภาษาเพื่อการสื่อสารสำหรับครู
28 ครูบังคับ EEDU621202 วิทยาการจัดการเรียนรู้
29 ครูบังคับ EEDU621401 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
30 ครูบังคับ EEDU621601 การบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา
31 พื้นฐานภาษา EEDU621001 ภาษาเพื่อการสื่อสารสำหรับครู
32 พื้นฐานภาษา EGEN627102 การใช้ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร
33 เอกบังคับ EPHY622206 เทคโนโลยีพลังงาน
34 เอกบังคับ EPHY622203 ฟิสิกส์ยุคใหม่
35 เอกบังคับ EPHY622205 แม่เหล็กไฟฟ้า
36 เอกเลือก EPHY622306 นิวเคลียร์ฟิสิกส์
ภาคการศึกษาที่ 1/64
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
37 ครูบังคับ EEDU621402 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้
38 ครูเลือก EEDU621904 ผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้น
39 พื้นฐานมนุษย์และสังคม EGEN627203 ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
40 พื้นฐานมนุษย์และสังคม EGEN627201 สุนทรียะ
41 เอกบังคับ EPHY622303 สัมมนาทางฟิสิกส์
42 เอกบังคับ EPHY622302 สื่อ นวัตกรรม สำหรับครูฟิสิกส์
43 เอกบังคับ EPHY622301 อิเล็กทรอนิกส์
ภาคการศึกษาที่ 2/64
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
44 ครูบังคับ EEDU621005 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพระหว่างเรียน 3
45 พื้นฐานภาษา EGEN627103 ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ
46 พื้นฐานวิทย์-คณิต EGEN627301 การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ
47 เอกบังคับ EPHY622304 วิจัยทางฟิสิกส์
48 เอกบังคับ EPHY622307 วิทยาการสอนฟิสิกส์
49 เอกเลือก EPHY622307 กลศาสตร์ควอนตัม
50 เอกเลือก EPHY622309 ฟิสิกส์สถานะของแข็งเบื้องต้น
ภาคการศึกษาที่ 1/65
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
51 ปฏิบัติ EEDU621006 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
ภาคการศึกษาที่ 2/65
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
52 ครูบังคับ EEDU621002 คุรุนิพนธ์
53 ปฏิบัติ EEDU621007 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2

แผนการเรียนการสอนสำหรับหมู่เรียน 631214301

ภาคการศึกษาที่ 1/63
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1 ครูบังคับ EEDU621101 คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเป็นครู
2 ครูบังคับ EEDU621301 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้
3 พื้นฐานมนุษย์และสังคม EGEN627202 พลเมืองที่เข้มแข็ง
4 พื้นฐานวิทย์-คณิต EGEN627303 การคิดเชิงเหตุผล
5 เอกบังคับ EPHY622101 ฟิสิกส์ 1
6 เอกบังคับ EPHY622102 คณิตศาสตร์สำหรับฟิสิกส์ 1
7 เอกบังคับ EBIO622109 ชีววิทยาพื้นฐาน
ภาคการศึกษาที่ 2/63
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
8 ครูบังคับ EEDU621501 จิตวิทยาสำหรับครู
9 ครูบังคับ EEDU621003 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพระหว่างเรียน 1
10 พื้นฐานภาษา EGEN627104 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
11 พื้นฐานภาษา EGEN627101 ทักษะการพูดและการฟังภาษาอังกฤษ
12 เอกบังคับ EPHY622206 เทคโนโลยีพลังงาน
13 เอกบังคับ ECHE622102 เคมีพื้นฐาน
14 เอกเลือก EPHY622305 วิทยาการสอนฟิสิกส์
15 เอกเลือก EPHY622104 วิทยาศาสตร์โลก
16 เอกเลือก EPHY622103 ฟิสิกส์ 2
ภาคการศึกษาที่ 1/64
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
17 ครูบังคับ EEDU621004 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพระหว่างเรียน 2
18 ครูบังคับ EEDU621201 การพัฒนาหลักสูตร
19 พื้นฐานวิทย์-คณิต EGEN627302 ทักษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อชีวิตและอาชีพ
20 เอกบังคับ EPHY622201 กลศาสตร์
21 เอกบังคับ EPHY622205 แม่เหล็กไฟฟ้า
22 เอกบังคับ EPHY622202 ฟิสิกส์ของคลื่น
23 เอกบังคับ EPHY622203 ฟิสิกส์ยุคใหม่
24 เอกบังคับ EPHY622204 อุณหพลศาสตร์
25 เอกเลือก EPHY622308 วัสดุศาสตร์
ภาคการศึกษาที่ 2/64
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
26 ครูบังคับ EEDU621001 ภาษาเพื่อการสื่อสารสำหรับครู
27 ครูบังคับ EEDU621202 วิทยาการจัดการเรียนรู้
28 ครูบังคับ EEDU621401 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
29 ครูบังคับ EEDU621601 การบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา
30 พื้นฐานภาษา EGEN627102 การใช้ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร
31 เอกบังคับ EPHY622203 ฟิสิกส์ยุคใหม่
32 เอกบังคับ EPHY622206 เทคโนโลยีพลังงาน
33 เอกบังคับ EPHY622205 แม่เหล็กไฟฟ้า
34 เอกเลือก EPHY622305 วิทยาการสอนฟิสิกส์
35 เอกเลือก EPHY622306 นิวเคลียร์ฟิสิกส์
ภาคการศึกษาที่ 1/65
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
36 ครูบังคับ EEDU621402 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้
37 ครูเลือก EEDU621904 ผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้น
38 พื้นฐานมนุษย์และสังคม EGEN627201 สุนทรียะ
39 พื้นฐานมนุษย์และสังคม EGEN627203 ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
40 เอกบังคับ EPHY622301 อิเล็กทรอนิกส์
41 เอกบังคับ EPHY622302 สื่อ นวัตกรรม สำหรับครูฟิสิกส์
42 เอกบังคับ EPHY622303 สัมมนาทางฟิสิกส์
ภาคการศึกษาที่ 2/65
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
43 ครูบังคับ EEDU621005 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพระหว่างเรียน 3
44 พื้นฐานภาษา EGEN627103 ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ
45 พื้นฐานวิทย์-คณิต EGEN627301 การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ
46 เอกบังคับ EPHY622304 วิจัยทางฟิสิกส์
47 เอกเลือก EPHY622307 กลศาสตร์ควอนตัม
48 เอกเลือก EPHY622309 ฟิสิกส์สถานะของแข็งเบื้องต้น
ภาคการศึกษาที่ 1/66
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
49 ปฏิบัติ EEDU621006 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
ภาคการศึกษาที่ 2/66
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
50 ครูบังคับ EEDU621002 คุรุนิพนธ์
51 ปฏิบัติ EEDU621007 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2

แผนการเรียนการสอนสำหรับหมู่เรียน 641214301

ภาคการศึกษาที่ 1/64
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1 ครูบังคับ EEDU621101 คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเป็นครู
2 ครูบังคับ EEDU621301 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้
3 พื้นฐานมนุษย์และสังคม EGEN627202 พลเมืองที่เข้มแข็ง
4 พื้นฐานวิทย์-คณิต EGEN627303 การคิดเชิงเหตุผล
5 เอกบังคับ EPHY622101 ฟิสิกส์ 1
6 เอกบังคับ EPHY622102 คณิตศาสตร์สำหรับฟิสิกส์ 1
7 เอกบังคับ EBIO622109 ชีววิทยาพื้นฐาน
ภาคการศึกษาที่ 2/64
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
8 ครูบังคับ EEDU621003 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพระหว่างเรียน 1
9 ครูบังคับ EEDU621501 จิตวิทยาสำหรับครู
10 พื้นฐานภาษา EGEN627104 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
11 พื้นฐานภาษา EGEN627101 ทักษะการพูดและการฟังภาษาอังกฤษ
12 เอกบังคับ ECHE622102 เคมีพื้นฐาน
13 เอกเลือก EPHY622206 เทคโนโลยีพลังงาน
14 เอกเลือก EPHY622305 วิทยาการสอนฟิสิกส์
15 เอกเลือก EPHY622104 วิทยาศาสตร์โลก
16 เอกเลือก EPHY622103 ฟิสิกส์ 2
ภาคการศึกษาที่ 1/65
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
17 ครูบังคับ EEDU621004 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพระหว่างเรียน 2
18 ครูบังคับ EEDU621201 การพัฒนาหลักสูตร
19 พื้นฐานวิทย์-คณิต EGEN627302 ทักษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อชีวิตและอาชีพ
20 เอกบังคับ EPHY622201 กลศาสตร์
21 เอกบังคับ EPHY622202 ฟิสิกส์ของคลื่น
22 เอกบังคับ EPHY622205 แม่เหล็กไฟฟ้า
23 เอกบังคับ EPHY622204 อุณหพลศาสตร์
24 เอกเลือก EPHY622308 วัสดุศาสตร์
ภาคการศึกษาที่ 2/65
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
25 ครูบังคับ EEDU621601 การบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา
26 ครูบังคับ EEDU621401 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
27 ครูบังคับ EEDU621001 ภาษาเพื่อการสื่อสารสำหรับครู
28 ครูบังคับ EEDU621202 วิทยาการจัดการเรียนรู้
29 พื้นฐานภาษา EGEN627102 การใช้ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร
30 เอกบังคับ EPHY622206 เทคโนโลยีพลังงาน
31 เอกบังคับ EPHY622203 ฟิสิกส์ยุคใหม่
32 เอกเลือก EPHY622305 วิทยาการสอนฟิสิกส์
33 เอกเลือก EPHY622306 นิวเคลียร์ฟิสิกส์
ภาคการศึกษาที่ 1/66
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
34 ครูบังคับ EEDU621402 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้
35 ครูเลือก EEDU621904 ผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้น
36 พื้นฐานมนุษย์และสังคม EGEN627201 สุนทรียะ
37 พื้นฐานมนุษย์และสังคม EGEN627203 ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
38 เอกบังคับ EPHY622301 อิเล็กทรอนิกส์
39 เอกบังคับ EPHY622303 สัมมนาทางฟิสิกส์
40 เอกบังคับ EPHY622302 สื่อ นวัตกรรม สำหรับครูฟิสิกส์
ภาคการศึกษาที่ 2/66
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
41 ครูบังคับ EEDU621005 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพระหว่างเรียน 3
42 พื้นฐานภาษา EGEN627103 ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ
43 พื้นฐานวิทย์-คณิต EGEN627301 การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ
44 เอกบังคับ EPHY622304 วิจัยทางฟิสิกส์
45 เอกเลือก EPHY622307 กลศาสตร์ควอนตัม
46 เอกเลือก EPHY622309 ฟิสิกส์สถานะของแข็งเบื้องต้น
ภาคการศึกษาที่ 1/67
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
47 ปฏิบัติ EEDU621006 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
ภาคการศึกษาที่ 2/67
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
48 ครูบังคับ EEDU621002 คุรุนิพนธ์
49 ปฏิบัติ EEDU621007 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2

แผนการเรียนการสอนสำหรับหมู่เรียน 651214301

ภาคการศึกษาที่ 1/65
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1 ครูบังคับ EEDU621101 คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเป็นครู
2 ครูบังคับ EEDU621301 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้
3 พื้นฐานมนุษย์และสังคม EGEN627202 พลเมืองที่เข้มแข็ง
4 พื้นฐานวิทย์-คณิต EGEN627303 การคิดเชิงเหตุผล
5 เอกบังคับ EPHY622101 ฟิสิกส์ 1
6 เอกบังคับ EPHY622102 คณิตศาสตร์สำหรับฟิสิกส์ 1
7 เอกบังคับ EBIO622109 ชีววิทยาพื้นฐาน
ภาคการศึกษาที่ 2/65
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
8 ครูบังคับ EEDU621501 จิตวิทยาสำหรับครู
9 ครูบังคับ EEDU621003 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพระหว่างเรียน 1
10 พื้นฐานภาษา EGEN627104 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
11 พื้นฐานภาษา EGEN627101 ทักษะการพูดและการฟังภาษาอังกฤษ
12 เอกบังคับ ECHE622102 เคมีพื้นฐาน
13 เอกเลือก EPHY622206 เทคโนโลยีพลังงาน
14 เอกเลือก EPHY622104 วิทยาศาสตร์โลก
15 เอกเลือก EPHY622103 ฟิสิกส์ 2
ภาคการศึกษาที่ 1/66
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
16 ครูบังคับ EEDU621004 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพระหว่างเรียน 2
17 ครูบังคับ EEDU621201 การพัฒนาหลักสูตร
18 พื้นฐานวิทย์-คณิต EGEN627302 ทักษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อชีวิตและอาชีพ
19 เอกบังคับ EPHY622205 แม่เหล็กไฟฟ้า
20 เอกบังคับ EPHY622201 กลศาสตร์
21 เอกบังคับ EPHY622202 ฟิสิกส์ของคลื่น
22 เอกบังคับ EPHY622204 อุณหพลศาสตร์
23 เอกเลือก EPHY622308 วัสดุศาสตร์
ภาคการศึกษาที่ 2/66
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
24 ครูบังคับ EEDU621001 ภาษาเพื่อการสื่อสารสำหรับครู
25 ครูบังคับ EEDU621202 วิทยาการจัดการเรียนรู้
26 ครูบังคับ EEDU621401 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
27 ครูบังคับ EEDU621601 การบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา
28 พื้นฐานภาษา EGEN627102 การใช้ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร
29 เอกบังคับ EPHY622203 ฟิสิกส์ยุคใหม่
30 เอกเลือก EPHY622306 นิวเคลียร์ฟิสิกส์
31 เอกเลือก EPHY622305 วิทยาการสอนฟิสิกส์
ภาคการศึกษาที่ 1/67
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
32 ครูบังคับ EEDU621402 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้
33 ครูเลือก EEDU621904 ผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้น
34 พื้นฐานมนุษย์และสังคม EGEN627203 ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
35 พื้นฐานมนุษย์และสังคม EGEN627201 สุนทรียะ
36 เอกบังคับ EPHY622303 สัมมนาทางฟิสิกส์
37 เอกบังคับ EPHY622301 อิเล็กทรอนิกส์
38 เอกบังคับ EPHY622302 สื่อ นวัตกรรม สำหรับครูฟิสิกส์
ภาคการศึกษาที่ 2/67
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
39 ครูบังคับ EEDU621005 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพระหว่างเรียน 3
40 พื้นฐานภาษา EGEN627103 ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ
41 พื้นฐานวิทย์-คณิต EGEN627301 การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ
42 เอกบังคับ EPHY622304 วิจัยทางฟิสิกส์
43 เอกเลือก EPHY622307 กลศาสตร์ควอนตัม
44 เอกเลือก EPHY622309 ฟิสิกส์สถานะของแข็งเบื้องต้น
ภาคการศึกษาที่ 1/68
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
45 ปฏิบัติ EEDU621006 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
ภาคการศึกษาที่ 2/68
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
46 ครูบังคับ EEDU621002 คุรุนิพนธ์
47 ปฏิบัติ EEDU621007 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2