ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / หลักสูตรสาขาวิชา

แผนการเรียนการสอนสำหรับหมู่เรียน 621214501

ภาคการศึกษาที่ 1/62
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1 ครูบังคับ EEDU621301 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้
2 ครูบังคับ EEDU621101 คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเป็นครู
3 พื้นฐานมนุษย์และสังคม EGEN627202 พลเมืองที่เข้มแข็ง
4 เลือกเสรี EGSI622113 ไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน
5 เอกบังคับ EGSI622101 เคมีสำหรับครู 1
6 เอกบังคับ EGSI622103 ชีววิทยาสำหรับครู 1
7 เอกบังคับ EGSI622105 ฟิสิกส์สำหรับครู 1
8 เอกบังคับ EGSI622107 คณิตศาสตร์สำหรับการสอนวิทยาศาสตร์
ภาคการศึกษาที่ 2/62
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
9 ครูบังคับ EEDU621003 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพระหว่างเรียน 1
10 ครูบังคับ EEDU621501 จิตวิทยาสำหรับครู
11 พื้นฐานภาษา EGEN627104 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
12 พื้นฐานภาษา EGEN627101 ทักษะการพูดและการฟังภาษาอังกฤษ
13 เลือกเสรี EGSI622124 อิเล็กทรอนิกส์
14 เอกบังคับ EGSI622102 เคมีสำหรับครู 2
15 เอกบังคับ EGSI622104 ชีววิทยาสำหรับครู 2
16 เอกบังคับ EGSI621202 เคมีสำหรับครู 2
17 เอกบังคับ EGSI622106 ฟิสิกส์สำหรับครู 2
ภาคการศึกษาที่ 1/63
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
18 ครูบังคับ EEDU621004 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพระหว่างเรียน 2
19 ครูบังคับ EEDU621201 การพัฒนาหลักสูตร
20 พื้นฐานวิทย์-คณิต EGEN627302 ทักษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อชีวิตและอาชีพ
21 เอกบังคับ EGSI622209 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
22 เอกบังคับ EGSI622208 วิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ
23 เอกบังคับ EGSI622210 วิทยาศาสตร์กายภาพ
24 เอกบังคับ EGSI622212 สะเต็มศึกษา
25 เอกเลือก EGSI622223 วิทยาการคำนวณ
ภาคการศึกษาที่ 2/63
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
26 ครูบังคับ EEDU621001 ภาษาเพื่อการสื่อสารสำหรับครู
27 ครูบังคับ EEDU621202 วิทยาการจัดการเรียนรู้
28 ครูบังคับ EEDU621401 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
29 ครูบังคับ EEDU621601 การบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา
30 พื้นฐานภาษา EGEN627102 การใช้ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร
31 พื้นฐานวิทย์-คณิต EGEN627303 การคิดเชิงเหตุผล
32 เอกบังคับ EGSI622211 ดาราศาสตร์และอวกาศ
33 เอกเลือก EGSI622219 โครงงานและกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์
34 เอกเลือก EGSI622423 วิทยาการคำนวณ
ภาคการศึกษาที่ 1/64
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
35 ครูบังคับ EEDU621402 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้
36 ครูบังคับ EEDU621102 หลักการศึกษาและปรัชญาการศึกษา
37 พื้นฐานมนุษย์และสังคม EGEN627201 สุนทรียะ
38 พื้นฐานมนุษย์และสังคม EGEN627203 ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
39 เอกบังคับ EGSI622314 การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา
40 เอกบังคับ EGSI622214 การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา
41 เอกบังคับ EGSI622315 การปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน
42 เอกเลือก EGSI622315 การปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน
43 เอกเลือก EGSI622319 โครงงานและกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์
44 เอกเลือก EGSI622321 การวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ภาคการศึกษาที่ 2/64
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
45 ครูบังคับ EEDU621005 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพระหว่างเรียน 3
46 พื้นฐานภาษา EGEN627103 ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ
47 พื้นฐานวิทย์-คณิต EGEN627301 การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ
48 เอกบังคับ EGSI622218 การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา
49 เอกบังคับ EGSI622318 การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา
50 เอกเลือก EGSI622422 สัมมนาวิทยาศาสตร์และการสอนวิทยาศาสตร์
51 เอกเลือก EGSI622321 การวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
52 เอกเลือก EGSI622320 ไฟฟ้าและพลังงาน
53 เอกเลือก EGSI622317 ธรรมชาติและการสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์
54 เอกเลือก EGSI622316 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
55 เอกเลือก EGSI622322 สัมมนาวิทยาศาสตร์และการสอนวิทยาศาสตร์
ภาคการศึกษาที่ 1/65
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
56 ปฏิบัติ EEDU621006 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
ภาคการศึกษาที่ 2/65
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
57 ครูบังคับ EEDU621002 คุรุนิพนธ์
58 ปฏิบัติ EEDU621007 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2

แผนการเรียนการสอนสำหรับหมู่เรียน 631214501

ภาคการศึกษาที่ 1/63
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1 ครูบังคับ EEDU621301 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้
2 ครูบังคับ EEDU621101 คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเป็นครู
3 พื้นฐานมนุษย์และสังคม EGEN627202 พลเมืองที่เข้มแข็ง
4 เลือกเสรี EGSI622113 ไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน
5 เอกบังคับ EGSI622101 เคมีสำหรับครู 1
6 เอกบังคับ EGSI622103 ชีววิทยาสำหรับครู 1
7 เอกบังคับ EGSI622105 ฟิสิกส์สำหรับครู 1
8 เอกบังคับ EGSI622107 คณิตศาสตร์สำหรับการสอนวิทยาศาสตร์
ภาคการศึกษาที่ 2/63
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
9 ครูบังคับ EEDU621501 จิตวิทยาสำหรับครู
10 ครูบังคับ EEDU621003 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพระหว่างเรียน 1
11 พื้นฐานภาษา EGEN627101 ทักษะการพูดและการฟังภาษาอังกฤษ
12 พื้นฐานภาษา EGEN627104 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
13 เลือกเสรี EGSI622124 อิเล็กทรอนิกส์
14 เอกบังคับ EGSI622106 ฟิสิกส์สำหรับครู 2
15 เอกบังคับ EGSI622104 ชีววิทยาสำหรับครู 2
16 เอกบังคับ EGSI622102 เคมีสำหรับครู 2
ภาคการศึกษาที่ 1/64
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
17 ครูบังคับ EEDU621201 การพัฒนาหลักสูตร
18 ครูบังคับ EEDU621004 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพระหว่างเรียน 2
19 พื้นฐานวิทย์-คณิต EGEN627302 ทักษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อชีวิตและอาชีพ
20 เอกบังคับ EGSI622210 วิทยาศาสตร์กายภาพ
21 เอกบังคับ EGSI622212 สะเต็มศึกษา
22 เอกบังคับ EGSI622209 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
23 เอกบังคับ EGSI622208 วิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ
24 เอกเลือก EGSI622223 วิทยาการคำนวณ
ภาคการศึกษาที่ 2/64
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
25 ครูบังคับ EEDU621001 ภาษาเพื่อการสื่อสารสำหรับครู
26 ครูบังคับ EEDU621601 การบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา
27 ครูบังคับ EEDU621401 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
28 ครูบังคับ EEDU621202 วิทยาการจัดการเรียนรู้
29 พื้นฐานภาษา EGEN627102 การใช้ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร
30 พื้นฐานวิทย์-คณิต EGEN627303 การคิดเชิงเหตุผล
31 เอกบังคับ EGSI622211 ดาราศาสตร์และอวกาศ
32 เอกเลือก EGSI622219 โครงงานและกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์
ภาคการศึกษาที่ 1/65
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
33 ครูบังคับ EEDU621402 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้
34 ครูเลือก EEDU621103 กฎหมายการศึกษา
35 พื้นฐานมนุษย์และสังคม EGEN627203 ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
36 พื้นฐานมนุษย์และสังคม EGEN627201 สุนทรียะ
37 เอกบังคับ EGSI622314 การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา
38 เอกเลือก EGSI622321 การวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
39 เอกเลือก EGSI622315 การปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน
ภาคการศึกษาที่ 2/65
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
40 ครูบังคับ EEDU621005 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพระหว่างเรียน 3
41 พื้นฐานภาษา EGEN627103 ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ
42 พื้นฐานวิทย์-คณิต EGEN627301 การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ
43 เอกบังคับ EGSI622318 การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา
44 เอกเลือก EGSI622316 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
45 เอกเลือก EGSI622317 ธรรมชาติและการสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์
46 เอกเลือก EGSI622320 ไฟฟ้าและพลังงาน
47 เอกเลือก EGSI622322 สัมมนาวิทยาศาสตร์และการสอนวิทยาศาสตร์
ภาคการศึกษาที่ 1/66
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
48 ปฏิบัติ EEDU621006 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
ภาคการศึกษาที่ 2/66
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
49 ครูบังคับ EEDU621002 คุรุนิพนธ์
50 ปฏิบัติ EEDU621007 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2

แผนการเรียนการสอนสำหรับหมู่เรียน 641214501

ภาคการศึกษาที่ 1/64
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1 ครูบังคับ EEDU621301 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้
2 ครูบังคับ EEDU621101 คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเป็นครู
3 พื้นฐานมนุษย์และสังคม EGEN627202 พลเมืองที่เข้มแข็ง
4 เลือกเสรี EGSI622113 ไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน
5 เอกบังคับ EGSI622101 เคมีสำหรับครู 1
6 เอกบังคับ EGSI622103 ชีววิทยาสำหรับครู 1
7 เอกบังคับ EGSI622105 ฟิสิกส์สำหรับครู 1
8 เอกบังคับ EGSI622107 คณิตศาสตร์สำหรับการสอนวิทยาศาสตร์
ภาคการศึกษาที่ 2/64
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
9 ครูบังคับ EEDU621501 จิตวิทยาสำหรับครู
10 ครูบังคับ EEDU621003 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพระหว่างเรียน 1
11 พื้นฐานภาษา EGEN627104 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
12 พื้นฐานภาษา EGEN627101 ทักษะการพูดและการฟังภาษาอังกฤษ
13 เลือกเสรี EGSI622124 อิเล็กทรอนิกส์
14 เอกบังคับ EGSI622106 ฟิสิกส์สำหรับครู 2
15 เอกบังคับ EGSI622104 ชีววิทยาสำหรับครู 2
16 เอกบังคับ EGSI622102 เคมีสำหรับครู 2
ภาคการศึกษาที่ 1/65
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
17 ครูบังคับ EEDU621004 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพระหว่างเรียน 2
18 ครูบังคับ EEDU621201 การพัฒนาหลักสูตร
19 พื้นฐานวิทย์-คณิต EGEN627302 ทักษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อชีวิตและอาชีพ
20 เอกบังคับ EGSI622208 วิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ
21 เอกบังคับ EGSI622209 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
22 เอกบังคับ EGSI622210 วิทยาศาสตร์กายภาพ
23 เอกบังคับ EGSI622212 สะเต็มศึกษา
24 เอกเลือก EGSI622223 วิทยาการคำนวณ
ภาคการศึกษาที่ 2/65
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
25 ครูบังคับ EEDU621601 การบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา
26 ครูบังคับ EEDU621401 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
27 ครูบังคับ EEDU621202 วิทยาการจัดการเรียนรู้
28 ครูบังคับ EEDU621001 ภาษาเพื่อการสื่อสารสำหรับครู
29 พื้นฐานภาษา EGEN627102 การใช้ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร
30 พื้นฐานวิทย์-คณิต EGEN627303 การคิดเชิงเหตุผล
31 เอกบังคับ EGSI622211 ดาราศาสตร์และอวกาศ
32 เอกเลือก EGSI622219 โครงงานและกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์
ภาคการศึกษาที่ 1/66
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
33 ครูบังคับ EEDU621402 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้
34 ครูเลือก EEDU621103 กฎหมายการศึกษา
35 พื้นฐานมนุษย์และสังคม EGEN627201 สุนทรียะ
36 พื้นฐานมนุษย์และสังคม EGEN627203 ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
37 เอกบังคับ EGSI622314 การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา
38 เอกเลือก EGSI622315 การปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน
39 เอกเลือก EGSI622321 การวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ภาคการศึกษาที่ 2/66
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
40 ครูบังคับ EEDU621005 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพระหว่างเรียน 3
41 พื้นฐานภาษา EGEN627103 ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ
42 พื้นฐานวิทย์-คณิต EGEN627301 การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ
43 เอกบังคับ EGSI622318 การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา
44 เอกเลือก EGSI622316 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
45 เอกเลือก EGSI622317 ธรรมชาติและการสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์
46 เอกเลือก EGSI622320 ไฟฟ้าและพลังงาน
47 เอกเลือก EGSI622322 สัมมนาวิทยาศาสตร์และการสอนวิทยาศาสตร์
ภาคการศึกษาที่ 1/67
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
48 ปฏิบัติ EEDU621006 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
ภาคการศึกษาที่ 2/67
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
49 ครูบังคับ EEDU621002 คุรุนิพนธ์
50 ปฏิบัติ EEDU621007 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2

แผนการเรียนการสอนสำหรับหมู่เรียน 651214501

ภาคการศึกษาที่ 1/65
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1 ครูบังคับ EEDU621301 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้
2 ครูบังคับ EEDU621101 คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเป็นครู
3 พื้นฐานมนุษย์และสังคม EGEN627202 พลเมืองที่เข้มแข็ง
4 เลือกเสรี EGSI622113 ไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน
5 เอกบังคับ EGSI622101 เคมีสำหรับครู 1
6 เอกบังคับ EGSI622103 ชีววิทยาสำหรับครู 1
7 เอกบังคับ EGSI622105 ฟิสิกส์สำหรับครู 1
8 เอกบังคับ EGSI622107 คณิตศาสตร์สำหรับการสอนวิทยาศาสตร์
ภาคการศึกษาที่ 2/65
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
9 ครูบังคับ EEDU621501 จิตวิทยาสำหรับครู
10 ครูบังคับ EEDU621003 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพระหว่างเรียน 1
11 พื้นฐานภาษา EGEN627104 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
12 พื้นฐานภาษา EGEN627101 ทักษะการพูดและการฟังภาษาอังกฤษ
13 เลือกเสรี EGSI622124 อิเล็กทรอนิกส์
14 เอกบังคับ EGSI622106 ฟิสิกส์สำหรับครู 2
15 เอกบังคับ EGSI622104 ชีววิทยาสำหรับครู 2
16 เอกบังคับ EGSI622102 เคมีสำหรับครู 2
ภาคการศึกษาที่ 1/66
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
17 ครูบังคับ EEDU621004 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพระหว่างเรียน 2
18 ครูบังคับ EEDU621201 การพัฒนาหลักสูตร
19 พื้นฐานวิทย์-คณิต EGEN627302 ทักษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อชีวิตและอาชีพ
20 เอกบังคับ EGSI622208 วิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ
21 เอกบังคับ EGSI622209 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
22 เอกบังคับ EGSI622210 วิทยาศาสตร์กายภาพ
23 เอกบังคับ EGSI622212 สะเต็มศึกษา
24 เอกเลือก EGSI622223 วิทยาการคำนวณ
ภาคการศึกษาที่ 2/66
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
25 ครูบังคับ EEDU621601 การบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา
26 ครูบังคับ EEDU621401 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
27 ครูบังคับ EEDU621202 วิทยาการจัดการเรียนรู้
28 ครูบังคับ EEDU621001 ภาษาเพื่อการสื่อสารสำหรับครู
29 พื้นฐานภาษา EGEN627102 การใช้ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร
30 พื้นฐานวิทย์-คณิต EGEN627303 การคิดเชิงเหตุผล
31 เอกบังคับ EGSI622211 ดาราศาสตร์และอวกาศ
32 เอกเลือก EGSI622219 โครงงานและกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์
ภาคการศึกษาที่ 1/67
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
33 ครูบังคับ EEDU621402 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้
34 ครูเลือก EEDU621103 กฎหมายการศึกษา
35 พื้นฐานมนุษย์และสังคม EGEN627201 สุนทรียะ
36 พื้นฐานมนุษย์และสังคม EGEN627203 ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
37 เอกบังคับ EGSI622314 การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา
38 เอกเลือก EGSI622315 การปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน
39 เอกเลือก EGSI622321 การวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ภาคการศึกษาที่ 2/67
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
40 ครูบังคับ EEDU621005 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพระหว่างเรียน 3
41 พื้นฐานภาษา EGEN627103 ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ
42 พื้นฐานวิทย์-คณิต EGEN627301 การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ
43 เอกบังคับ EGSI622318 การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา
44 เอกเลือก EGSI622316 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
45 เอกเลือก EGSI622317 ธรรมชาติและการสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์
46 เอกเลือก EGSI622320 ไฟฟ้าและพลังงาน
47 เอกเลือก EGSI622322 สัมมนาวิทยาศาสตร์และการสอนวิทยาศาสตร์
ภาคการศึกษาที่ 1/68
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
48 ปฏิบัติ EEDU621006 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
ภาคการศึกษาที่ 2/68
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
49 ครูบังคับ EEDU621002 คุรุนิพนธ์
50 ปฏิบัติ EEDU621007 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2