ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา
คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ / หลักสูตรสาขาวิชา

แผนการเรียนการสอนสำหรับหมู่เรียน 621210201

ภาคการศึกษาที่ 1/62
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1 ครูบังคับ EEDU621501 จิตวิทยาสำหรับครู
2 ครูบังคับ EEDU621101 คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเป็นครู
3 พื้นฐานภาษา EGEN627101 ทักษะการพูดและการฟังภาษาอังกฤษ
4 พื้นฐานภาษา EGEN627104 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
5 เลือกเสรี EENG623104 ภาษาจีนเบื้องต้น
6 เอกบังคับ EENG623101 การฟังและการพูดสำหรับครูภาษาอังกฤษ
7 เอกบังคับ EENG623102 หลักภาษาสำหรับครูภาษาอังกฤษ
8 เอกบังคับ EENG623103 ภาษาศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการสอนภาษาอังกฤษ
ภาคการศึกษาที่ 2/62
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
9 ครูบังคับ EEDU621003 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพระหว่างเรียน 1
10 ครูบังคับ EEDU621301 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้
11 พื้นฐานมนุษย์และสังคม EGEN627202 พลเมืองที่เข้มแข็ง
12 เอกบังคับ EENG623109 การจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษสำหรับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
13 เอกบังคับ EENG623206 การจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษสำหรับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
14 เอกบังคับ EENG623202 การแปลสำหรับครูภาษาอังกฤษ
15 เอกบังคับ EENG623108 การแปลสำหรับครูภาษาอังกฤษ
16 เอกบังคับ EENG623107 วรรณกรรมเพื่อการสอนภาษาอังกฤษ
17 เอกบังคับ EENG623106 สัทศาสตร์และสัทวิทยาสำหรับครูภาษาอังกฤษ
18 เอกบังคับ EENG623105 การอ่านเพื่อการคิดวิเคราะห์สำหรับครูภาษาอังกฤษ
19 เอกเลือก EENG623109 การจัดการชั้นเรียนภาษาอังกฤษ
ภาคการศึกษาที่ 1/63
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
20 ครูบังคับ EEDU621001 ภาษาเพื่อการสื่อสารสำหรับครู
21 ครูบังคับ EEDU621004 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพระหว่างเรียน 2
22 ครูบังคับ EEDU621201 การพัฒนาหลักสูตร
23 พื้นฐานภาษา EGEN627102 การใช้ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร
24 พื้นฐานวิทย์-คณิต EGEN627303 การคิดเชิงเหตุผล
25 เอกบังคับ EENG623201 ไวยากรณ์ขั้นสูงสำหรับครูภาษาอังกฤษ
26 เอกบังคับ EENG623202 การจัดการชั้นเรียนภาษาอังกฤษ
27 เอกบังคับ EENG623109 การจัดการชั้นเรียนภาษาอังกฤษ
28 เอกเลือก EENG623203 การพัฒนาสื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
ภาคการศึกษาที่ 2/63
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
29 ครูบังคับ EEDU621202 วิทยาการจัดการเรียนรู้
30 ครูบังคับ EEDU621401 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
31 ครูบังคับ EEDU621601 การบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา
32 พื้นฐานวิทย์-คณิต EGEN627302 ทักษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อชีวิตและอาชีพ
33 เลือกเสรี EENG623207 การสอนอ่านและเขียนภาษาอังกฤษเบื้องต้น ด้วยระบบโฟนิกส์
34 เอกบังคับ EENG623108 การบูรณาการการอ่านเชิงวิชาการกับการพัฒนาองค์กรวิชาชีพของครูภาษาอังกฤษ
35 เอกบังคับ EENG623204 การเขียนเชิงวิชาการสำหรับครูภาษาอังกฤษ
36 เอกบังคับ EENG623205 หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
37 เอกบังคับ EENG623206 การบูรณาการการอ่านเชิงวิชาการกับการพัฒนาองค์กรวิชาชีพของครูภาษาอังกฤษ
38 เอกเลือก EENG623308 กิจกรรมการแสดงกับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
ภาคการศึกษาที่ 1/64
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
39 ครูบังคับ EEDU621402 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้
40 ครูเลือก EEDU621206 การพัฒนาทักษะกระบวนการคิด
41 พื้นฐานภาษา EGEN627102 การใช้ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร
42 พื้นฐานภาษา EGEN627103 ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ
43 พื้นฐานวิทย์-คณิต EGEN627301 การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ
44 เลือกเสรี EENG623303 การพูดภาษาอังกฤษในที่ชุมชน
45 เอกบังคับ EENG623301 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
46 เอกเลือก EENG623302 การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิดด้วยวรรณกรรมสำหรับเด็ก
47 เอกเลือก EENG623306 การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิดด้วยวรรณกรรมสำหรับเด็ก
ภาคการศึกษาที่ 2/64
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
48 ครูบังคับ EEDU621005 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพระหว่างเรียน 3
49 พื้นฐานมนุษย์และสังคม EGEN627203 ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
50 พื้นฐานมนุษย์และสังคม EGEN627201 สุนทรียะ
51 เลือกเสรี EENG623207 การสอนอ่านและเขียนภาษาอังกฤษเบื้องต้น ด้วยระบบโฟนิกส์
52 เอกบังคับ EENG623301 วัฒนธรรมโลกสำหรับครูภาษาอังกฤษ
53 เอกบังคับ EENG623304 วัฒนธรรมโลกสำหรับครูภาษาอังกฤษ
54 เอกเลือก EENG623308 กิจกรรมการแสดงกับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
55 เอกเลือก EENG623307 สัมมนาการสอนภาษาอังกฤษ
56 เอกเลือก EENG623306 การวิจัยทางการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
57 เอกเลือก EENG623305 ภาษาอังกฤษเพื่อการทดสอบมาตรฐาน
ภาคการศึกษาที่ 1/65
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
58 ปฏิบัติ EEDU621006 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
ภาคการศึกษาที่ 2/65
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
59 ครูบังคับ EEDU621002 คุรุนิพนธ์
60 ปฏิบัติ EEDU621007 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2

แผนการเรียนการสอนสำหรับหมู่เรียน 621210202

ภาคการศึกษาที่ 1/62
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1 ครูบังคับ EEDU621501 จิตวิทยาสำหรับครู
2 ครูบังคับ EEDU621101 คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเป็นครู
3 พื้นฐานภาษา EGEN627101 ทักษะการพูดและการฟังภาษาอังกฤษ
4 พื้นฐานภาษา EGEN627104 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
5 เลือกเสรี EENG623104 ภาษาจีนเบื้องต้น
6 เอกบังคับ EENG623101 การฟังและการพูดสำหรับครูภาษาอังกฤษ
7 เอกบังคับ EENG623102 หลักภาษาสำหรับครูภาษาอังกฤษ
8 เอกบังคับ EENG623103 ภาษาศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการสอนภาษาอังกฤษ
ภาคการศึกษาที่ 2/62
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
9 ครูบังคับ EEDU621003 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพระหว่างเรียน 1
10 ครูบังคับ EEDU621301 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้
11 พื้นฐานมนุษย์และสังคม EGEN627202 พลเมืองที่เข้มแข็ง
12 เอกบังคับ EENG623202 การแปลสำหรับครูภาษาอังกฤษ
13 เอกบังคับ EENG623108 การแปลสำหรับครูภาษาอังกฤษ
14 เอกบังคับ EENG623107 วรรณกรรมเพื่อการสอนภาษาอังกฤษ
15 เอกบังคับ EENG623106 สัทศาสตร์และสัทวิทยาสำหรับครูภาษาอังกฤษ
16 เอกบังคับ EENG623105 การอ่านเพื่อการคิดวิเคราะห์สำหรับครูภาษาอังกฤษ
17 เอกบังคับ EENG623206 การจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษสำหรับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
18 เอกบังคับ EENG623109 การจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษสำหรับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
19 เอกเลือก EENG623109 การจัดการชั้นเรียนภาษาอังกฤษ
ภาคการศึกษาที่ 1/63
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
20 ครูบังคับ EEDU621001 ภาษาเพื่อการสื่อสารสำหรับครู
21 ครูบังคับ EEDU621004 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพระหว่างเรียน 2
22 ครูบังคับ EEDU621201 การพัฒนาหลักสูตร
23 พื้นฐานภาษา EGEN627102 การใช้ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร
24 พื้นฐานวิทย์-คณิต EGEN627303 การคิดเชิงเหตุผล
25 เอกบังคับ EENG623109 การจัดการชั้นเรียนภาษาอังกฤษ
26 เอกบังคับ EENG623202 การจัดการชั้นเรียนภาษาอังกฤษ
27 เอกบังคับ EENG623201 ไวยากรณ์ขั้นสูงสำหรับครูภาษาอังกฤษ
28 เอกเลือก EENG623203 การพัฒนาสื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
ภาคการศึกษาที่ 2/63
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
29 ครูบังคับ EEDU621601 การบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา
30 ครูบังคับ EEDU621401 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
31 ครูบังคับ EEDU621202 วิทยาการจัดการเรียนรู้
32 พื้นฐานวิทย์-คณิต EGEN627302 ทักษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อชีวิตและอาชีพ
33 เลือกเสรี EENG623207 การสอนอ่านและเขียนภาษาอังกฤษเบื้องต้น ด้วยระบบโฟนิกส์
34 เอกบังคับ EENG623204 การเขียนเชิงวิชาการสำหรับครูภาษาอังกฤษ
35 เอกบังคับ EENG623205 หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
36 เอกบังคับ EENG623206 การบูรณาการการอ่านเชิงวิชาการกับการพัฒนาองค์กรวิชาชีพของครูภาษาอังกฤษ
37 เอกบังคับ EENG623108 การบูรณาการการอ่านเชิงวิชาการกับการพัฒนาองค์กรวิชาชีพของครูภาษาอังกฤษ
38 เอกเลือก EENG623308 กิจกรรมการแสดงกับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
ภาคการศึกษาที่ 1/64
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
39 ครูบังคับ EEDU621402 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้
40 ครูเลือก EEDU621206 การพัฒนาทักษะกระบวนการคิด
41 พื้นฐานภาษา EGEN627102 การใช้ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร
42 พื้นฐานภาษา EGEN627103 ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ
43 พื้นฐานวิทย์-คณิต EGEN627301 การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ
44 เลือกเสรี EENG623303 การพูดภาษาอังกฤษในที่ชุมชน
45 เอกบังคับ EENG623301 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
46 เอกเลือก EENG623302 การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิดด้วยวรรณกรรมสำหรับเด็ก
47 เอกเลือก EENG623306 การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิดด้วยวรรณกรรมสำหรับเด็ก
ภาคการศึกษาที่ 2/64
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
48 ครูบังคับ EEDU621005 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพระหว่างเรียน 3
49 พื้นฐานมนุษย์และสังคม EGEN627203 ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
50 พื้นฐานมนุษย์และสังคม EGEN627201 สุนทรียะ
51 เลือกเสรี EENG623207 การสอนอ่านและเขียนภาษาอังกฤษเบื้องต้น ด้วยระบบโฟนิกส์
52 เอกบังคับ EENG623304 วัฒนธรรมโลกสำหรับครูภาษาอังกฤษ
53 เอกเลือก EENG623308 กิจกรรมการแสดงกับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
54 เอกเลือก EENG623307 สัมมนาการสอนภาษาอังกฤษ
55 เอกเลือก EENG623306 การวิจัยทางการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
56 เอกเลือก EENG623305 ภาษาอังกฤษเพื่อการทดสอบมาตรฐาน
ภาคการศึกษาที่ 1/65
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
57 ปฏิบัติ EEDU621006 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
ภาคการศึกษาที่ 2/65
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
58 ครูบังคับ EEDU621002 คุรุนิพนธ์
59 ปฏิบัติ EEDU621007 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2

แผนการเรียนการสอนสำหรับหมู่เรียน 631210201

ภาคการศึกษาที่ 1/63
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1 ครูบังคับ EEDU621501 จิตวิทยาสำหรับครู
2 ครูบังคับ EEDU621101 คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเป็นครู
3 พื้นฐานภาษา EGEN627101 ทักษะการพูดและการฟังภาษาอังกฤษ
4 พื้นฐานภาษา EGEN627104 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
5 เลือกเสรี EENG623104 ภาษาจีนเบื้องต้น
6 เอกบังคับ EENG623101 การฟังและการพูดสำหรับครูภาษาอังกฤษ
7 เอกบังคับ EENG623102 หลักภาษาสำหรับครูภาษาอังกฤษ
8 เอกบังคับ EENG623103 ภาษาศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการสอนภาษาอังกฤษ
ภาคการศึกษาที่ 2/63
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
9 ครูบังคับ EEDU621003 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพระหว่างเรียน 1
10 ครูบังคับ EEDU621301 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้
11 พื้นฐานมนุษย์และสังคม EGEN627202 พลเมืองที่เข้มแข็ง
12 เอกบังคับ EENG623206 การจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษสำหรับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
13 เอกบังคับ EENG623108 การแปลสำหรับครูภาษาอังกฤษ
14 เอกบังคับ EENG623107 วรรณกรรมเพื่อการสอนภาษาอังกฤษ
15 เอกบังคับ EENG623106 สัทศาสตร์และสัทวิทยาสำหรับครูภาษาอังกฤษ
16 เอกบังคับ EENG623105 การอ่านเพื่อการคิดวิเคราะห์สำหรับครูภาษาอังกฤษ
17 เอกบังคับ EENG623109 การจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษสำหรับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
18 เอกบังคับ EENG623202 การแปลสำหรับครูภาษาอังกฤษ
ภาคการศึกษาที่ 1/64
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
19 ครูบังคับ EEDU621004 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพระหว่างเรียน 2
20 ครูบังคับ EEDU621201 การพัฒนาหลักสูตร
21 ครูบังคับ EEDU621001 ภาษาเพื่อการสื่อสารสำหรับครู
22 พื้นฐานภาษา EGEN627102 การใช้ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร
23 พื้นฐานวิทย์-คณิต EGEN627303 การคิดเชิงเหตุผล
24 เอกบังคับ EENG623109 การจัดการชั้นเรียนภาษาอังกฤษ
25 เอกบังคับ EENG623202 การจัดการชั้นเรียนภาษาอังกฤษ
26 เอกบังคับ EENG623201 ไวยากรณ์ขั้นสูงสำหรับครูภาษาอังกฤษ
27 เอกเลือก EENG623203 การพัฒนาสื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
ภาคการศึกษาที่ 2/64
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
28 ครูบังคับ EEDU621202 วิทยาการจัดการเรียนรู้
29 ครูบังคับ EEDU621401 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
30 ครูบังคับ EEDU621601 การบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา
31 พื้นฐานวิทย์-คณิต EGEN627302 ทักษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อชีวิตและอาชีพ
32 เลือกเสรี EENG623207 การสอนอ่านและเขียนภาษาอังกฤษเบื้องต้น ด้วยระบบโฟนิกส์
33 เอกบังคับ EENG623108 การบูรณาการการอ่านเชิงวิชาการกับการพัฒนาองค์กรวิชาชีพของครูภาษาอังกฤษ
34 เอกบังคับ EENG623204 การเขียนเชิงวิชาการสำหรับครูภาษาอังกฤษ
35 เอกบังคับ EENG623205 หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
36 เอกบังคับ EENG623206 การบูรณาการการอ่านเชิงวิชาการกับการพัฒนาองค์กรวิชาชีพของครูภาษาอังกฤษ
37 เอกเลือก EENG623308 กิจกรรมการแสดงกับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
ภาคการศึกษาที่ 1/65
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
38 ครูบังคับ EEDU621402 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้
39 ครูเลือก EEDU621206 การพัฒนาทักษะกระบวนการคิด
40 พื้นฐานภาษา EGEN627103 ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ
41 พื้นฐานวิทย์-คณิต EGEN627301 การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ
42 เลือกเสรี EENG623303 การพูดภาษาอังกฤษในที่ชุมชน
43 เอกบังคับ EENG623301 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
44 เอกเลือก EENG623306 การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิดด้วยวรรณกรรมสำหรับเด็ก
45 เอกเลือก EENG623302 การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิดด้วยวรรณกรรมสำหรับเด็ก
ภาคการศึกษาที่ 2/65
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
46 ครูบังคับ EEDU621005 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพระหว่างเรียน 3
47 พื้นฐานมนุษย์และสังคม EGEN627201 สุนทรียะ
48 พื้นฐานมนุษย์และสังคม EGEN627203 ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
49 เลือกเสรี EENG623207 การสอนอ่านและเขียนภาษาอังกฤษเบื้องต้น ด้วยระบบโฟนิกส์
50 เอกบังคับ EENG623301 วัฒนธรรมโลกสำหรับครูภาษาอังกฤษ
51 เอกบังคับ EENG623304 วัฒนธรรมโลกสำหรับครูภาษาอังกฤษ
52 เอกเลือก EENG623305 ภาษาอังกฤษเพื่อการทดสอบมาตรฐาน
53 เอกเลือก EENG623307 สัมมนาการสอนภาษาอังกฤษ
54 เอกเลือก EENG623306 การวิจัยทางการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
55 เอกเลือก EENG623308 กิจกรรมการแสดงกับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
ภาคการศึกษาที่ 1/66
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
56 ปฏิบัติ EEDU621006 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
ภาคการศึกษาที่ 2/66
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
57 ครูบังคับ EEDU621002 คุรุนิพนธ์
58 ปฏิบัติ EEDU621007 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2

แผนการเรียนการสอนสำหรับหมู่เรียน 631210202

ภาคการศึกษาที่ 1/63
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1 ครูบังคับ EEDU621501 จิตวิทยาสำหรับครู
2 ครูบังคับ EEDU621101 คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเป็นครู
3 พื้นฐานภาษา EGEN627101 ทักษะการพูดและการฟังภาษาอังกฤษ
4 พื้นฐานภาษา EGEN627104 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
5 เลือกเสรี EENG623104 ภาษาจีนเบื้องต้น
6 เอกบังคับ EENG623101 การฟังและการพูดสำหรับครูภาษาอังกฤษ
7 เอกบังคับ EENG623102 หลักภาษาสำหรับครูภาษาอังกฤษ
8 เอกบังคับ EENG623103 ภาษาศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการสอนภาษาอังกฤษ
ภาคการศึกษาที่ 2/63
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
9 ครูบังคับ EEDU621003 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพระหว่างเรียน 1
10 ครูบังคับ EEDU621301 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้
11 พื้นฐานมนุษย์และสังคม EGEN627202 พลเมืองที่เข้มแข็ง
12 เอกบังคับ EENG623206 การจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษสำหรับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
13 เอกบังคับ EENG623108 การแปลสำหรับครูภาษาอังกฤษ
14 เอกบังคับ EENG623107 วรรณกรรมเพื่อการสอนภาษาอังกฤษ
15 เอกบังคับ EENG623106 สัทศาสตร์และสัทวิทยาสำหรับครูภาษาอังกฤษ
16 เอกบังคับ EENG623105 การอ่านเพื่อการคิดวิเคราะห์สำหรับครูภาษาอังกฤษ
17 เอกบังคับ EENG623109 การจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษสำหรับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
18 เอกบังคับ EENG623202 การแปลสำหรับครูภาษาอังกฤษ
ภาคการศึกษาที่ 1/64
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
19 ครูบังคับ EEDU621004 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพระหว่างเรียน 2
20 ครูบังคับ EEDU621201 การพัฒนาหลักสูตร
21 ครูบังคับ EEDU621001 ภาษาเพื่อการสื่อสารสำหรับครู
22 พื้นฐานภาษา EGEN627102 การใช้ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร
23 พื้นฐานวิทย์-คณิต EGEN627303 การคิดเชิงเหตุผล
24 เอกบังคับ EENG623109 การจัดการชั้นเรียนภาษาอังกฤษ
25 เอกบังคับ EENG623202 การจัดการชั้นเรียนภาษาอังกฤษ
26 เอกบังคับ EENG623201 ไวยากรณ์ขั้นสูงสำหรับครูภาษาอังกฤษ
27 เอกเลือก EENG623203 การพัฒนาสื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
ภาคการศึกษาที่ 2/64
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
28 ครูบังคับ EEDU621202 วิทยาการจัดการเรียนรู้
29 ครูบังคับ EEDU621401 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
30 ครูบังคับ EEDU621601 การบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา
31 พื้นฐานวิทย์-คณิต EGEN627302 ทักษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อชีวิตและอาชีพ
32 เลือกเสรี EENG623207 การสอนอ่านและเขียนภาษาอังกฤษเบื้องต้น ด้วยระบบโฟนิกส์
33 เอกบังคับ EENG623108 การบูรณาการการอ่านเชิงวิชาการกับการพัฒนาองค์กรวิชาชีพของครูภาษาอังกฤษ
34 เอกบังคับ EENG623204 การเขียนเชิงวิชาการสำหรับครูภาษาอังกฤษ
35 เอกบังคับ EENG623205 หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
36 เอกบังคับ EENG623206 การบูรณาการการอ่านเชิงวิชาการกับการพัฒนาองค์กรวิชาชีพของครูภาษาอังกฤษ
37 เอกเลือก EENG623308 กิจกรรมการแสดงกับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
ภาคการศึกษาที่ 1/65
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
38 ครูบังคับ EEDU621402 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้
39 ครูเลือก EEDU621206 การพัฒนาทักษะกระบวนการคิด
40 พื้นฐานภาษา EGEN627103 ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ
41 พื้นฐานวิทย์-คณิต EGEN627301 การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ
42 เลือกเสรี EENG623303 การพูดภาษาอังกฤษในที่ชุมชน
43 เอกบังคับ EENG623301 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
44 เอกเลือก EENG623306 การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิดด้วยวรรณกรรมสำหรับเด็ก
45 เอกเลือก EENG623302 การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิดด้วยวรรณกรรมสำหรับเด็ก
ภาคการศึกษาที่ 2/65
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
46 ครูบังคับ EEDU621005 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพระหว่างเรียน 3
47 พื้นฐานมนุษย์และสังคม EGEN627201 สุนทรียะ
48 พื้นฐานมนุษย์และสังคม EGEN627203 ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
49 เลือกเสรี EENG623207 การสอนอ่านและเขียนภาษาอังกฤษเบื้องต้น ด้วยระบบโฟนิกส์
50 เอกบังคับ EENG623301 วัฒนธรรมโลกสำหรับครูภาษาอังกฤษ
51 เอกบังคับ EENG623304 วัฒนธรรมโลกสำหรับครูภาษาอังกฤษ
52 เอกเลือก EENG623305 ภาษาอังกฤษเพื่อการทดสอบมาตรฐาน
53 เอกเลือก EENG623307 สัมมนาการสอนภาษาอังกฤษ
54 เอกเลือก EENG623306 การวิจัยทางการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
55 เอกเลือก EENG623308 กิจกรรมการแสดงกับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
ภาคการศึกษาที่ 1/66
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
56 ปฏิบัติ EEDU621006 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
ภาคการศึกษาที่ 2/66
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
57 ครูบังคับ EEDU621002 คุรุนิพนธ์
58 ปฏิบัติ EEDU621007 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2

แผนการเรียนการสอนสำหรับหมู่เรียน 641210201

ภาคการศึกษาที่ 1/64
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1 ครูบังคับ EEDU621501 จิตวิทยาสำหรับครู
2 ครูบังคับ EEDU621101 คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเป็นครู
3 พื้นฐานภาษา EGEN627104 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
4 พื้นฐานภาษา EGEN627101 ทักษะการพูดและการฟังภาษาอังกฤษ
5 เลือกเสรี EENG623104 ภาษาจีนเบื้องต้น
6 เอกบังคับ EENG623103 ภาษาศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการสอนภาษาอังกฤษ
7 เอกบังคับ EENG623202 การจัดการชั้นเรียนภาษาอังกฤษ
8 เอกบังคับ EENG623102 หลักภาษาสำหรับครูภาษาอังกฤษ
9 เอกบังคับ EENG623101 การฟังและการพูดสำหรับครูภาษาอังกฤษ
ภาคการศึกษาที่ 2/64
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
10 ครูบังคับ EEDU621301 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้
11 ครูบังคับ EEDU621003 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพระหว่างเรียน 1
12 พื้นฐานมนุษย์และสังคม EGEN627202 พลเมืองที่เข้มแข็ง
13 เอกบังคับ EENG623105 การอ่านเพื่อการคิดวิเคราะห์สำหรับครูภาษาอังกฤษ
14 เอกบังคับ EENG623109 การจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษสำหรับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
15 เอกบังคับ EENG623108 การแปลสำหรับครูภาษาอังกฤษ
16 เอกบังคับ EENG623107 วรรณกรรมเพื่อการสอนภาษาอังกฤษ
17 เอกบังคับ EENG623106 สัทศาสตร์และสัทวิทยาสำหรับครูภาษาอังกฤษ
ภาคการศึกษาที่ 1/65
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
18 ครูบังคับ EEDU621001 ภาษาเพื่อการสื่อสารสำหรับครู
19 ครูบังคับ EEDU621004 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพระหว่างเรียน 2
20 ครูบังคับ EEDU621201 การพัฒนาหลักสูตร
21 พื้นฐานภาษา EGEN627102 การใช้ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร
22 พื้นฐานวิทย์-คณิต EGEN627303 การคิดเชิงเหตุผล
23 เอกบังคับ EENG623201 ไวยากรณ์ขั้นสูงสำหรับครูภาษาอังกฤษ
24 เอกเลือก EENG623202 การจัดการชั้นเรียนภาษาอังกฤษ
25 เอกเลือก EENG623203 การพัฒนาสื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
ภาคการศึกษาที่ 2/65
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
26 ครูบังคับ EEDU621601 การบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา
27 ครูบังคับ EEDU621401 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
28 ครูบังคับ EEDU621202 วิทยาการจัดการเรียนรู้
29 พื้นฐานวิทย์-คณิต EGEN627302 ทักษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อชีวิตและอาชีพ
30 เลือกเสรี EENG623207 การสอนอ่านและเขียนภาษาอังกฤษเบื้องต้น ด้วยระบบโฟนิกส์
31 เอกบังคับ EENG623204 การเขียนเชิงวิชาการสำหรับครูภาษาอังกฤษ
32 เอกบังคับ EENG623205 หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
33 เอกบังคับ EENG623206 การบูรณาการการอ่านเชิงวิชาการกับการพัฒนาองค์กรวิชาชีพของครูภาษาอังกฤษ
ภาคการศึกษาที่ 1/66
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
34 ครูบังคับ EEDU621402 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้
35 ครูเลือก EEDU621206 การพัฒนาทักษะกระบวนการคิด
36 พื้นฐานภาษา EGEN627103 ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ
37 พื้นฐานวิทย์-คณิต EGEN627301 การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ
38 เลือกเสรี EENG623303 การพูดภาษาอังกฤษในที่ชุมชน
39 เอกบังคับ EENG623301 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
40 เอกเลือก EENG623302 การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิดด้วยวรรณกรรมสำหรับเด็ก
41 เอกเลือก EENG623301 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
ภาคการศึกษาที่ 2/66
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
42 ครูบังคับ EEDU621005 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพระหว่างเรียน 3
43 พื้นฐานมนุษย์และสังคม EGEN627201 สุนทรียะ
44 พื้นฐานมนุษย์และสังคม EGEN627203 ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
45 เอกบังคับ EENG623304 วัฒนธรรมโลกสำหรับครูภาษาอังกฤษ
46 เอกบังคับ EENG623305 ภาษาอังกฤษเพื่อการทดสอบมาตรฐาน
47 เอกเลือก EENG623305 ภาษาอังกฤษเพื่อการทดสอบมาตรฐาน
48 เอกเลือก EENG623306 การวิจัยทางการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
49 เอกเลือก EENG623307 สัมมนาการสอนภาษาอังกฤษ
50 เอกเลือก EENG623308 กิจกรรมการแสดงกับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
ภาคการศึกษาที่ 1/67
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
51 ปฏิบัติ EEDU621006 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
ภาคการศึกษาที่ 2/67
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
52 ครูบังคับ EEDU621002 คุรุนิพนธ์
53 ปฏิบัติ EEDU621007 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2

แผนการเรียนการสอนสำหรับหมู่เรียน 641210202

ภาคการศึกษาที่ 1/64
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1 ครูบังคับ EEDU621501 จิตวิทยาสำหรับครู
2 ครูบังคับ EEDU621101 คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเป็นครู
3 พื้นฐานภาษา EGEN627104 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
4 พื้นฐานภาษา EGEN627101 ทักษะการพูดและการฟังภาษาอังกฤษ
5 เลือกเสรี EENG623104 ภาษาจีนเบื้องต้น
6 เอกบังคับ EENG623103 ภาษาศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการสอนภาษาอังกฤษ
7 เอกบังคับ EENG623202 การจัดการชั้นเรียนภาษาอังกฤษ
8 เอกบังคับ EENG623102 หลักภาษาสำหรับครูภาษาอังกฤษ
9 เอกบังคับ EENG623101 การฟังและการพูดสำหรับครูภาษาอังกฤษ
ภาคการศึกษาที่ 2/64
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
10 ครูบังคับ EEDU621301 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้
11 ครูบังคับ EEDU621003 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพระหว่างเรียน 1
12 พื้นฐานมนุษย์และสังคม EGEN627202 พลเมืองที่เข้มแข็ง
13 เอกบังคับ EENG623105 การอ่านเพื่อการคิดวิเคราะห์สำหรับครูภาษาอังกฤษ
14 เอกบังคับ EENG623109 การจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษสำหรับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
15 เอกบังคับ EENG623108 การแปลสำหรับครูภาษาอังกฤษ
16 เอกบังคับ EENG623107 วรรณกรรมเพื่อการสอนภาษาอังกฤษ
17 เอกบังคับ EENG623106 สัทศาสตร์และสัทวิทยาสำหรับครูภาษาอังกฤษ
ภาคการศึกษาที่ 1/65
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
18 ครูบังคับ EEDU621001 ภาษาเพื่อการสื่อสารสำหรับครู
19 ครูบังคับ EEDU621004 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพระหว่างเรียน 2
20 ครูบังคับ EEDU621201 การพัฒนาหลักสูตร
21 พื้นฐานภาษา EGEN627102 การใช้ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร
22 พื้นฐานวิทย์-คณิต EGEN627303 การคิดเชิงเหตุผล
23 เอกบังคับ EENG623201 ไวยากรณ์ขั้นสูงสำหรับครูภาษาอังกฤษ
24 เอกเลือก EENG623202 การจัดการชั้นเรียนภาษาอังกฤษ
25 เอกเลือก EENG623203 การพัฒนาสื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
ภาคการศึกษาที่ 2/65
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
26 ครูบังคับ EEDU621601 การบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา
27 ครูบังคับ EEDU621401 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
28 ครูบังคับ EEDU621202 วิทยาการจัดการเรียนรู้
29 พื้นฐานวิทย์-คณิต EGEN627302 ทักษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อชีวิตและอาชีพ
30 เลือกเสรี EENG623207 การสอนอ่านและเขียนภาษาอังกฤษเบื้องต้น ด้วยระบบโฟนิกส์
31 เอกบังคับ EENG623204 การเขียนเชิงวิชาการสำหรับครูภาษาอังกฤษ
32 เอกบังคับ EENG623205 หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
33 เอกบังคับ EENG623206 การบูรณาการการอ่านเชิงวิชาการกับการพัฒนาองค์กรวิชาชีพของครูภาษาอังกฤษ
ภาคการศึกษาที่ 1/66
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
34 ครูบังคับ EEDU621402 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้
35 ครูเลือก EEDU621206 การพัฒนาทักษะกระบวนการคิด
36 พื้นฐานภาษา EGEN627103 ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ
37 พื้นฐานวิทย์-คณิต EGEN627301 การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ
38 เลือกเสรี EENG623303 การพูดภาษาอังกฤษในที่ชุมชน
39 เอกบังคับ EENG623301 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
40 เอกเลือก EENG623302 การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิดด้วยวรรณกรรมสำหรับเด็ก
41 เอกเลือก EENG623301 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
ภาคการศึกษาที่ 2/66
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
42 ครูบังคับ EEDU621005 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพระหว่างเรียน 3
43 พื้นฐานมนุษย์และสังคม EGEN627201 สุนทรียะ
44 พื้นฐานมนุษย์และสังคม EGEN627203 ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
45 เอกบังคับ EENG623304 วัฒนธรรมโลกสำหรับครูภาษาอังกฤษ
46 เอกบังคับ EENG623305 ภาษาอังกฤษเพื่อการทดสอบมาตรฐาน
47 เอกเลือก EENG623305 ภาษาอังกฤษเพื่อการทดสอบมาตรฐาน
48 เอกเลือก EENG623306 การวิจัยทางการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
49 เอกเลือก EENG623307 สัมมนาการสอนภาษาอังกฤษ
50 เอกเลือก EENG623308 กิจกรรมการแสดงกับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
ภาคการศึกษาที่ 1/67
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
51 ปฏิบัติ EEDU621006 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
ภาคการศึกษาที่ 2/67
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
52 ครูบังคับ EEDU621002 คุรุนิพนธ์
53 ปฏิบัติ EEDU621007 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2

แผนการเรียนการสอนสำหรับหมู่เรียน 651210201

ภาคการศึกษาที่ 1/65
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1 ครูบังคับ EEDU621501 จิตวิทยาสำหรับครู
2 ครูบังคับ EEDU621101 คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเป็นครู
3 พื้นฐานภาษา EGEN627101 ทักษะการพูดและการฟังภาษาอังกฤษ
4 พื้นฐานภาษา EGEN627104 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
5 เลือกเสรี EENG623104 ภาษาจีนเบื้องต้น
6 เอกบังคับ EENG623101 การฟังและการพูดสำหรับครูภาษาอังกฤษ
7 เอกบังคับ EENG623102 หลักภาษาสำหรับครูภาษาอังกฤษ
8 เอกบังคับ EENG623103 ภาษาศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการสอนภาษาอังกฤษ
ภาคการศึกษาที่ 2/65
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
9 ครูบังคับ EEDU621301 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้
10 ครูบังคับ EEDU621003 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพระหว่างเรียน 1
11 พื้นฐานมนุษย์และสังคม EGEN627202 พลเมืองที่เข้มแข็ง
12 เอกบังคับ EENG623109 การจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษสำหรับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
13 เอกบังคับ EENG623108 การแปลสำหรับครูภาษาอังกฤษ
14 เอกบังคับ EENG623107 วรรณกรรมเพื่อการสอนภาษาอังกฤษ
15 เอกบังคับ EENG623106 สัทศาสตร์และสัทวิทยาสำหรับครูภาษาอังกฤษ
16 เอกบังคับ EENG623105 การอ่านเพื่อการคิดวิเคราะห์สำหรับครูภาษาอังกฤษ
ภาคการศึกษาที่ 1/66
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
17 ครูบังคับ EEDU621201 การพัฒนาหลักสูตร
18 ครูบังคับ EEDU621001 ภาษาเพื่อการสื่อสารสำหรับครู
19 ครูบังคับ EEDU621004 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพระหว่างเรียน 2
20 พื้นฐานภาษา EGEN627102 การใช้ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร
21 พื้นฐานวิทย์-คณิต EGEN627303 การคิดเชิงเหตุผล
22 เอกบังคับ EENG623201 ไวยากรณ์ขั้นสูงสำหรับครูภาษาอังกฤษ
23 เอกเลือก EENG623203 การพัฒนาสื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
24 เอกเลือก EENG623202 การจัดการชั้นเรียนภาษาอังกฤษ
ภาคการศึกษาที่ 2/66
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
25 ครูบังคับ EEDU621202 วิทยาการจัดการเรียนรู้
26 ครูบังคับ EEDU621401 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
27 ครูบังคับ EEDU621601 การบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา
28 พื้นฐานวิทย์-คณิต EGEN627302 ทักษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อชีวิตและอาชีพ
29 เลือกเสรี EENG623207 การสอนอ่านและเขียนภาษาอังกฤษเบื้องต้น ด้วยระบบโฟนิกส์
30 เอกบังคับ EENG623206 การบูรณาการการอ่านเชิงวิชาการกับการพัฒนาองค์กรวิชาชีพของครูภาษาอังกฤษ
31 เอกบังคับ EENG623205 หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
32 เอกบังคับ EENG623204 การเขียนเชิงวิชาการสำหรับครูภาษาอังกฤษ
ภาคการศึกษาที่ 1/67
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
33 ครูบังคับ EEDU621402 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้
34 ครูเลือก EEDU621206 การพัฒนาทักษะกระบวนการคิด
35 พื้นฐานภาษา EGEN627103 ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ
36 พื้นฐานวิทย์-คณิต EGEN627301 การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ
37 เลือกเสรี EENG623303 การพูดภาษาอังกฤษในที่ชุมชน
38 เอกเลือก EENG623301 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
39 เอกเลือก EENG623302 การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิดด้วยวรรณกรรมสำหรับเด็ก
ภาคการศึกษาที่ 2/67
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
40 ครูบังคับ EEDU621005 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพระหว่างเรียน 3
41 พื้นฐานมนุษย์และสังคม EGEN627201 สุนทรียะ
42 พื้นฐานมนุษย์และสังคม EGEN627203 ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
43 เอกบังคับ EENG623304 วัฒนธรรมโลกสำหรับครูภาษาอังกฤษ
44 เอกบังคับ EENG623305 ภาษาอังกฤษเพื่อการทดสอบมาตรฐาน
45 เอกเลือก EENG623306 การวิจัยทางการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
46 เอกเลือก EENG623307 สัมมนาการสอนภาษาอังกฤษ
47 เอกเลือก EENG623308 กิจกรรมการแสดงกับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
ภาคการศึกษาที่ 1/68
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
48 ปฏิบัติ EEDU621006 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
ภาคการศึกษาที่ 2/68
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
49 ครูบังคับ EEDU621002 คุรุนิพนธ์
50 ปฏิบัติ EEDU621007 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2

แผนการเรียนการสอนสำหรับหมู่เรียน 651210202

ภาคการศึกษาที่ 1/65
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1 ครูบังคับ EEDU621501 จิตวิทยาสำหรับครู
2 ครูบังคับ EEDU621101 คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเป็นครู
3 พื้นฐานภาษา EGEN627101 ทักษะการพูดและการฟังภาษาอังกฤษ
4 พื้นฐานภาษา EGEN627104 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
5 เลือกเสรี EENG623104 ภาษาจีนเบื้องต้น
6 เอกบังคับ EENG623101 การฟังและการพูดสำหรับครูภาษาอังกฤษ
7 เอกบังคับ EENG623102 หลักภาษาสำหรับครูภาษาอังกฤษ
8 เอกบังคับ EENG623103 ภาษาศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการสอนภาษาอังกฤษ
ภาคการศึกษาที่ 2/65
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
9 ครูบังคับ EEDU621301 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้
10 ครูบังคับ EEDU621003 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพระหว่างเรียน 1
11 พื้นฐานมนุษย์และสังคม EGEN627202 พลเมืองที่เข้มแข็ง
12 เอกบังคับ EENG623109 การจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษสำหรับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
13 เอกบังคับ EENG623108 การแปลสำหรับครูภาษาอังกฤษ
14 เอกบังคับ EENG623107 วรรณกรรมเพื่อการสอนภาษาอังกฤษ
15 เอกบังคับ EENG623106 สัทศาสตร์และสัทวิทยาสำหรับครูภาษาอังกฤษ
16 เอกบังคับ EENG623105 การอ่านเพื่อการคิดวิเคราะห์สำหรับครูภาษาอังกฤษ
ภาคการศึกษาที่ 1/66
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
17 ครูบังคับ EEDU621201 การพัฒนาหลักสูตร
18 ครูบังคับ EEDU621001 ภาษาเพื่อการสื่อสารสำหรับครู
19 ครูบังคับ EEDU621004 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพระหว่างเรียน 2
20 พื้นฐานภาษา EGEN627102 การใช้ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร
21 พื้นฐานวิทย์-คณิต EGEN627303 การคิดเชิงเหตุผล
22 เอกบังคับ EENG623201 ไวยากรณ์ขั้นสูงสำหรับครูภาษาอังกฤษ
23 เอกเลือก EENG623203 การพัฒนาสื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
24 เอกเลือก EENG623202 การจัดการชั้นเรียนภาษาอังกฤษ
ภาคการศึกษาที่ 2/66
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
25 ครูบังคับ EEDU621202 วิทยาการจัดการเรียนรู้
26 ครูบังคับ EEDU621401 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
27 ครูบังคับ EEDU621601 การบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา
28 พื้นฐานวิทย์-คณิต EGEN627302 ทักษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อชีวิตและอาชีพ
29 เลือกเสรี EENG623207 การสอนอ่านและเขียนภาษาอังกฤษเบื้องต้น ด้วยระบบโฟนิกส์
30 เอกบังคับ EENG623206 การบูรณาการการอ่านเชิงวิชาการกับการพัฒนาองค์กรวิชาชีพของครูภาษาอังกฤษ
31 เอกบังคับ EENG623205 หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
32 เอกบังคับ EENG623204 การเขียนเชิงวิชาการสำหรับครูภาษาอังกฤษ
ภาคการศึกษาที่ 1/67
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
33 ครูบังคับ EEDU621402 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้
34 ครูเลือก EEDU621206 การพัฒนาทักษะกระบวนการคิด
35 พื้นฐานภาษา EGEN627103 ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ
36 พื้นฐานวิทย์-คณิต EGEN627301 การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ
37 เลือกเสรี EENG623303 การพูดภาษาอังกฤษในที่ชุมชน
38 เอกเลือก EENG623301 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
39 เอกเลือก EENG623302 การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิดด้วยวรรณกรรมสำหรับเด็ก
ภาคการศึกษาที่ 2/67
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
40 ครูบังคับ EEDU621005 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพระหว่างเรียน 3
41 พื้นฐานมนุษย์และสังคม EGEN627201 สุนทรียะ
42 พื้นฐานมนุษย์และสังคม EGEN627203 ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
43 เอกบังคับ EENG623304 วัฒนธรรมโลกสำหรับครูภาษาอังกฤษ
44 เอกบังคับ EENG623305 ภาษาอังกฤษเพื่อการทดสอบมาตรฐาน
45 เอกเลือก EENG623306 การวิจัยทางการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
46 เอกเลือก EENG623307 สัมมนาการสอนภาษาอังกฤษ
47 เอกเลือก EENG623308 กิจกรรมการแสดงกับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
ภาคการศึกษาที่ 1/68
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
48 ปฏิบัติ EEDU621006 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
ภาคการศึกษาที่ 2/68
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
49 ครูบังคับ EEDU621002 คุรุนิพนธ์
50 ปฏิบัติ EEDU621007 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2