ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร / หลักสูตรสาขาวิชา

แผนการเรียนการสอนสำหรับหมู่เรียน 621215001

ภาคการศึกษาที่ 1/62
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1 ครูบังคับ EEDU621101 คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเป็นครู
2 ครูบังคับ EEDU621301 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้
3 พื้นฐานมนุษย์และสังคม EGEN627202 พลเมืองที่เข้มแข็ง
4 เอกบังคับ EAGI626103 การผลิตสัตว์เบื้องต้น
5 เอกบังคับ EAGI626104 หลักการประมง
6 เอกบังคับ EAGI626105 หลักการส่งเสริมการเกษตร
7 เอกบังคับ EAGI626101 หลักการเกษตรเบื้องต้น
ภาคการศึกษาที่ 2/62
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
8 ครูบังคับ EEDU621501 จิตวิทยาสำหรับครู
9 ครูบังคับ EEDU621003 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพระหว่างเรียน 1
10 พื้นฐานภาษา EGEN627104 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
11 พื้นฐานภาษา EGEN627101 ทักษะการพูดและการฟังภาษาอังกฤษ
12 เอกบังคับ EAGI626207 การเกษตรที่เหมาะสมสำหรับโรงเรียน
13 เอกบังคับ EAGI626106 งานช่างเกษตรเบื้องต้น
14 เอกบังคับ EAGI626102 หลักการผลิตพืชเศรษฐกิจ
15 เอกเลือก EAGI626302 เกษตรเขตเมือง
ภาคการศึกษาที่ 1/63
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
16 ครูบังคับ EEDU621201 การพัฒนาหลักสูตร
17 ครูบังคับ EEDU621004 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพระหว่างเรียน 2
18 พื้นฐานวิทย์-คณิต EGEN627302 ทักษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อชีวิตและอาชีพ
19 เอกบังคับ EAGI626201 การวางแผนการจัดการฟาร์มและธุรกิจเกษตร
20 เอกบังคับ EAGI626207 การเกษตรที่เหมาะสมสำหรับโรงเรียน
21 เอกเลือก EAGI626308 พืชสมุนไพรในชีวิตประจำวัน
22 เอกเลือก EAGI626304 คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่อการเกษตร
23 เอกเลือก EAGI626303 ความอุดมสมบูรณ์ของดิน
ภาคการศึกษาที่ 2/63
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
24 ครูบังคับ EEDU621601 การบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา
25 ครูบังคับ EEDU621401 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
26 ครูบังคับ EEDU621202 วิทยาการจัดการเรียนรู้
27 ครูบังคับ EEDU621001 ภาษาเพื่อการสื่อสารสำหรับครู
28 พื้นฐานภาษา EGEN627102 การใช้ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร
29 พื้นฐานวิทย์-คณิต EGEN627303 การคิดเชิงเหตุผล
30 เอกบังคับ EAGI626208 สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
31 เอกบังคับ EAGI626202 หลักการเขียนโครงการ
ภาคการศึกษาที่ 1/64
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
32 ครูบังคับ EEDU621402 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้
33 พื้นฐานมนุษย์และสังคม EGEN627203 ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
34 พื้นฐานมนุษย์และสังคม EGEN627201 สุนทรียะ
35 เอกบังคับ EAGI626203 ทักษะการสอนสำหรับครูเกษตรศาสตร์
36 เอกบังคับ EAGI626204 พฤติกรรมการสอนวิชาเกษตร
37 เอกเลือก EAGI626320 สุขศาสตร์สัตว์
38 เอกเลือก EAGI626306 การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในโรงเรียน
ภาคการศึกษาที่ 2/64
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
39 ครูบังคับ EEDU621005 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพระหว่างเรียน 3
40 พื้นฐานภาษา EGEN627103 ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ
41 พื้นฐานวิทย์-คณิต EGEN627301 การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ
42 เอกบังคับ EAGI626205 การสร้างสื่อการเรียนการสอนวิชาเกษตรศาสตร์
43 เอกบังคับ EAGI626206 เทคนิคการวิจัยสำหรับครูเกษตรศาสตร์
44 เอกบังคับ EAGI626301 สัมมนาทางการเกษตร
45 เอกเลือก EAGI626305 การเลี้ยงสัตว์ปีกในโรงเรียน
ภาคการศึกษาที่ 1/65
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
46 ปฏิบัติ EEDU621006 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
ภาคการศึกษาที่ 2/65
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
47 ครูบังคับ EEDU621002 คุรุนิพนธ์
48 ปฏิบัติ EEDU621007 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2

แผนการเรียนการสอนสำหรับหมู่เรียน 621215002

ภาคการศึกษาที่ 1/62
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1 ครูบังคับ EEDU621101 คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเป็นครู
2 ครูบังคับ EEDU621301 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้
3 พื้นฐานมนุษย์และสังคม EGEN627202 พลเมืองที่เข้มแข็ง
4 เอกบังคับ EAGI626103 การผลิตสัตว์เบื้องต้น
5 เอกบังคับ EAGI626104 หลักการประมง
6 เอกบังคับ EAGI626105 หลักการส่งเสริมการเกษตร
7 เอกบังคับ EAGI626101 หลักการเกษตรเบื้องต้น
ภาคการศึกษาที่ 2/62
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
8 ครูบังคับ EEDU621501 จิตวิทยาสำหรับครู
9 ครูบังคับ EEDU621003 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพระหว่างเรียน 1
10 พื้นฐานภาษา EGEN627104 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
11 พื้นฐานภาษา EGEN627101 ทักษะการพูดและการฟังภาษาอังกฤษ
12 เอกบังคับ EAGI626207 การเกษตรที่เหมาะสมสำหรับโรงเรียน
13 เอกบังคับ EAGI626106 งานช่างเกษตรเบื้องต้น
14 เอกบังคับ EAGI626102 หลักการผลิตพืชเศรษฐกิจ
15 เอกเลือก EAGI626302 เกษตรเขตเมือง
ภาคการศึกษาที่ 1/63
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
16 ครูบังคับ EEDU621201 การพัฒนาหลักสูตร
17 ครูบังคับ EEDU621004 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพระหว่างเรียน 2
18 พื้นฐานวิทย์-คณิต EGEN627302 ทักษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อชีวิตและอาชีพ
19 เอกบังคับ EAGI626201 การวางแผนการจัดการฟาร์มและธุรกิจเกษตร
20 เอกบังคับ EAGI626207 การเกษตรที่เหมาะสมสำหรับโรงเรียน
21 เอกเลือก EAGI626308 พืชสมุนไพรในชีวิตประจำวัน
22 เอกเลือก EAGI626304 คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่อการเกษตร
23 เอกเลือก EAGI626303 ความอุดมสมบูรณ์ของดิน
ภาคการศึกษาที่ 2/63
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
24 ครูบังคับ EEDU621601 การบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา
25 ครูบังคับ EEDU621401 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
26 ครูบังคับ EEDU621202 วิทยาการจัดการเรียนรู้
27 ครูบังคับ EEDU621001 ภาษาเพื่อการสื่อสารสำหรับครู
28 พื้นฐานภาษา EGEN627102 การใช้ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร
29 พื้นฐานวิทย์-คณิต EGEN627303 การคิดเชิงเหตุผล
30 เอกบังคับ EAGI626208 สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
31 เอกบังคับ EAGI626202 หลักการเขียนโครงการ
ภาคการศึกษาที่ 1/64
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
32 ครูบังคับ EEDU621402 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้
33 พื้นฐานมนุษย์และสังคม EGEN627203 ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
34 พื้นฐานมนุษย์และสังคม EGEN627201 สุนทรียะ
35 เอกบังคับ EAGI626203 ทักษะการสอนสำหรับครูเกษตรศาสตร์
36 เอกบังคับ EAGI626204 พฤติกรรมการสอนวิชาเกษตร
37 เอกเลือก EAGI626320 สุขศาสตร์สัตว์
38 เอกเลือก EAGI626306 การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในโรงเรียน
ภาคการศึกษาที่ 2/64
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
39 ครูบังคับ EEDU621005 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพระหว่างเรียน 3
40 พื้นฐานภาษา EGEN627103 ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ
41 พื้นฐานวิทย์-คณิต EGEN627301 การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ
42 เอกบังคับ EAGI626205 การสร้างสื่อการเรียนการสอนวิชาเกษตรศาสตร์
43 เอกบังคับ EAGI626206 เทคนิคการวิจัยสำหรับครูเกษตรศาสตร์
44 เอกบังคับ EAGI626301 สัมมนาทางการเกษตร
45 เอกเลือก EAGI626305 การเลี้ยงสัตว์ปีกในโรงเรียน
ภาคการศึกษาที่ 1/65
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
46 ปฏิบัติ EEDU621006 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
ภาคการศึกษาที่ 2/65
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
47 ครูบังคับ EEDU621002 คุรุนิพนธ์
48 ปฏิบัติ EEDU621007 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2

แผนการเรียนการสอนสำหรับหมู่เรียน 631215001

ภาคการศึกษาที่ 1/63
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1 ครูบังคับ EEDU621101 คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเป็นครู
2 ครูบังคับ EEDU621301 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้
3 พื้นฐานมนุษย์และสังคม EGEN627202 พลเมืองที่เข้มแข็ง
4 เอกบังคับ EAGI626103 การผลิตสัตว์เบื้องต้น
5 เอกบังคับ EAGI626104 หลักการประมง
6 เอกบังคับ EAGI626105 หลักการส่งเสริมการเกษตร
7 เอกบังคับ EAGI626208 สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
8 เอกบังคับ EAGI626101 หลักการเกษตรเบื้องต้น
ภาคการศึกษาที่ 2/63
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
9 ครูบังคับ EEDU621501 จิตวิทยาสำหรับครู
10 ครูบังคับ EEDU621003 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพระหว่างเรียน 1
11 พื้นฐานภาษา EGEN627104 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
12 พื้นฐานภาษา EGEN627101 ทักษะการพูดและการฟังภาษาอังกฤษ
13 เอกบังคับ EAGI626207 การเกษตรที่เหมาะสมสำหรับโรงเรียน
14 เอกบังคับ EAGI626106 งานช่างเกษตรเบื้องต้น
15 เอกบังคับ EAGI626102 หลักการผลิตพืชเศรษฐกิจ
16 เอกเลือก EAGI626302 เกษตรเขตเมือง
17 เอกเลือก EAGI626303 ความอุดมสมบูรณ์ของดิน
ภาคการศึกษาที่ 1/64
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
18 ครูบังคับ EEDU621004 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพระหว่างเรียน 2
19 ครูบังคับ EEDU621201 การพัฒนาหลักสูตร
20 พื้นฐานวิทย์-คณิต EGEN627302 ทักษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อชีวิตและอาชีพ
21 เอกบังคับ EAGI626201 การวางแผนการจัดการฟาร์มและธุรกิจเกษตร
22 เอกเลือก EAGI626308 พืชสมุนไพรในชีวิตประจำวัน
23 เอกเลือก EAGI626302 เกษตรเขตเมือง
24 เอกเลือก EAGI626320 สุขศาสตร์สัตว์
25 เอกเลือก EAGI626304 คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่อการเกษตร
26 เอกเลือก EAGI626303 ความอุดมสมบูรณ์ของดิน
ภาคการศึกษาที่ 2/64
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
27 ครูบังคับ EEDU621601 การบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา
28 ครูบังคับ EEDU621401 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
29 ครูบังคับ EEDU621202 วิทยาการจัดการเรียนรู้
30 ครูบังคับ EEDU621001 ภาษาเพื่อการสื่อสารสำหรับครู
31 พื้นฐานภาษา EGEN627102 การใช้ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร
32 พื้นฐานวิทย์-คณิต EGEN627303 การคิดเชิงเหตุผล
33 เอกบังคับ EAGI626208 สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
34 เอกบังคับ EAGI626105 หลักการส่งเสริมการเกษตร
35 เอกบังคับ EAGI626202 หลักการเขียนโครงการ
ภาคการศึกษาที่ 1/65
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
36 ครูบังคับ EEDU621402 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้
37 พื้นฐานมนุษย์และสังคม EGEN627203 ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
38 พื้นฐานมนุษย์และสังคม EGEN627201 สุนทรียะ
39 เอกบังคับ EAGI626203 ทักษะการสอนสำหรับครูเกษตรศาสตร์
40 เอกบังคับ EAGI626205 การสร้างสื่อการเรียนการสอนวิชาเกษตรศาสตร์
41 เอกบังคับ EAGI626204 พฤติกรรมการสอนวิชาเกษตร
42 เอกเลือก EAGI626304 คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่อการเกษตร
43 เอกเลือก EAGI626306 การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในโรงเรียน
44 เอกเลือก EAGI626320 สุขศาสตร์สัตว์
ภาคการศึกษาที่ 2/65
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
45 ครูบังคับ EEDU621005 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพระหว่างเรียน 3
46 พื้นฐานภาษา EGEN627103 ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ
47 พื้นฐานวิทย์-คณิต EGEN627301 การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ
48 เอกบังคับ EAGI626301 สัมมนาทางการเกษตร
49 เอกบังคับ EAGI626206 เทคนิคการวิจัยสำหรับครูเกษตรศาสตร์
50 เอกบังคับ EAGI626205 การสร้างสื่อการเรียนการสอนวิชาเกษตรศาสตร์
51 เอกบังคับ EAGI626203 ทักษะการสอนสำหรับครูเกษตรศาสตร์
52 เอกเลือก EAGI626305 การเลี้ยงสัตว์ปีกในโรงเรียน
ภาคการศึกษาที่ 1/66
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
53 ปฏิบัติ EEDU621006 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
ภาคการศึกษาที่ 2/66
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
54 ครูบังคับ EEDU621002 คุรุนิพนธ์
55 ปฏิบัติ EEDU621007 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2

แผนการเรียนการสอนสำหรับหมู่เรียน 641215001

ภาคการศึกษาที่ 1/64
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1 ครูบังคับ EEDU621101 คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเป็นครู
2 ครูบังคับ EEDU621301 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้
3 พื้นฐานมนุษย์และสังคม EGEN627202 พลเมืองที่เข้มแข็ง
4 เอกบังคับ EAGI626103 การผลิตสัตว์เบื้องต้น
5 เอกบังคับ EAGI626104 หลักการประมง
6 เอกบังคับ EAGI626208 สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
7 เอกบังคับ EAGI626101 หลักการเกษตรเบื้องต้น
ภาคการศึกษาที่ 2/64
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
8 ครูบังคับ EEDU621501 จิตวิทยาสำหรับครู
9 ครูบังคับ EEDU621003 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพระหว่างเรียน 1
10 พื้นฐานภาษา EGEN627104 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
11 พื้นฐานภาษา EGEN627101 ทักษะการพูดและการฟังภาษาอังกฤษ
12 เอกบังคับ EAGI626106 งานช่างเกษตรเบื้องต้น
13 เอกบังคับ EAGI626207 การเกษตรที่เหมาะสมสำหรับโรงเรียน
14 เอกบังคับ EAGI626102 หลักการผลิตพืชเศรษฐกิจ
15 เอกเลือก EAGI626303 ความอุดมสมบูรณ์ของดิน
ภาคการศึกษาที่ 1/65
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
16 ครูบังคับ EEDU621004 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพระหว่างเรียน 2
17 ครูบังคับ EEDU621201 การพัฒนาหลักสูตร
18 พื้นฐานวิทย์-คณิต EGEN627302 ทักษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อชีวิตและอาชีพ
19 เอกบังคับ EAGI626201 การวางแผนการจัดการฟาร์มและธุรกิจเกษตร
20 เอกเลือก EAGI626302 เกษตรเขตเมือง
21 เอกเลือก EAGI626308 พืชสมุนไพรในชีวิตประจำวัน
22 เอกเลือก EAGI626320 สุขศาสตร์สัตว์
ภาคการศึกษาที่ 2/65
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
23 ครูบังคับ EEDU621202 วิทยาการจัดการเรียนรู้
24 ครูบังคับ EEDU621001 ภาษาเพื่อการสื่อสารสำหรับครู
25 ครูบังคับ EEDU621401 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
26 ครูบังคับ EEDU621601 การบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา
27 พื้นฐานภาษา EGEN627102 การใช้ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร
28 พื้นฐานวิทย์-คณิต EGEN627303 การคิดเชิงเหตุผล
29 เอกบังคับ EAGI626105 หลักการส่งเสริมการเกษตร
30 เอกบังคับ EAGI626202 หลักการเขียนโครงการ
ภาคการศึกษาที่ 1/66
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
31 ครูบังคับ EEDU621402 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้
32 พื้นฐานมนุษย์และสังคม EGEN627203 ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
33 พื้นฐานมนุษย์และสังคม EGEN627201 สุนทรียะ
34 เอกบังคับ EAGI626205 การสร้างสื่อการเรียนการสอนวิชาเกษตรศาสตร์
35 เอกบังคับ EAGI626204 พฤติกรรมการสอนวิชาเกษตร
36 เอกเลือก EAGI626306 การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในโรงเรียน
37 เอกเลือก EAGI626304 คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่อการเกษตร
ภาคการศึกษาที่ 2/66
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
38 ครูบังคับ EEDU621005 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพระหว่างเรียน 3
39 พื้นฐานภาษา EGEN627103 ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ
40 พื้นฐานวิทย์-คณิต EGEN627301 การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ
41 เอกบังคับ EAGI626203 ทักษะการสอนสำหรับครูเกษตรศาสตร์
42 เอกบังคับ EAGI626206 เทคนิคการวิจัยสำหรับครูเกษตรศาสตร์
43 เอกบังคับ EAGI626301 สัมมนาทางการเกษตร
44 เอกเลือก EAGI626305 การเลี้ยงสัตว์ปีกในโรงเรียน
ภาคการศึกษาที่ 1/67
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
45 ปฏิบัติ EEDU621006 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
ภาคการศึกษาที่ 2/67
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
46 ครูบังคับ EEDU621002 คุรุนิพนธ์
47 ปฏิบัติ EEDU621007 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2

แผนการเรียนการสอนสำหรับหมู่เรียน 641215002

ภาคการศึกษาที่ 1/64
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1 ครูบังคับ EEDU621101 คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเป็นครู
2 ครูบังคับ EEDU621301 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้
3 พื้นฐานมนุษย์และสังคม EGEN627202 พลเมืองที่เข้มแข็ง
4 เอกบังคับ EAGI626103 การผลิตสัตว์เบื้องต้น
5 เอกบังคับ EAGI626104 หลักการประมง
6 เอกบังคับ EAGI626208 สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
7 เอกบังคับ EAGI626101 หลักการเกษตรเบื้องต้น
ภาคการศึกษาที่ 2/64
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
8 ครูบังคับ EEDU621501 จิตวิทยาสำหรับครู
9 ครูบังคับ EEDU621003 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพระหว่างเรียน 1
10 พื้นฐานภาษา EGEN627104 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
11 พื้นฐานภาษา EGEN627101 ทักษะการพูดและการฟังภาษาอังกฤษ
12 เอกบังคับ EAGI626106 งานช่างเกษตรเบื้องต้น
13 เอกบังคับ EAGI626207 การเกษตรที่เหมาะสมสำหรับโรงเรียน
14 เอกบังคับ EAGI626102 หลักการผลิตพืชเศรษฐกิจ
15 เอกเลือก EAGI626303 ความอุดมสมบูรณ์ของดิน
ภาคการศึกษาที่ 1/65
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
16 ครูบังคับ EEDU621004 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพระหว่างเรียน 2
17 ครูบังคับ EEDU621201 การพัฒนาหลักสูตร
18 พื้นฐานวิทย์-คณิต EGEN627302 ทักษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อชีวิตและอาชีพ
19 เอกบังคับ EAGI626201 การวางแผนการจัดการฟาร์มและธุรกิจเกษตร
20 เอกเลือก EAGI626302 เกษตรเขตเมือง
21 เอกเลือก EAGI626308 พืชสมุนไพรในชีวิตประจำวัน
22 เอกเลือก EAGI626320 สุขศาสตร์สัตว์
ภาคการศึกษาที่ 2/65
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
23 ครูบังคับ EEDU621202 วิทยาการจัดการเรียนรู้
24 ครูบังคับ EEDU621001 ภาษาเพื่อการสื่อสารสำหรับครู
25 ครูบังคับ EEDU621401 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
26 ครูบังคับ EEDU621601 การบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา
27 พื้นฐานภาษา EGEN627102 การใช้ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร
28 พื้นฐานวิทย์-คณิต EGEN627303 การคิดเชิงเหตุผล
29 เอกบังคับ EAGI626105 หลักการส่งเสริมการเกษตร
30 เอกบังคับ EAGI626202 หลักการเขียนโครงการ
ภาคการศึกษาที่ 1/66
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
31 ครูบังคับ EEDU621402 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้
32 พื้นฐานมนุษย์และสังคม EGEN627203 ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
33 พื้นฐานมนุษย์และสังคม EGEN627201 สุนทรียะ
34 เอกบังคับ EAGI626205 การสร้างสื่อการเรียนการสอนวิชาเกษตรศาสตร์
35 เอกบังคับ EAGI626204 พฤติกรรมการสอนวิชาเกษตร
36 เอกเลือก EAGI626306 การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในโรงเรียน
37 เอกเลือก EAGI626304 คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่อการเกษตร
ภาคการศึกษาที่ 2/66
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
38 ครูบังคับ EEDU621005 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพระหว่างเรียน 3
39 พื้นฐานภาษา EGEN627103 ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ
40 พื้นฐานวิทย์-คณิต EGEN627301 การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ
41 เอกบังคับ EAGI626203 ทักษะการสอนสำหรับครูเกษตรศาสตร์
42 เอกบังคับ EAGI626206 เทคนิคการวิจัยสำหรับครูเกษตรศาสตร์
43 เอกบังคับ EAGI626301 สัมมนาทางการเกษตร
44 เอกเลือก EAGI626305 การเลี้ยงสัตว์ปีกในโรงเรียน
ภาคการศึกษาที่ 1/67
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
45 ปฏิบัติ EEDU621006 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
ภาคการศึกษาที่ 2/67
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
46 ครูบังคับ EEDU621002 คุรุนิพนธ์
47 ปฏิบัติ EEDU621007 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2

แผนการเรียนการสอนสำหรับหมู่เรียน 651215001

ภาคการศึกษาที่ 1/65
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1 ครูบังคับ EEDU621101 คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเป็นครู
2 ครูบังคับ EEDU621301 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้
3 พื้นฐานมนุษย์และสังคม EGEN627202 พลเมืองที่เข้มแข็ง
4 เอกบังคับ EAGI626103 การผลิตสัตว์เบื้องต้น
5 เอกบังคับ EAGI626104 หลักการประมง
6 เอกบังคับ EAGI626208 สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
7 เอกบังคับ EAGI626101 หลักการเกษตรเบื้องต้น
ภาคการศึกษาที่ 2/65
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
8 ครูบังคับ EEDU621501 จิตวิทยาสำหรับครู
9 ครูบังคับ EEDU621003 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพระหว่างเรียน 1
10 พื้นฐานภาษา EGEN627104 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
11 พื้นฐานภาษา EGEN627101 ทักษะการพูดและการฟังภาษาอังกฤษ
12 เอกบังคับ EAGI626106 งานช่างเกษตรเบื้องต้น
13 เอกบังคับ EAGI626207 การเกษตรที่เหมาะสมสำหรับโรงเรียน
14 เอกบังคับ EAGI626102 หลักการผลิตพืชเศรษฐกิจ
15 เอกเลือก EAGI626303 ความอุดมสมบูรณ์ของดิน
ภาคการศึกษาที่ 1/66
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
16 ครูบังคับ EEDU621004 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพระหว่างเรียน 2
17 ครูบังคับ EEDU621201 การพัฒนาหลักสูตร
18 พื้นฐานวิทย์-คณิต EGEN627302 ทักษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อชีวิตและอาชีพ
19 เอกบังคับ EAGI626201 การวางแผนการจัดการฟาร์มและธุรกิจเกษตร
20 เอกเลือก EAGI626302 เกษตรเขตเมือง
21 เอกเลือก EAGI626308 พืชสมุนไพรในชีวิตประจำวัน
22 เอกเลือก EAGI626320 สุขศาสตร์สัตว์
ภาคการศึกษาที่ 2/66
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
23 ครูบังคับ EEDU621202 วิทยาการจัดการเรียนรู้
24 ครูบังคับ EEDU621001 ภาษาเพื่อการสื่อสารสำหรับครู
25 ครูบังคับ EEDU621401 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
26 ครูบังคับ EEDU621601 การบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา
27 พื้นฐานภาษา EGEN627102 การใช้ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร
28 พื้นฐานวิทย์-คณิต EGEN627303 การคิดเชิงเหตุผล
29 เอกบังคับ EAGI626105 หลักการส่งเสริมการเกษตร
30 เอกบังคับ EAGI626202 หลักการเขียนโครงการ
ภาคการศึกษาที่ 1/67
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
31 ครูบังคับ EEDU621402 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้
32 พื้นฐานมนุษย์และสังคม EGEN627203 ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
33 พื้นฐานมนุษย์และสังคม EGEN627201 สุนทรียะ
34 เอกบังคับ EAGI626205 การสร้างสื่อการเรียนการสอนวิชาเกษตรศาสตร์
35 เอกบังคับ EAGI626204 พฤติกรรมการสอนวิชาเกษตร
36 เอกเลือก EAGI626306 การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในโรงเรียน
37 เอกเลือก EAGI626304 คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่อการเกษตร
ภาคการศึกษาที่ 2/67
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
38 ครูบังคับ EEDU621005 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพระหว่างเรียน 3
39 พื้นฐานภาษา EGEN627103 ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ
40 พื้นฐานวิทย์-คณิต EGEN627301 การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ
41 เอกบังคับ EAGI626203 ทักษะการสอนสำหรับครูเกษตรศาสตร์
42 เอกบังคับ EAGI626206 เทคนิคการวิจัยสำหรับครูเกษตรศาสตร์
43 เอกบังคับ EAGI626301 สัมมนาทางการเกษตร
44 เอกเลือก EAGI626305 การเลี้ยงสัตว์ปีกในโรงเรียน
ภาคการศึกษาที่ 1/68
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
45 ปฏิบัติ EEDU621006 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
ภาคการศึกษาที่ 2/68
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
46 ครูบังคับ EEDU621002 คุรุนิพนธ์
47 ปฏิบัติ EEDU621007 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2

แผนการเรียนการสอนสำหรับหมู่เรียน 651215002

ภาคการศึกษาที่ 1/65
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1 ครูบังคับ EEDU621101 คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเป็นครู
2 ครูบังคับ EEDU621301 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้
3 พื้นฐานมนุษย์และสังคม EGEN627202 พลเมืองที่เข้มแข็ง
4 เอกบังคับ EAGI626103 การผลิตสัตว์เบื้องต้น
5 เอกบังคับ EAGI626104 หลักการประมง
6 เอกบังคับ EAGI626208 สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
7 เอกบังคับ EAGI626101 หลักการเกษตรเบื้องต้น
ภาคการศึกษาที่ 2/65
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
8 ครูบังคับ EEDU621501 จิตวิทยาสำหรับครู
9 ครูบังคับ EEDU621003 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพระหว่างเรียน 1
10 พื้นฐานภาษา EGEN627104 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
11 พื้นฐานภาษา EGEN627101 ทักษะการพูดและการฟังภาษาอังกฤษ
12 เอกบังคับ EAGI626106 งานช่างเกษตรเบื้องต้น
13 เอกบังคับ EAGI626207 การเกษตรที่เหมาะสมสำหรับโรงเรียน
14 เอกบังคับ EAGI626102 หลักการผลิตพืชเศรษฐกิจ
15 เอกเลือก EAGI626303 ความอุดมสมบูรณ์ของดิน
ภาคการศึกษาที่ 1/66
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
16 ครูบังคับ EEDU621004 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพระหว่างเรียน 2
17 ครูบังคับ EEDU621201 การพัฒนาหลักสูตร
18 พื้นฐานวิทย์-คณิต EGEN627302 ทักษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อชีวิตและอาชีพ
19 เอกบังคับ EAGI626201 การวางแผนการจัดการฟาร์มและธุรกิจเกษตร
20 เอกเลือก EAGI626302 เกษตรเขตเมือง
21 เอกเลือก EAGI626308 พืชสมุนไพรในชีวิตประจำวัน
22 เอกเลือก EAGI626320 สุขศาสตร์สัตว์
ภาคการศึกษาที่ 2/66
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
23 ครูบังคับ EEDU621202 วิทยาการจัดการเรียนรู้
24 ครูบังคับ EEDU621001 ภาษาเพื่อการสื่อสารสำหรับครู
25 ครูบังคับ EEDU621401 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
26 ครูบังคับ EEDU621601 การบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา
27 พื้นฐานภาษา EGEN627102 การใช้ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร
28 พื้นฐานวิทย์-คณิต EGEN627303 การคิดเชิงเหตุผล
29 เอกบังคับ EAGI626105 หลักการส่งเสริมการเกษตร
30 เอกบังคับ EAGI626202 หลักการเขียนโครงการ
ภาคการศึกษาที่ 1/67
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
31 ครูบังคับ EEDU621402 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้
32 พื้นฐานมนุษย์และสังคม EGEN627203 ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
33 พื้นฐานมนุษย์และสังคม EGEN627201 สุนทรียะ
34 เอกบังคับ EAGI626205 การสร้างสื่อการเรียนการสอนวิชาเกษตรศาสตร์
35 เอกบังคับ EAGI626204 พฤติกรรมการสอนวิชาเกษตร
36 เอกเลือก EAGI626306 การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในโรงเรียน
37 เอกเลือก EAGI626304 คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่อการเกษตร
ภาคการศึกษาที่ 2/67
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
38 ครูบังคับ EEDU621005 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพระหว่างเรียน 3
39 พื้นฐานภาษา EGEN627103 ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ
40 พื้นฐานวิทย์-คณิต EGEN627301 การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ
41 เอกบังคับ EAGI626203 ทักษะการสอนสำหรับครูเกษตรศาสตร์
42 เอกบังคับ EAGI626206 เทคนิคการวิจัยสำหรับครูเกษตรศาสตร์
43 เอกบังคับ EAGI626301 สัมมนาทางการเกษตร
44 เอกเลือก EAGI626305 การเลี้ยงสัตว์ปีกในโรงเรียน
ภาคการศึกษาที่ 1/68
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
45 ปฏิบัติ EEDU621006 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
ภาคการศึกษาที่ 2/68
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
46 ครูบังคับ EEDU621002 คุรุนิพนธ์
47 ปฏิบัติ EEDU621007 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2