ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / หลักสูตรสาขาวิชา

แผนการเรียนการสอนสำหรับหมู่เรียน 621214401

ภาคการศึกษาที่ 1/62
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1 ครูบังคับ EEDU621101 คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเป็นครู
2 ครูบังคับ EEDU621301 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้
3 พื้นฐานมนุษย์และสังคม EGEN627202 พลเมืองที่เข้มแข็ง
4 พื้นฐานวิทย์-คณิต EGEN627303 การคิดเชิงเหตุผล
5 เอกบังคับ ECOM622101 เทคโนโลยีสำหรับวิทยาศาสตร์
6 เอกบังคับ ECOM622102 กฎหมายและจรรยาบรรณทางคอมพิวเตอร์
7 เอกบังคับ ECOM622201 การจัดระบบสารสนเทศทางการศึกษา
ภาคการศึกษาที่ 2/62
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
8 ครูบังคับ EEDU621003 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพระหว่างเรียน 1
9 ครูบังคับ EEDU621501 จิตวิทยาสำหรับครู
10 พื้นฐานภาษา EGEN627101 ทักษะการพูดและการฟังภาษาอังกฤษ 3(2-2-5)
11 พื้นฐานภาษา EGEN627104 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5)
12 เลือกเสรี 4552101n การจัดดอกไม้และการจัดผ้า
13 เอกบังคับ ECOM622401 วิทยาการคำนวณและคณิตศาสตร์
14 เอกบังคับ ECOM622501 ขั้นตอนวิธีและการเขียนโปรแกรม
15 เอกบังคับ ECOM622601 การออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิก
16 เอกบังคับ ECOM622701 สถาปัตยกรรมและการซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์
ภาคการศึกษาที่ 1/63
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
17 ครูบังคับ EEDU621004 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพระหว่างเรียน 2
18 ครูบังคับ EEDU621201 การพัฒนาหลักสูตร
19 พื้นฐานวิทย์-คณิต EGEN627302 ทักษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อชีวิตและอาชีพ
20 เอกบังคับ ECOM622202 ระบบการจัดการฐานข้อมูล
21 เอกบังคับ ECOM622502 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
22 เอกบังคับ ECOM622602 การออกแบบมัลติมีเดียและแอนิเมชัน
23 เอกเลือก ECOM622103 ภาษาอังกฤษสำหรับครูคอมพิวเตอร์
24 เอกเลือก ECOM622702 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ภาคการศึกษาที่ 2/63
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
25 ครูบังคับ EEDU621001 ภาษาเพื่อการสื่อสารสำหรับครู
26 ครูบังคับ EEDU621202 วิทยาการจัดการเรียนรู้
27 ครูบังคับ EEDU621401 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
28 ครูบังคับ EEDU621601 การบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา
29 พื้นฐานภาษา EGEN627102 การใช้ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร 3(2-2-5)
30 เอกบังคับ ECOM622801 การออกแบบและพัฒนานวัตกรรม
31 เอกเลือก ECOM622301 การเขียนโปรแกรมภาษาขั้นสูง
32 เอกเลือก ECOM622603 การออกแบบและพัฒนาแอพพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่
ภาคการศึกษาที่ 1/64
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
33 ครูบังคับ EEDU621402 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้
34 ครูเลือก EEDU621102 หลักการศึกษาและปรัชญาการศึกษา
35 ครูเลือก EEDU621103 กฎหมายการศึกษา
36 ครูเลือก EEDU621203 การจัดกิจกรรมโครงงานในโรงเรียน
37 ครูเลือก EEDU621204 ทักษะและเทคนิคการจัดการเรียนรู้
38 ครูเลือก EEDU621205 ทักษะการคิดขั้นสูง
39 ครูเลือก EEDU621206 การพัฒนาทักษะกระบวนการคิด
40 ครูเลือก EEDU621207 กลวิธีการเรียนการสอนคณิตศาสตร์
41 ครูเลือก EEDU621208 การพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้
42 ครูเลือก EEDU621209 หลักการเรียนรู้และเทคนิคการฝึกอบรม
43 ครูเลือก EEDU621210 การบูรณาการหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้
44 ครูเลือก EEDU621302 แอนิเมชัน 3 มิติเพื่อการศึกษา
45 ครูเลือก EEDU621303 การออกแบบสื่อและเทคโนโลยีร่วมสมัย
46 ครูเลือก EEDU621304 เทคโนโลยีสารสนเทศในการฝึกอบรม
47 ครูเลือก EEDU621305 วิทยาการคำนวณ
48 ครูเลือก EEDU621403 สถิติเพื่อการวิจัย
49 ครูเลือก EEDU621404 การวิจัยเชิงปฏิบัติการ
50 ครูเลือก EEDU621405 การประเมินโครงการ
51 ครูเลือก EEDU621406 การประเมินความต้องการความจำเป็นทางการศึกษา
52 ครูเลือก EEDU621502 จิตวิทยาวัยรุ่น
53 ครูเลือก EEDU621503 มนุษยสัมพันธ์สำหรับครู
54 ครูเลือก EEDU621602 การรู้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา
55 ครูเลือก EEDU621901 การจัดการพลศึกษาในโรงเรียน
56 ครูเลือก EEDU621902 ผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารี สำรอง ขั้นความรู้เบื้องต้น
57 ครูเลือก EEDU621903 ผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารี สามัญ ขั้นความรู้เบื้องต้น
58 ครูเลือก EEDU621904 ผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้น
59 พื้นฐานมนุษย์และสังคม EGEN627201 สุนทรียะ
60 พื้นฐานมนุษย์และสังคม EGEN627203 ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
61 เลือกเสรี ECOM622907 หลักการวิจัยและพัฒนาโครงงานทางด้านคอมพิวเตอร์
62 เลือกเสรี EGSI622210 วิทยาศาสตร์กายภาพ
63 เอกบังคับ ECOM622901 วิจัยและพัฒนาโครงงานทางคอมพิวเตอร์
64 เอกเลือก ECOM622604 การพัฒนาและผลิตสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์
65 เอกเลือก ECOM622605 การออกแบบและพัฒนาเกม
ภาคการศึกษาที่ 2/64
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
66 ครูบังคับ EEDU621005 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพระหว่างเรียน 3
67 ครูเลือก EEDU621102 หลักการศึกษาและปรัชญาการศึกษา
68 ครูเลือก EEDU621103 กฎหมายการศึกษา
69 ครูเลือก EEDU621203 การจัดกิจกรรมโครงงานในโรงเรียน
70 ครูเลือก EEDU621204 ทักษะและเทคนิคการจัดการเรียนรู้
71 ครูเลือก EEDU621205 ทักษะการคิดขั้นสูง
72 ครูเลือก EEDU621206 การพัฒนาทักษะกระบวนการคิด
73 ครูเลือก EEDU621207 กลวิธีการเรียนการสอนคณิตศาสตร์
74 ครูเลือก EEDU621208 การพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้
75 ครูเลือก EEDU621209 หลักการเรียนรู้และเทคนิคการฝึกอบรม
76 ครูเลือก EEDU621210 การบูรณาการหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้
77 ครูเลือก EEDU621302 แอนิเมชัน 3 มิติเพื่อการศึกษา
78 ครูเลือก EEDU621303 การออกแบบสื่อและเทคโนโลยีร่วมสมัย
79 ครูเลือก EEDU621304 เทคโนโลยีสารสนเทศในการฝึกอบรม
80 ครูเลือก EEDU621305 วิทยาการคำนวณ
81 ครูเลือก EEDU621403 สถิติเพื่อการวิจัย
82 ครูเลือก EEDU621404 การวิจัยเชิงปฏิบัติการ
83 ครูเลือก EEDU621405 การประเมินโครงการ
84 ครูเลือก EEDU621406 การประเมินความต้องการความจำเป็นทางการศึกษา
85 ครูเลือก EEDU621502 จิตวิทยาวัยรุ่น
86 ครูเลือก EEDU621503 มนุษยสัมพันธ์สำหรับครู
87 ครูเลือก EEDU621601 การบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา
88 ครูเลือก EEDU621602 การรู้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา
89 ครูเลือก EEDU621901 การจัดการพลศึกษาในโรงเรียน
90 ครูเลือก EEDU621902 ผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารี สำรอง ขั้นความรู้เบื้องต้น
91 ครูเลือก EEDU621903 ผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารี สามัญ ขั้นความรู้เบื้องต้น
92 ครูเลือก EEDU621904 ผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้น
93 พื้นฐานภาษา EGEN627103 ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ 3(2-2-5)
94 พื้นฐานวิทย์-คณิต EGEN627301 การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ
95 เลือกเสรี 4514202o อาหารเพื่อการประกอบอาชีพ
96 เลือกเสรี EHOM622404 อาหารเพื่อการประกอบอาชีพ
97 เอกบังคับ ECOM622902 โครงการทางด้านคอมพิวเตอร์
98 เอกบังคับ ECOM622903 วิทยาการก้าวหน้าทางคอมพิวเตอร์
99 เอกเลือก ECOM622802 วิทยาการการจัดการเรียนรู้ทางคอมพิวเตอร์
ภาคการศึกษาที่ 1/65
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
100 ปฏิบัติ EEDU621006 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
ภาคการศึกษาที่ 2/65
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
101 ครูบังคับ EEDU621002 คุรุนิพนธ์
102 ปฏิบัติ EEDU621007 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2

แผนการเรียนการสอนสำหรับหมู่เรียน 621214402

ภาคการศึกษาที่ 1/62
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1 ครูบังคับ EEDU621101 คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเป็นครู
2 ครูบังคับ EEDU621301 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้
3 พื้นฐานมนุษย์และสังคม EGEN627202 พลเมืองที่เข้มแข็ง
4 พื้นฐานวิทย์-คณิต EGEN627303 การคิดเชิงเหตุผล
5 เอกบังคับ ECOM622101 เทคโนโลยีสำหรับวิทยาศาสตร์
6 เอกบังคับ ECOM622102 กฎหมายและจรรยาบรรณทางคอมพิวเตอร์
7 เอกบังคับ ECOM622201 การจัดระบบสารสนเทศทางการศึกษา
ภาคการศึกษาที่ 2/62
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
8 ครูบังคับ EEDU621003 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพระหว่างเรียน 1
9 ครูบังคับ EEDU621501 จิตวิทยาสำหรับครู
10 พื้นฐานภาษา EGEN627101 ทักษะการพูดและการฟังภาษาอังกฤษ 3(2-2-5)
11 พื้นฐานภาษา EGEN627104 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5)
12 เลือกเสรี 4552101n การจัดดอกไม้และการจัดผ้า
13 เอกบังคับ ECOM622401 วิทยาการคำนวณและคณิตศาสตร์
14 เอกบังคับ ECOM622501 ขั้นตอนวิธีและการเขียนโปรแกรม
15 เอกบังคับ ECOM622601 การออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิก
16 เอกบังคับ ECOM622701 สถาปัตยกรรมและการซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์
ภาคการศึกษาที่ 1/63
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
17 ครูบังคับ EEDU621004 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพระหว่างเรียน 2
18 ครูบังคับ EEDU621201 การพัฒนาหลักสูตร
19 พื้นฐานวิทย์-คณิต EGEN627302 ทักษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อชีวิตและอาชีพ
20 เอกบังคับ ECOM622202 ระบบการจัดการฐานข้อมูล
21 เอกบังคับ ECOM622502 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
22 เอกบังคับ ECOM622602 การออกแบบมัลติมีเดียและแอนิเมชัน
23 เอกเลือก ECOM622103 ภาษาอังกฤษสำหรับครูคอมพิวเตอร์
24 เอกเลือก ECOM622702 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ภาคการศึกษาที่ 2/63
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
25 ครูบังคับ EEDU621001 ภาษาเพื่อการสื่อสารสำหรับครู
26 ครูบังคับ EEDU621202 วิทยาการจัดการเรียนรู้
27 ครูบังคับ EEDU621401 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
28 ครูบังคับ EEDU621601 การบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา
29 พื้นฐานภาษา EGEN627102 การใช้ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร 3(2-2-5)
30 เอกบังคับ ECOM622801 การออกแบบและพัฒนานวัตกรรม
31 เอกเลือก ECOM622301 การเขียนโปรแกรมภาษาขั้นสูง
32 เอกเลือก ECOM622603 การออกแบบและพัฒนาแอพพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่
ภาคการศึกษาที่ 1/64
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
33 ครูบังคับ EEDU621402 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้
34 ครูเลือก EEDU621102 หลักการศึกษาและปรัชญาการศึกษา
35 ครูเลือก EEDU621103 กฎหมายการศึกษา
36 ครูเลือก EEDU621203 การจัดกิจกรรมโครงงานในโรงเรียน
37 ครูเลือก EEDU621204 ทักษะและเทคนิคการจัดการเรียนรู้
38 ครูเลือก EEDU621205 ทักษะการคิดขั้นสูง
39 ครูเลือก EEDU621206 การพัฒนาทักษะกระบวนการคิด
40 ครูเลือก EEDU621207 กลวิธีการเรียนการสอนคณิตศาสตร์
41 ครูเลือก EEDU621208 การพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้
42 ครูเลือก EEDU621209 หลักการเรียนรู้และเทคนิคการฝึกอบรม
43 ครูเลือก EEDU621210 การบูรณาการหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้
44 ครูเลือก EEDU621302 แอนิเมชัน 3 มิติเพื่อการศึกษา
45 ครูเลือก EEDU621303 การออกแบบสื่อและเทคโนโลยีร่วมสมัย
46 ครูเลือก EEDU621304 เทคโนโลยีสารสนเทศในการฝึกอบรม
47 ครูเลือก EEDU621305 วิทยาการคำนวณ
48 ครูเลือก EEDU621403 สถิติเพื่อการวิจัย
49 ครูเลือก EEDU621404 การวิจัยเชิงปฏิบัติการ
50 ครูเลือก EEDU621405 การประเมินโครงการ
51 ครูเลือก EEDU621406 การประเมินความต้องการความจำเป็นทางการศึกษา
52 ครูเลือก EEDU621502 จิตวิทยาวัยรุ่น
53 ครูเลือก EEDU621503 มนุษยสัมพันธ์สำหรับครู
54 ครูเลือก EEDU621602 การรู้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา
55 ครูเลือก EEDU621901 การจัดการพลศึกษาในโรงเรียน
56 ครูเลือก EEDU621902 ผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารี สำรอง ขั้นความรู้เบื้องต้น
57 ครูเลือก EEDU621903 ผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารี สามัญ ขั้นความรู้เบื้องต้น
58 ครูเลือก EEDU621904 ผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้น
59 พื้นฐานมนุษย์และสังคม EGEN627201 สุนทรียะ
60 พื้นฐานมนุษย์และสังคม EGEN627203 ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
61 เลือกเสรี ECOM622907 หลักการวิจัยและพัฒนาโครงงานทางด้านคอมพิวเตอร์
62 เลือกเสรี EGSI622210 วิทยาศาสตร์กายภาพ
63 เอกบังคับ ECOM622901 วิจัยและพัฒนาโครงงานทางคอมพิวเตอร์
64 เอกเลือก ECOM622604 การพัฒนาและผลิตสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์
65 เอกเลือก ECOM622605 การออกแบบและพัฒนาเกม
ภาคการศึกษาที่ 2/64
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
66 ครูบังคับ EEDU621005 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพระหว่างเรียน 3
67 ครูเลือก EEDU621102 หลักการศึกษาและปรัชญาการศึกษา
68 ครูเลือก EEDU621103 กฎหมายการศึกษา
69 ครูเลือก EEDU621203 การจัดกิจกรรมโครงงานในโรงเรียน
70 ครูเลือก EEDU621204 ทักษะและเทคนิคการจัดการเรียนรู้
71 ครูเลือก EEDU621205 ทักษะการคิดขั้นสูง
72 ครูเลือก EEDU621206 การพัฒนาทักษะกระบวนการคิด
73 ครูเลือก EEDU621207 กลวิธีการเรียนการสอนคณิตศาสตร์
74 ครูเลือก EEDU621208 การพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้
75 ครูเลือก EEDU621209 หลักการเรียนรู้และเทคนิคการฝึกอบรม
76 ครูเลือก EEDU621210 การบูรณาการหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้
77 ครูเลือก EEDU621302 แอนิเมชัน 3 มิติเพื่อการศึกษา
78 ครูเลือก EEDU621303 การออกแบบสื่อและเทคโนโลยีร่วมสมัย
79 ครูเลือก EEDU621304 เทคโนโลยีสารสนเทศในการฝึกอบรม
80 ครูเลือก EEDU621305 วิทยาการคำนวณ
81 ครูเลือก EEDU621403 สถิติเพื่อการวิจัย
82 ครูเลือก EEDU621404 การวิจัยเชิงปฏิบัติการ
83 ครูเลือก EEDU621405 การประเมินโครงการ
84 ครูเลือก EEDU621406 การประเมินความต้องการความจำเป็นทางการศึกษา
85 ครูเลือก EEDU621502 จิตวิทยาวัยรุ่น
86 ครูเลือก EEDU621503 มนุษยสัมพันธ์สำหรับครู
87 ครูเลือก EEDU621601 การบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา
88 ครูเลือก EEDU621602 การรู้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา
89 ครูเลือก EEDU621901 การจัดการพลศึกษาในโรงเรียน
90 ครูเลือก EEDU621902 ผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารี สำรอง ขั้นความรู้เบื้องต้น
91 ครูเลือก EEDU621903 ผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารี สามัญ ขั้นความรู้เบื้องต้น
92 ครูเลือก EEDU621904 ผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้น
93 พื้นฐานภาษา EGEN627103 ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ 3(2-2-5)
94 พื้นฐานวิทย์-คณิต EGEN627301 การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ
95 เลือกเสรี 4514202o อาหารเพื่อการประกอบอาชีพ
96 เลือกเสรี EHOM622404 อาหารเพื่อการประกอบอาชีพ
97 เอกบังคับ ECOM622902 โครงการทางด้านคอมพิวเตอร์
98 เอกบังคับ ECOM622903 วิทยาการก้าวหน้าทางคอมพิวเตอร์
99 เอกเลือก ECOM622802 วิทยาการการจัดการเรียนรู้ทางคอมพิวเตอร์
ภาคการศึกษาที่ 1/65
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
100 ปฏิบัติ EEDU621006 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
ภาคการศึกษาที่ 2/65
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
101 ครูบังคับ EEDU621002 คุรุนิพนธ์
102 ปฏิบัติ EEDU621007 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2

แผนการเรียนการสอนสำหรับหมู่เรียน 631214401

ภาคการศึกษาที่ 1/63
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1 ครูบังคับ EEDU621101 คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเป็นครู
2 ครูบังคับ EEDU621301 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้
3 พื้นฐานมนุษย์และสังคม EGEN627202 พลเมืองที่เข้มแข็ง
4 พื้นฐานวิทย์-คณิต EGEN627303 การคิดเชิงเหตุผล
5 เอกบังคับ ECOM622101 เทคโนโลยีสำหรับวิทยาศาสตร์
6 เอกบังคับ ECOM622102 กฎหมายและจรรยาบรรณทางคอมพิวเตอร์
7 เอกบังคับ ECOM622201 การจัดระบบสารสนเทศทางการศึกษา
ภาคการศึกษาที่ 2/63
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
8 ครูบังคับ EEDU621003 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพระหว่างเรียน 1
9 ครูบังคับ EEDU621501 จิตวิทยาสำหรับครู
10 พื้นฐานภาษา EGEN627101 ทักษะการพูดและการฟังภาษาอังกฤษ 3(2-2-5)
11 พื้นฐานภาษา EGEN627104 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5)
12 เลือกเสรี 4552101n การจัดดอกไม้และการจัดผ้า
13 เอกบังคับ ECOM622401 วิทยาการคำนวณและคณิตศาสตร์
14 เอกบังคับ ECOM622501 ขั้นตอนวิธีและการเขียนโปรแกรม
15 เอกบังคับ ECOM622601 การออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิก
16 เอกบังคับ ECOM622701 สถาปัตยกรรมและการซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์
ภาคการศึกษาที่ 1/64
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
17 ครูบังคับ EEDU621004 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพระหว่างเรียน 2
18 ครูบังคับ EEDU621201 การพัฒนาหลักสูตร
19 พื้นฐานวิทย์-คณิต EGEN627302 ทักษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อชีวิตและอาชีพ
20 เอกบังคับ ECOM622202 ระบบการจัดการฐานข้อมูล
21 เอกบังคับ ECOM622502 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
22 เอกบังคับ ECOM622602 การออกแบบมัลติมีเดียและแอนิเมชัน
23 เอกเลือก ECOM622103 ภาษาอังกฤษสำหรับครูคอมพิวเตอร์
24 เอกเลือก ECOM622702 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ภาคการศึกษาที่ 2/64
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
25 ครูบังคับ EEDU621001 ภาษาเพื่อการสื่อสารสำหรับครู
26 ครูบังคับ EEDU621202 วิทยาการจัดการเรียนรู้
27 ครูบังคับ EEDU621401 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
28 ครูบังคับ EEDU621601 การบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา
29 พื้นฐานภาษา EGEN627102 การใช้ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร 3(2-2-5)
30 เอกบังคับ ECOM622801 การออกแบบและพัฒนานวัตกรรม
31 เอกเลือก ECOM622301 การเขียนโปรแกรมภาษาขั้นสูง
32 เอกเลือก ECOM622603 การออกแบบและพัฒนาแอพพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่
ภาคการศึกษาที่ 1/65
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
33 ครูบังคับ EEDU621402 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้
34 ครูเลือก EEDU621102 หลักการศึกษาและปรัชญาการศึกษา
35 ครูเลือก EEDU621103 กฎหมายการศึกษา
36 ครูเลือก EEDU621203 การจัดกิจกรรมโครงงานในโรงเรียน
37 ครูเลือก EEDU621204 ทักษะและเทคนิคการจัดการเรียนรู้
38 ครูเลือก EEDU621205 ทักษะการคิดขั้นสูง
39 ครูเลือก EEDU621206 การพัฒนาทักษะกระบวนการคิด
40 ครูเลือก EEDU621207 กลวิธีการเรียนการสอนคณิตศาสตร์
41 ครูเลือก EEDU621208 การพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้
42 ครูเลือก EEDU621209 หลักการเรียนรู้และเทคนิคการฝึกอบรม
43 ครูเลือก EEDU621210 การบูรณาการหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้
44 ครูเลือก EEDU621302 แอนิเมชัน 3 มิติเพื่อการศึกษา
45 ครูเลือก EEDU621303 การออกแบบสื่อและเทคโนโลยีร่วมสมัย
46 ครูเลือก EEDU621304 เทคโนโลยีสารสนเทศในการฝึกอบรม
47 ครูเลือก EEDU621305 วิทยาการคำนวณ
48 ครูเลือก EEDU621403 สถิติเพื่อการวิจัย
49 ครูเลือก EEDU621404 การวิจัยเชิงปฏิบัติการ
50 ครูเลือก EEDU621405 การประเมินโครงการ
51 ครูเลือก EEDU621406 การประเมินความต้องการความจำเป็นทางการศึกษา
52 ครูเลือก EEDU621502 จิตวิทยาวัยรุ่น
53 ครูเลือก EEDU621503 มนุษยสัมพันธ์สำหรับครู
54 ครูเลือก EEDU621602 การรู้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา
55 ครูเลือก EEDU621901 การจัดการพลศึกษาในโรงเรียน
56 ครูเลือก EEDU621902 ผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารี สำรอง ขั้นความรู้เบื้องต้น
57 ครูเลือก EEDU621903 ผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารี สามัญ ขั้นความรู้เบื้องต้น
58 ครูเลือก EEDU621904 ผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้น
59 พื้นฐานมนุษย์และสังคม EGEN627201 สุนทรียะ
60 พื้นฐานมนุษย์และสังคม EGEN627203 ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
61 เลือกเสรี ECOM622907 หลักการวิจัยและพัฒนาโครงงานทางด้านคอมพิวเตอร์
62 เอกบังคับ ECOM622901 วิจัยและพัฒนาโครงงานทางคอมพิวเตอร์
63 เอกเลือก ECOM622604 การพัฒนาและผลิตสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์
64 เอกเลือก ECOM622605 การออกแบบและพัฒนาเกม
65 เอกเลือก ECOM622903 วิทยาการก้าวหน้าทางคอมพิวเตอร์
ภาคการศึกษาที่ 2/65
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
66 ครูบังคับ EEDU621005 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพระหว่างเรียน 3
67 ครูเลือก EEDU621102 หลักการศึกษาและปรัชญาการศึกษา
68 ครูเลือก EEDU621103 กฎหมายการศึกษา
69 ครูเลือก EEDU621203 การจัดกิจกรรมโครงงานในโรงเรียน
70 ครูเลือก EEDU621204 ทักษะและเทคนิคการจัดการเรียนรู้
71 ครูเลือก EEDU621205 ทักษะการคิดขั้นสูง
72 ครูเลือก EEDU621206 การพัฒนาทักษะกระบวนการคิด
73 ครูเลือก EEDU621207 กลวิธีการเรียนการสอนคณิตศาสตร์
74 ครูเลือก EEDU621208 การพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้
75 ครูเลือก EEDU621209 หลักการเรียนรู้และเทคนิคการฝึกอบรม
76 ครูเลือก EEDU621210 การบูรณาการหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้
77 ครูเลือก EEDU621302 แอนิเมชัน 3 มิติเพื่อการศึกษา
78 ครูเลือก EEDU621303 การออกแบบสื่อและเทคโนโลยีร่วมสมัย
79 ครูเลือก EEDU621304 เทคโนโลยีสารสนเทศในการฝึกอบรม
80 ครูเลือก EEDU621305 วิทยาการคำนวณ
81 ครูเลือก EEDU621403 สถิติเพื่อการวิจัย
82 ครูเลือก EEDU621404 การวิจัยเชิงปฏิบัติการ
83 ครูเลือก EEDU621405 การประเมินโครงการ
84 ครูเลือก EEDU621406 การประเมินความต้องการความจำเป็นทางการศึกษา
85 ครูเลือก EEDU621502 จิตวิทยาวัยรุ่น
86 ครูเลือก EEDU621503 มนุษยสัมพันธ์สำหรับครู
87 ครูเลือก EEDU621601 การบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา
88 ครูเลือก EEDU621602 การรู้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา
89 ครูเลือก EEDU621901 การจัดการพลศึกษาในโรงเรียน
90 ครูเลือก EEDU621902 ผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารี สำรอง ขั้นความรู้เบื้องต้น
91 ครูเลือก EEDU621903 ผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารี สามัญ ขั้นความรู้เบื้องต้น
92 ครูเลือก EEDU621904 ผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้น
93 พื้นฐานภาษา EGEN627103 ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ 3(2-2-5)
94 พื้นฐานวิทย์-คณิต EGEN627301 การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ
95 เลือกเสรี EHOM622404 อาหารเพื่อการประกอบอาชีพ
96 เอกบังคับ ECOM622902 โครงการทางด้านคอมพิวเตอร์
97 เอกบังคับ ECOM622903 วิทยาการก้าวหน้าทางคอมพิวเตอร์
98 เอกบังคับ ECOM622901 วิจัยและพัฒนาโครงงานทางคอมพิวเตอร์
99 เอกเลือก ECOM622802 วิทยาการการจัดการเรียนรู้ทางคอมพิวเตอร์
100 เอกเลือก ECOM622604 การพัฒนาและผลิตสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์
ภาคการศึกษาที่ 1/66
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
101 ปฏิบัติ EEDU621006 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
ภาคการศึกษาที่ 2/66
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
102 ครูบังคับ EEDU621002 คุรุนิพนธ์
103 ปฏิบัติ EEDU621007 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2

แผนการเรียนการสอนสำหรับหมู่เรียน 631214402

ภาคการศึกษาที่ 1/63
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1 ครูบังคับ EEDU621101 คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเป็นครู
2 ครูบังคับ EEDU621301 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้
3 พื้นฐานมนุษย์และสังคม EGEN627202 พลเมืองที่เข้มแข็ง
4 พื้นฐานวิทย์-คณิต EGEN627303 การคิดเชิงเหตุผล
5 เอกบังคับ ECOM622101 เทคโนโลยีสำหรับวิทยาศาสตร์
6 เอกบังคับ ECOM622102 กฎหมายและจรรยาบรรณทางคอมพิวเตอร์
7 เอกบังคับ ECOM622201 การจัดระบบสารสนเทศทางการศึกษา
ภาคการศึกษาที่ 2/63
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
8 ครูบังคับ EEDU621003 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพระหว่างเรียน 1
9 ครูบังคับ EEDU621501 จิตวิทยาสำหรับครู
10 พื้นฐานภาษา EGEN627101 ทักษะการพูดและการฟังภาษาอังกฤษ 3(2-2-5)
11 พื้นฐานภาษา EGEN627104 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5)
12 เลือกเสรี 4552101n การจัดดอกไม้และการจัดผ้า
13 เอกบังคับ ECOM622401 วิทยาการคำนวณและคณิตศาสตร์
14 เอกบังคับ ECOM622501 ขั้นตอนวิธีและการเขียนโปรแกรม
15 เอกบังคับ ECOM622601 การออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิก
16 เอกบังคับ ECOM622701 สถาปัตยกรรมและการซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์
ภาคการศึกษาที่ 1/64
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
17 ครูบังคับ EEDU621004 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพระหว่างเรียน 2
18 ครูบังคับ EEDU621201 การพัฒนาหลักสูตร
19 พื้นฐานวิทย์-คณิต EGEN627302 ทักษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อชีวิตและอาชีพ
20 เอกบังคับ ECOM622202 ระบบการจัดการฐานข้อมูล
21 เอกบังคับ ECOM622502 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
22 เอกบังคับ ECOM622602 การออกแบบมัลติมีเดียและแอนิเมชัน
23 เอกเลือก ECOM622103 ภาษาอังกฤษสำหรับครูคอมพิวเตอร์
24 เอกเลือก ECOM622702 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ภาคการศึกษาที่ 2/64
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
25 ครูบังคับ EEDU621001 ภาษาเพื่อการสื่อสารสำหรับครู
26 ครูบังคับ EEDU621202 วิทยาการจัดการเรียนรู้
27 ครูบังคับ EEDU621401 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
28 ครูบังคับ EEDU621601 การบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา
29 พื้นฐานภาษา EGEN627102 การใช้ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร 3(2-2-5)
30 เอกบังคับ ECOM622801 การออกแบบและพัฒนานวัตกรรม
31 เอกเลือก ECOM622301 การเขียนโปรแกรมภาษาขั้นสูง
32 เอกเลือก ECOM622603 การออกแบบและพัฒนาแอพพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่
ภาคการศึกษาที่ 1/65
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
33 ครูบังคับ EEDU621402 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้
34 ครูเลือก EEDU621102 หลักการศึกษาและปรัชญาการศึกษา
35 ครูเลือก EEDU621103 กฎหมายการศึกษา
36 ครูเลือก EEDU621203 การจัดกิจกรรมโครงงานในโรงเรียน
37 ครูเลือก EEDU621204 ทักษะและเทคนิคการจัดการเรียนรู้
38 ครูเลือก EEDU621205 ทักษะการคิดขั้นสูง
39 ครูเลือก EEDU621206 การพัฒนาทักษะกระบวนการคิด
40 ครูเลือก EEDU621207 กลวิธีการเรียนการสอนคณิตศาสตร์
41 ครูเลือก EEDU621208 การพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้
42 ครูเลือก EEDU621209 หลักการเรียนรู้และเทคนิคการฝึกอบรม
43 ครูเลือก EEDU621210 การบูรณาการหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้
44 ครูเลือก EEDU621302 แอนิเมชัน 3 มิติเพื่อการศึกษา
45 ครูเลือก EEDU621303 การออกแบบสื่อและเทคโนโลยีร่วมสมัย
46 ครูเลือก EEDU621304 เทคโนโลยีสารสนเทศในการฝึกอบรม
47 ครูเลือก EEDU621305 วิทยาการคำนวณ
48 ครูเลือก EEDU621403 สถิติเพื่อการวิจัย
49 ครูเลือก EEDU621404 การวิจัยเชิงปฏิบัติการ
50 ครูเลือก EEDU621405 การประเมินโครงการ
51 ครูเลือก EEDU621406 การประเมินความต้องการความจำเป็นทางการศึกษา
52 ครูเลือก EEDU621502 จิตวิทยาวัยรุ่น
53 ครูเลือก EEDU621503 มนุษยสัมพันธ์สำหรับครู
54 ครูเลือก EEDU621602 การรู้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา
55 ครูเลือก EEDU621901 การจัดการพลศึกษาในโรงเรียน
56 ครูเลือก EEDU621902 ผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารี สำรอง ขั้นความรู้เบื้องต้น
57 ครูเลือก EEDU621903 ผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารี สามัญ ขั้นความรู้เบื้องต้น
58 ครูเลือก EEDU621904 ผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้น
59 พื้นฐานมนุษย์และสังคม EGEN627201 สุนทรียะ
60 พื้นฐานมนุษย์และสังคม EGEN627203 ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
61 เลือกเสรี ECOM622907 หลักการวิจัยและพัฒนาโครงงานทางด้านคอมพิวเตอร์
62 เอกบังคับ ECOM622901 วิจัยและพัฒนาโครงงานทางคอมพิวเตอร์
63 เอกเลือก ECOM622604 การพัฒนาและผลิตสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์
64 เอกเลือก ECOM622605 การออกแบบและพัฒนาเกม
65 เอกเลือก ECOM622903 วิทยาการก้าวหน้าทางคอมพิวเตอร์
ภาคการศึกษาที่ 2/65
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
66 ครูบังคับ EEDU621005 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพระหว่างเรียน 3
67 ครูเลือก EEDU621102 หลักการศึกษาและปรัชญาการศึกษา
68 ครูเลือก EEDU621103 กฎหมายการศึกษา
69 ครูเลือก EEDU621203 การจัดกิจกรรมโครงงานในโรงเรียน
70 ครูเลือก EEDU621204 ทักษะและเทคนิคการจัดการเรียนรู้
71 ครูเลือก EEDU621205 ทักษะการคิดขั้นสูง
72 ครูเลือก EEDU621206 การพัฒนาทักษะกระบวนการคิด
73 ครูเลือก EEDU621207 กลวิธีการเรียนการสอนคณิตศาสตร์
74 ครูเลือก EEDU621208 การพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้
75 ครูเลือก EEDU621209 หลักการเรียนรู้และเทคนิคการฝึกอบรม
76 ครูเลือก EEDU621210 การบูรณาการหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้
77 ครูเลือก EEDU621302 แอนิเมชัน 3 มิติเพื่อการศึกษา
78 ครูเลือก EEDU621303 การออกแบบสื่อและเทคโนโลยีร่วมสมัย
79 ครูเลือก EEDU621304 เทคโนโลยีสารสนเทศในการฝึกอบรม
80 ครูเลือก EEDU621305 วิทยาการคำนวณ
81 ครูเลือก EEDU621403 สถิติเพื่อการวิจัย
82 ครูเลือก EEDU621404 การวิจัยเชิงปฏิบัติการ
83 ครูเลือก EEDU621405 การประเมินโครงการ
84 ครูเลือก EEDU621406 การประเมินความต้องการความจำเป็นทางการศึกษา
85 ครูเลือก EEDU621502 จิตวิทยาวัยรุ่น
86 ครูเลือก EEDU621503 มนุษยสัมพันธ์สำหรับครู
87 ครูเลือก EEDU621601 การบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา
88 ครูเลือก EEDU621602 การรู้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา
89 ครูเลือก EEDU621901 การจัดการพลศึกษาในโรงเรียน
90 ครูเลือก EEDU621902 ผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารี สำรอง ขั้นความรู้เบื้องต้น
91 ครูเลือก EEDU621903 ผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารี สามัญ ขั้นความรู้เบื้องต้น
92 ครูเลือก EEDU621904 ผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้น
93 พื้นฐานภาษา EGEN627103 ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ 3(2-2-5)
94 พื้นฐานวิทย์-คณิต EGEN627301 การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ
95 เลือกเสรี EHOM622404 อาหารเพื่อการประกอบอาชีพ
96 เอกบังคับ ECOM622902 โครงการทางด้านคอมพิวเตอร์
97 เอกบังคับ ECOM622903 วิทยาการก้าวหน้าทางคอมพิวเตอร์
98 เอกบังคับ ECOM622901 วิจัยและพัฒนาโครงงานทางคอมพิวเตอร์
99 เอกเลือก ECOM622802 วิทยาการการจัดการเรียนรู้ทางคอมพิวเตอร์
ภาคการศึกษาที่ 1/66
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
100 ปฏิบัติ EEDU621006 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
ภาคการศึกษาที่ 2/66
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
101 ครูบังคับ EEDU621002 คุรุนิพนธ์
102 ปฏิบัติ EEDU621007 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2

แผนการเรียนการสอนสำหรับหมู่เรียน 641214401

ภาคการศึกษาที่ 1/64
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1 ครูบังคับ EEDU621101 คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเป็นครู
2 ครูบังคับ EEDU621301 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้
3 พื้นฐานมนุษย์และสังคม EGEN627202 พลเมืองที่เข้มแข็ง
4 พื้นฐานวิทย์-คณิต EGEN627303 การคิดเชิงเหตุผล
5 เลือกเสรี EGSI622209 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
6 เอกบังคับ ECOM622101 เทคโนโลยีสำหรับวิทยาศาสตร์
7 เอกบังคับ ECOM622102 กฎหมายและจรรยาบรรณทางคอมพิวเตอร์
8 เอกบังคับ ECOM622201 การจัดระบบสารสนเทศทางการศึกษา
9 เอกบังคับ ECOM622501 ขั้นตอนวิธีและการเขียนโปรแกรม
ภาคการศึกษาที่ 2/64
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
10 ครูบังคับ EEDU621003 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพระหว่างเรียน 1
11 ครูบังคับ EEDU621501 จิตวิทยาสำหรับครู
12 พื้นฐานภาษา EGEN627101 ทักษะการพูดและการฟังภาษาอังกฤษ 3(2-2-5)
13 พื้นฐานภาษา EGEN627104 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5)
14 เลือกเสรี 4552101n การจัดดอกไม้และการจัดผ้า
15 เอกบังคับ ECOM622401 วิทยาการคำนวณและคณิตศาสตร์
16 เอกบังคับ ECOM622501 ขั้นตอนวิธีและการเขียนโปรแกรม
17 เอกบังคับ ECOM622601 การออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิก
18 เอกบังคับ ECOM622701 สถาปัตยกรรมและการซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์
19 เอกบังคับ ECOM622202 ระบบการจัดการฐานข้อมูล
ภาคการศึกษาที่ 1/65
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
20 ครูบังคับ EEDU621004 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพระหว่างเรียน 2
21 ครูบังคับ EEDU621201 การพัฒนาหลักสูตร
22 พื้นฐานวิทย์-คณิต EGEN627302 ทักษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อชีวิตและอาชีพ
23 เอกบังคับ ECOM622202 ระบบการจัดการฐานข้อมูล
24 เอกบังคับ ECOM622502 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
25 เอกบังคับ ECOM622602 การออกแบบมัลติมีเดียและแอนิเมชัน
26 เอกบังคับ ECOM622101 เทคโนโลยีสำหรับวิทยาศาสตร์
27 เอกเลือก ECOM622103 ภาษาอังกฤษสำหรับครูคอมพิวเตอร์
28 เอกเลือก ECOM622702 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ภาคการศึกษาที่ 2/65
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
29 ครูบังคับ EEDU621001 ภาษาเพื่อการสื่อสารสำหรับครู
30 ครูบังคับ EEDU621202 วิทยาการจัดการเรียนรู้
31 ครูบังคับ EEDU621401 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
32 ครูบังคับ EEDU621601 การบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา
33 พื้นฐานภาษา EGEN627102 การใช้ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร 3(2-2-5)
34 เอกบังคับ ECOM622801 การออกแบบและพัฒนานวัตกรรม
35 เอกเลือก ECOM622301 การเขียนโปรแกรมภาษาขั้นสูง
36 เอกเลือก ECOM622603 การออกแบบและพัฒนาแอพพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่
ภาคการศึกษาที่ 1/66
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
37 ครูบังคับ EEDU621402 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้
38 ครูเลือก EEDU621102 หลักการศึกษาและปรัชญาการศึกษา
39 ครูเลือก EEDU621103 กฎหมายการศึกษา
40 ครูเลือก EEDU621203 การจัดกิจกรรมโครงงานในโรงเรียน
41 ครูเลือก EEDU621204 ทักษะและเทคนิคการจัดการเรียนรู้
42 ครูเลือก EEDU621205 ทักษะการคิดขั้นสูง
43 ครูเลือก EEDU621206 การพัฒนาทักษะกระบวนการคิด
44 ครูเลือก EEDU621207 กลวิธีการเรียนการสอนคณิตศาสตร์
45 ครูเลือก EEDU621208 การพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้
46 ครูเลือก EEDU621209 หลักการเรียนรู้และเทคนิคการฝึกอบรม
47 ครูเลือก EEDU621210 การบูรณาการหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้
48 ครูเลือก EEDU621302 แอนิเมชัน 3 มิติเพื่อการศึกษา
49 ครูเลือก EEDU621303 การออกแบบสื่อและเทคโนโลยีร่วมสมัย
50 ครูเลือก EEDU621304 เทคโนโลยีสารสนเทศในการฝึกอบรม
51 ครูเลือก EEDU621305 วิทยาการคำนวณ
52 ครูเลือก EEDU621403 สถิติเพื่อการวิจัย
53 ครูเลือก EEDU621404 การวิจัยเชิงปฏิบัติการ
54 ครูเลือก EEDU621405 การประเมินโครงการ
55 ครูเลือก EEDU621406 การประเมินความต้องการความจำเป็นทางการศึกษา
56 ครูเลือก EEDU621502 จิตวิทยาวัยรุ่น
57 ครูเลือก EEDU621503 มนุษยสัมพันธ์สำหรับครู
58 ครูเลือก EEDU621602 การรู้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา
59 ครูเลือก EEDU621901 การจัดการพลศึกษาในโรงเรียน
60 ครูเลือก EEDU621902 ผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารี สำรอง ขั้นความรู้เบื้องต้น
61 ครูเลือก EEDU621903 ผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารี สามัญ ขั้นความรู้เบื้องต้น
62 ครูเลือก EEDU621904 ผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้น
63 พื้นฐานมนุษย์และสังคม EGEN627201 สุนทรียะ
64 พื้นฐานมนุษย์และสังคม EGEN627203 ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
65 เลือกเสรี ECOM622907 หลักการวิจัยและพัฒนาโครงงานทางด้านคอมพิวเตอร์
66 เลือกเสรี EGSI622210 วิทยาศาสตร์กายภาพ
67 เอกบังคับ ECOM622901 วิจัยและพัฒนาโครงงานทางคอมพิวเตอร์
68 เอกเลือก ECOM622604 การพัฒนาและผลิตสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์
69 เอกเลือก ECOM622605 การออกแบบและพัฒนาเกม
ภาคการศึกษาที่ 2/66
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
70 ครูบังคับ EEDU621005 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพระหว่างเรียน 3
71 ครูเลือก EEDU621102 หลักการศึกษาและปรัชญาการศึกษา
72 ครูเลือก EEDU621103 กฎหมายการศึกษา
73 ครูเลือก EEDU621203 การจัดกิจกรรมโครงงานในโรงเรียน
74 ครูเลือก EEDU621204 ทักษะและเทคนิคการจัดการเรียนรู้
75 ครูเลือก EEDU621205 ทักษะการคิดขั้นสูง
76 ครูเลือก EEDU621206 การพัฒนาทักษะกระบวนการคิด
77 ครูเลือก EEDU621207 กลวิธีการเรียนการสอนคณิตศาสตร์
78 ครูเลือก EEDU621208 การพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้
79 ครูเลือก EEDU621209 หลักการเรียนรู้และเทคนิคการฝึกอบรม
80 ครูเลือก EEDU621210 การบูรณาการหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้
81 ครูเลือก EEDU621302 แอนิเมชัน 3 มิติเพื่อการศึกษา
82 ครูเลือก EEDU621303 การออกแบบสื่อและเทคโนโลยีร่วมสมัย
83 ครูเลือก EEDU621304 เทคโนโลยีสารสนเทศในการฝึกอบรม
84 ครูเลือก EEDU621305 วิทยาการคำนวณ
85 ครูเลือก EEDU621403 สถิติเพื่อการวิจัย
86 ครูเลือก EEDU621404 การวิจัยเชิงปฏิบัติการ
87 ครูเลือก EEDU621405 การประเมินโครงการ
88 ครูเลือก EEDU621406 การประเมินความต้องการความจำเป็นทางการศึกษา
89 ครูเลือก EEDU621502 จิตวิทยาวัยรุ่น
90 ครูเลือก EEDU621503 มนุษยสัมพันธ์สำหรับครู
91 ครูเลือก EEDU621601 การบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา
92 ครูเลือก EEDU621602 การรู้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา
93 ครูเลือก EEDU621901 การจัดการพลศึกษาในโรงเรียน
94 ครูเลือก EEDU621902 ผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารี สำรอง ขั้นความรู้เบื้องต้น
95 ครูเลือก EEDU621903 ผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารี สามัญ ขั้นความรู้เบื้องต้น
96 ครูเลือก EEDU621904 ผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้น
97 พื้นฐานภาษา EGEN627103 ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ
98 พื้นฐานวิทย์-คณิต EGEN627301 การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ
99 เลือกเสรี EHOM622404 อาหารเพื่อการประกอบอาชีพ
100 เอกบังคับ ECOM622902 โครงการทางด้านคอมพิวเตอร์
101 เอกบังคับ ECOM622903 วิทยาการก้าวหน้าทางคอมพิวเตอร์
102 เอกเลือก ECOM622802 วิทยาการการจัดการเรียนรู้ทางคอมพิวเตอร์
ภาคการศึกษาที่ 1/67
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
103 ปฏิบัติ EEDU621006 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
ภาคการศึกษาที่ 2/67
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
104 ครูบังคับ EEDU621002 คุรุนิพนธ์
105 ปฏิบัติ EEDU621007 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2

แผนการเรียนการสอนสำหรับหมู่เรียน 641214402

ภาคการศึกษาที่ 1/64
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1 ครูบังคับ EEDU621101 คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเป็นครู
2 ครูบังคับ EEDU621301 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้
3 พื้นฐานมนุษย์และสังคม EGEN627202 พลเมืองที่เข้มแข็ง
4 พื้นฐานวิทย์-คณิต EGEN627303 การคิดเชิงเหตุผล
5 เลือกเสรี EGSI622209 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
6 เอกบังคับ ECOM622101 เทคโนโลยีสำหรับวิทยาศาสตร์
7 เอกบังคับ ECOM622102 กฎหมายและจรรยาบรรณทางคอมพิวเตอร์
8 เอกบังคับ ECOM622201 การจัดระบบสารสนเทศทางการศึกษา
9 เอกบังคับ ECOM622501 ขั้นตอนวิธีและการเขียนโปรแกรม
ภาคการศึกษาที่ 2/64
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
10 ครูบังคับ EEDU621003 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพระหว่างเรียน 1
11 ครูบังคับ EEDU621501 จิตวิทยาสำหรับครู
12 พื้นฐานภาษา EGEN627101 ทักษะการพูดและการฟังภาษาอังกฤษ 3(2-2-5)
13 พื้นฐานภาษา EGEN627104 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5)
14 เลือกเสรี 4552101n การจัดดอกไม้และการจัดผ้า
15 เอกบังคับ ECOM622401 วิทยาการคำนวณและคณิตศาสตร์
16 เอกบังคับ ECOM622501 ขั้นตอนวิธีและการเขียนโปรแกรม
17 เอกบังคับ ECOM622601 การออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิก
18 เอกบังคับ ECOM622701 สถาปัตยกรรมและการซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์
19 เอกบังคับ ECOM622202 ระบบการจัดการฐานข้อมูล
ภาคการศึกษาที่ 1/65
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
20 ครูบังคับ EEDU621004 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพระหว่างเรียน 2
21 ครูบังคับ EEDU621201 การพัฒนาหลักสูตร
22 พื้นฐานวิทย์-คณิต EGEN627302 ทักษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อชีวิตและอาชีพ
23 เอกบังคับ ECOM622202 ระบบการจัดการฐานข้อมูล
24 เอกบังคับ ECOM622502 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
25 เอกบังคับ ECOM622602 การออกแบบมัลติมีเดียและแอนิเมชัน
26 เอกบังคับ ECOM622101 เทคโนโลยีสำหรับวิทยาศาสตร์
27 เอกเลือก ECOM622103 ภาษาอังกฤษสำหรับครูคอมพิวเตอร์
28 เอกเลือก ECOM622702 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ภาคการศึกษาที่ 2/65
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
29 ครูบังคับ EEDU621001 ภาษาเพื่อการสื่อสารสำหรับครู
30 ครูบังคับ EEDU621202 วิทยาการจัดการเรียนรู้
31 ครูบังคับ EEDU621401 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
32 ครูบังคับ EEDU621601 การบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา
33 พื้นฐานภาษา EGEN627102 การใช้ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร 3(2-2-5)
34 เอกบังคับ ECOM622801 การออกแบบและพัฒนานวัตกรรม
35 เอกเลือก ECOM622301 การเขียนโปรแกรมภาษาขั้นสูง
36 เอกเลือก ECOM622603 การออกแบบและพัฒนาแอพพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่
ภาคการศึกษาที่ 1/66
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
37 ครูบังคับ EEDU621402 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้
38 ครูเลือก EEDU621102 หลักการศึกษาและปรัชญาการศึกษา
39 ครูเลือก EEDU621103 กฎหมายการศึกษา
40 ครูเลือก EEDU621203 การจัดกิจกรรมโครงงานในโรงเรียน
41 ครูเลือก EEDU621204 ทักษะและเทคนิคการจัดการเรียนรู้
42 ครูเลือก EEDU621205 ทักษะการคิดขั้นสูง
43 ครูเลือก EEDU621206 การพัฒนาทักษะกระบวนการคิด
44 ครูเลือก EEDU621207 กลวิธีการเรียนการสอนคณิตศาสตร์
45 ครูเลือก EEDU621208 การพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้
46 ครูเลือก EEDU621209 หลักการเรียนรู้และเทคนิคการฝึกอบรม
47 ครูเลือก EEDU621210 การบูรณาการหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้
48 ครูเลือก EEDU621302 แอนิเมชัน 3 มิติเพื่อการศึกษา
49 ครูเลือก EEDU621303 การออกแบบสื่อและเทคโนโลยีร่วมสมัย
50 ครูเลือก EEDU621304 เทคโนโลยีสารสนเทศในการฝึกอบรม
51 ครูเลือก EEDU621305 วิทยาการคำนวณ
52 ครูเลือก EEDU621403 สถิติเพื่อการวิจัย
53 ครูเลือก EEDU621404 การวิจัยเชิงปฏิบัติการ
54 ครูเลือก EEDU621405 การประเมินโครงการ
55 ครูเลือก EEDU621406 การประเมินความต้องการความจำเป็นทางการศึกษา
56 ครูเลือก EEDU621502 จิตวิทยาวัยรุ่น
57 ครูเลือก EEDU621503 มนุษยสัมพันธ์สำหรับครู
58 ครูเลือก EEDU621602 การรู้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา
59 ครูเลือก EEDU621901 การจัดการพลศึกษาในโรงเรียน
60 ครูเลือก EEDU621902 ผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารี สำรอง ขั้นความรู้เบื้องต้น
61 ครูเลือก EEDU621903 ผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารี สามัญ ขั้นความรู้เบื้องต้น
62 ครูเลือก EEDU621904 ผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้น
63 พื้นฐานมนุษย์และสังคม EGEN627201 สุนทรียะ
64 พื้นฐานมนุษย์และสังคม EGEN627203 ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
65 เลือกเสรี ECOM622907 หลักการวิจัยและพัฒนาโครงงานทางด้านคอมพิวเตอร์
66 เลือกเสรี EGSI622210 วิทยาศาสตร์กายภาพ
67 เอกบังคับ ECOM622901 วิจัยและพัฒนาโครงงานทางคอมพิวเตอร์
68 เอกเลือก ECOM622604 การพัฒนาและผลิตสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์
69 เอกเลือก ECOM622605 การออกแบบและพัฒนาเกม
ภาคการศึกษาที่ 2/66
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
70 ครูบังคับ EEDU621005 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพระหว่างเรียน 3
71 ครูเลือก EEDU621102 หลักการศึกษาและปรัชญาการศึกษา
72 ครูเลือก EEDU621103 กฎหมายการศึกษา
73 ครูเลือก EEDU621203 การจัดกิจกรรมโครงงานในโรงเรียน
74 ครูเลือก EEDU621204 ทักษะและเทคนิคการจัดการเรียนรู้
75 ครูเลือก EEDU621205 ทักษะการคิดขั้นสูง
76 ครูเลือก EEDU621206 การพัฒนาทักษะกระบวนการคิด
77 ครูเลือก EEDU621207 กลวิธีการเรียนการสอนคณิตศาสตร์
78 ครูเลือก EEDU621208 การพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้
79 ครูเลือก EEDU621209 หลักการเรียนรู้และเทคนิคการฝึกอบรม
80 ครูเลือก EEDU621210 การบูรณาการหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้
81 ครูเลือก EEDU621302 แอนิเมชัน 3 มิติเพื่อการศึกษา
82 ครูเลือก EEDU621303 การออกแบบสื่อและเทคโนโลยีร่วมสมัย
83 ครูเลือก EEDU621304 เทคโนโลยีสารสนเทศในการฝึกอบรม
84 ครูเลือก EEDU621305 วิทยาการคำนวณ
85 ครูเลือก EEDU621403 สถิติเพื่อการวิจัย
86 ครูเลือก EEDU621404 การวิจัยเชิงปฏิบัติการ
87 ครูเลือก EEDU621405 การประเมินโครงการ
88 ครูเลือก EEDU621406 การประเมินความต้องการความจำเป็นทางการศึกษา
89 ครูเลือก EEDU621502 จิตวิทยาวัยรุ่น
90 ครูเลือก EEDU621503 มนุษยสัมพันธ์สำหรับครู
91 ครูเลือก EEDU621601 การบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา
92 ครูเลือก EEDU621602 การรู้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา
93 ครูเลือก EEDU621901 การจัดการพลศึกษาในโรงเรียน
94 ครูเลือก EEDU621902 ผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารี สำรอง ขั้นความรู้เบื้องต้น
95 ครูเลือก EEDU621903 ผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารี สามัญ ขั้นความรู้เบื้องต้น
96 ครูเลือก EEDU621904 ผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้น
97 พื้นฐานภาษา EGEN627103 ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ
98 พื้นฐานวิทย์-คณิต EGEN627301 การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ
99 เลือกเสรี EHOM622404 อาหารเพื่อการประกอบอาชีพ
100 เอกบังคับ ECOM622902 โครงการทางด้านคอมพิวเตอร์
101 เอกบังคับ ECOM622903 วิทยาการก้าวหน้าทางคอมพิวเตอร์
102 เอกเลือก ECOM622802 วิทยาการการจัดการเรียนรู้ทางคอมพิวเตอร์
ภาคการศึกษาที่ 1/67
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
103 ปฏิบัติ EEDU621006 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
ภาคการศึกษาที่ 2/67
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
104 ครูบังคับ EEDU621002 คุรุนิพนธ์
105 ปฏิบัติ EEDU621007 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2

แผนการเรียนการสอนสำหรับหมู่เรียน 651214401

ภาคการศึกษาที่ 1/65
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1 ครูบังคับ EEDU621101 คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเป็นครู
2 ครูบังคับ EEDU621301 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้
3 พื้นฐานมนุษย์และสังคม EGEN627202 พลเมืองที่เข้มแข็ง
4 พื้นฐานวิทย์-คณิต EGEN627303 การคิดเชิงเหตุผล
5 เลือกเสรี EGSI622209 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
6 เอกบังคับ ECOM622201 การจัดระบบสารสนเทศทางการศึกษา
7 เอกบังคับ ECOM622501 ขั้นตอนวิธีและการเขียนโปรแกรม
8 เอกบังคับ ECOM622102 กฎหมายและจรรยาบรรณทางคอมพิวเตอร์
ภาคการศึกษาที่ 2/65
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
9 ครูบังคับ EEDU621501 จิตวิทยาสำหรับครู
10 ครูบังคับ EEDU621003 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพระหว่างเรียน 1
11 พื้นฐานภาษา EGEN627104 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5)
12 พื้นฐานภาษา EGEN627101 ทักษะการพูดและการฟังภาษาอังกฤษ 3(2-2-5)
13 เอกบังคับ ECOM622401 วิทยาการคำนวณและคณิตศาสตร์
14 เอกบังคับ ECOM622701 สถาปัตยกรรมและการซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์
15 เอกบังคับ ECOM622601 การออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิก
16 เอกบังคับ ECOM622202 ระบบการจัดการฐานข้อมูล
ภาคการศึกษาที่ 1/66
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
17 ครูบังคับ EEDU621004 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพระหว่างเรียน 2
18 ครูบังคับ EEDU621201 การพัฒนาหลักสูตร
19 พื้นฐานวิทย์-คณิต EGEN627302 ทักษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อชีวิตและอาชีพ
20 เอกบังคับ ECOM622101 เทคโนโลยีสำหรับวิทยาศาสตร์
21 เอกบังคับ ECOM622502 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
22 เอกบังคับ ECOM622602 การออกแบบมัลติมีเดียและแอนิเมชัน
23 เอกเลือก ECOM622103 ภาษาอังกฤษสำหรับครูคอมพิวเตอร์
24 เอกเลือก ECOM622702 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ภาคการศึกษาที่ 2/66
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
25 ครูบังคับ EEDU621401 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
26 ครูบังคับ EEDU621202 วิทยาการจัดการเรียนรู้
27 ครูบังคับ EEDU621001 ภาษาเพื่อการสื่อสารสำหรับครู
28 ครูบังคับ EEDU621601 การบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา
29 พื้นฐานภาษา EGEN627102 การใช้ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร
30 เอกบังคับ ECOM622801 การออกแบบและพัฒนานวัตกรรม
31 เอกเลือก ECOM622301 การเขียนโปรแกรมภาษาขั้นสูง
32 เอกเลือก ECOM622603 การออกแบบและพัฒนาแอพพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่
ภาคการศึกษาที่ 1/67
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
33 ครูบังคับ EEDU621402 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้
34 ครูเลือก EEDU621206 การพัฒนาทักษะกระบวนการคิด
35 พื้นฐานมนุษย์และสังคม EGEN627203 ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
36 พื้นฐานมนุษย์และสังคม EGEN627201 สุนทรียะ
37 เลือกเสรี EGSI622210 วิทยาศาสตร์กายภาพ
38 เอกบังคับ ECOM622902 โครงการทางด้านคอมพิวเตอร์
39 เอกบังคับ ECOM622903 วิทยาการก้าวหน้าทางคอมพิวเตอร์
40 เอกบังคับ ECOM622901 วิจัยและพัฒนาโครงงานทางคอมพิวเตอร์
41 เอกเลือก ECOM622605 การออกแบบและพัฒนาเกม
42 เอกเลือก ECOM622604 การพัฒนาและผลิตสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์
ภาคการศึกษาที่ 2/67
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
43 ครูบังคับ EEDU621005 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพระหว่างเรียน 3
44 ครูเลือก EEDU621903 ผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารี สามัญ ขั้นความรู้เบื้องต้น
45 พื้นฐานภาษา EGEN627103 ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ
46 พื้นฐานวิทย์-คณิต EGEN627301 การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ
47 เอกบังคับ ECOM622902 โครงการทางด้านคอมพิวเตอร์
48 เอกบังคับ ECOM622903 วิทยาการก้าวหน้าทางคอมพิวเตอร์
49 เอกบังคับ ECOM622901 วิจัยและพัฒนาโครงงานทางคอมพิวเตอร์
50 เอกเลือก ECOM622802 วิทยาการการจัดการเรียนรู้ทางคอมพิวเตอร์
ภาคการศึกษาที่ 1/68
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
51 ปฏิบัติ EEDU621006 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
ภาคการศึกษาที่ 2/68
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
52 ครูบังคับ EEDU621002 คุรุนิพนธ์
53 ปฏิบัติ EEDU621007 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2

แผนการเรียนการสอนสำหรับหมู่เรียน 651214402

ภาคการศึกษาที่ 1/65
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1 ครูบังคับ EEDU621101 คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเป็นครู
2 ครูบังคับ EEDU621301 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้
3 พื้นฐานมนุษย์และสังคม EGEN627202 พลเมืองที่เข้มแข็ง
4 พื้นฐานวิทย์-คณิต EGEN627303 การคิดเชิงเหตุผล
5 เลือกเสรี EGSI622209 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
6 เอกบังคับ ECOM622201 การจัดระบบสารสนเทศทางการศึกษา
7 เอกบังคับ ECOM622501 ขั้นตอนวิธีและการเขียนโปรแกรม
8 เอกบังคับ ECOM622102 กฎหมายและจรรยาบรรณทางคอมพิวเตอร์
ภาคการศึกษาที่ 2/65
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
9 ครูบังคับ EEDU621501 จิตวิทยาสำหรับครู
10 ครูบังคับ EEDU621003 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพระหว่างเรียน 1
11 พื้นฐานภาษา EGEN627104 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5)
12 พื้นฐานภาษา EGEN627101 ทักษะการพูดและการฟังภาษาอังกฤษ 3(2-2-5)
13 เอกบังคับ ECOM622202 ระบบการจัดการฐานข้อมูล
14 เอกบังคับ ECOM622701 สถาปัตยกรรมและการซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์
15 เอกบังคับ ECOM622601 การออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิก
16 เอกบังคับ ECOM622401 วิทยาการคำนวณและคณิตศาสตร์
ภาคการศึกษาที่ 1/66
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
17 ครูบังคับ EEDU621004 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพระหว่างเรียน 2
18 ครูบังคับ EEDU621201 การพัฒนาหลักสูตร
19 พื้นฐานวิทย์-คณิต EGEN627302 ทักษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อชีวิตและอาชีพ
20 เอกบังคับ ECOM622101 เทคโนโลยีสำหรับวิทยาศาสตร์
21 เอกบังคับ ECOM622502 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
22 เอกบังคับ ECOM622602 การออกแบบมัลติมีเดียและแอนิเมชัน
23 เอกเลือก ECOM622103 ภาษาอังกฤษสำหรับครูคอมพิวเตอร์
24 เอกเลือก ECOM622702 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ภาคการศึกษาที่ 2/66
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
25 ครูบังคับ EEDU621202 วิทยาการจัดการเรียนรู้
26 ครูบังคับ EEDU621001 ภาษาเพื่อการสื่อสารสำหรับครู
27 ครูบังคับ EEDU621401 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
28 ครูบังคับ EEDU621601 การบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา
29 พื้นฐานภาษา EGEN627102 การใช้ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร
30 เอกบังคับ ECOM622801 การออกแบบและพัฒนานวัตกรรม
31 เอกเลือก ECOM622301 การเขียนโปรแกรมภาษาขั้นสูง
32 เอกเลือก ECOM622603 การออกแบบและพัฒนาแอพพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่
ภาคการศึกษาที่ 1/67
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
33 ครูบังคับ EEDU621402 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้
34 ครูเลือก EEDU621206 การพัฒนาทักษะกระบวนการคิด
35 พื้นฐานมนุษย์และสังคม EGEN627203 ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
36 พื้นฐานมนุษย์และสังคม EGEN627201 สุนทรียะ
37 เลือกเสรี EGSI622210 วิทยาศาสตร์กายภาพ
38 เอกบังคับ ECOM622903 วิทยาการก้าวหน้าทางคอมพิวเตอร์
39 เอกบังคับ ECOM622902 โครงการทางด้านคอมพิวเตอร์
40 เอกเลือก ECOM622605 การออกแบบและพัฒนาเกม
41 เอกเลือก ECOM622604 การพัฒนาและผลิตสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์
ภาคการศึกษาที่ 2/67
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
42 ครูบังคับ EEDU621005 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพระหว่างเรียน 3
43 ครูเลือก EEDU621903 ผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารี สามัญ ขั้นความรู้เบื้องต้น
44 พื้นฐานภาษา EGEN627103 ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ
45 พื้นฐานวิทย์-คณิต EGEN627301 การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ
46 เอกบังคับ ECOM622901 วิจัยและพัฒนาโครงงานทางคอมพิวเตอร์
47 เอกบังคับ ECOM622903 วิทยาการก้าวหน้าทางคอมพิวเตอร์
48 เอกเลือก ECOM622802 วิทยาการการจัดการเรียนรู้ทางคอมพิวเตอร์
ภาคการศึกษาที่ 1/68
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
49 ปฏิบัติ EEDU621006 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
ภาคการศึกษาที่ 2/68
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
50 ครูบังคับ EEDU621002 คุรุนิพนธ์
51 ปฏิบัติ EEDU621007 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2