หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน

แผนการเรียนการสอนสำหรับหมู่เรียน 621214401

ภาคการศึกษาที่ 1/62
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1 ครูบังคับ EEDU621101 คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเป็นครู
2 ครูบังคับ EEDU621301 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้
3 พื้นฐานมนุษย์และสังคม EGEN627202 พลเมืองที่เข้มแข็ง
4 พื้นฐานวิทย์-คณิต EGEN627303 การคิดเชิงเหตุผล
5 เอกบังคับ ECOM622101 เทคโนโลยีสำหรับวิทยาศาสตร์
6 เอกบังคับ ECOM622102 กฎหมายและจรรยาบรรณทางคอมพิวเตอร์
7 เอกบังคับ ECOM622201 การจัดระบบสารสนเทศทางการศึกษา
ภาคการศึกษาที่ 2/62
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
8 ครูบังคับ EEDU621003 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพระหว่างเรียน 1
9 ครูบังคับ EEDU621501 จิตวิทยาสำหรับครู
10 พื้นฐานภาษา EGEN627101 ทักษะการพูดและการฟังภาษาอังกฤษ
11 พื้นฐานภาษา EGEN627104 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
12 เลือกเสรี 4552101n การจัดดอกไม้และการจัดผ้า
13 เอกบังคับ ECOM622401 วิทยาการคำนวณและคณิตศาสตร์
14 เอกบังคับ ECOM622501 ขั้นตอนวิธีและการเขียนโปรแกรม
15 เอกบังคับ ECOM622601 การออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิก
16 เอกบังคับ ECOM622701 สถาปัตยกรรมและการซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์
ภาคการศึกษาที่ 1/63
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
17 ครูบังคับ EEDU621004 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพระหว่างเรียน 2
18 ครูบังคับ EEDU621201 การพัฒนาหลักสูตร
19 พื้นฐานวิทย์-คณิต EGEN627302 ทักษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อชีวิตและอาชีพ
20 เอกบังคับ ECOM622202 ระบบการจัดการฐานข้อมูล
21 เอกบังคับ ECOM622502 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
22 เอกบังคับ ECOM622602 การออกแบบมัลติมีเดียและแอนิเมชัน
23 เอกเลือก ECOM622103 ภาษาอังกฤษสำหรับครูคอมพิวเตอร์
24 เอกเลือก ECOM622702 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ภาคการศึกษาที่ 2/63
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
25 ครูบังคับ EEDU621001 ภาษาเพื่อการสื่อสารสำหรับครู
26 ครูบังคับ EEDU621202 วิทยาการจัดการเรียนรู้
27 ครูบังคับ EEDU621401 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
28 ครูบังคับ EEDU621601 การบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา
29 พื้นฐานภาษา EGEN627102 การใช้ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร
30 เอกบังคับ ECOM622801 การออกแบบและพัฒนานวัตกรรม
31 เอกเลือก ECOM622301 การเขียนโปรแกรมภาษาขั้นสูง
32 เอกเลือก ECOM622603 การออกแบบและพัฒนาแอพพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่
ภาคการศึกษาที่ 1/64
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
33 ครูบังคับ EEDU621402 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้
34 ครูเลือก EEDU621102 หลักการศึกษาและปรัชญาการศึกษา
35 ครูเลือก EEDU621103 กฎหมายการศึกษา
36 ครูเลือก EEDU621203 การจัดกิจกรรมโครงงานในโรงเรียน
37 ครูเลือก EEDU621204 ทักษะและเทคนิคการจัดการเรียนรู้
38 ครูเลือก EEDU621205 ทักษะการคิดขั้นสูง
39 ครูเลือก EEDU621206 การพัฒนาทักษะกระบวนการคิด
40 ครูเลือก EEDU621207 กลวิธีการเรียนการสอนคณิตศาสตร์
41 ครูเลือก EEDU621208 การพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้
42 ครูเลือก EEDU621209 หลักการเรียนรู้และเทคนิคการฝึกอบรม
43 ครูเลือก EEDU621210 การบูรณาการหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้
44 ครูเลือก EEDU621302 แอนิเมชัน 3 มิติเพื่อการศึกษา
45 ครูเลือก EEDU621303 การออกแบบสื่อและเทคโนโลยีร่วมสมัย
46 ครูเลือก EEDU621304 เทคโนโลยีสารสนเทศในการฝึกอบรม
47 ครูเลือก EEDU621305 วิทยาการคำนวณ
48 ครูเลือก EEDU621403 สถิติเพื่อการวิจัย
49 ครูเลือก EEDU621404 การวิจัยเชิงปฏิบัติการ
50 ครูเลือก EEDU621405 การประเมินโครงการ
51 ครูเลือก EEDU621406 การประเมินความต้องการความจำเป็นทางการศึกษา
52 ครูเลือก EEDU621502 จิตวิทยาวัยรุ่น
53 ครูเลือก EEDU621503 มนุษยสัมพันธ์สำหรับครู
54 ครูเลือก EEDU621602 การรู้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา
55 ครูเลือก EEDU621901 การจัดการพลศึกษาในโรงเรียน
56 ครูเลือก EEDU621902 ผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารี สำรอง ขั้นความรู้เบื้องต้น
57 ครูเลือก EEDU621903 ผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารี สามัญ ขั้นความรู้เบื้องต้น
58 ครูเลือก EEDU621904 ผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้น
59 พื้นฐานมนุษย์และสังคม EGEN627201 สุนทรียะ
60 พื้นฐานมนุษย์และสังคม EGEN627203 ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
61 เลือกเสรี ECOM622907 หลักการวิจัยและพัฒนาโครงงานทางด้านคอมพิวเตอร์
62 เอกบังคับ ECOM622901 วิจัยและพัฒนาโครงงานทางคอมพิวเตอร์
63 เอกเลือก ECOM622604 การพัฒนาและผลิตสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์
64 เอกเลือก ECOM622605 การออกแบบและพัฒนาเกม
ภาคการศึกษาที่ 2/64
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
65 ครูบังคับ EEDU621005 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพระหว่างเรียน 3
66 ครูเลือก EEDU621102 หลักการศึกษาและปรัชญาการศึกษา
67 ครูเลือก EEDU621103 กฎหมายการศึกษา
68 ครูเลือก EEDU621203 การจัดกิจกรรมโครงงานในโรงเรียน
69 ครูเลือก EEDU621204 ทักษะและเทคนิคการจัดการเรียนรู้
70 ครูเลือก EEDU621205 ทักษะการคิดขั้นสูง
71 ครูเลือก EEDU621206 การพัฒนาทักษะกระบวนการคิด
72 ครูเลือก EEDU621207 กลวิธีการเรียนการสอนคณิตศาสตร์
73 ครูเลือก EEDU621208 การพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้
74 ครูเลือก EEDU621209 หลักการเรียนรู้และเทคนิคการฝึกอบรม
75 ครูเลือก EEDU621210 การบูรณาการหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้
76 ครูเลือก EEDU621302 แอนิเมชัน 3 มิติเพื่อการศึกษา
77 ครูเลือก EEDU621303 การออกแบบสื่อและเทคโนโลยีร่วมสมัย
78 ครูเลือก EEDU621304 เทคโนโลยีสารสนเทศในการฝึกอบรม
79 ครูเลือก EEDU621305 วิทยาการคำนวณ
80 ครูเลือก EEDU621403 สถิติเพื่อการวิจัย
81 ครูเลือก EEDU621404 การวิจัยเชิงปฏิบัติการ
82 ครูเลือก EEDU621405 การประเมินโครงการ
83 ครูเลือก EEDU621406 การประเมินความต้องการความจำเป็นทางการศึกษา
84 ครูเลือก EEDU621502 จิตวิทยาวัยรุ่น
85 ครูเลือก EEDU621503 มนุษยสัมพันธ์สำหรับครู
86 ครูเลือก EEDU621601 การบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา
87 ครูเลือก EEDU621602 การรู้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา
88 ครูเลือก EEDU621901 การจัดการพลศึกษาในโรงเรียน
89 ครูเลือก EEDU621902 ผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารี สำรอง ขั้นความรู้เบื้องต้น
90 ครูเลือก EEDU621903 ผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารี สามัญ ขั้นความรู้เบื้องต้น
91 ครูเลือก EEDU621904 ผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้น
92 พื้นฐานภาษา EGEN627103 ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ
93 พื้นฐานวิทย์-คณิต EGEN627301 การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ
94 เลือกเสรี 4514202o อาหารเพื่อการประกอบอาชีพ
95 เลือกเสรี EHOM622404 อาหารเพื่อการประกอบอาชีพ
96 เอกบังคับ ECOM622902 โครงการทางด้านคอมพิวเตอร์
97 เอกบังคับ ECOM622903 วิทยาการก้าวหน้าทางคอมพิวเตอร์
98 เอกเลือก ECOM622802 วิทยาการการจัดการเรียนรู้ทางคอมพิวเตอร์
ภาคการศึกษาที่ 1/65
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
99 ปฏิบัติ EEDU621006 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
ภาคการศึกษาที่ 2/65
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
100 ครูบังคับ EEDU621002 คุรุนิพนธ์
101 ปฏิบัติ EEDU621007 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2

แผนการเรียนการสอนสำหรับหมู่เรียน 621214402

ภาคการศึกษาที่ 1/62
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1 ครูบังคับ EEDU621101 คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเป็นครู
2 ครูบังคับ EEDU621301 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้
3 พื้นฐานมนุษย์และสังคม EGEN627202 พลเมืองที่เข้มแข็ง
4 พื้นฐานวิทย์-คณิต EGEN627303 การคิดเชิงเหตุผล
5 เอกบังคับ ECOM622101 เทคโนโลยีสำหรับวิทยาศาสตร์
6 เอกบังคับ ECOM622102 กฎหมายและจรรยาบรรณทางคอมพิวเตอร์
7 เอกบังคับ ECOM622201 การจัดระบบสารสนเทศทางการศึกษา
ภาคการศึกษาที่ 2/62
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
8 ครูบังคับ EEDU621003 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพระหว่างเรียน 1
9 ครูบังคับ EEDU621501 จิตวิทยาสำหรับครู
10 พื้นฐานภาษา EGEN627101 ทักษะการพูดและการฟังภาษาอังกฤษ
11 พื้นฐานภาษา EGEN627104 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
12 เลือกเสรี 4552101n การจัดดอกไม้และการจัดผ้า
13 เอกบังคับ ECOM622401 วิทยาการคำนวณและคณิตศาสตร์
14 เอกบังคับ ECOM622501 ขั้นตอนวิธีและการเขียนโปรแกรม
15 เอกบังคับ ECOM622601 การออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิก
16 เอกบังคับ ECOM622701 สถาปัตยกรรมและการซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์
ภาคการศึกษาที่ 1/63
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
17 ครูบังคับ EEDU621004 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพระหว่างเรียน 2
18 ครูบังคับ EEDU621201 การพัฒนาหลักสูตร
19 พื้นฐานวิทย์-คณิต EGEN627302 ทักษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อชีวิตและอาชีพ
20 เอกบังคับ ECOM622202 ระบบการจัดการฐานข้อมูล
21 เอกบังคับ ECOM622502 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
22 เอกบังคับ ECOM622602 การออกแบบมัลติมีเดียและแอนิเมชัน
23 เอกเลือก ECOM622103 ภาษาอังกฤษสำหรับครูคอมพิวเตอร์
24 เอกเลือก ECOM622702 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ภาคการศึกษาที่ 2/63
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
25 ครูบังคับ EEDU621001 ภาษาเพื่อการสื่อสารสำหรับครู
26 ครูบังคับ EEDU621202 วิทยาการจัดการเรียนรู้
27 ครูบังคับ EEDU621401 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
28 ครูบังคับ EEDU621601 การบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา
29 พื้นฐานภาษา EGEN627102 การใช้ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร
30 เอกบังคับ ECOM622801 การออกแบบและพัฒนานวัตกรรม
31 เอกเลือก ECOM622301 การเขียนโปรแกรมภาษาขั้นสูง
32 เอกเลือก ECOM622603 การออกแบบและพัฒนาแอพพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่
ภาคการศึกษาที่ 1/64
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
33 ครูบังคับ EEDU621402 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้
34 ครูเลือก EEDU621102 หลักการศึกษาและปรัชญาการศึกษา
35 ครูเลือก EEDU621103 กฎหมายการศึกษา
36 ครูเลือก EEDU621203 การจัดกิจกรรมโครงงานในโรงเรียน
37 ครูเลือก EEDU621204 ทักษะและเทคนิคการจัดการเรียนรู้
38 ครูเลือก EEDU621205 ทักษะการคิดขั้นสูง
39 ครูเลือก EEDU621206 การพัฒนาทักษะกระบวนการคิด
40 ครูเลือก EEDU621207 กลวิธีการเรียนการสอนคณิตศาสตร์
41 ครูเลือก EEDU621208 การพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้
42 ครูเลือก EEDU621209 หลักการเรียนรู้และเทคนิคการฝึกอบรม
43 ครูเลือก EEDU621210 การบูรณาการหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้
44 ครูเลือก EEDU621302 แอนิเมชัน 3 มิติเพื่อการศึกษา
45 ครูเลือก EEDU621303 การออกแบบสื่อและเทคโนโลยีร่วมสมัย
46 ครูเลือก EEDU621304 เทคโนโลยีสารสนเทศในการฝึกอบรม
47 ครูเลือก EEDU621305 วิทยาการคำนวณ
48 ครูเลือก EEDU621403 สถิติเพื่อการวิจัย
49 ครูเลือก EEDU621404 การวิจัยเชิงปฏิบัติการ
50 ครูเลือก EEDU621405 การประเมินโครงการ
51 ครูเลือก EEDU621406 การประเมินความต้องการความจำเป็นทางการศึกษา
52 ครูเลือก EEDU621502 จิตวิทยาวัยรุ่น
53 ครูเลือก EEDU621503 มนุษยสัมพันธ์สำหรับครู
54 ครูเลือก EEDU621602 การรู้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา
55 ครูเลือก EEDU621901 การจัดการพลศึกษาในโรงเรียน
56 ครูเลือก EEDU621902 ผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารี สำรอง ขั้นความรู้เบื้องต้น
57 ครูเลือก EEDU621903 ผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารี สามัญ ขั้นความรู้เบื้องต้น
58 ครูเลือก EEDU621904 ผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้น
59 พื้นฐานมนุษย์และสังคม EGEN627201 สุนทรียะ
60 พื้นฐานมนุษย์และสังคม EGEN627203 ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
61 เลือกเสรี ECOM622907 หลักการวิจัยและพัฒนาโครงงานทางด้านคอมพิวเตอร์
62 เอกบังคับ ECOM622901 วิจัยและพัฒนาโครงงานทางคอมพิวเตอร์
63 เอกเลือก ECOM622604 การพัฒนาและผลิตสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์
64 เอกเลือก ECOM622605 การออกแบบและพัฒนาเกม
ภาคการศึกษาที่ 2/64
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
65 ครูบังคับ EEDU621005 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพระหว่างเรียน 3
66 ครูเลือก EEDU621102 หลักการศึกษาและปรัชญาการศึกษา
67 ครูเลือก EEDU621103 กฎหมายการศึกษา
68 ครูเลือก EEDU621203 การจัดกิจกรรมโครงงานในโรงเรียน
69 ครูเลือก EEDU621204 ทักษะและเทคนิคการจัดการเรียนรู้
70 ครูเลือก EEDU621205 ทักษะการคิดขั้นสูง
71 ครูเลือก EEDU621206 การพัฒนาทักษะกระบวนการคิด
72 ครูเลือก EEDU621207 กลวิธีการเรียนการสอนคณิตศาสตร์
73 ครูเลือก EEDU621208 การพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้
74 ครูเลือก EEDU621209 หลักการเรียนรู้และเทคนิคการฝึกอบรม
75 ครูเลือก EEDU621210 การบูรณาการหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้
76 ครูเลือก EEDU621302 แอนิเมชัน 3 มิติเพื่อการศึกษา
77 ครูเลือก EEDU621303 การออกแบบสื่อและเทคโนโลยีร่วมสมัย
78 ครูเลือก EEDU621304 เทคโนโลยีสารสนเทศในการฝึกอบรม
79 ครูเลือก EEDU621305 วิทยาการคำนวณ
80 ครูเลือก EEDU621403 สถิติเพื่อการวิจัย
81 ครูเลือก EEDU621404 การวิจัยเชิงปฏิบัติการ
82 ครูเลือก EEDU621405 การประเมินโครงการ
83 ครูเลือก EEDU621406 การประเมินความต้องการความจำเป็นทางการศึกษา
84 ครูเลือก EEDU621502 จิตวิทยาวัยรุ่น
85 ครูเลือก EEDU621503 มนุษยสัมพันธ์สำหรับครู
86 ครูเลือก EEDU621601 การบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา
87 ครูเลือก EEDU621602 การรู้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา
88 ครูเลือก EEDU621901 การจัดการพลศึกษาในโรงเรียน
89 ครูเลือก EEDU621902 ผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารี สำรอง ขั้นความรู้เบื้องต้น
90 ครูเลือก EEDU621903 ผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารี สามัญ ขั้นความรู้เบื้องต้น
91 ครูเลือก EEDU621904 ผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้น
92 พื้นฐานภาษา EGEN627103 ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ
93 พื้นฐานวิทย์-คณิต EGEN627301 การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ
94 เลือกเสรี 4514202o อาหารเพื่อการประกอบอาชีพ
95 เลือกเสรี EHOM622404 อาหารเพื่อการประกอบอาชีพ
96 เอกบังคับ ECOM622902 โครงการทางด้านคอมพิวเตอร์
97 เอกบังคับ ECOM622903 วิทยาการก้าวหน้าทางคอมพิวเตอร์
98 เอกเลือก ECOM622802 วิทยาการการจัดการเรียนรู้ทางคอมพิวเตอร์
ภาคการศึกษาที่ 1/65
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
99 ปฏิบัติ EEDU621006 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
ภาคการศึกษาที่ 2/65
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
100 ครูบังคับ EEDU621002 คุรุนิพนธ์
101 ปฏิบัติ EEDU621007 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2

แผนการเรียนการสอนสำหรับหมู่เรียน 631214401

ภาคการศึกษาที่ 1/63
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1 ครูบังคับ EEDU621101 คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเป็นครู
2 ครูบังคับ EEDU621301 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้
3 พื้นฐานมนุษย์และสังคม EGEN627202 พลเมืองที่เข้มแข็ง
4 พื้นฐานวิทย์-คณิต EGEN627303 การคิดเชิงเหตุผล
5 เอกบังคับ ECOM622102 กฎหมายและจรรยาบรรณทางคอมพิวเตอร์
6 เอกบังคับ ECOM622201 การจัดระบบสารสนเทศทางการศึกษา
7 เอกบังคับ ECOM622101 เทคโนโลยีสำหรับวิทยาศาสตร์
ภาคการศึกษาที่ 2/63
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
8 ครูบังคับ EEDU621501 จิตวิทยาสำหรับครู
9 ครูบังคับ EEDU621003 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพระหว่างเรียน 1
10 พื้นฐานภาษา EGEN627104 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
11 พื้นฐานภาษา EGEN627101 ทักษะการพูดและการฟังภาษาอังกฤษ
12 เลือกเสรี 4552101n การจัดดอกไม้และการจัดผ้า
13 เอกบังคับ ECOM622501 ขั้นตอนวิธีและการเขียนโปรแกรม
14 เอกบังคับ ECOM622701 สถาปัตยกรรมและการซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์
15 เอกบังคับ ECOM622601 การออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิก
16 เอกบังคับ ECOM622401 วิทยาการคำนวณและคณิตศาสตร์
ภาคการศึกษาที่ 1/64
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
17 ครูบังคับ EEDU621004 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพระหว่างเรียน 2
18 ครูบังคับ EEDU621201 การพัฒนาหลักสูตร
19 พื้นฐานวิทย์-คณิต EGEN627302 ทักษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อชีวิตและอาชีพ
20 เอกบังคับ ECOM622202 ระบบการจัดการฐานข้อมูล
21 เอกบังคับ ECOM622502 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
22 เอกบังคับ ECOM622602 การออกแบบมัลติมีเดียและแอนิเมชัน
23 เอกเลือก ECOM622103 ภาษาอังกฤษสำหรับครูคอมพิวเตอร์
24 เอกเลือก ECOM622702 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ภาคการศึกษาที่ 2/64
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
25 ครูบังคับ EEDU621202 วิทยาการจัดการเรียนรู้
26 ครูบังคับ EEDU621001 ภาษาเพื่อการสื่อสารสำหรับครู
27 ครูบังคับ EEDU621401 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
28 ครูบังคับ EEDU621601 การบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา
29 พื้นฐานภาษา EGEN627102 การใช้ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร
30 เอกบังคับ ECOM622801 การออกแบบและพัฒนานวัตกรรม
31 เอกเลือก ECOM622603 การออกแบบและพัฒนาแอพพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่
32 เอกเลือก ECOM622301 การเขียนโปรแกรมภาษาขั้นสูง
ภาคการศึกษาที่ 1/65
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
33 ครูบังคับ EEDU621402 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้
34 ครูเลือก EEDU621904 ผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้น
35 ครูเลือก EEDU621102 หลักการศึกษาและปรัชญาการศึกษา
36 ครูเลือก EEDU621103 กฎหมายการศึกษา
37 ครูเลือก EEDU621203 การจัดกิจกรรมโครงงานในโรงเรียน
38 ครูเลือก EEDU621204 ทักษะและเทคนิคการจัดการเรียนรู้
39 ครูเลือก EEDU621205 ทักษะการคิดขั้นสูง
40 ครูเลือก EEDU621206 การพัฒนาทักษะกระบวนการคิด
41 ครูเลือก EEDU621207 กลวิธีการเรียนการสอนคณิตศาสตร์
42 ครูเลือก EEDU621208 การพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้
43 ครูเลือก EEDU621209 หลักการเรียนรู้และเทคนิคการฝึกอบรม
44 ครูเลือก EEDU621210 การบูรณาการหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้
45 ครูเลือก EEDU621302 แอนิเมชัน 3 มิติเพื่อการศึกษา
46 ครูเลือก EEDU621903 ผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารี สามัญ ขั้นความรู้เบื้องต้น
47 ครูเลือก EEDU621902 ผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารี สำรอง ขั้นความรู้เบื้องต้น
48 ครูเลือก EEDU621901 การจัดการพลศึกษาในโรงเรียน
49 ครูเลือก EEDU621602 การรู้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา
50 ครูเลือก EEDU621503 มนุษยสัมพันธ์สำหรับครู
51 ครูเลือก EEDU621502 จิตวิทยาวัยรุ่น
52 ครูเลือก EEDU621406 การประเมินความต้องการความจำเป็นทางการศึกษา
53 ครูเลือก EEDU621405 การประเมินโครงการ
54 ครูเลือก EEDU621404 การวิจัยเชิงปฏิบัติการ
55 ครูเลือก EEDU621403 สถิติเพื่อการวิจัย
56 ครูเลือก EEDU621305 วิทยาการคำนวณ
57 ครูเลือก EEDU621304 เทคโนโลยีสารสนเทศในการฝึกอบรม
58 ครูเลือก EEDU621303 การออกแบบสื่อและเทคโนโลยีร่วมสมัย
59 พื้นฐานมนุษย์และสังคม EGEN627201 สุนทรียะ
60 พื้นฐานมนุษย์และสังคม EGEN627203 ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
61 เลือกเสรี ECOM622907 หลักการวิจัยและพัฒนาโครงงานทางด้านคอมพิวเตอร์
62 เอกบังคับ ECOM622901 วิจัยและพัฒนาโครงงานทางคอมพิวเตอร์
63 เอกเลือก ECOM622604 การพัฒนาและผลิตสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์
64 เอกเลือก ECOM622605 การออกแบบและพัฒนาเกม
ภาคการศึกษาที่ 2/65
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
65 ครูบังคับ EEDU621005 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพระหว่างเรียน 3
66 ครูเลือก EEDU621304 เทคโนโลยีสารสนเทศในการฝึกอบรม
67 ครูเลือก EEDU621303 การออกแบบสื่อและเทคโนโลยีร่วมสมัย
68 ครูเลือก EEDU621305 วิทยาการคำนวณ
69 ครูเลือก EEDU621403 สถิติเพื่อการวิจัย
70 ครูเลือก EEDU621404 การวิจัยเชิงปฏิบัติการ
71 ครูเลือก EEDU621405 การประเมินโครงการ
72 ครูเลือก EEDU621406 การประเมินความต้องการความจำเป็นทางการศึกษา
73 ครูเลือก EEDU621502 จิตวิทยาวัยรุ่น
74 ครูเลือก EEDU621503 มนุษยสัมพันธ์สำหรับครู
75 ครูเลือก EEDU621601 การบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา
76 ครูเลือก EEDU621602 การรู้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา
77 ครูเลือก EEDU621901 การจัดการพลศึกษาในโรงเรียน
78 ครูเลือก EEDU621902 ผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารี สำรอง ขั้นความรู้เบื้องต้น
79 ครูเลือก EEDU621903 ผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารี สามัญ ขั้นความรู้เบื้องต้น
80 ครูเลือก EEDU621904 ผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้น
81 ครูเลือก EEDU621302 แอนิเมชัน 3 มิติเพื่อการศึกษา
82 ครูเลือก EEDU621102 หลักการศึกษาและปรัชญาการศึกษา
83 ครูเลือก EEDU621103 กฎหมายการศึกษา
84 ครูเลือก EEDU621203 การจัดกิจกรรมโครงงานในโรงเรียน
85 ครูเลือก EEDU621204 ทักษะและเทคนิคการจัดการเรียนรู้
86 ครูเลือก EEDU621205 ทักษะการคิดขั้นสูง
87 ครูเลือก EEDU621206 การพัฒนาทักษะกระบวนการคิด
88 ครูเลือก EEDU621207 กลวิธีการเรียนการสอนคณิตศาสตร์
89 ครูเลือก EEDU621208 การพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้
90 ครูเลือก EEDU621209 หลักการเรียนรู้และเทคนิคการฝึกอบรม
91 ครูเลือก EEDU621210 การบูรณาการหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้
92 พื้นฐานภาษา EGEN627103 ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ
93 พื้นฐานวิทย์-คณิต EGEN627301 การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ
94 เลือกเสรี EHOM622404 อาหารเพื่อการประกอบอาชีพ
95 เอกบังคับ ECOM622903 วิทยาการก้าวหน้าทางคอมพิวเตอร์
96 เอกบังคับ ECOM622902 โครงการทางด้านคอมพิวเตอร์
97 เอกเลือก ECOM622802 วิทยาการการจัดการเรียนรู้ทางคอมพิวเตอร์
ภาคการศึกษาที่ 1/66
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
98 ปฏิบัติ EEDU621006 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
ภาคการศึกษาที่ 2/66
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
99 ครูบังคับ EEDU621002 คุรุนิพนธ์
100 ปฏิบัติ EEDU621007 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2

แผนการเรียนการสอนสำหรับหมู่เรียน 631214402

ภาคการศึกษาที่ 1/63
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1 ครูบังคับ EEDU621101 คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเป็นครู
2 ครูบังคับ EEDU621301 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้
3 พื้นฐานมนุษย์และสังคม EGEN627202 พลเมืองที่เข้มแข็ง
4 พื้นฐานวิทย์-คณิต EGEN627303 การคิดเชิงเหตุผล
5 เอกบังคับ ECOM622102 กฎหมายและจรรยาบรรณทางคอมพิวเตอร์
6 เอกบังคับ ECOM622201 การจัดระบบสารสนเทศทางการศึกษา
7 เอกบังคับ ECOM622101 เทคโนโลยีสำหรับวิทยาศาสตร์
ภาคการศึกษาที่ 2/63
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
8 ครูบังคับ EEDU621501 จิตวิทยาสำหรับครู
9 ครูบังคับ EEDU621003 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพระหว่างเรียน 1
10 พื้นฐานภาษา EGEN627104 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
11 พื้นฐานภาษา EGEN627101 ทักษะการพูดและการฟังภาษาอังกฤษ
12 เลือกเสรี 4552101n การจัดดอกไม้และการจัดผ้า
13 เอกบังคับ ECOM622501 ขั้นตอนวิธีและการเขียนโปรแกรม
14 เอกบังคับ ECOM622701 สถาปัตยกรรมและการซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์
15 เอกบังคับ ECOM622601 การออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิก
16 เอกบังคับ ECOM622401 วิทยาการคำนวณและคณิตศาสตร์
ภาคการศึกษาที่ 1/64
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
17 ครูบังคับ EEDU621004 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพระหว่างเรียน 2
18 ครูบังคับ EEDU621201 การพัฒนาหลักสูตร
19 พื้นฐานวิทย์-คณิต EGEN627302 ทักษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อชีวิตและอาชีพ
20 เอกบังคับ ECOM622202 ระบบการจัดการฐานข้อมูล
21 เอกบังคับ ECOM622502 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
22 เอกบังคับ ECOM622602 การออกแบบมัลติมีเดียและแอนิเมชัน
23 เอกเลือก ECOM622103 ภาษาอังกฤษสำหรับครูคอมพิวเตอร์
24 เอกเลือก ECOM622702 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ภาคการศึกษาที่ 2/64
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
25 ครูบังคับ EEDU621202 วิทยาการจัดการเรียนรู้
26 ครูบังคับ EEDU621001 ภาษาเพื่อการสื่อสารสำหรับครู
27 ครูบังคับ EEDU621401 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
28 ครูบังคับ EEDU621601 การบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา
29 พื้นฐานภาษา EGEN627102 การใช้ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร
30 เอกบังคับ ECOM622801 การออกแบบและพัฒนานวัตกรรม
31 เอกเลือก ECOM622603 การออกแบบและพัฒนาแอพพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่
32 เอกเลือก ECOM622301 การเขียนโปรแกรมภาษาขั้นสูง
ภาคการศึกษาที่ 1/65
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
33 ครูบังคับ EEDU621402 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้
34 ครูเลือก EEDU621904 ผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้น
35 ครูเลือก EEDU621102 หลักการศึกษาและปรัชญาการศึกษา
36 ครูเลือก EEDU621103 กฎหมายการศึกษา
37 ครูเลือก EEDU621203 การจัดกิจกรรมโครงงานในโรงเรียน
38 ครูเลือก EEDU621204 ทักษะและเทคนิคการจัดการเรียนรู้
39 ครูเลือก EEDU621205 ทักษะการคิดขั้นสูง
40 ครูเลือก EEDU621206 การพัฒนาทักษะกระบวนการคิด
41 ครูเลือก EEDU621207 กลวิธีการเรียนการสอนคณิตศาสตร์
42 ครูเลือก EEDU621208 การพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้
43 ครูเลือก EEDU621209 หลักการเรียนรู้และเทคนิคการฝึกอบรม
44 ครูเลือก EEDU621210 การบูรณาการหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้
45 ครูเลือก EEDU621302 แอนิเมชัน 3 มิติเพื่อการศึกษา
46 ครูเลือก EEDU621903 ผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารี สามัญ ขั้นความรู้เบื้องต้น
47 ครูเลือก EEDU621902 ผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารี สำรอง ขั้นความรู้เบื้องต้น
48 ครูเลือก EEDU621901 การจัดการพลศึกษาในโรงเรียน
49 ครูเลือก EEDU621602 การรู้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา
50 ครูเลือก EEDU621503 มนุษยสัมพันธ์สำหรับครู
51 ครูเลือก EEDU621502 จิตวิทยาวัยรุ่น
52 ครูเลือก EEDU621406 การประเมินความต้องการความจำเป็นทางการศึกษา
53 ครูเลือก EEDU621405 การประเมินโครงการ
54 ครูเลือก EEDU621404 การวิจัยเชิงปฏิบัติการ
55 ครูเลือก EEDU621403 สถิติเพื่อการวิจัย
56 ครูเลือก EEDU621305 วิทยาการคำนวณ
57 ครูเลือก EEDU621304 เทคโนโลยีสารสนเทศในการฝึกอบรม
58 ครูเลือก EEDU621303 การออกแบบสื่อและเทคโนโลยีร่วมสมัย
59 พื้นฐานมนุษย์และสังคม EGEN627201 สุนทรียะ
60 พื้นฐานมนุษย์และสังคม EGEN627203 ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
61 เลือกเสรี ECOM622907 หลักการวิจัยและพัฒนาโครงงานทางด้านคอมพิวเตอร์
62 เอกบังคับ ECOM622901 วิจัยและพัฒนาโครงงานทางคอมพิวเตอร์
63 เอกเลือก ECOM622604 การพัฒนาและผลิตสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์
64 เอกเลือก ECOM622605 การออกแบบและพัฒนาเกม
ภาคการศึกษาที่ 2/65
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
65 ครูบังคับ EEDU621005 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพระหว่างเรียน 3
66 ครูเลือก EEDU621304 เทคโนโลยีสารสนเทศในการฝึกอบรม
67 ครูเลือก EEDU621303 การออกแบบสื่อและเทคโนโลยีร่วมสมัย
68 ครูเลือก EEDU621305 วิทยาการคำนวณ
69 ครูเลือก EEDU621403 สถิติเพื่อการวิจัย
70 ครูเลือก EEDU621404 การวิจัยเชิงปฏิบัติการ
71 ครูเลือก EEDU621405 การประเมินโครงการ
72 ครูเลือก EEDU621406 การประเมินความต้องการความจำเป็นทางการศึกษา
73 ครูเลือก EEDU621502 จิตวิทยาวัยรุ่น
74 ครูเลือก EEDU621503 มนุษยสัมพันธ์สำหรับครู
75 ครูเลือก EEDU621601 การบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา
76 ครูเลือก EEDU621602 การรู้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา
77 ครูเลือก EEDU621901 การจัดการพลศึกษาในโรงเรียน
78 ครูเลือก EEDU621902 ผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารี สำรอง ขั้นความรู้เบื้องต้น
79 ครูเลือก EEDU621903 ผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารี สามัญ ขั้นความรู้เบื้องต้น
80 ครูเลือก EEDU621904 ผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้น
81 ครูเลือก EEDU621302 แอนิเมชัน 3 มิติเพื่อการศึกษา
82 ครูเลือก EEDU621102 หลักการศึกษาและปรัชญาการศึกษา
83 ครูเลือก EEDU621103 กฎหมายการศึกษา
84 ครูเลือก EEDU621203 การจัดกิจกรรมโครงงานในโรงเรียน
85 ครูเลือก EEDU621204 ทักษะและเทคนิคการจัดการเรียนรู้
86 ครูเลือก EEDU621205 ทักษะการคิดขั้นสูง
87 ครูเลือก EEDU621206 การพัฒนาทักษะกระบวนการคิด
88 ครูเลือก EEDU621207 กลวิธีการเรียนการสอนคณิตศาสตร์
89 ครูเลือก EEDU621208 การพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้
90 ครูเลือก EEDU621209 หลักการเรียนรู้และเทคนิคการฝึกอบรม
91 ครูเลือก EEDU621210 การบูรณาการหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้
92 พื้นฐานภาษา EGEN627103 ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ
93 พื้นฐานวิทย์-คณิต EGEN627301 การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ
94 เลือกเสรี EHOM622404 อาหารเพื่อการประกอบอาชีพ
95 เอกบังคับ ECOM622903 วิทยาการก้าวหน้าทางคอมพิวเตอร์
96 เอกบังคับ ECOM622902 โครงการทางด้านคอมพิวเตอร์
97 เอกเลือก ECOM622802 วิทยาการการจัดการเรียนรู้ทางคอมพิวเตอร์
ภาคการศึกษาที่ 1/66
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
98 ปฏิบัติ EEDU621006 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
ภาคการศึกษาที่ 2/66
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
99 ครูบังคับ EEDU621002 คุรุนิพนธ์
100 ปฏิบัติ EEDU621007 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2