วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน

แผนการเรียนการสอนสำหรับหมู่เรียน 611228401

ภาคการศึกษาที่ 1/61
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1 พื้นฐานมนุษย์และสังคม 2001213g สมาธิเพื่อพัฒนาชีวิต
2 พื้นฐานวิทย์-คณิต 4001101g วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เพื่อการแก้ปัญหาในชีวิต
3 เอกบังคับ 4011106n ฟิสิกส์ทั่วไป
4 เอกบังคับ 4011107n ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป
5 เอกบังคับ 4021101o เคมี 1
6 เอกบังคับ 4021102o ปฏิบัติการเคมี 1
7 เอกบังคับ 4031101o ชีววิทยา 1
8 เอกบังคับ 4031102n ปฏิบัติการชีววิทยา 1
9 เอกบังคับ 4091111n แคลคูลัส 1
ภาคการศึกษาที่ 2/61
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
10 พื้นฐานภาษา 1501103g ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
11 พื้นฐานภาษา 1501101g ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
12 พื้นฐานมนุษย์และสังคม 2001101g ความงามของชีวิต
13 เอกบังคับ 4091112n แคลคูลัส 2
14 เอกบังคับ 4021104o ปฏิบัติการเคมี 2
15 เอกบังคับ 4031104x ปฏิบัติการชีววิทยา 2
16 เอกบังคับ 4031103n ชีววิทยา 2
17 เอกบังคับ 4021103o เคมี 2
ภาคการศึกษาที่ 1/62
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
18 พื้นฐานวิทย์-คณิต 4001102g ศาสตร์เพื่อชีวิต
19 พื้นฐานสังคม 2001102g ศาสตร์พระราชา
20 เอกบังคับ 4022617x ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์
21 เอกบังคับ 4022616x เคมีวิเคราะห์
22 เอกบังคับ 4022308x ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 1
23 เอกบังคับ 4022307x เคมีอินทรีย์ 1
24 เอกบังคับ 4022202x ปฏิบัติการเคมีอนินทรีย์ 1
25 เอกบังคับ 4022201x เคมีอนินทรีย์ 1
26 เอกเลือก 4022722o เคมีในชีวิตประจำวัน
ภาคการศึกษาที่ 2/62
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
27 พื้นฐานภาษา 1501102g ภาษาอังกฤษประยุกต์เพื่อการสนทนา
28 พื้นฐานวิทย์-คณิต 4001103g การรู้ดิจิทัล
29 พื้นฐานวิทย์-คณิต 4001205g สิ่งแวดล้อมกับชีวิต
30 วิชาชีพเลือก 4023711x เคมีอาหาร
31 เอกบังคับ 4022618x การวิเคราะห์ทางเคมีด้วยเครื่องมือ 1
32 เอกบังคับ 4022405x ปฏิบัติการเคมีเชิงฟิสิกส์ 1
33 เอกบังคับ 4022619n ปฏิบัติการวิเคราะห์ทางเคมีด้วยเครื่องมือ 1
34 เอกบังคับ 4022503x ชีวเคมี 1
35 เอกบังคับ 4022504x ปฏิบัติการชีวเคมี 1
36 เอกบังคับ 4022724n ภาษาอังกฤษสำหรับเคมี
37 เอกบังคับ 4023708x เคมีสภาวะแวดล้อม
38 เอกบังคับ 4023709n ปฏิบัติการเคมีสภาวะแวดล้อม
39 เอกบังคับ 4022404x เคมีเชิงฟิสิกส์ 1
ภาคการศึกษาที่ 1/63
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
40 ปฏิบัติ 4024801n การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพเคมี
41 ปฏิบัติ 4024803n การเตรียมสหกิจศึกษา
42 เลือกเสรี 4023711n เคมีอาหาร
43 เอกบังคับ 4023709n ปฏิบัติการเคมีสภาวะแวดล้อม
44 เอกบังคับ 4023708x เคมีสภาวะแวดล้อม
45 เอกบังคับ 4022404x เคมีเชิงฟิสิกส์ 1
46 เอกบังคับ 4022405x ปฏิบัติการเคมีเชิงฟิสิกส์ 1
47 เอกบังคับ 4023604n ปฏิบัติการการวิเคราะห์ทางเคมีด้วยเครื่องมือ 2
48 เอกบังคับ 4023603x การวิเคราะห์ทางเคมีด้วยเครื่องมือ 2
49 เอกบังคับ 4023203n ปฏิบัติการเคมีอนินทรีย์ 2
50 เอกบังคับ 4023202x เคมีอนินทรีย์ 2
51 เอกบังคับ 4022504x ปฏิบัติการชีวเคมี 1
52 เอกบังคับ 4022503x ชีวเคมี 1
53 เอกบังคับ 4023901x วิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์เคมี
54 เอกบังคับ 4023901o วิธีวิจัยทางวิทยาศษสตร์เคมี
55 เอกเลือก 4023738o เคมีความงามและเครื่องสำอาง
ภาคการศึกษาที่ 2/63
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
56 ปฏิบัติ 4024801x การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพเคมี
57 เฉพาะด้านเลือก 4023605n การวิเคราะห์ดินและปุ๋ย
58 เลือกเสรี 4023711n เคมีอาหาร
59 เลือกเสรี 4023605x การวิเคราะห์ดินและปุ๋ย
60 เอกบังคับ 4023708x เคมีสภาวะแวดล้อม
61 เอกบังคับ 4023301x เคมีอินทรีย์ 2
62 เอกบังคับ 4023302n ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 2
63 เอกบังคับ 4023307n สเปกโทรสโกปีสำหรับเคมีอินทรีย์
64 เอกบังคับ 4023401x เคมีเชิงฟิสิกส์ 2
65 เอกบังคับ 4023402n ปฏิบัติการเคมีเชิงฟิสิกส์ 2
66 เอกบังคับ 4023901o วิธีวิจัยทางวิทยาศษสตร์เคมี
67 เอกเลือก 4024705o วิทยาศาสตร์การตรวจสอบและพิสูจน์หลักฐาน
ภาคการศึกษาที่ 1/64
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
68 ปฏิบัติ 4024804n สหกิจศึกษาทางเคมี
69 ปฏิบัติ 4024802o การฝึกประสบการณ์วิชาชีพเคมี
ภาคการศึกษาที่ 2/64
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
70 เลือกเสรี 4022724n ภาษาอังกฤษสำหรับเคมี
71 เอกบังคับ 4023501x ชีวเคมี 2
72 เอกบังคับ 4023502o ปฏิบัติการชีวเคมี 2
73 เอกบังคับ 4024704o การสื่อสารวิทยาศาสตร์เพื่อการเผยแพร่วิทยาการทางเคมี
74 เอกบังคับ 4024901n สัมมนาทางเคมี
75 เอกบังคับ 4024904n โครงการวิจัยทางเคมี
76 เอกเลือก 4022722o เคมีในชีวิตประจำวัน
77 เอกเลือก 4024706n นวัตกรรมทางเคมี
78 เอกเลือก 4024306x เคมีของผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ

แผนการเรียนการสอนสำหรับหมู่เรียน 621228401

ภาคการศึกษาที่ 1/62
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1 พื้นฐานมนุษย์และสังคม 2001213g สมาธิเพื่อพัฒนาชีวิต
2 พื้นฐานวิทย์-คณิต 4001101g วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เพื่อการแก้ปัญหาในชีวิต
3 เอกบังคับ 4011107n ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป
4 เอกบังคับ 4021101o เคมี 1
5 เอกบังคับ 4021102o ปฏิบัติการเคมี 1
6 เอกบังคับ 4031101o ชีววิทยา 1
7 เอกบังคับ 4031102n ปฏิบัติการชีววิทยา 1
8 เอกบังคับ 4091111n แคลคูลัส 1
9 เอกบังคับ 4011106n ฟิสิกส์ทั่วไป
ภาคการศึกษาที่ 2/62
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
10 พื้นฐานภาษา 1501103g ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
11 พื้นฐานภาษา 1501101g ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
12 พื้นฐานมนุษย์และสังคม 2001101g ความงามของชีวิต
13 เอกบังคับ 4031102n ปฏิบัติการชีววิทยา 1
14 เอกบังคับ 4031103n ชีววิทยา 2
15 เอกบังคับ 4031101o ชีววิทยา 1
16 เอกบังคับ 4091112n แคลคูลัส 2
17 เอกบังคับ 4031104x ปฏิบัติการชีววิทยา 2
18 เอกบังคับ 4021103o เคมี 2
19 เอกบังคับ 4021104o ปฏิบัติการเคมี 2
ภาคการศึกษาที่ 1/63
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
20 พื้นฐานภาษา 1501102g ภาษาอังกฤษประยุกต์เพื่อการสนทนา
21 พื้นฐานวิทย์-คณิต 4001103g การรู้ดิจิทัล
22 พื้นฐานวิทย์-คณิต 4001102g ศาสตร์เพื่อชีวิต
23 พื้นฐานสังคม 2001102g ศาสตร์พระราชา
24 เอกบังคับ 4031104x ปฏิบัติการชีววิทยา 2
25 เอกบังคับ 4031103n ชีววิทยา 2
26 เอกบังคับ 4022617x ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์
27 เอกบังคับ 4022616x เคมีวิเคราะห์
28 เอกบังคับ 4022308x ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 1
29 เอกบังคับ 4022307x เคมีอินทรีย์ 1
30 เอกบังคับ 4022202x ปฏิบัติการเคมีอนินทรีย์ 1
31 เอกบังคับ 4022201x เคมีอนินทรีย์ 1
32 เอกเลือก 4022722o เคมีในชีวิตประจำวัน
ภาคการศึกษาที่ 2/63
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
33 พื้นฐานภาษา 1501102g ภาษาอังกฤษประยุกต์เพื่อการสนทนา
34 พื้นฐานมนุษย์และสังคม 2001102g ศาสตร์พระราชา
35 พื้นฐานวิทย์-คณิต 4001205g สิ่งแวดล้อมกับชีวิต
36 พื้นฐานวิทย์-คณิต 4001103g การรู้ดิจิทัล
37 พื้นฐานวิทย์-คณิต 4001102g ศาสตร์เพื่อชีวิต
38 เอกบังคับ 4022503x ชีวเคมี 1
39 เอกบังคับ 4022504x ปฏิบัติการชีวเคมี 1
40 เอกบังคับ 4022618x การวิเคราะห์ทางเคมีด้วยเครื่องมือ 1
41 เอกบังคับ 4022619n ปฏิบัติการวิเคราะห์ทางเคมีด้วยเครื่องมือ 1
42 เอกบังคับ 4022724n ภาษาอังกฤษสำหรับเคมี
43 เอกบังคับ 4022202x ปฏิบัติการเคมีอนินทรีย์ 1
44 เอกบังคับ 4022201x เคมีอนินทรีย์ 1
ภาคการศึกษาที่ 1/64
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
45 ปฏิบัติ 4024803n การเตรียมสหกิจศึกษา
46 ปฏิบัติ 4024801n การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพเคมี
47 เลือกเสรี 4023711n เคมีอาหาร
48 เอกบังคับ 4023302n ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 2
49 เอกบังคับ 4023202x เคมีอนินทรีย์ 2
50 เอกบังคับ 4023709n ปฏิบัติการเคมีสภาวะแวดล้อม
51 เอกบังคับ 4023708x เคมีสภาวะแวดล้อม
52 เอกบังคับ 4022503x ชีวเคมี 1
53 เอกบังคับ 4022504x ปฏิบัติการชีวเคมี 1
54 เอกบังคับ 4023901o วิธีวิจัยทางวิทยาศษสตร์เคมี
55 เอกบังคับ 4023604n ปฏิบัติการวิเคราะห์ทางเคมีด้วยเครื่องมือ 2
56 เอกบังคับ 4023603x การวิเคราะห์ทางเคมีด้วยเครื่องมือ 2
57 เอกบังคับ 4023301x เคมีอินทรีย์ 2
58 เอกบังคับ 4023203n ปฏิบัติการเคมีอนินทรีย์ 2
59 เอกบังคับ 4022405x ปฏิบัติการเคมีเชิงฟิสิกส์ 1
60 เอกบังคับ 4022404x เคมีเชิงฟิสิกส์ 1
ภาคการศึกษาที่ 2/64
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
61 เลือกเสรี 4023711n เคมีอาหาร
62 เอกบังคับ 4023203n ปฏิบัติการเคมีอนินทรีย์ 2
63 เอกบังคับ 4023202x เคมีอนินทรีย์ 2
64 เอกบังคับ 4023901o วิธีวิจัยทางวิทยาศษสตร์เคมี
65 เอกบังคับ 4023402n ปฏิบัติการเคมีเชิงฟิสิกส์ 2
66 เอกบังคับ 4023401x เคมีเชิงฟิสิกส์ 2
67 เอกบังคับ 4023307n สเปกโทรสโกปีสำหรับเคมีอินทรีย์
68 เอกบังคับ 4023302n ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 2
69 เอกบังคับ 4023301x เคมีอินทรีย์ 2
70 เอกบังคับ 4023603x การวิเคราะห์ทางเคมีด้วยเครื่องมือ 2
71 เอกบังคับ 4023604n ปฏิบัติการการวิเคราะห์ทางเคมีด้วยเครื่องมือ 2
72 เอกเลือก 4024705o วิทยาศาสตร์การตรวจสอบและพิสูจน์หลักฐาน
ภาคการศึกษาที่ 1/65
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
73 ปฏิบัติ 4024802o การฝึกประสบการณ์วิชาชีพเคมี
74 ปฏิบัติ 4024804n สหกิจศึกษาทางเคมี
ภาคการศึกษาที่ 2/65
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
75 เอกบังคับ 4024904n โครงการวิจัยทางเคมี
76 เอกบังคับ 4024901n สัมมนาทางเคมี
77 เอกบังคับ 4023502o ปฏิบัติการชีวเคมี 2
78 เอกบังคับ 4023501x ชีวเคมี 2
79 เอกเลือก 4024706n นวัตกรรมทางเคมี
80 เอกเลือก 4024306x เคมีของผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ

แผนการเรียนการสอนสำหรับหมู่เรียน 631228401

ภาคการศึกษาที่ 1/63
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1 พื้นฐานภาษา 1501101g ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
2 พื้นฐานวิทย์-คณิต 4001101g วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เพื่อการแก้ปัญหาในชีวิต
3 เอกบังคับ 4031102n ปฏิบัติการชีววิทยา 1
4 เอกบังคับ 4031101o ชีววิทยา 1
5 เอกบังคับ 4091111n แคลคูลัส 1
6 เอกบังคับ 4021102o ปฏิบัติการเคมี 1
7 เอกบังคับ 4021101o เคมี 1
8 เอกบังคับ 4011107n ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป
9 เอกบังคับ 4011106n ฟิสิกส์ทั่วไป
ภาคการศึกษาที่ 2/63
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
10 พื้นฐานภาษา 1501103g ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
11 พื้นฐานภาษา 1501102g ภาษาอังกฤษประยุกต์เพื่อการสนทนา
12 พื้นฐานมนุษย์และสังคม 2001101g ความงามของชีวิต
13 เอกบังคับ 4031104x ปฏิบัติการชีววิทยา 2
14 เอกบังคับ 4031103n ชีววิทยา 2
15 เอกบังคับ 4031102n ปฏิบัติการชีววิทยา 1
16 เอกบังคับ 4091112n แคลคูลัส 2
17 เอกบังคับ 4031101o ชีววิทยา 1
18 เอกบังคับ 4021104o ปฏิบัติการเคมี 2
19 เอกบังคับ 4021103o เคมี 2
ภาคการศึกษาที่ 1/64
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
20 พื้นฐานมนุษย์และสังคม 2001213g สมาธิเพื่อพัฒนาชีวิต
21 พื้นฐานวิทย์-คณิต 4001103g การรู้ดิจิทัล
22 เอกบังคับ 4022202x ปฏิบัติการเคมีอนินทรีย์ 1
23 เอกบังคับ 4022201x เคมีอนินทรีย์ 1
24 เอกบังคับ 4022307x เคมีอินทรีย์ 1
25 เอกบังคับ 4022308x ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 1
26 เอกบังคับ 4022616x เคมีวิเคราะห์
27 เอกบังคับ 4022617x ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์
28 เอกบังคับ 4031104x ปฏิบัติการชีววิทยา 2
29 เอกบังคับ 4031103n ชีววิทยา 2
30 เอกเลือก 4022722o เคมีในชีวิตประจำวัน
ภาคการศึกษาที่ 2/64
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
31 พื้นฐานมนุษย์และสังคม 2001102g ศาสตร์พระราชา
32 พื้นฐานวิทย์-คณิต 4001205g สิ่งแวดล้อมกับชีวิต
33 พื้นฐานวิทย์-คณิต 4001102g ศาสตร์เพื่อชีวิต
34 เอกบังคับ 4022618x การวิเคราะห์ทางเคมีด้วยเครื่องมือ 1
35 เอกบังคับ 4022201x เคมีอนินทรีย์ 1
36 เอกบังคับ 4022202x ปฏิบัติการเคมีอนินทรีย์ 1
37 เอกบังคับ 4022724n ภาษาอังกฤษสำหรับเคมี
38 เอกบังคับ 4022619n ปฏิบัติการวิเคราะห์ทางเคมีด้วยเครื่องมือ 1
39 เอกบังคับ 4023708x เคมีสภาวะแวดล้อม
40 เอกบังคับ 4023709n ปฏิบัติการเคมีสภาวะแวดล้อม
ภาคการศึกษาที่ 1/65
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
41 ปฏิบัติ 4024801n การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพเคมี
42 ปฏิบัติ 4024803n การเตรียมสหกิจศึกษา
43 เอกบังคับ 4022405x ปฏิบัติการเคมีเชิงฟิสิกส์ 1
44 เอกบังคับ 4023301x เคมีอินทรีย์ 2
45 เอกบังคับ 4023302n ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 2
46 เอกบังคับ 4023708x เคมีสภาวะแวดล้อม
47 เอกบังคับ 4023709n ปฏิบัติการเคมีสภาวะแวดล้อม
48 เอกบังคับ 4023604n ปฏิบัติการการวิเคราะห์ทางเคมีด้วยเครื่องมือ 2
49 เอกบังคับ 4023603x การวิเคราะห์ทางเคมีด้วยเครื่องมือ 2
50 เอกบังคับ 4023901o วิธีวิจัยทางวิทยาศษสตร์เคมี
51 เอกบังคับ 4022404x เคมีเชิงฟิสิกส์ 1
52 เอกบังคับ 4022503x ชีวเคมี 1
53 เอกบังคับ 4022504x ปฏิบัติการชีวเคมี 1
ภาคการศึกษาที่ 2/65
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
54 เลือกเสรี 4023711n เคมีอาหาร
55 เอกบังคับ 4023604n ปฏิบัติการวิเคราะห์ทางเคมีด้วยเครื่องมือ 2
56 เอกบังคับ 4023202x เคมีอนินทรีย์ 2
57 เอกบังคับ 4023203n ปฏิบัติการเคมีอนินทรีย์ 2
58 เอกบังคับ 4023307n สเปกโทรสโกปีสำหรับเคมีอินทรีย์
59 เอกบังคับ 4023401x เคมีเชิงฟิสิกส์ 2
60 เอกบังคับ 4023402n ปฏิบัติการเคมีเชิงฟิสิกส์ 2
61 เอกบังคับ 4023603x การวิเคราะห์ทางเคมีด้วยเครื่องมือ 2
62 เอกเลือก 4024705o วิทยาศาสตร์การตรวจสอบและพิสูจน์หลักฐาน
ภาคการศึกษาที่ 1/66
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
63 ปฏิบัติ 4024802o การฝึกประสบการณ์วิชาชีพเคมี
64 ปฏิบัติ 4024804n สหกิจศึกษาทางเคมี
ภาคการศึกษาที่ 2/66
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
65 เอกบังคับ 4024904n โครงการวิจัยทางเคมี
66 เอกบังคับ 4024901n สัมมนาทางเคมี
67 เอกบังคับ 4023502o ปฏิบัติการชีวเคมี 2
68 เอกบังคับ 4023501x ชีวเคมี 2
69 เอกเลือก 4024706n นวัตกรรมทางเคมี
70 เอกเลือก 4024306x เคมีของผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ