ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา
คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ / หลักสูตรสาขาวิชา

แผนการเรียนการสอนสำหรับหมู่เรียน 631237001

ภาคการศึกษาที่ 1/63
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1 พื้นฐานภาษา 1501103g ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
2 พื้นฐานภาษา 1501101g ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
3 พื้นฐานมนุษย์และสังคม 2001101g ความงามของชีวิต
4 เอกบังคับ 2571101o พื้นฐานทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 3(3-0-6)
5 เอกบังคับ 2571102m อุดมการณ์และจิตสำนึกเพื่อการพัฒนาสังคม 3(3-0-6)
6 เอกเลือก 2571201n หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาสังคม 3(3-0-6)
7 เอกเลือก 2571203n ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการพัฒนาสังคม 3(3-0-6)
ภาคการศึกษาที่ 2/63
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
8 พื้นฐานภาษา 1501102g ภาษาอังกฤษประยุกต์เพื่อการสนทนา
9 พื้นฐานวิทย์-คณิต 4001101g วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เพื่อการแก้ปัญหาในชีวิต
10 เอกบังคับ 2571103x แนวคิดและทฤษฎีการพัฒนาสังคม 3(3-0-6)
11 เอกเลือก 2572208n พระพุทธศาสนากับการพัฒนาสังคม 3(3-0-6)
12 เอกเลือก 2572205n การปกครองท้องถิ่นกับการพัฒนาสังคม 3(3-0-6)
13 เอกเลือก 2571202n การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและปัญหาสังคม 3(3-0-6)
ภาคการศึกษาที่ 1/64
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
14 พื้นฐานมนุษย์และสังคม 2001102g ศาสตร์พระราชา
15 พื้นฐานวิทย์-คณิต 4001102g ศาสตร์เพื่อชีวิต
16 เอกบังคับ 2571104o การคิดเชิงสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาสังคม 3(3-0-6)
17 เอกบังคับ 2572105o จิตวิทยาสังคมกับการพัฒนา 3(3-0-6)
18 เอกบังคับ 2572107o หลักการและกระบวนการพัฒนาสังคม 3(3-0-6)
19 เอกบังคับ 2572108o การศึกษาและวิเคราะห์ชุมชน 3(2-2-5)
20 เอกเลือก 2572207n ประชากรกับการพัฒนาสังคม 3(3-0-6)
ภาคการศึกษาที่ 2/64
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
21 พื้นฐานมนุษย์และสังคม 2001209g การรู้สารสนเทศ
22 พื้นฐานมนุษย์และสังคม 2001206g กฎหมายในชีวิตประจำวัน
23 พื้นฐานวิทย์-คณิต 4001103g การรู้ดิจิทัล
24 เอกบังคับ 2572106o การจัดการความรู้กับการพัฒนาสังคม 3(3-0-6)
25 เอกบังคับ 2572109o การสื่อสารเพื่อการพัฒนาสังคม 3(2-2-5)
26 เอกบังคับ 2572110n การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนา 3(2-2-5)
27 เอกเลือก 2572221n สวัสดิการสังคม 3(3-0-6)
28 เอกเลือก 2573215n การจัดการวิสาหกิจชุมชน 3(3-0-6)
ภาคการศึกษาที่ 1/65
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
29 เอกบังคับ 2573116n สถิติเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร์ 3(3-0-6)
30 เอกบังคับ 2573115n ระเบียบวิธีวิจัยสำหรับการพัฒนาสังคม 3(2-2-5)
31 เอกบังคับ 2573112n การบริหารองค์กรและเครือข่ายทางสังคม 3(3-0-6)
32 เอกบังคับ 2573111n การฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาสังคม 3(2-2-5)
33 เอกเลือก 2573225n การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 3(3-0-6)
34 เอกเลือก 2573210n สันติศึกษากับการพัฒนาสังคม 3(3-0-6)
ภาคการศึกษาที่ 2/65
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
35 เลือกเสรี 2573209n มิติทางเพศกับการพัฒนาสังคม 3(3-0-6)
36 เลือกเสรี 2573211n สิทธิมนุษยชน 3(3-0-6)
37 เอกบังคับ 2573113n การวางแผนและนโยบายเพื่อการพัฒนาสังคม 3(3-0-6)
38 เอกบังคับ 2573114n การจัดการโครงการเพื่อพัฒนาสังคม 3(2-2-5)
39 เอกบังคับ 2573117n การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาสังคม 3(2-2-5)
40 เอกเลือก 2574220n การประเมินผลกระทบเพื่อการพัฒนา 3(3-0-6)
ภาคการศึกษาที่ 1/66
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
41 ปฏิบัติ 2574301o การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาสังคม 3(145)
42 เอกบังคับ 2574118n สัมมนาการพัฒนาสังคม
ภาคการศึกษาที่ 2/66
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
43 ปฏิบัติ 2574302o การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาสังคม 5(450)