หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน

แผนการเรียนการสอนสำหรับหมู่เรียน 601224801

ภาคการศึกษาที่ 1/60
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1 พื้นฐานมนุษย์ GE202 พฤติกรรมมนุษย์และการพัฒนาตน 3(3-0-6)
2 พื้นฐานสังคม GE104 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6)
3 วิชาแกน 4021102o ปฏิบัติการเคมี 1 1(0-3-1)
4 วิชาแกน 4031101o ชีววิทยา 1 3(3-0-6)
5 วิชาแกน 4031102n ปฏิบัติการชีววิทยา 1 1(0-3-1)
6 วิชาแกน 4091604x คณิตศาสตร์สำหรับวิทยาศาสตร์ 1 3(3-0-6)
7 วิชาแกน 4021101o เคมี 1 3(3-0-6)
8 เอกบังคับ 4031111n ภาษาอังกฤษสำหรับชีววิทยา 2(1-2-3)
ภาคการศึกษาที่ 2/60
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
9 พื้นฐานภาษา GE301 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6)
10 พื้นฐานภาษา GE302 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 3(3-0-6)
11 พื้นฐานมนุษย์ GE201 สุนทรียภาพของชีวิต 3(3-0-6)
12 วิชาแกน 4031103n ชีววิทยา 2 3(3-0-6)
13 วิชาแกน 4091605x คณิตศาสตร์สำหรับวิทยาศาสตร์ 2 3(3-0-6)
14 วิชาแกน 4031104x ปฏิบัติการชีววิทยา 2 1(0-3-1)
15 วิชาแกน 4021104o ปฏิบัติการเคมี 2 1(0-3-1)
16 วิชาแกน 4021103o เคมี 2 3(3-0-6)
17 วิชาแกน 4011107n ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 1(0-3-1)
18 วิชาแกน 4011106n ฟิสิกส์ทั่วไป 3(3-0-6)
ภาคการศึกษาที่ 1/61
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
19 พื้นฐานวิทย์-คณิต GE404 เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชีวิต 3(3-0-6)
20 พื้นฐานวิทย์-คณิต GE402 คณิตศาสตร์กับการบริหารชีวิต 3(3-0-6)
21 เอกบังคับ 4032603o ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทั่วไป 1(0-3-1)
22 เอกบังคับ 4032602o จุลชีววิทยาทั่วไป 3(3-0-6)
23 เอกบังคับ 4031106n วิวัฒนาการ 3(3-0-6)
24 เอกบังคับ 4022308x ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 1 1(0-3-1)
25 เอกบังคับ 4022307x เคมีอินทรีย์ 1 3(3-0-6)
26 เอกเลือก 4032206n การวาดภาพและการถ่ายภาพทางชีววิทยา 3(2-3-5)
ภาคการศึกษาที่ 2/61
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
27 พื้นฐานภาษา GE303 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2 3(3-0-6)
28 พื้นฐานวิทย์-คณิต GE401 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 3(3-0-6)
29 พื้นฐานสังคม GE101 ไทยอารยศึกษา 3(3-0-6)
30 เอกบังคับ 4031110n ปฏิบัติการโครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์ 1(0-3-1)
31 เอกบังคับ 4031301x สัตววิทยา 3(2-3-5)
32 เอกบังคับ 4032207n การใช้เครื่องมือทางชีววิทยา 3(2-3-5)
33 เอกบังคับ 4032101x สรีรวิทยาทั่วไป 3(2-3-5)
34 เอกบังคับ 4031109n โครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์ 3(3-0-6)
35 เอกบังคับ 4022503x ชีวเคมี 1 3(3-0-6)
36 เอกบังคับ 4022504x ปฏิบัติการชีวเคมี 1 1(0-3-1)
ภาคการศึกษาที่ 1/62
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
37 พื้นฐานสังคม GE101 ไทยอารยศึกษา 3(3-0-6)
38 เอกบังคับ 4033103x อนุกรมวิธาน 3(2-3-5)
39 เอกบังคับ 4033301o นิเวศวิทยา
40 เอกบังคับ 4032201x พฤกษศาสตร์ 3(2-3-5)
41 เอกบังคับ 4031301x สัตววิทยา 3(2-3-5)
42 เอกบังคับ 4032401x พันธุศาสตร์ 3(2-3-5)
43 เอกเลือก 4034605o จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม 3(2-3-5)
ภาคการศึกษาที่ 2/62
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
44 ปฏิบัติ 4034801x การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพชีววิทยา 2(90)
45 เลือกเสรี 4034602n เทคโนโลยีชีวภาพสาหร่าย 3(2-3-5)
46 เอกบังคับ 4033403o พันธุศาสตร์เซลล์ 3(2-3-5)
47 เอกบังคับ 4034901x โครงการวิจัยทางชีววิทยา 3(2-3-5)
48 เอกบังคับ 4034905o สถิติทางชีววิทยา 3(3-0-6)
ภาคการศึกษาที่ 1/63
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
49 ปฏิบัติ 4034802n การฝึกประสบการณ์วิชาชีพชีววิทยา 5(450)
ภาคการศึกษาที่ 2/63
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
50 เอกบังคับ 4032205n สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 3(2-3-5)
51 เอกบังคับ 4034109x ความหลากหลายทางชีวภาพของสิ่งมีชีวิต 3(2-3-5)
52 เอกบังคับ 4034402n กฎหมาย ความปลอดภัย และจรรยาบรรณสำหรับวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 3(3-0-6
53 เอกบังคับ 4034902n สัมมนาชีววิทยา 2(1-2-3)
54 เอกเลือก 4034502o เทคนิคทางชีววิทยา 3(2-3-5)

แผนการเรียนการสอนสำหรับหมู่เรียน 611224801

ภาคการศึกษาที่ 1/61
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1 พื้นฐานวิทย์-คณิต 4001101g วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เพื่อการแก้ปัญหาในชีวิต
2 วิชาแกน 4021101o เคมี 1 3(3-0-6)
3 วิชาแกน 4021102o ปฏิบัติการเคมี 1 1(0-3-1)
4 วิชาแกน 4031101o ชีววิทยา 1 3(3-0-6)
5 วิชาแกน 4031102n ปฏิบัติการชีววิทยา 1 1(0-3-1)
6 วิชาแกน 4091604x คณิตศาสตร์สำหรับวิทยาศาสตร์ 1 3(3-0-6)
7 เอกบังคับ 4031111n ภาษาอังกฤษสำหรับชีววิทยา 2(1-2-3)
ภาคการศึกษาที่ 2/61
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
8 พื้นฐานภาษา 1501101g ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
9 พื้นฐานภาษา 1501103g ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
10 พื้นฐานมนุษย์และสังคม 2001101g ความงามของชีวิต
11 วิชาแกน 4031103n ชีววิทยา 2 3(3-0-6)
12 วิชาแกน 4031104x ปฏิบัติการชีววิทยา 2 1(0-3-1)
13 วิชาแกน 4021103o เคมี 2 3(3-0-6)
14 วิชาแกน 4011107n ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 1(0-3-1)
15 วิชาแกน 4011106n ฟิสิกส์ทั่วไป 3(3-0-6)
16 วิชาแกน 4091605x คณิตศาสตร์สำหรับวิทยาศาสตร์ 2 3(3-0-6)
17 วิชาแกน 4021104o ปฏิบัติการเคมี 2 1(0-3-1)
ภาคการศึกษาที่ 1/62
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
18 พื้นฐานมนุษย์และสังคม 2001102g ศาสตร์พระราชา
19 พื้นฐานวิทย์-คณิต 4001205g สิ่งแวดล้อมกับชีวิต
20 พื้นฐานวิทย์-คณิต 4001102g ศาสตร์เพื่อชีวิต
21 วิชาแกน 4011106n ฟิสิกส์ทั่วไป 3(3-0-6)
22 เอกบังคับ 4032603o ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทั่วไป 1(0-3-1)
23 เอกบังคับ 4032602o จุลชีววิทยาทั่วไป 3(3-0-6)
24 เอกบังคับ 4031106n วิวัฒนาการ 3(3-0-6)
25 เอกบังคับ 4022308x ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 1 1(0-3-1)
26 เอกบังคับ 4022307x เคมีอินทรีย์ 1 3(3-0-6)
27 เอกเลือก 4032206n การวาดภาพและการถ่ายภาพทางชีววิทยา 3(2-3-5)
ภาคการศึกษาที่ 2/62
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
28 พื้นฐานมนุษย์ 1501102g ภาษาอังกฤษประยุกต์เพื่อการสนทนา
29 พื้นฐานวิทย์-คณิต 4001103g การรู้ดิจิทัล
30 เอกบังคับ 4031110n ปฏิบัติการโครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์ 1(0-3-1)
31 เอกบังคับ 4031109n โครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์ 3(3-0-6)
32 เอกบังคับ 4022504x ปฏิบัติการชีวเคมี 1 1(0-3-1)
33 เอกบังคับ 4022503x ชีวเคมี 1 3(3-0-6)
34 เอกบังคับ 4032101x สรีรวิทยาทั่วไป 3(2-3-5)
35 เอกบังคับ 4032207n การใช้เครื่องมือทางชีววิทยา 3(2-3-5)
36 เอกบังคับ 4031301x สัตววิทยา 3(2-3-5)
ภาคการศึกษาที่ 1/63
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
37 เอกบังคับ 4032603o ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทั่วไป 1(0-3-1)
38 เอกบังคับ 4033103x อนุกรมวิธาน 3(2-3-5)
39 เอกบังคับ 4032201x พฤกษศาสตร์ 3(2-3-5)
40 เอกบังคับ 4031301x สัตววิทยา 3(2-3-5)
41 เอกบังคับ 4032401x พันธุศาสตร์ 3(2-3-5)
42 เอกบังคับ 4033301o นิเวศวิทยา
43 เอกเลือก 4032301x กีฏวิทยา 3(2-3-5)
44 เอกเลือก 4032206n การวาดภาพและการถ่ายภาพทางชีววิทยา 3(2-3-5)
45 เอกเลือก 4034605o จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม 3(2-3-5)
ภาคการศึกษาที่ 2/63
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
46 ปฏิบัติ 4034801x การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพชีววิทยา 2(90)
47 เลือกเสรี 4034602n เทคโนโลยีชีวภาพสาหร่าย 3(2-3-5)
48 เอกบังคับ 4034905o สถิติทางชีววิทยา 3(3-0-6)
49 เอกบังคับ 4034901x โครงการวิจัยทางชีววิทยา 3(2-3-5)
50 เอกบังคับ 4033403o พันธุศาสตร์เซลล์ 3(2-3-5)
ภาคการศึกษาที่ 1/64
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
51 ปฏิบัติ 4034802n การฝึกประสบการณ์วิชาชีพชีววิทยา 5(450)
ภาคการศึกษาที่ 2/64
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
52 เลือกเสรี 4034201x การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช 3(2-3-5)
53 เอกบังคับ 4032205n สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 3(2-3-5)
54 เอกบังคับ 4034109x ความหลากหลายทางชีวภาพของสิ่งมีชีวิต 3(2-3-5)
55 เอกบังคับ 4034402n กฎหมาย ความปลอดภัย และจรรยาบรรณสำหรับวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 3(3-0-6
56 เอกบังคับ 4034902n สัมมนาชีววิทยา 2(1-2-3)
57 เอกเลือก 4034502o เทคนิคทางชีววิทยา 3(2-3-5)

แผนการเรียนการสอนสำหรับหมู่เรียน 621224801

ภาคการศึกษาที่ 1/62
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1 พื้นฐานวิทย์-คณิต 4001101g วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เพื่อการแก้ปัญหาในชีวิต
2 วิชาแกน 4021101o เคมี 1 3(3-0-6)
3 วิชาแกน 4021102o ปฏิบัติการเคมี 1 1(0-3-1)
4 วิชาแกน 4031101o ชีววิทยา 1 3(3-0-6)
5 วิชาแกน 4031102n ปฏิบัติการชีววิทยา 1 1(0-3-1)
6 วิชาแกน 4091604x คณิตศาสตร์สำหรับวิทยาศาสตร์ 1 3(3-0-6)
7 เอกบังคับ 4031111n ภาษาอังกฤษสำหรับชีววิทยา 2(1-2-3)
ภาคการศึกษาที่ 2/62
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
8 พื้นฐานภาษา 1501103g ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
9 พื้นฐานภาษา 1501101g ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
10 วิชาแกน 4021104o ปฏิบัติการเคมี 2 1(0-3-1)
11 วิชาแกน 4091605x คณิตศาสตร์สำหรับวิทยาศาสตร์ 2 3(3-0-6)
12 วิชาแกน 4031104x ปฏิบัติการชีววิทยา 2 1(0-3-1)
13 วิชาแกน 4031103n ชีววิทยา 2 3(3-0-6)
14 วิชาแกน 4021103o เคมี 2 3(3-0-6)
15 วิชาแกน 4011107n ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 1(0-3-1)
16 วิชาแกน 4011106n ฟิสิกส์ทั่วไป 3(3-0-6)
ภาคการศึกษาที่ 1/63
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
17 พื้นฐานภาษา 1501102g ภาษาอังกฤษประยุกต์เพื่อการสนทนา
18 พื้นฐานมนุษย์และสังคม 2001102g ศาสตร์พระราชา
19 พื้นฐานวิทย์-คณิต 4001102g ศาสตร์เพื่อชีวิต
20 พื้นฐานวิทย์-คณิต 4001205g สิ่งแวดล้อมกับชีวิต
21 พื้นฐานวิทย์-คณิต 4001103g การรู้ดิจิทัล
22 เอกบังคับ 4032603o ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทั่วไป 1(0-3-1)
23 เอกบังคับ 4022307x เคมีอินทรีย์ 1 3(3-0-6)
24 เอกบังคับ 4022308x ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 1 1(0-3-1)
25 เอกบังคับ 4031106n วิวัฒนาการ 3(3-0-6)
26 เอกบังคับ 4032602o จุลชีววิทยาทั่วไป 3(3-0-6)
ภาคการศึกษาที่ 2/63
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
27 พื้นฐานมนุษย์ 1501102g ภาษาอังกฤษประยุกต์เพื่อการสนทนา
28 พื้นฐานมนุษย์และสังคม 2001102g ศาสตร์พระราชา
29 พื้นฐานวิทย์-คณิต 4001102g ศาสตร์เพื่อชีวิต
30 พื้นฐานวิทย์-คณิต 4001103g การรู้ดิจิทัล
31 เอกบังคับ 4031110n ปฏิบัติการโครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์ 1(0-3-1)
32 เอกบังคับ 4032101x สรีรวิทยาทั่วไป 3(2-3-5)
33 เอกบังคับ 4032207n การใช้เครื่องมือทางชีววิทยา 3(2-3-5)
34 เอกบังคับ 4031109n โครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์ 3(3-0-6)
35 เอกบังคับ 4022504x ปฏิบัติการชีวเคมี 1 1(0-3-1)
36 เอกบังคับ 4022503x ชีวเคมี 1 3(3-0-6)
ภาคการศึกษาที่ 1/64
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
37 เอกบังคับ 4031301x สัตววิทยา 3(2-3-5)
38 เอกบังคับ 4032201x พฤกษศาสตร์ 3(2-3-5)
39 เอกบังคับ 4032401x พันธุศาสตร์ 3(2-3-5)
40 เอกบังคับ 4032603o ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทั่วไป 1(0-3-1)
41 เอกบังคับ 4033103x อนุกรมวิธาน 3(2-3-5)
42 เอกบังคับ 4033301o นิเวศวิทยา
43 เอกเลือก 4032206n การวาดภาพและการถ่ายภาพทางชีววิทยา 3(2-3-5)
44 เอกเลือก 4034605o จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม 3(2-3-5)
ภาคการศึกษาที่ 2/64
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
45 ปฏิบัติ 4034801x การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพชีววิทยา 2(90)
46 เลือกเสรี 4034602n เทคโนโลยีชีวภาพสาหร่าย 3(2-3-5)
47 เอกบังคับ 4034905o สถิติทางชีววิทยา 3(3-0-6)
48 เอกบังคับ 4034901x โครงการวิจัยทางชีววิทยา 3(2-3-5)
49 เอกบังคับ 4033403o พันธุศาสตร์เซลล์ 3(2-3-5)
ภาคการศึกษาที่ 1/65
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
50 ปฏิบัติ 4034802n การฝึกประสบการณ์วิชาชีพชีววิทยา 5(450)
ภาคการศึกษาที่ 2/65
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
51 เลือกเสรี 4034201x การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช 3(2-3-5)
52 เอกบังคับ 4032205n สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 3(2-3-5)
53 เอกบังคับ 4034109x ความหลากหลายทางชีวภาพของสิ่งมีชีวิต 3(2-3-5)
54 เอกบังคับ 4034402n กฎหมาย ความปลอดภัย และจรรยาบรรณสำหรับวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 3(3-0-6
55 เอกบังคับ 4034902n สัมมนาชีววิทยา 2(1-2-3)
56 เอกเลือก 4034502o เทคนิคทางชีววิทยา 3(2-3-5)

แผนการเรียนการสอนสำหรับหมู่เรียน 631224801

ภาคการศึกษาที่ 1/63
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1 พื้นฐานภาษา 1501101g ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
2 พื้นฐานวิทย์-คณิต 4001101g วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เพื่อการแก้ปัญหาในชีวิต
3 วิชาแกน 4021101o เคมี 1 3(3-0-6)
4 วิชาแกน 4021102o ปฏิบัติการเคมี 1 1(0-3-1)
5 วิชาแกน 4031101o ชีววิทยา 1 3(3-0-6)
6 วิชาแกน 4031102n ปฏิบัติการชีววิทยา 1 1(0-3-1)
7 วิชาแกน 4091604x คณิตศาสตร์สำหรับวิทยาศาสตร์ 1 3(3-0-6)
8 เอกบังคับ 4031111n ภาษาอังกฤษสำหรับชีววิทยา 2(1-2-3)
ภาคการศึกษาที่ 2/63
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
9 พื้นฐานภาษา 1501102g ภาษาอังกฤษประยุกต์เพื่อการสนทนา
10 พื้นฐานภาษา 1501103g ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
11 พื้นฐานมนุษย์และสังคม 2001101g ความงามของชีวิต
12 วิชาแกน 4031103n ชีววิทยา 2 3(3-0-6)
13 วิชาแกน 4021104o ปฏิบัติการเคมี 2 1(0-3-1)
14 วิชาแกน 4021103o เคมี 2 3(3-0-6)
15 วิชาแกน 4011107n ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 1(0-3-1)
16 วิชาแกน 4031104x ปฏิบัติการชีววิทยา 2 1(0-3-1)
17 วิชาแกน 4091605x คณิตศาสตร์สำหรับวิทยาศาสตร์ 2 3(3-0-6)
18 วิชาแกน 4011106n ฟิสิกส์ทั่วไป 3(3-0-6)
ภาคการศึกษาที่ 1/64
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
19 พื้นฐานวิทย์-คณิต 4001205g สิ่งแวดล้อมกับชีวิต
20 พื้นฐานวิทย์-คณิต 4001103g การรู้ดิจิทัล
21 เอกบังคับ 4032602o จุลชีววิทยาทั่วไป 3(3-0-6)
22 เอกบังคับ 4031106n วิวัฒนาการ 3(3-0-6)
23 เอกบังคับ 4022308x ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 1 1(0-3-1)
24 เอกบังคับ 4022307x เคมีอินทรีย์ 1 3(3-0-6)
ภาคการศึกษาที่ 2/64
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
25 พื้นฐานมนุษย์และสังคม 2001102g ศาสตร์พระราชา
26 พื้นฐานวิทย์-คณิต 4001102g ศาสตร์เพื่อชีวิต
27 เอกบังคับ 4032207n การใช้เครื่องมือทางชีววิทยา 3(2-3-5)
28 เอกบังคับ 4032101x สรีรวิทยาทั่วไป 3(2-3-5)
29 เอกบังคับ 4031110n ปฏิบัติการโครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์ 1(0-3-1)
30 เอกบังคับ 4031109n โครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์ 3(3-0-6)
31 เอกบังคับ 4022504x ปฏิบัติการชีวเคมี 1 1(0-3-1)
32 เอกบังคับ 4022503x ชีวเคมี 1 3(3-0-6)
ภาคการศึกษาที่ 1/65
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
33 เอกบังคับ 4033103x อนุกรมวิธาน 3(2-3-5)
34 เอกบังคับ 4032201x พฤกษศาสตร์ 3(2-3-5)
35 เอกบังคับ 4032401x พันธุศาสตร์ 3(2-3-5)
36 เอกบังคับ 4033301o นิเวศวิทยา
37 เอกบังคับ 4032603o ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทั่วไป 1(0-3-1)
38 เอกบังคับ 4031301x สัตววิทยา 3(2-3-5)
39 เอกเลือก 4032206n การวาดภาพและการถ่ายภาพทางชีววิทยา 3(2-3-5)
40 เอกเลือก 4034605o จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม 3(2-3-5)
ภาคการศึกษาที่ 2/65
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
41 ปฏิบัติ 4034801x การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพชีววิทยา 2(90)
42 เลือกเสรี 4034602n เทคโนโลยีชีวภาพสาหร่าย 3(2-3-5)
43 เอกบังคับ 4033403o พันธุศาสตร์เซลล์ 3(2-3-5)
44 เอกบังคับ 4034901x โครงการวิจัยทางชีววิทยา 3(2-3-5)
45 เอกบังคับ 4034905o สถิติทางชีววิทยา 3(3-0-6)
ภาคการศึกษาที่ 1/66
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
46 ปฏิบัติ 4034802n การฝึกประสบการณ์วิชาชีพชีววิทยา 5(450)
ภาคการศึกษาที่ 2/66
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
47 เลือกเสรี 4034201x การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช 3(2-3-5)
48 เอกบังคับ 4032205n สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 3(2-3-5)
49 เอกบังคับ 4034109x ความหลากหลายทางชีวภาพของสิ่งมีชีวิต 3(2-3-5)
50 เอกบังคับ 4034402n กฎหมาย ความปลอดภัย และจรรยาบรรณสำหรับวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 3(3-0-6
51 เอกบังคับ 4034902n สัมมนาชีววิทยา 2(1-2-3)
52 เอกเลือก 4034502o เทคนิคทางชีววิทยา 3(2-3-5)