วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / ภาควิชาเกษตรและสิ่งแวดล้อม

แผนการเรียนการสอนสำหรับหมู่เรียน 601228301

ภาคการศึกษาที่ 1/60
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1 พื้นฐานวิทย์-คณิต GE403 คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวัน 3(3-0-6)
2 พื้นฐานวิทย์-คณิต GE406 สุขภาพชีวิต 3(3-0-6)
3 วิชาแกน 4021102o ปฏิบัติการเคมี 1 1(0-3-1)
4 วิชาแกน 4031105n หลักชีววิทยา 3(2-3-5)
5 วิชาแกน 4061102o หลักวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 3(2-2-5)
6 วิชาแกน 4091604x คณิตศาสตร์สำหรับวิทยาศาสตร์ 1 3(3-0-6)
7 วิชาแกน 4021101o เคมี 1 3(3-0-6)
ภาคการศึกษาที่ 2/60
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
8 พื้นฐานภาษา GE302 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 3(3-0-6)
9 พื้นฐานภาษา GE301 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6)
10 พื้นฐานมนุษย์ GE201 สุนทรียภาพของชีวิต 3(3-0-6)
11 วิชาแกน 4011106n ฟิสิกส์ทั่วไป 3(3-0-6)
12 วิชาแกน 4061104n นิเวศวิทยาสิ่งแวดล้อม 3(2-2-5)
13 วิชาแกน 4021104o ปฏิบัติการเคมี 2 1(0-3-1)
14 วิชาแกน 4021103o เคมี 2 3(3-0-6)
15 วิชาแกน 4011107n ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 1(0-3-1)
ภาคการศึกษาที่ 1/61
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
16 พื้นฐานมนุษย์ GE203 พุทธศาสนา 3(3-0-6)
17 พื้นฐานสังคม GE107 หลักการบริหารและการจัดการ 3(3-0-6)
18 วิชาแกน 4062201o จุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6)
19 วิชาแกน 4062202n ปฏิบัติการจุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อม 1(0-3-1)
20 วิชาแกน 4062207x เทคโนโลยีการควบคุมมลพิษสิ่งแวดล้อม 3(2-2-5)
21 วิชาแกน 4091605x คณิตศาสตร์สำหรับวิทยาศาสตร์ 2 3(3-0-6)
22 วิชาแกน 4062304x กฎหมาย นโยบาย และจริยธรรมวิชาชีพทางสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6)
ภาคการศึกษาที่ 2/61
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
23 พื้นฐานภาษา GE303 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2 3(3-0-6)
24 พื้นฐานวิทย์-คณิต GE401 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 3(3-0-6)
25 พื้นฐานสังคม GE101 ไทยอารยศึกษา 3(3-0-6)
26 เอกบังคับ 4063202x ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์คุณภาพน้ำและน้ำเสีย 1(0-3-1)
27 เอกบังคับ 4063201n เคมีวิเคราะห์คุณภาพน้ำและน้ำเสีย 3(3-0-6)
28 เอกบังคับ 4062106n เคมีวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม 3(3-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 1/62
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
29 เอกบังคับ 4063208x เทคโนโลยีในการบำบัดน้ำเสีย 3(2-2-5)
30 เอกบังคับ 4063106o ชีวเคมีสิ่งแวดล้อม 3(2-2-5)
31 เอกบังคับ 4063402x สัมมนาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 2(1-2-3)
32 เอกบังคับ 4063209x เทคโนโลยีการฟื้นฟูสภาพทางชีวภาพ 3(3-0-6)
33 เอกบังคับ 4063207x กระบวนการผลิตน้ำสำหรับใช้ในอุตสาหกรรม 3(3-0-6)
ภาคการศึกษาที่ 2/62
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
34 ปฏิบัติ 4063901x เตรียมสหกิจศึกษาทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 1(45)
35 ปฏิบัติ 4063801a การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 2(90)
36 เอกบังคับ 4064103n เคมีอินทรีย์สิ่งแวดล้อม 3(2-2-5)
37 เอกบังคับ 4063303x การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 3(2-2-5)
38 เอกบังคับ 4063401x ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 3(3-0-6)
39 เอกเลือก 4062303m พลังงานทางเลือกและสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6)
40 เอกเลือก 4062104o การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ 3(2-2-5)
41 เอกเลือก 4062101n ปฐพีวิทยาสิ่งแวดล้อม 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 1/63
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
42 เอกบังคับ 4064102o สถิติสิ่งแวดล้อม 3(2-2-5)
43 เอกบังคับ 4064206o คุณภาพอากาศภายในอาคาร 3(3-0-6)
44 เอกบังคับ 4064301o ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และการวิเคราะห์เชิงพื้นที่ 3(2-2-5)
45 เอกบังคับ 4064302n การวิเคราะห์และประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
46 เอกบังคับ 4064401o การวิจัยทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 3(0-6-3)
ภาคการศึกษาที่ 2/63
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
47 ปฏิบัติ 4063802x การฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 5(450)
48 ปฏิบัติ 4063902x สหกิจศึกษาทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 6(560)

แผนการเรียนการสอนสำหรับหมู่เรียน 611228301

ภาคการศึกษาที่ 1/61
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1 พื้นฐานวิทย์-คณิต 4001101g วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เพื่อการแก้ปัญหาในชีวิต
2 วิชาแกน 4021101o เคมี 1 3(3-0-6)
3 วิชาแกน 4021102o ปฏิบัติการเคมี 1 1(0-3-1)
4 วิชาแกน 4031105n หลักชีววิทยา 3(2-3-5)
5 วิชาแกน 4061102o หลักวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 3(2-2-5)
6 วิชาแกน 4091604x คณิตศาสตร์สำหรับวิทยาศาสตร์ 1 3(3-0-6)
ภาคการศึกษาที่ 2/61
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
7 พื้นฐานภาษา 1501101g ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
8 พื้นฐานภาษา 1501103g ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
9 พื้นฐานมนุษย์ 2001101g ความงามของชีวิต
10 วิชาแกน 4061104n นิเวศวิทยาสิ่งแวดล้อม 3(2-2-5)
11 วิชาแกน 4021104o ปฏิบัติการเคมี 2 1(0-3-1)
12 วิชาแกน 4021103o เคมี 2 3(3-0-6)
13 วิชาแกน 4011107n ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 1(0-3-1)
14 วิชาแกน 4011106n ฟิสิกส์ทั่วไป 3(3-0-6)
ภาคการศึกษาที่ 1/62
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
15 พื้นฐานมนุษย์และสังคม 2001102g ศาสตร์พระราชา
16 พื้นฐานวิทย์-คณิต 4001102g ศาสตร์เพื่อชีวิต
17 วิชาแกน 4062201o จุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6)
18 วิชาแกน 4062202n ปฏิบัติการจุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อม 1(0-3-1)
19 วิชาแกน 4062207x เทคโนโลยีการควบคุมมลพิษสิ่งแวดล้อม 3(2-2-5)
20 วิชาแกน 4062304x กฎหมาย นโยบาย และจริยธรรมวิชาชีพทางสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6)
21 วิชาแกน 4091605x คณิตศาสตร์สำหรับวิทยาศาสตร์ 2 3(3-0-6)
ภาคการศึกษาที่ 2/62
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
22 พื้นฐานภาษา 1501102g ภาษาอังกฤษประยุกต์เพื่อการสนทนา
23 พื้นฐานวิทย์-คณิต 4001103g การรู้ดิจิทัล
24 เอกบังคับ 4062106n เคมีวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม 3(3-2-5)
25 เอกบังคับ 4063201n เคมีวิเคราะห์คุณภาพน้ำและน้ำเสีย 3(3-0-6)
26 เอกบังคับ 4063202x ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์คุณภาพน้ำและน้ำเสีย 1(0-3-1)
ภาคการศึกษาที่ 1/63
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
27 เอกบังคับ 4063402x สัมมนาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 2(1-2-3)
28 เอกบังคับ 4063209x เทคโนโลยีการฟื้นฟูสภาพทางชีวภาพ 3(3-0-6)
29 เอกบังคับ 4063208x เทคโนโลยีในการบำบัดน้ำเสีย 3(2-2-5)
30 เอกบังคับ 4063207x กระบวนการผลิตน้ำสำหรับใช้ในอุตสาหกรรม 3(3-0-6)
31 เอกบังคับ 4063106o ชีวเคมีสิ่งแวดล้อม 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 2/63
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
32 ปฏิบัติ 4063801a การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 2(90)
33 ปฏิบัติ 4063901x เตรียมสหกิจศึกษาทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 1(45)
34 เอกบังคับ 4063303x การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 3(2-2-5)
35 เอกบังคับ 4063401x ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 3(3-0-6)
36 เอกบังคับ 4064103n เคมีอินทรีย์สิ่งแวดล้อม 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 1/64
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
37 เอกบังคับ 4064302n การวิเคราะห์และประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
38 เอกบังคับ 4064401o การวิจัยทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 3(0-6-3)
39 เอกบังคับ 4064301o ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และการวิเคราะห์เชิงพื้นที่ 3(2-2-5)
40 เอกบังคับ 4064206o คุณภาพอากาศภายในอาคาร 3(3-0-6)
41 เอกบังคับ 4064102o สถิติสิ่งแวดล้อม 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 2/64
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
42 ปฏิบัติ 4063802x การฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 5(450)
43 ปฏิบัติ 4063902x สหกิจศึกษาทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 6(560)

แผนการเรียนการสอนสำหรับหมู่เรียน 621228301

ภาคการศึกษาที่ 1/62
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1 พื้นฐานวิทย์-คณิต 4001102g ศาสตร์เพื่อชีวิต
2 พื้นฐานวิทย์-คณิต 4001103g การรู้ดิจิทัล
3 พื้นฐานวิทย์-คณิต 4001101g วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เพื่อการแก้ปัญหาในชีวิต
4 วิชาแกน 4021101o เคมี 1 3(3-0-6)
5 วิชาแกน 4091604x คณิตศาสตร์สำหรับวิทยาศาสตร์ 1 3(3-0-6)
6 วิชาแกน 4021102o ปฏิบัติการเคมี 1 1(0-3-1)
7 วิชาแกน 4031105n หลักชีววิทยา 3(2-3-5)
8 วิชาแกน 4061102o หลักวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 2/62
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
9 พื้นฐานภาษา 1501103g ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
10 พื้นฐานภาษา 1501101g ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
11 พื้นฐานมนุษย์และสังคม 2001101g ความงามของชีวิต
12 วิชาแกน 4011107n ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 1(0-3-1)
13 วิชาแกน 4011106n ฟิสิกส์ทั่วไป 3(3-0-6)
14 วิชาแกน 4061104n นิเวศวิทยาสิ่งแวดล้อม 3(2-2-5)
15 วิชาแกน 4021103o เคมี 2 3(3-0-6)
16 วิชาแกน 4021104o ปฏิบัติการเคมี 2 1(0-3-1)
ภาคการศึกษาที่ 1/63
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
17 พื้นฐานภาษา 1501204g ภาษาเขมรที่สัมพันธ์กับภาษาไทย
18 พื้นฐานมนุษย์และสังคม 1501102g ภาษาอังกฤษประยุกต์เพื่อการสนทนา
19 พื้นฐานมนุษย์และสังคม 2001102g ศาสตร์พระราชา
20 พื้นฐานวิทย์-คณิต 4001103g การรู้ดิจิทัล
21 พื้นฐานวิทย์-คณิต 4001102g ศาสตร์เพื่อชีวิต
22 วิชาแกน 4091605x คณิตศาสตร์สำหรับวิทยาศาสตร์ 2 3(3-0-6)
23 วิชาแกน 4062304x กฎหมาย นโยบาย และจริยธรรมวิชาชีพทางสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6)
24 วิชาแกน 4062207x เทคโนโลยีการควบคุมมลพิษสิ่งแวดล้อม 3(2-2-5)
25 วิชาแกน 4062202n ปฏิบัติการจุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อม 1(0-3-1)
26 วิชาแกน 4062201o จุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6)
27 เอกเลือก 4062104o การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 2/63
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
28 พื้นฐานภาษา 1501102g ภาษาอังกฤษประยุกต์เพื่อการสนทนา
29 พื้นฐานมนุษย์และสังคม 2001204g อาเซียนศึกษาและประชาคมโลก
30 พื้นฐานมนุษย์และสังคม 2001206g กฎหมายในชีวิตประจำวัน
31 พื้นฐานมนุษย์และสังคม 2001102g ศาสตร์พระราชา
32 พื้นฐานวิทย์-คณิต 4001102g ศาสตร์เพื่อชีวิต
33 พื้นฐานวิทย์-คณิต 4001103g การรู้ดิจิทัล
34 เอกบังคับ 4063201n เคมีวิเคราะห์คุณภาพน้ำและน้ำเสีย 3(3-0-6)
35 เอกบังคับ 4063202x ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์คุณภาพน้ำและน้ำเสีย 1(0-3-1)
36 เอกบังคับ 4062106n เคมีวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม 3(3-2-5)
37 เอกเลือก 4063501x อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 3(2-2-5)
38 เอกเลือก 4062108n การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก 3(2-2-5)
39 เอกเลือก 4062101n ปฐพีวิทยาสิ่งแวดล้อม 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 1/64
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
40 เอกบังคับ 4063106o ชีวเคมีสิ่งแวดล้อม 3(2-2-5)
41 เอกบังคับ 4063207x กระบวนการผลิตน้ำสำหรับใช้ในอุตสาหกรรม 3(3-0-6)
42 เอกบังคับ 4063208x เทคโนโลยีในการบำบัดน้ำเสีย 3(2-2-5)
43 เอกบังคับ 4063209x เทคโนโลยีการฟื้นฟูสภาพทางชีวภาพ 3(3-0-6)
44 เอกบังคับ 4063402x สัมมนาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 2(1-2-3)
45 เอกเลือก 4062107n ภาษาอังกฤษสำหรับงานวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 2(2-0-4)
46 เอกเลือก 4063103o การสำรวจและติดตามตรวจสอบผลกระทบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 3(2-2-5)
47 เอกเลือก 4063203x พิษวิทยาสิ่งแวดล้อม 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 2/64
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
48 ปฏิบัติ 4063801a การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 2(90)
49 ปฏิบัติ 4063901x เตรียมสหกิจศึกษาทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 1(45)
50 เลือกเสรี 4064101o เคมีวิเคราะห์สารมลพิษ 3(2-2-5)
51 เลือกเสรี 4063502n ความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม 2(1-2-3)
52 เลือกเสรี 4062305x การจัดการสิ่งแวดล้อมในอุตสาหกรรม 3(3-0-6)
53 เลือกเสรี 4062303m พลังงานทางเลือกและสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6)
54 เลือกเสรี 4062205n มลพิษทางดินและการควบคุม 2(2-0-4)
55 เลือกเสรี 4064202m เทคโนโลยีในการควบคุมมลพิษทางอากาศ 3(3-0-6)
56 เอกบังคับ 4063303x การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 3(2-2-5)
57 เอกบังคับ 4064103n เคมีอินทรีย์สิ่งแวดล้อม 3(2-2-5)
58 เอกบังคับ 4063401x ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 3(3-0-6)
59 เอกเลือก 4064207x การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยเขียนแบบทางวิศวกรรมเบื้องต้น 3(2-2-5)
60 เอกเลือก 4063205m การจัดการขยะและของเสียอันตราย 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 1/65
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
61 เลือกเสรี 4064202m เทคโนโลยีในการควบคุมมลพิษทางอากาศ 3(3-0-6)
62 เลือกเสรี 4064101o เคมีวิเคราะห์สารมลพิษ 3(2-2-5)
63 เลือกเสรี 4063502n ความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม 2(1-2-3)
64 เลือกเสรี 4062305x การจัดการสิ่งแวดล้อมในอุตสาหกรรม 3(3-0-6)
65 เลือกเสรี 4062303m พลังงานทางเลือกและสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6)
66 เลือกเสรี 4062205n มลพิษทางดินและการควบคุม 2(2-0-4)
67 เอกบังคับ 4064301o ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และการวิเคราะห์เชิงพื้นที่ 3(2-2-5)
68 เอกบังคับ 4064401o การวิจัยทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 3(0-6-3)
69 เอกบังคับ 4064102o สถิติสิ่งแวดล้อม 3(2-2-5)
70 เอกบังคับ 4064206o คุณภาพอากาศภายในอาคาร 3(3-0-6)
71 เอกบังคับ 4064302n การวิเคราะห์และประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ภาคการศึกษาที่ 2/65
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
72 ปฏิบัติ 4063802x การฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 5(450)
73 ปฏิบัติ 4063902x สหกิจศึกษาทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 6(560)

แผนการเรียนการสอนสำหรับหมู่เรียน 631228301

ภาคการศึกษาที่ 1/63
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1 พื้นฐานภาษา 1501101g ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
2 พื้นฐานวิทย์-คณิต 4001101g วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เพื่อการแก้ปัญหาในชีวิต
3 วิชาแกน 4021101o เคมี 1 3(3-0-6)
4 วิชาแกน 4021102o ปฏิบัติการเคมี 1 1(0-3-1)
5 วิชาแกน 4031105n หลักชีววิทยา 3(2-3-5)
6 วิชาแกน 4061102o หลักวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 3(2-2-5)
7 วิชาแกน 4091604x คณิตศาสตร์สำหรับวิทยาศาสตร์ 1 3(3-0-6)
ภาคการศึกษาที่ 2/63
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
8 พื้นฐานภาษา 1501103g ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
9 พื้นฐานภาษา 1501102g ภาษาอังกฤษประยุกต์เพื่อการสนทนา
10 พื้นฐานมนุษย์และสังคม 2001101g ความงามของชีวิต
11 วิชาแกน 4061104n นิเวศวิทยาสิ่งแวดล้อม 3(2-2-5)
12 วิชาแกน 4021104o ปฏิบัติการเคมี 2 1(0-3-1)
13 วิชาแกน 4021103o เคมี 2 3(3-0-6)
14 วิชาแกน 4011107n ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 1(0-3-1)
15 วิชาแกน 4011106n ฟิสิกส์ทั่วไป 3(3-0-6)
ภาคการศึกษาที่ 1/64
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
16 พื้นฐานภาษา 1501204g ภาษาเขมรที่สัมพันธ์กับภาษาไทย
17 พื้นฐานวิทย์-คณิต 4001103g การรู้ดิจิทัล
18 วิชาแกน 4062201o จุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6)
19 วิชาแกน 4062202n ปฏิบัติการจุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อม 1(0-3-1)
20 วิชาแกน 4062207x เทคโนโลยีการควบคุมมลพิษสิ่งแวดล้อม 3(2-2-5)
21 วิชาแกน 4062304x กฎหมาย นโยบาย และจริยธรรมวิชาชีพทางสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6)
22 วิชาแกน 4091605x คณิตศาสตร์สำหรับวิทยาศาสตร์ 2 3(3-0-6)
23 เอกเลือก 4062104o การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 2/64
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
24 พื้นฐานมนุษย์และสังคม 2001206g กฎหมายในชีวิตประจำวัน
25 พื้นฐานมนุษย์และสังคม 2001102g ศาสตร์พระราชา
26 พื้นฐานวิทย์-คณิต 4001102g ศาสตร์เพื่อชีวิต
27 เอกบังคับ 4063202x ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์คุณภาพน้ำและน้ำเสีย 1(0-3-1)
28 เอกบังคับ 4063201n เคมีวิเคราะห์คุณภาพน้ำและน้ำเสีย 3(3-0-6)
29 เอกบังคับ 4062106n เคมีวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม 3(3-2-5)
30 เอกเลือก 4063501x อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 3(2-2-5)
31 เอกเลือก 4062108n การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก 3(2-2-5)
32 เอกเลือก 4062101n ปฐพีวิทยาสิ่งแวดล้อม 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 1/65
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
33 เอกบังคับ 4063402x สัมมนาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 2(1-2-3)
34 เอกบังคับ 4063209x เทคโนโลยีการฟื้นฟูสภาพทางชีวภาพ 3(3-0-6)
35 เอกบังคับ 4063208x เทคโนโลยีในการบำบัดน้ำเสีย 3(2-2-5)
36 เอกบังคับ 4063207x กระบวนการผลิตน้ำสำหรับใช้ในอุตสาหกรรม 3(3-0-6)
37 เอกบังคับ 4063106o ชีวเคมีสิ่งแวดล้อม 3(2-2-5)
38 เอกเลือก 4063103o การสำรวจและติดตามตรวจสอบผลกระทบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 3(2-2-5)
39 เอกเลือก 4063203x พิษวิทยาสิ่งแวดล้อม 3(2-2-5)
40 เอกเลือก 4062107n ภาษาอังกฤษสำหรับงานวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 2(2-0-4)
ภาคการศึกษาที่ 2/65
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
41 ปฏิบัติ 4063801a การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 2(90)
42 ปฏิบัติ 4063901x เตรียมสหกิจศึกษาทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 1(45)
43 เลือกเสรี 4064101o เคมีวิเคราะห์สารมลพิษ 3(2-2-5)
44 เลือกเสรี 4064202m เทคโนโลยีในการควบคุมมลพิษทางอากาศ 3(3-0-6)
45 เลือกเสรี 4063502n ความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม 2(1-2-3)
46 เลือกเสรี 4062305x การจัดการสิ่งแวดล้อมในอุตสาหกรรม 3(3-0-6)
47 เลือกเสรี 4062303m พลังงานทางเลือกและสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6)
48 เลือกเสรี 4062205n มลพิษทางดินและการควบคุม 2(2-0-4)
49 เอกบังคับ 4064103n เคมีอินทรีย์สิ่งแวดล้อม 3(2-2-5)
50 เอกบังคับ 4063401x ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 3(3-0-6)
51 เอกบังคับ 4063303x การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 3(2-2-5)
52 เอกเลือก 4063205m การจัดการขยะและของเสียอันตราย 3(2-2-5)
53 เอกเลือก 4064207x การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยเขียนแบบทางวิศวกรรมเบื้องต้น 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 1/66
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
54 เลือกเสรี 4062303m พลังงานทางเลือกและสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6)
55 เลือกเสรี 4062305x การจัดการสิ่งแวดล้อมในอุตสาหกรรม 3(3-0-6)
56 เลือกเสรี 4063502n ความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม 2(1-2-3)
57 เลือกเสรี 4064101o เคมีวิเคราะห์สารมลพิษ 3(2-2-5)
58 เลือกเสรี 4064202m เทคโนโลยีในการควบคุมมลพิษทางอากาศ 3(3-0-6)
59 เลือกเสรี 4062205n มลพิษทางดินและการควบคุม 2(2-0-4)
60 เอกบังคับ 4064401o การวิจัยทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 3(0-6-3)
61 เอกบังคับ 4064302n การวิเคราะห์และประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
62 เอกบังคับ 4064301o ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และการวิเคราะห์เชิงพื้นที่ 3(2-2-5)
63 เอกบังคับ 4064206o คุณภาพอากาศภายในอาคาร 3(3-0-6)
64 เอกบังคับ 4064102o สถิติสิ่งแวดล้อม 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 2/66
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
65 ปฏิบัติ 4063802x การฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 5(450)
66 ปฏิบัติ 4063902x สหกิจศึกษาทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 6(560)