วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร / หลักสูตรสาขาวิชา

แผนการเรียนการสอนสำหรับหมู่เรียน 611222501

ภาคการศึกษาที่ 1/61
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1 พื้นฐานมนุษย์ GE205 การรู้สารสนเทศ
2 พื้นฐานมนุษย์และสังคม 2001204g อาเซียนศึกษาและประชาคมโลก 3(2-2-5)
3 พื้นฐานมนุษย์และสังคม 2001216g หลักการบริหารและการจัดการ 3(2-2-5)
4 พื้นฐานวิทย์-คณิต GE404 เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชีวิต
5 พื้นฐานวิทย์-คณิต 4001101g วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เพื่อการแก้ปัญหาในชีวิต 3(2-2-5)
6 พื้นฐานสังคม 4001101g วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เพื่อการแก้ปัญหาในชีวิต 3(2-2-5)
7 พื้นฐานสังคม GE105 กฎหมายในชีวิตประจำวัน
8 เอกบังคับ 5001101x หลักการเกษตรเบื้องต้น 3(2-2-5)
9 เอกบังคับ 4021105n หลักเคมี 3(2-3-5)
10 เอกบังคับ 4031105n หลักชีววิทยา 3(2-3-5)
11 เอกบังคับ 5041101n หลักการเลี้ยงสัตว์ 3(2-2-5)
12 เอกเลือก 5061101x หลักการประมง
ภาคการศึกษาที่ 2/61
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
13 พื้นฐานภาษา 1501103g ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5)
14 พื้นฐานภาษา 1501101g ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน 3(2-2-5)
15 พื้นฐานภาษา GE302 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1
16 พื้นฐานภาษา GE301 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
17 พื้นฐานมนุษย์ GE201 สุนทรียภาพของชีวิต
18 พื้นฐานมนุษย์และสังคม 2001101g ความงามของชีวิต 3(2-2-5)
19 พื้นฐานสังคม 1501101g ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน 3(2-2-5)
20 พื้นฐานสังคม 1501103g ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5)
21 พื้นฐานสังคม 2001101g ความงามของชีวิต 3(2-2-5)
22 เอกบังคับ 5044510n การจัดการฟาร์มและการผลิตสัตว์ปีก 3(2-2-5)
23 เอกบังคับ 5061102o หลักการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 3(2-2-5)
24 เอกบังคับ 5051201n กายวิภาคและสรีรวิทยาของสัตว์ 3(2-2-5)
25 เอกบังคับ 5041401n อาหารและการให้อาหารสัตว์
26 เอกบังคับ 4021105n หลักเคมี 3(2-3-5)
27 เอกบังคับ 4011105n หลักฟิสิกส์ 3(2-3-5)
ภาคการศึกษาที่ 1/62
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
28 พื้นฐานวิทย์-คณิต GE403 คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวัน
29 พื้นฐานวิทย์-คณิต 4001102g ศาสตร์เพื่อชีวิต 3(2-2-5)
30 พื้นฐานสังคม 4001102g ศาสตร์เพื่อชีวิต 3(2-2-5)
31 พื้นฐานสังคม 2001102g ศาสตร์พระราชา 3(2-2-5)
32 วิชาแกน 5051107n สุขศาสตร์สัตว์ 3(2-2-5)
33 วิชาแกน 5044509n การจัดการฟาร์มและการผลิตสัตว์เล็ก 3(2-2-5)
34 วิชาแกน 5041405n อาหารและโภชนศาสตร์สัตว์ 3(2-2-5)
35 วิชาแกน 5022602n การประยุกต์ใช้พืชอาหารสัตว์ในท้องถิ่น 3(2-2-5)
36 เอกบังคับ 5002111x จุลชีววิทยาทางการเกษตร 3(2-2-5)
37 เอกบังคับ 5042201n ชีวเคมีทางด้านสัตวศาสตร์ 3(2-2-5)
38 เอกบังคับ 5042401n โภชนศาสตร์สัตว์
39 เอกเลือก 5042602n เทคโนโลยีชีวภาพทางสัตวศาสตร์ 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 2/62
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
40 พื้นฐานภาษา GE303 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2
41 พื้นฐานภาษา 1501102g ภาษาอังกฤษประยุกต์เพื่อการสนทนา 3(2-2-5)
42 พื้นฐานวิทย์-คณิต 4001103g การรู้ดิจิทัล 3(2-2-5)
43 พื้นฐานวิทย์-คณิต GE401 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
44 พื้นฐานสังคม 1501102g ภาษาอังกฤษประยุกต์เพื่อการสนทนา 3(2-2-5)
45 พื้นฐานสังคม 4001103g การรู้ดิจิทัล 3(2-2-5)
46 พื้นฐานสังคม GE101 ไทยอารยศึกษา
47 วิชาแกน 5053303n กฎหมายและจรรยาบรรณทางปศุสัตว์ 3(3-0-6)
48 วิชาแกน 5044511n การจัดการฟาร์มและการผลิตสัตว์ใหญ่ 3(2-2-5)
49 วิชาแกน 5004601x การจัดการผลพลอยได้และของเสียในระบบการเกษตร 3(2-2-5)
50 เอกบังคับ 5002110o พันธุศาสตร์เพื่อเกษตร
51 เอกบังคับ 5042103n การผลิตปศุสัตว์อินทรีย์ 3(2-2-5)
52 เอกบังคับ 4111101n หลักสถิติ
53 เอกบังคับ 5042802n เนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ 3(2-2-5)
54 เอกเลือก 5022401n พืชอาหารสัตว์
ภาคการศึกษาที่ 1/63
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
55 เลือกเสรี 5053801n กฎหมายเกี่ยวกับการปศุสัตว์
56 เอกบังคับ 5514803o ปฏิบัติงานฟาร์ม 1 1(0-3-5)
57 เอกบังคับ 5072412o การชำแหละและการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากสัตว์ 3(2-2-5)
58 เอกบังคับ 5043902n สถิติและการวางแผนการทดลองทางสัตวศาสตร์ 3(2-2-5)
59 เอกบังคับ 5043501n การปรับปรุงพันธุ์สัตว์ 3(2-2-5)
60 เอกบังคับ 5042601n มาตรฐานฟาร์มและผลิตภัณฑ์สัตว์ปลอดภัย
61 เอกบังคับ 4021107x เคมีอินทรีย์พื้นฐาน
62 เอกบังคับ 5044901n สัมมนาทางสัตวศาสตร์ 3(2-2-5)
63 เอกบังคับ 5043902o หลักสถิติเบื้องต้นและการวางแผนการทดลอง 3(2-2-5)
64 เอกบังคับ 5043504n การผสมเทียม 3(2-2-5)
65 เอกเลือก 5003107x การแปรรูปและการตลาดสัตว์เลี้ยง
ภาคการศึกษาที่ 2/63
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
66 ปฏิบัติ 5514801o การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพสัตวศาสตร์ 2(90)
67 เอกบังคับ 5043504n การผสมเทียม 3(2-2-5)
68 เอกบังคับ 5044101n การผลิตสัตว์ในระบบเกษตรยั่งยืน
69 เอกบังคับ 5004902n ปัญหาพิเศษ 3(2-2-5)
70 เอกบังคับ 5043501n การปรับปรุงพันธุ์สัตว์ 3(2-2-5)
71 เอกบังคับ 5514804o ปฏิบัติงานฟาร์ม 2 1(0-3-5)
72 เอกบังคับ 5053301n สุขศาสตร์สัตว์และความปลอดภัยทางชีวภาพ
73 เอกเลือก 5004601x การจัดการผลพลอยได้และของเสียในระบบการเกษตร 3(2-2-5)
74 เอกเลือก 5043301n การฝึกบังคับและการตัดสินสัตว์ 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 1/64
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
75 ปฏิบัติ 5514801o การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพสัตวศาสตร์ 2(90)
76 ปฏิบัติ 5514802o การฝึกประสบการณ์วิชาชีพสัตวศาสตร์ 5(450)
77 วิชาแกน 5007101n ผู้ประกอบการเกษตรยุคใหม่ 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 2/64
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
78 ปฏิบัติ 5514802o การฝึกประสบการณ์วิชาชีพสัตวศาสตร์ 5(450)
79 เลือกเสรี 5164101n การวางแผนและการจัดการฟาร์ม
80 เอกบังคับ 5044901n สัมมนาทางสัตวศาสตร์ 3(2-2-5)
81 เอกบังคับ 5044801n การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ใช้งานทางสัตวศาสตร์ 3(2-2-5)
82 เอกบังคับ 5044903n ปัญหาพิเศษทางสัตวศาสตร์

แผนการเรียนการสอนสำหรับหมู่เรียน 621222501

ภาคการศึกษาที่ 1/62
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1 พื้นฐานมนุษย์และสังคม 2001216g หลักการบริหารและการจัดการ 3(2-2-5)
2 พื้นฐานมนุษย์และสังคม 2001204g อาเซียนศึกษาและประชาคมโลก 3(2-2-5)
3 พื้นฐานวิทย์-คณิต 4001101g วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เพื่อการแก้ปัญหาในชีวิต 3(2-2-5)
4 เอกบังคับ 4021105n หลักเคมี 3(2-3-5)
5 เอกบังคับ 4031105n หลักชีววิทยา 3(2-3-5)
6 เอกบังคับ 5001101x หลักการเกษตรเบื้องต้น 3(2-2-5)
7 เอกบังคับ 5041101n หลักการเลี้ยงสัตว์ 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 2/62
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
8 พื้นฐานภาษา 1501103g ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5)
9 พื้นฐานภาษา 1501101g ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน 3(2-2-5)
10 พื้นฐานมนุษย์และสังคม 2001101g ความงามของชีวิต 3(2-2-5)
11 เอกบังคับ 5044510n การจัดการฟาร์มและการผลิตสัตว์ปีก 3(2-2-5)
12 เอกบังคับ 5061102o หลักการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 3(2-2-5)
13 เอกบังคับ 5051201n กายวิภาคและสรีรวิทยาของสัตว์ 3(2-2-5)
14 เอกบังคับ 4011105n หลักฟิสิกส์ 3(2-3-5)
ภาคการศึกษาที่ 1/63
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
15 พื้นฐานภาษา 1501102g ภาษาอังกฤษประยุกต์เพื่อการสนทนา 3(2-2-5)
16 พื้นฐานวิทย์-คณิต 4001103g การรู้ดิจิทัล 3(2-2-5)
17 พื้นฐานวิทย์-คณิต 4001102g ศาสตร์เพื่อชีวิต 3(2-2-5)
18 พื้นฐานสังคม 2001102g ศาสตร์พระราชา 3(2-2-5)
19 วิชาแกน 5051107n สุขศาสตร์สัตว์ 3(2-2-5)
20 วิชาแกน 5044509n การจัดการฟาร์มและการผลิตสัตว์เล็ก 3(2-2-5)
21 วิชาแกน 5041405n อาหารและโภชนศาสตร์สัตว์ 3(2-2-5)
22 วิชาแกน 5022602n การประยุกต์ใช้พืชอาหารสัตว์ในท้องถิ่น 3(2-2-5)
23 เฉพาะด้านเลือก 5064702n การจัดการฟาร์มสัตว์น้ำและการวิเคราะห์คุณภาพน้ำ 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 2/63
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
24 พื้นฐานภาษา 1501102g ภาษาอังกฤษประยุกต์เพื่อการสนทนา 3(2-2-5)
25 พื้นฐานมนุษย์และสังคม 2001102g ศาสตร์พระราชา 3(2-2-5)
26 พื้นฐานวิทย์-คณิต 4001102g ศาสตร์เพื่อชีวิต 3(2-2-5)
27 พื้นฐานวิทย์-คณิต 4001103g การรู้ดิจิทัล 3(2-2-5)
28 วิชาแกน 5004601x การจัดการผลพลอยได้และของเสียในระบบการเกษตร 3(2-2-5)
29 วิชาแกน 5053303n กฎหมายและจรรยาบรรณทางปศุสัตว์ 3(3-0-6)
30 วิชาแกน 5044511n การจัดการฟาร์มและการผลิตสัตว์ใหญ่ 3(2-2-5)
31 เฉพาะด้านเลือก 5043301n การฝึกบังคับและการตัดสินสัตว์ 3(2-2-5)
32 เอกบังคับ 5042802o เนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์เนื้อ 3(2-2-5)
33 เอกบังคับ 5042802n เนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 1/64
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
34 เฉพาะด้านเลือก 5042602n เทคโนโลยีชีวภาพทางสัตวศาสตร์ 3(2-2-5)
35 เอกบังคับ 5043902o หลักสถิติเบื้องต้นและการวางแผนการทดลอง 3(2-2-5)
36 เอกบังคับ 5044901n สัมมนาทางสัตวศาสตร์ 3(2-2-5)
37 เอกบังคับ 5072412o การชำแหละและการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากสัตว์ 3(2-2-5)
38 เอกบังคับ 5043504n การผสมเทียม 3(2-2-5)
39 เอกบังคับ 5514803o ปฏิบัติงานฟาร์ม 1 1(0-3-5)
ภาคการศึกษาที่ 2/64
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
40 เฉพาะด้านเลือก 5054301n การใช้อุปกรณ์และเวชภัณฑ์ในฟาร์มปศุสัตว์ 3(2-2-5)
41 เฉพาะด้านเลือก 5042104n การผลิตสัตว์เชิงอุตสาหกรรม 3(2-2-5)
42 เฉพาะด้านเลือก 5044801n การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ใช้งานทางสัตวศาสตร์ 3(2-2-5)
43 เอกบังคับ 5004902n ปัญหาพิเศษ 3(2-2-5)
44 เอกบังคับ 5514804o ปฏิบัติงานฟาร์ม 2 1(0-3-5)
45 เอกบังคับ 5043501n การปรับปรุงพันธุ์สัตว์ 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 1/65
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
46 ปฏิบัติ 5514801o การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพสัตวศาสตร์ 2(90)
47 วิชาแกน 5007101n ผู้ประกอบการเกษตรยุคใหม่ 3(2-2-5)
48 เฉพาะด้านเลือก 5074305n การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์จากสัตว์และสัตว์น้ำ 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 2/65
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
49 ปฏิบัติ 5514802o การฝึกประสบการณ์วิชาชีพสัตวศาสตร์ 5(450)

แผนการเรียนการสอนสำหรับหมู่เรียน 631222501

ภาคการศึกษาที่ 1/63
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1 พื้นฐานภาษา 1501103g ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5)
2 พื้นฐานภาษา 1501101g ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน 3(2-2-5)
3 พื้นฐานมนุษย์และสังคม 2001101g ความงามของชีวิต 3(2-2-5)
4 เอกบังคับ 4021105n หลักเคมี 3(2-3-5)
5 เอกบังคับ 4031105n หลักชีววิทยา 3(2-3-5)
6 เอกบังคับ 5001101x หลักการเกษตรเบื้องต้น 3(2-2-5)
7 เอกบังคับ 5041101n หลักการเลี้ยงสัตว์ 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 2/63
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
8 พื้นฐานมนุษย์และสังคม 2001204g อาเซียนศึกษาและประชาคมโลก 3(2-2-5)
9 พื้นฐานวิทย์-คณิต 1501102g ภาษาอังกฤษประยุกต์เพื่อการสนทนา 3(2-2-5)
10 พื้นฐานวิทย์-คณิต 4001101g วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เพื่อการแก้ปัญหาในชีวิต 3(2-2-5)
11 เอกบังคับ 5061102o หลักการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 3(2-2-5)
12 เอกบังคับ 5051201n กายวิภาคและสรีรวิทยาของสัตว์ 3(2-2-5)
13 เอกบังคับ 5044510n การจัดการฟาร์มและการผลิตสัตว์ปีก 3(2-2-5)
14 เอกบังคับ 4011105n หลักฟิสิกส์ 3(2-3-5)
ภาคการศึกษาที่ 1/64
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
15 พื้นฐานมนุษย์และสังคม 2001208g การเป็นผู้ประกอบการสร้างสรรค์ 3(2-2-5)
16 พื้นฐานวิทย์-คณิต 4001103g การรู้ดิจิทัล 3(2-2-5)
17 วิชาแกน 5022602n การประยุกต์ใช้พืชอาหารสัตว์ในท้องถิ่น 3(2-2-5)
18 วิชาแกน 5041405n อาหารและโภชนศาสตร์สัตว์ 3(2-2-5)
19 วิชาแกน 5044509n การจัดการฟาร์มและการผลิตสัตว์เล็ก 3(2-2-5)
20 วิชาแกน 5051107n สุขศาสตร์สัตว์ 3(2-2-5)
21 เฉพาะด้านเลือก 5064702n การจัดการฟาร์มสัตว์น้ำและการวิเคราะห์คุณภาพน้ำ 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 2/64
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
22 พื้นฐานมนุษย์และสังคม 2001102g ศาสตร์พระราชา 3(2-2-5)
23 พื้นฐานวิทย์-คณิต 4001102g ศาสตร์เพื่อชีวิต 3(2-2-5)
24 วิชาแกน 5004601x การจัดการผลพลอยได้และของเสียในระบบการเกษตร 3(2-2-5)
25 วิชาแกน 5044511n การจัดการฟาร์มและการผลิตสัตว์ใหญ่ 3(2-2-5)
26 วิชาแกน 5053303n กฎหมายและจรรยาบรรณทางปศุสัตว์ 3(3-0-6)
27 เฉพาะด้านเลือก 5043301n การฝึกบังคับและการตัดสินสัตว์ 3(2-2-5)
28 เอกบังคับ 5042802n เนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 1/65
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
29 เฉพาะด้านเลือก 5042602n เทคโนโลยีชีวภาพทางสัตวศาสตร์ 3(2-2-5)
30 เอกบังคับ 5514803o ปฏิบัติงานฟาร์ม 1 1(0-3-5)
31 เอกบังคับ 5072412o การชำแหละและการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากสัตว์ 3(2-2-5)
32 เอกบังคับ 5044901n สัมมนาทางสัตวศาสตร์ 3(2-2-5)
33 เอกบังคับ 5043902o หลักสถิติเบื้องต้นและการวางแผนการทดลอง 3(2-2-5)
34 เอกบังคับ 5043504n การผสมเทียม 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 2/65
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
35 เฉพาะด้านเลือก 5042104n การผลิตสัตว์เชิงอุตสาหกรรม 3(2-2-5)
36 เฉพาะด้านเลือก 5044801n การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ใช้งานทางสัตวศาสตร์ 3(2-2-5)
37 เฉพาะด้านเลือก 5054301n การใช้อุปกรณ์และเวชภัณฑ์ในฟาร์มปศุสัตว์ 3(2-2-5)
38 เอกบังคับ 5004902n ปัญหาพิเศษ 3(2-2-5)
39 เอกบังคับ 5514804o ปฏิบัติงานฟาร์ม 2 1(0-3-5)
40 เอกบังคับ 5043501n การปรับปรุงพันธุ์สัตว์ 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 1/66
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
41 ปฏิบัติ 5514801o การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพสัตวศาสตร์ 2(90)
42 วิชาแกน 5007101n ผู้ประกอบการเกษตรยุคใหม่ 3(2-2-5)
43 เฉพาะด้านเลือก 5074305n การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์จากสัตว์และสัตว์น้ำ 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 2/66
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
44 ปฏิบัติ 5514802o การฝึกประสบการณ์วิชาชีพสัตวศาสตร์ 5(450)

แผนการเรียนการสอนสำหรับหมู่เรียน 641222501

ภาคการศึกษาที่ 1/64
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1 พื้นฐานภาษา 1501103g ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5)
2 พื้นฐานภาษา 1501101g ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน 3(2-2-5)
3 พื้นฐานมนุษย์และสังคม 2001101g ความงามของชีวิต 3(2-2-5)
4 เอกบังคับ 4021105n หลักเคมี 3(2-3-5)
5 เอกบังคับ 4031105n หลักชีววิทยา 3(2-3-5)
6 เอกบังคับ 5001101x หลักการเกษตรเบื้องต้น 3(2-2-5)
7 เอกบังคับ 5041101n หลักการเลี้ยงสัตว์ 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 2/64
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
8 พื้นฐานภาษา 1501102g ภาษาอังกฤษประยุกต์เพื่อการสนทนา 3(2-2-5)
9 พื้นฐานมนุษย์และสังคม 2001204g อาเซียนศึกษาและประชาคมโลก 3(2-2-5)
10 พื้นฐานวิทย์-คณิต 4001101g วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เพื่อการแก้ปัญหาในชีวิต 3(2-2-5)
11 พื้นฐานวิทย์-คณิต 1501102g ภาษาอังกฤษประยุกต์เพื่อการสนทนา 3(2-2-5)
12 เอกบังคับ 5061102o หลักการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 3(2-2-5)
13 เอกบังคับ 5051201n กายวิภาคและสรีรวิทยาของสัตว์ 3(2-2-5)
14 เอกบังคับ 5044510n การจัดการฟาร์มและการผลิตสัตว์ปีก 3(2-2-5)
15 เอกบังคับ 4011105n หลักฟิสิกส์ 3(2-3-5)
ภาคการศึกษาที่ 1/65
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
16 พื้นฐานมนุษย์และสังคม 2001208g การเป็นผู้ประกอบการสร้างสรรค์ 3(2-2-5)
17 พื้นฐานวิทย์-คณิต 4001103g การรู้ดิจิทัล 3(2-2-5)
18 วิชาแกน 5041405n อาหารและโภชนศาสตร์สัตว์ 3(2-2-5)
19 วิชาแกน 5022602n การประยุกต์ใช้พืชอาหารสัตว์ในท้องถิ่น 3(2-2-5)
20 วิชาแกน 5051107n สุขศาสตร์สัตว์ 3(2-2-5)
21 วิชาแกน 5044509n การจัดการฟาร์มและการผลิตสัตว์เล็ก 3(2-2-5)
22 เฉพาะด้านเลือก 5064702n การจัดการฟาร์มสัตว์น้ำและการวิเคราะห์คุณภาพน้ำ 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 2/65
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
23 พื้นฐานมนุษย์และสังคม 2001102g ศาสตร์พระราชา 3(2-2-5)
24 พื้นฐานวิทย์-คณิต 4001102g ศาสตร์เพื่อชีวิต 3(2-2-5)
25 วิชาแกน 5053303n กฎหมายและจรรยาบรรณทางปศุสัตว์ 3(3-0-6)
26 วิชาแกน 5044511n การจัดการฟาร์มและการผลิตสัตว์ใหญ่ 3(2-2-5)
27 วิชาแกน 5004601x การจัดการผลพลอยได้และของเสียในระบบการเกษตร 3(2-2-5)
28 เฉพาะด้านเลือก 5044405x น้ำนมและผลิตภัณฑ์นม 3(2-2-5)
29 เฉพาะด้านเลือก 5043301n การฝึกบังคับและการตัดสินสัตว์ 3(2-2-5)
30 เอกบังคับ 5042802o เนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์เนื้อ 3(2-2-5)
31 เอกบังคับ 5042802n เนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 1/66
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
32 เฉพาะด้านเลือก 5042602n เทคโนโลยีชีวภาพทางสัตวศาสตร์ 3(2-2-5)
33 เอกบังคับ 5514803o ปฏิบัติงานฟาร์ม 1 1(0-3-5)
34 เอกบังคับ 5043504n การผสมเทียม 3(2-2-5)
35 เอกบังคับ 5043902o หลักสถิติเบื้องต้นและการวางแผนการทดลอง 3(2-2-5)
36 เอกบังคับ 5044901n สัมมนาทางสัตวศาสตร์ 3(2-2-5)
37 เอกบังคับ 5072412o การชำแหละและการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากสัตว์ 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 2/66
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
38 เฉพาะด้านเลือก 5042104n การผลิตสัตว์เชิงอุตสาหกรรม 3(2-2-5)
39 เฉพาะด้านเลือก 5044801n การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ใช้งานทางสัตวศาสตร์ 3(2-2-5)
40 เฉพาะด้านเลือก 5054301n การใช้อุปกรณ์และเวชภัณฑ์ในฟาร์มปศุสัตว์ 3(2-2-5)
41 เฉพาะด้านเลือก 5042103n การผลิตปศุสัตว์อินทรีย์ 3(2-2-5)
42 เอกบังคับ 5004902n ปัญหาพิเศษ 3(2-2-5)
43 เอกบังคับ 5043501n การปรับปรุงพันธุ์สัตว์ 3(2-2-5)
44 เอกบังคับ 5514804o ปฏิบัติงานฟาร์ม 2 1(0-3-5)
ภาคการศึกษาที่ 1/67
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
45 ปฏิบัติ 5514801o การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพสัตวศาสตร์ 2(90)
46 วิชาแกน 5007101n ผู้ประกอบการเกษตรยุคใหม่ 3(2-2-5)
47 เฉพาะด้านเลือก 5074305n การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์จากสัตว์และสัตว์น้ำ 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 2/67
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
48 ปฏิบัติ 5514802o การฝึกประสบการณ์วิชาชีพสัตวศาสตร์ 5(450)

แผนการเรียนการสอนสำหรับหมู่เรียน 651222501

ภาคการศึกษาที่ 1/65
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1 พื้นฐานภาษา 1501103g ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5)
2 พื้นฐานภาษา 1501101g ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน 3(2-2-5)
3 พื้นฐานมนุษย์และสังคม 2001101g ความงามของชีวิต 3(2-2-5)
4 เอกบังคับ 4021105n หลักเคมี 3(2-3-5)
5 เอกบังคับ 4031105n หลักชีววิทยา 3(2-3-5)
6 เอกบังคับ 5001101x หลักการเกษตรเบื้องต้น 3(2-2-5)
7 เอกบังคับ 5041101n หลักการเลี้ยงสัตว์ 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 2/65
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
8 พื้นฐานภาษา 1501102g ภาษาอังกฤษประยุกต์เพื่อการสนทนา 3(2-2-5)
9 พื้นฐานมนุษย์และสังคม 2001204g อาเซียนศึกษาและประชาคมโลก 3(2-2-5)
10 พื้นฐานวิทย์-คณิต 4001101g วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เพื่อการแก้ปัญหาในชีวิต 3(2-2-5)
11 เอกบังคับ 5061102o หลักการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 3(2-2-5)
12 เอกบังคับ 5051201n กายวิภาคและสรีรวิทยาของสัตว์ 3(2-2-5)
13 เอกบังคับ 5044510n การจัดการฟาร์มและการผลิตสัตว์ปีก 3(2-2-5)
14 เอกบังคับ 4011105n หลักฟิสิกส์ 3(2-3-5)
ภาคการศึกษาที่ 1/66
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
15 พื้นฐานมนุษย์และสังคม 2001208g การเป็นผู้ประกอบการสร้างสรรค์ 3(2-2-5)
16 พื้นฐานวิทย์-คณิต 4001103g การรู้ดิจิทัล 3(2-2-5)
17 วิชาแกน 5022602n การประยุกต์ใช้พืชอาหารสัตว์ในท้องถิ่น 3(2-2-5)
18 วิชาแกน 5041405n อาหารและโภชนศาสตร์สัตว์ 3(2-2-5)
19 วิชาแกน 5044509n การจัดการฟาร์มและการผลิตสัตว์เล็ก 3(2-2-5)
20 วิชาแกน 5051107n สุขศาสตร์สัตว์ 3(2-2-5)
21 เฉพาะด้านเลือก 5064702n การจัดการฟาร์มสัตว์น้ำและการวิเคราะห์คุณภาพน้ำ 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 2/66
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
22 พื้นฐานมนุษย์และสังคม 2001102g ศาสตร์พระราชา 3(2-2-5)
23 พื้นฐานวิทย์-คณิต 4001102g ศาสตร์เพื่อชีวิต 3(2-2-5)
24 วิชาแกน 5004601x การจัดการผลพลอยได้และของเสียในระบบการเกษตร 3(2-2-5)
25 วิชาแกน 5044511n การจัดการฟาร์มและการผลิตสัตว์ใหญ่ 3(2-2-5)
26 วิชาแกน 5053303n กฎหมายและจรรยาบรรณทางปศุสัตว์ 3(3-0-6)
27 เฉพาะด้านเลือก 5044405x น้ำนมและผลิตภัณฑ์นม 3(2-2-5)
28 เอกบังคับ 5042802o เนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์เนื้อ 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 1/67
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
29 เฉพาะด้านเลือก 5042602n เทคโนโลยีชีวภาพทางสัตวศาสตร์ 3(2-2-5)
30 เอกบังคับ 5514803o ปฏิบัติงานฟาร์ม 1 1(0-3-5)
31 เอกบังคับ 5072412o การชำแหละและการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากสัตว์ 3(2-2-5)
32 เอกบังคับ 5044901n สัมมนาทางสัตวศาสตร์ 3(2-2-5)
33 เอกบังคับ 5043902o หลักสถิติเบื้องต้นและการวางแผนการทดลอง 3(2-2-5)
34 เอกบังคับ 5043504n การผสมเทียม 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 2/67
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
35 เฉพาะด้านเลือก 5042103n การผลิตปศุสัตว์อินทรีย์ 3(2-2-5)
36 เฉพาะด้านเลือก 5044801n การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ใช้งานทางสัตวศาสตร์ 3(2-2-5)
37 เฉพาะด้านเลือก 5054301n การใช้อุปกรณ์และเวชภัณฑ์ในฟาร์มปศุสัตว์ 3(2-2-5)
38 เอกบังคับ 5004902n ปัญหาพิเศษ 3(2-2-5)
39 เอกบังคับ 5514804o ปฏิบัติงานฟาร์ม 2 1(0-3-5)
40 เอกบังคับ 5043501n การปรับปรุงพันธุ์สัตว์ 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 1/68
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
41 ปฏิบัติ 5514801o การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพสัตวศาสตร์ 2(90)
42 วิชาแกน 5007101n ผู้ประกอบการเกษตรยุคใหม่ 3(2-2-5)
43 เฉพาะด้านเลือก 5074305n การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์จากสัตว์และสัตว์น้ำ 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 2/68
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
44 ปฏิบัติ 5514802o การฝึกประสบการณ์วิชาชีพสัตวศาสตร์ 5(450)