วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน

แผนการเรียนการสอนสำหรับหมู่เรียน 601224201

ภาคการศึกษาที่ 1/60
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1 พื้นฐานมนุษย์ GE205 การรู้สารสนเทศ 3(3-0-6)
2 พื้นฐานวิทย์-คณิต GE402 คณิตศาสตร์กับการบริหารชีวิต 3(3-0-6)
3 พื้นฐานวิทย์-คณิต GE403 คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวัน 3(3-0-6)
4 วิชาแกน 4111101n หลักสถิติ 3(3-0-6)
5 เอกบังคับ 4121106n การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5)
6 เอกเลือก 4121105n ความรู้พื้นฐานทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 3(3-0-6)
7 เอกเลือก 4121702o ดิจิตอลเบื้องต้น 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 2/60
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
8 พื้นฐานภาษา GE302 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 3(3-0-6)
9 พื้นฐานภาษา GE301 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6)
10 พื้นฐานมนุษย์ GE201 สุนทรียภาพของชีวิต 3(3-0-6)
11 วิชาแกน 4091401x แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 1 3(3-0-6)
12 เอกบังคับ 4122701x ระบบคอมพิวเตอร์และสถาปัตยกรรม 3(2-2-5)
13 เอกบังคับ 4121205o โครงสร้างข้อมูล 3(2-2-5)
14 เอกเลือก 4122613n คอมพิวเตอร์กราฟิก 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 1/61
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
15 พื้นฐานสังคม GE107 หลักการบริหารและการจัดการ 3(3-0-6)
16 วิชาแกน 4093303n วิยุตคณิต 3(3-0-6)
17 เอกบังคับ 4122402n ระบบปฏิบัติการ 3(2-2-5)
18 เอกบังคับ 4123709n เครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสารข้อมูล 3(2-2-5)
19 เอกบังคับ 4122205n ระบบฐานข้อมูล 3(2-2-5)
20 เอกบังคับ 4122206o การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ 3(2-2-5)
21 เอกเลือก 4122311o การเขียนโปรแกรมบนเว็บ 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 2/61
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
22 พื้นฐานภาษา GE303 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2 3(3-0-6)
23 พื้นฐานวิทย์-คณิต GE401 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 3(3-0-6)
24 พื้นฐานสังคม GE101 ไทยอารยศึกษา 3(3-0-6)
25 เอกบังคับ 4122506o การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 3(2-2-5)
26 เอกบังคับ 4122310o วิศวกรรมซอฟต์แวร์ 3(2-2-5)
27 เอกบังคับ 4122503n การวิเคราะห์และออกแบบอัลกอริธึม 3(2-2-5)
28 เอกเลือก 4122313n การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นสูง 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 1/62
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
29 วิชาแกน 4123514n การวิจัยและการดำเนินงาน 3(3-0-6)
30 เอกบังคับ 4123510n การปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5)
31 เอกเลือก 4123712n การเขียนโปรแกรมประยุกต์อินเตอร์เน็ตในทุกสิ่ง 3(2-2-5)
32 เอกเลือก 4123904n เทคนิคการวิจัยทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5)
33 เอกเลือก 4123712x การเขียนโปรแกรมประยุกต์อินเตอร์เน็ตในทุกสิ่ง 3(2-2-5)
34 เอกเลือก 4123515n การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ 3(2-2-5)
35 เอกเลือก 4123309n การเขียนโปรแกรมภาษาวาจาสคริป 3(2-2-5)
36 เอกเลือก 4123308n การเขียนโปรแกรมเกมคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 2/62
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
37 เอกบังคับ 4123404n ทฤษฎีการคำนวณ 3(3-0-6)
38 เอกบังคับ 4123511n ปัญญาประดิษฐ์ 3(2-2-5)
39 เอกบังคับ 4123905n โครงงานด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ 1 2(1-2-3)
40 เอกเลือก 4123513o ความมั่นคงปลอดภัยทางด้านสารสนเทศ 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 1/63
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
41 ปฏิบัติ 4123802n เตรียมสหกิจศึกษา 1(45)
42 ปฏิบัติ 4123801n การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิทยาการคอมพิวเตอร์ 2(90)
43 เอกบังคับ 4124905n โครงงานด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ 2 3(0-6-3)
ภาคการศึกษาที่ 2/63
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
44 ปฏิบัติ 4124801n การฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิทยาการคอมพิวเตอร์ 5(450)
45 ปฏิบัติ 4124802n สหกิจศึกษา 6(540)

แผนการเรียนการสอนสำหรับหมู่เรียน 611224201

ภาคการศึกษาที่ 1/61
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1 พื้นฐานมนุษย์และสังคม 2001203g สุรินทร์ศึกษา
2 พื้นฐานมนุษย์และสังคม 2001216g หลักการบริหารและการจัดการ
3 พื้นฐานวิทย์-คณิต 4001101g วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เพื่อการแก้ปัญหาในชีวิต
4 วิชาแกน 4111101n หลักสถิติ 3(3-0-6)
5 เอกบังคับ 4121106n การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5)
6 เอกเลือก 4121105n ความรู้พื้นฐานทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 3(3-0-6)
7 เอกเลือก 4121702o ดิจิตอลเบื้องต้น 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 2/61
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
8 พื้นฐานภาษา 1501103g ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
9 พื้นฐานภาษา 1501101g ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
10 พื้นฐานมนุษย์และสังคม 2001101g ความงามของชีวิต
11 วิชาแกน 4091401x แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 1 3(3-0-6)
12 เอกบังคับ 4122701x ระบบคอมพิวเตอร์และสถาปัตยกรรม 3(2-2-5)
13 เอกบังคับ 4121205o โครงสร้างข้อมูล 3(2-2-5)
14 เอกเลือก 4122613n คอมพิวเตอร์กราฟิก 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 1/62
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
15 พื้นฐานมนุษย์และสังคม 2001102g ศาสตร์พระราชา
16 พื้นฐานวิทย์-คณิต 4001102g ศาสตร์เพื่อชีวิต
17 วิชาแกน 4093303n วิยุตคณิต 3(3-0-6)
18 เอกบังคับ 4122206o การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ 3(2-2-5)
19 เอกบังคับ 4122402n ระบบปฏิบัติการ 3(2-2-5)
20 เอกบังคับ 4123709n เครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสารข้อมูล 3(2-2-5)
21 เอกบังคับ 4122205n ระบบฐานข้อมูล 3(2-2-5)
22 เอกเลือก 4122311o การเขียนโปรแกรมบนเว็บ 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 2/62
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
23 พื้นฐานภาษา 1501102g ภาษาอังกฤษประยุกต์เพื่อการสนทนา
24 พื้นฐานวิทย์-คณิต 4001103g การรู้ดิจิทัล
25 วิชาแกน 4093303n วิยุตคณิต 3(3-0-6)
26 เอกบังคับ 4122506o การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 3(2-2-5)
27 เอกบังคับ 4122503n การวิเคราะห์และออกแบบอัลกอริธึม 3(2-2-5)
28 เอกบังคับ 4122310o วิศวกรรมซอฟต์แวร์ 3(2-2-5)
29 เอกเลือก 4122313n การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นสูง 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 1/63
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
30 วิชาแกน 4123514n การวิจัยและการดำเนินงาน 3(3-0-6)
31 เอกบังคับ 4123510n การปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5)
32 เอกเลือก 4123308n การเขียนโปรแกรมเกมคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5)
33 เอกเลือก 4123309n การเขียนโปรแกรมภาษาวาจาสคริป 3(2-2-5)
34 เอกเลือก 4123515n การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ 3(2-2-5)
35 เอกเลือก 4123712x การเขียนโปรแกรมประยุกต์อินเตอร์เน็ตในทุกสิ่ง 3(2-2-5)
36 เอกเลือก 4123904n เทคนิคการวิจัยทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 2/63
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
37 เอกบังคับ 4123404n ทฤษฎีการคำนวณ 3(3-0-6)
38 เอกบังคับ 4123511n ปัญญาประดิษฐ์ 3(2-2-5)
39 เอกบังคับ 4123905n โครงงานด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ 1 2(1-2-3)
40 เอกเลือก 4123513o ความมั่นคงปลอดภัยทางด้านสารสนเทศ 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 1/64
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
41 ปฏิบัติ 4123801n การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิทยาการคอมพิวเตอร์ 2(90)
42 ปฏิบัติ 4123802n เตรียมสหกิจศึกษา 1(45)
43 เอกบังคับ 4124905n โครงงานด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ 2 3(0-6-3)
ภาคการศึกษาที่ 2/64
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
44 ปฏิบัติ 4124801n การฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิทยาการคอมพิวเตอร์ 5(450)
45 ปฏิบัติ 4124802n สหกิจศึกษา 6(540)

แผนการเรียนการสอนสำหรับหมู่เรียน 611224202

ภาคการศึกษาที่ 1/61
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1 พื้นฐานมนุษย์และสังคม 2001216g หลักการบริหารและการจัดการ
2 พื้นฐานมนุษย์และสังคม 2001203g สุรินทร์ศึกษา
3 พื้นฐานวิทย์-คณิต 4001101g วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เพื่อการแก้ปัญหาในชีวิต
4 วิชาแกน 4111101n หลักสถิติ 3(3-0-6)
5 เอกบังคับ 4121106n การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5)
6 เอกเลือก 4121105n ความรู้พื้นฐานทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 3(3-0-6)
7 เอกเลือก 4121702o ดิจิตอลเบื้องต้น 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 2/61
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
8 พื้นฐานภาษา 1501103g ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
9 พื้นฐานภาษา 1501101g ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
10 พื้นฐานมนุษย์และสังคม 2001101g ความงามของชีวิต
11 วิชาแกน 4091401x แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 1 3(3-0-6)
12 เอกบังคับ 4122701x ระบบคอมพิวเตอร์และสถาปัตยกรรม 3(2-2-5)
13 เอกบังคับ 4121205o โครงสร้างข้อมูล 3(2-2-5)
14 เอกเลือก 4122613n คอมพิวเตอร์กราฟิก 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 1/62
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
15 พื้นฐานมนุษย์และสังคม 2001102g ศาสตร์พระราชา
16 พื้นฐานวิทย์-คณิต 4001102g ศาสตร์เพื่อชีวิต
17 เอกบังคับ 4123709n เครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสารข้อมูล 3(2-2-5)
18 เอกบังคับ 4122205n ระบบฐานข้อมูล 3(2-2-5)
19 เอกบังคับ 4122206o การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ 3(2-2-5)
20 เอกบังคับ 4122402n ระบบปฏิบัติการ 3(2-2-5)
21 เอกเลือก 4122311o การเขียนโปรแกรมบนเว็บ 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 2/62
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
22 พื้นฐานภาษา 1501102g ภาษาอังกฤษประยุกต์เพื่อการสนทนา
23 พื้นฐานวิทย์-คณิต 4001103g การรู้ดิจิทัล
24 วิชาแกน 4093303n วิยุตคณิต 3(3-0-6)
25 เอกบังคับ 4122506o การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 3(2-2-5)
26 เอกบังคับ 4122310o วิศวกรรมซอฟต์แวร์ 3(2-2-5)
27 เอกบังคับ 4122503n การวิเคราะห์และออกแบบอัลกอริธึม 3(2-2-5)
28 เอกเลือก 4122313n การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นสูง 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 1/63
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
29 วิชาแกน 4123514n การวิจัยและการดำเนินงาน 3(3-0-6)
30 เอกบังคับ 4123510n การปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5)
31 เอกเลือก 4123904n เทคนิคการวิจัยทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5)
32 เอกเลือก 4123712x การเขียนโปรแกรมประยุกต์อินเตอร์เน็ตในทุกสิ่ง 3(2-2-5)
33 เอกเลือก 4123515n การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ 3(2-2-5)
34 เอกเลือก 4123309n การเขียนโปรแกรมภาษาวาจาสคริป 3(2-2-5)
35 เอกเลือก 4123308n การเขียนโปรแกรมเกมคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 2/63
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
36 เอกบังคับ 4123905n โครงงานด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ 1 2(1-2-3)
37 เอกบังคับ 4123404n ทฤษฎีการคำนวณ 3(3-0-6)
38 เอกบังคับ 4123511n ปัญญาประดิษฐ์ 3(2-2-5)
39 เอกเลือก 4123513o ความมั่นคงปลอดภัยทางด้านสารสนเทศ 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 1/64
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
40 ปฏิบัติ 4123802n เตรียมสหกิจศึกษา 1(45)
41 ปฏิบัติ 4123801n การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิทยาการคอมพิวเตอร์ 2(90)
42 เอกบังคับ 4124905n โครงงานด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ 2 3(0-6-3)
ภาคการศึกษาที่ 2/64
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
43 ปฏิบัติ 4124801n การฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิทยาการคอมพิวเตอร์ 5(450)
44 ปฏิบัติ 4124802n สหกิจศึกษา 6(540)

แผนการเรียนการสอนสำหรับหมู่เรียน 621224201

ภาคการศึกษาที่ 1/62
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1 พื้นฐานมนุษย์และสังคม 2001216g หลักการบริหารและการจัดการ
2 พื้นฐานมนุษย์และสังคม 2001208g การเป็นผู้ประกอบการสร้างสรรค์
3 พื้นฐานมนุษย์และสังคม 2001207g หน้าที่พลเมือง
4 พื้นฐานมนุษย์และสังคม 2001203g สุรินทร์ศึกษา
5 พื้นฐานวิทย์-คณิต 4001101g วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เพื่อการแก้ปัญหาในชีวิต
6 วิชาแกน 4111101n หลักสถิติ 3(3-0-6)
7 เอกบังคับ 4121106n การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5)
8 เอกเลือก 4121105n ความรู้พื้นฐานทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 3(3-0-6)
9 เอกเลือก 4121702o ดิจิตอลเบื้องต้น 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 2/62
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
10 พื้นฐานภาษา 1501103g ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
11 พื้นฐานภาษา 1501101g ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
12 พื้นฐานมนุษย์และสังคม 2001101g ความงามของชีวิต
13 วิชาแกน 4091401x แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 1 3(3-0-6)
14 เอกบังคับ 4122701x ระบบคอมพิวเตอร์และสถาปัตยกรรม 3(2-2-5)
15 เอกบังคับ 4121205o โครงสร้างข้อมูล 3(2-2-5)
16 เอกเลือก 4122613n คอมพิวเตอร์กราฟิก 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 1/63
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
17 พื้นฐานมนุษย์และสังคม 1501102g ภาษาอังกฤษประยุกต์เพื่อการสนทนา
18 พื้นฐานมนุษย์และสังคม 2001102g ศาสตร์พระราชา
19 พื้นฐานวิทย์-คณิต 4001103g การรู้ดิจิทัล
20 พื้นฐานวิทย์-คณิต 4001102g ศาสตร์เพื่อชีวิต
21 เอกบังคับ 4123709n เครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสารข้อมูล 3(2-2-5)
22 เอกบังคับ 4122402n ระบบปฏิบัติการ 3(2-2-5)
23 เอกบังคับ 4122206o การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ 3(2-2-5)
24 เอกบังคับ 4122205n ระบบฐานข้อมูล 3(2-2-5)
25 เอกเลือก 4122311o การเขียนโปรแกรมบนเว็บ 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 2/63
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
26 พื้นฐานภาษา 1501102g ภาษาอังกฤษประยุกต์เพื่อการสนทนา
27 พื้นฐานมนุษย์และสังคม 2001102g ศาสตร์พระราชา
28 พื้นฐานวิทย์-คณิต 4001103g การรู้ดิจิทัล
29 พื้นฐานวิทย์-คณิต 4001102g ศาสตร์เพื่อชีวิต
30 วิชาแกน 4093303n วิยุตคณิต 3(3-0-6)
31 เอกบังคับ 4122310o วิศวกรรมซอฟต์แวร์ 3(2-2-5)
32 เอกบังคับ 4122503n การวิเคราะห์และออกแบบอัลกอริธึม 3(2-2-5)
33 เอกบังคับ 4122506o การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 3(2-2-5)
34 เอกเลือก 4122313n การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นสูง 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 1/64
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
35 วิชาแกน 4123514n การวิจัยและการดำเนินงาน 3(3-0-6)
36 เอกบังคับ 4123510n การปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5)
37 เอกเลือก 4123308n การเขียนโปรแกรมเกมคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5)
38 เอกเลือก 4123712n การเขียนโปรแกรมประยุกต์อินเตอร์เน็ตในทุกสิ่ง 3(2-2-5)
39 เอกเลือก 4123515n การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ 3(2-2-5)
40 เอกเลือก 4123904n เทคนิคการวิจัยทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5)
41 เอกเลือก 4123309n การเขียนโปรแกรมภาษาวาจาสคริป 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 2/64
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
42 เลือกเสรี 4123202n การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ 3(2-2-5)
43 เลือกเสรี 4123713n การศึกษาวงจรและซ่อมบำรุงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 3(2-2-5)
44 เอกบังคับ 4123905n โครงงานด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ 1 2(1-2-3)
45 เอกบังคับ 4123511n ปัญญาประดิษฐ์ 3(2-2-5)
46 เอกบังคับ 4123404n ทฤษฎีการคำนวณ 3(3-0-6)
47 เอกเลือก 4123513o ความมั่นคงปลอดภัยทางด้านสารสนเทศ 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 1/65
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
48 ปฏิบัติ 4123802n เตรียมสหกิจศึกษา 1(45)
49 ปฏิบัติ 4123801n การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิทยาการคอมพิวเตอร์ 2(90)
50 เอกบังคับ 4124905n โครงงานด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ 2 3(0-6-3)
ภาคการศึกษาที่ 2/65
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
51 ปฏิบัติ 4124802n สหกิจศึกษา 6(540)
52 ปฏิบัติ 4124801n การฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิทยาการคอมพิวเตอร์ 5(450)

แผนการเรียนการสอนสำหรับหมู่เรียน 631224201

ภาคการศึกษาที่ 1/63
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1 พื้นฐานภาษา 1501101g ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
2 พื้นฐานมนุษย์และสังคม 2001208g การเป็นผู้ประกอบการสร้างสรรค์
3 พื้นฐานวิทย์-คณิต 4001101g วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เพื่อการแก้ปัญหาในชีวิต
4 วิชาแกน 4111101n หลักสถิติ 3(3-0-6)
5 เอกบังคับ 4121106n การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5)
6 เอกเลือก 4121105n ความรู้พื้นฐานทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 3(3-0-6)
7 เอกเลือก 4121702o ดิจิตอลเบื้องต้น 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 2/63
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
8 พื้นฐานภาษา 1501102g ภาษาอังกฤษประยุกต์เพื่อการสนทนา
9 พื้นฐานภาษา 1501103g ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
10 พื้นฐานมนุษย์และสังคม 2001101g ความงามของชีวิต
11 วิชาแกน 4091401x แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 1 3(3-0-6)
12 เอกบังคับ 4122701x ระบบคอมพิวเตอร์และสถาปัตยกรรม 3(2-2-5)
13 เอกบังคับ 4121205o โครงสร้างข้อมูล 3(2-2-5)
14 เอกเลือก 4122613n คอมพิวเตอร์กราฟิก 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 1/64
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
15 พื้นฐานวิทย์-คณิต 4001204g คณิตศาสตร์กับการบริหารชีวิต
16 พื้นฐานวิทย์-คณิต 4001103g การรู้ดิจิทัล
17 เอกบังคับ 4122206o การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ 3(2-2-5)
18 เอกบังคับ 4122402n ระบบปฏิบัติการ 3(2-2-5)
19 เอกบังคับ 4123709n เครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสารข้อมูล 3(2-2-5)
20 เอกบังคับ 4122205n ระบบฐานข้อมูล 3(2-2-5)
21 เอกเลือก 4122311o การเขียนโปรแกรมบนเว็บ 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 2/64
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
22 พื้นฐานมนุษย์และสังคม 2001102g ศาสตร์พระราชา
23 พื้นฐานวิทย์-คณิต 4001102g ศาสตร์เพื่อชีวิต
24 วิชาแกน 4093303n วิยุตคณิต 3(3-0-6)
25 เอกบังคับ 4122506o การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 3(2-2-5)
26 เอกบังคับ 4122503n การวิเคราะห์และออกแบบอัลกอริธึม 3(2-2-5)
27 เอกบังคับ 4122310o วิศวกรรมซอฟต์แวร์ 3(2-2-5)
28 เอกเลือก 4122313n การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นสูง 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 1/65
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
29 วิชาแกน 4123514n การวิจัยและการดำเนินงาน 3(3-0-6)
30 เอกบังคับ 4123510n การปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5)
31 เอกเลือก 4123712n การเขียนโปรแกรมประยุกต์อินเตอร์เน็ตในทุกสิ่ง 3(2-2-5)
32 เอกเลือก 4123904n เทคนิคการวิจัยทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5)
33 เอกเลือก 4123308n การเขียนโปรแกรมเกมคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5)
34 เอกเลือก 4123309n การเขียนโปรแกรมภาษาวาจาสคริป 3(2-2-5)
35 เอกเลือก 4123515n การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 2/65
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
36 เลือกเสรี 4123202n การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ 3(2-2-5)
37 เลือกเสรี 4123713n การศึกษาวงจรและซ่อมบำรุงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 3(2-2-5)
38 เอกบังคับ 4123404n ทฤษฎีการคำนวณ 3(3-0-6)
39 เอกบังคับ 4123511n ปัญญาประดิษฐ์ 3(2-2-5)
40 เอกบังคับ 4123905n โครงงานด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ 1 2(1-2-3)
41 เอกเลือก 4123513o ความมั่นคงปลอดภัยทางด้านสารสนเทศ 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 1/66
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
42 ปฏิบัติ 4123801n การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิทยาการคอมพิวเตอร์ 2(90)
43 ปฏิบัติ 4123802n เตรียมสหกิจศึกษา 1(45)
44 เอกบังคับ 4124905n โครงงานด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ 2 3(0-6-3)
ภาคการศึกษาที่ 2/66
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
45 ปฏิบัติ 4124801n การฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิทยาการคอมพิวเตอร์ 5(450)
46 ปฏิบัติ 4124802n สหกิจศึกษา 6(540)