หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา
คณะวิทยาการจัดการ / หลักสูตรสาขาวิชา

แผนการเรียนการสอนสำหรับหมู่เรียน 611222401

ภาคการศึกษาที่ 1/61
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1 พื้นฐานมนุษย์และสังคม 2001216g หลักการบริหารและการจัดการ 3(2-2-5)
2 พื้นฐานมนุษย์และสังคม 2001208g การเป็นผู้ประกอบการสร้างสรรค์ 3(2-2-5)
3 พื้นฐานวิทย์-คณิต 4001101g วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เพื่อการแก้ปัญหาในชีวิต 3(2-2-5)
4 เอกบังคับ 4011105n หลักฟิสิกส์
5 เอกบังคับ 3611102x ระบบบรรจุภัณฑ์สำหรับโลจิสติกส์ 3(2-2-5)
6 เอกบังคับ 3611301n การจัดการธุรกิจอุตสาหกรรม 3(3-0-6)
7 เอกบังคับ 3611402x การค้าระหว่างประเทศและเขตชายแดน 3(2-2-5)
8 เอกบังคับ 3612204x การขนถ่ายวัสดุ 3(2-2-5)
9 เอกบังคับ 3611301x ธุรกิจอุตสาหกรรม 3(3-0-6)
10 เอกบังคับ 4151702 ธุรกิจอุตสาหกรรม
11 เอกบังคับ 4151701 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านโลจิสติกส์
12 เอกบังคับ 4111101n หลักสถิติ
ภาคการศึกษาที่ 2/61
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
13 พื้นฐานภาษา 1501103g ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5)
14 พื้นฐานภาษา 1501101g ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน 3(2-2-5)
15 พื้นฐานมนุษย์และสังคม 2001101g ความงามของชีวิต 3(2-2-5)
16 เอกบังคับ 3611401x ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านโลจิสติกส์ 3(2-2-5)
17 เอกบังคับ 4021105n หลักเคมี
18 เอกบังคับ 4091114n คณิตศาสตร์สำหรับวิทยาศาสตร์ประยุกต์
19 เอกบังคับ 4151101n พื้นฐานเทคโนโลยีโลจิสติกส์
20 เอกบังคับ 3532202x การภาษีอากรธุรกิจ 3(3-0-6)
21 เอกบังคับ 3542403x การจัดการการตลาด 3(3-0-6)
22 เอกบังคับ 3611101x สถิติและความน่าจะเป็นเบื้องต้นสำหรับโลจิสติกส์ 3(3-0-6)
ภาคการศึกษาที่ 1/62
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
23 พื้นฐานมนุษย์และสังคม 2001102g ศาสตร์พระราชา 3(2-2-5)
24 พื้นฐานวิทย์-คณิต 4001102g ศาสตร์เพื่อชีวิต 3(2-2-5)
25 เอกบังคับ 3532401x การบริหารการเงิน 3(3-0-6)
26 เอกบังคับ 3562003x ภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจ 3(2-2-5)
27 เอกบังคับ 3612203x การบริหารการจัดซื้อจัดหาในโลจิสติกส์ 3(3-0-6)
28 เอกบังคับ 3612206x การจัดการคลังสินค้าและสินค้าคงคลัง 3(3-0-6)
29 เอกบังคับ 3532401g การจัดการการเงิน 3(3-0-6)
30 เอกบังคับ 4152201n การจัดการคลังสินค้าและสินค้าคงคลัง
31 เอกบังคับ 4152102n การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
32 เอกบังคับ 4091115o คณิตศาสตร์สำหรับเศรษฐศาสตร์
33 เอกเลือก 4153506n การบริหารการจัดซื้อจัดหาในโลจิสติกส์
34 เอกเลือก 4152501n การจัดการเพื่อการส่งออกและนำเข้า
ภาคการศึกษาที่ 2/62
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
35 พื้นฐานภาษา 1501102g ภาษาอังกฤษประยุกต์เพื่อการสนทนา 3(2-2-5)
36 พื้นฐานวิทย์-คณิต 4001103g การรู้ดิจิทัล 3(2-2-5)
37 เอกบังคับ 3612404x การจัดการนำเข้าและส่งออก 3(3-0-6)
38 เอกบังคับ 3612304x การวางแผนและควบคุมระบบการผลิต 3(2-2-5)
39 เอกบังคับ 3612303x การควบคุมคุณภาพ 3(3-0-6)
40 เอกบังคับ 3612101x การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 3(3-0-6)
41 เอกบังคับ 3611403x กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับโลจิสติกส์ 3(3-0-6)
42 เอกบังคับ 4153201n การควบคุมคุณภาพ
43 เอกบังคับ 4152701n การค้าระหว่างประเทศและเขตชายแดน
44 เอกเลือก 4152601n การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้านโลจิสติกส์
45 เอกเลือก 4152103n การจัดการต้นทุนเพื่อโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
ภาคการศึกษาที่ 1/63
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
46 เอกบังคับ 3613308x โลจิสติกส์เพื่อการผลิตและการจัดการดำเนินงาน 3(2-2-5)
47 เอกบังคับ 3613307x การจัดการต้นทุนโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 3(2-2-5)
48 เอกบังคับ 3613306x โลจิสติกส์เพื่อสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6)
49 เอกบังคับ 3613103x การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ 3(2-2-5)
50 เอกบังคับ 3521101x การบัญชีชั้นต้น 3(2-2-5)
51 เอกบังคับ 3613102x การจัดการการขนส่ง 3(2-2-5)
52 เอกบังคับ 4153202n การจัดการการกระจายสินค้า
53 เอกบังคับ 4153203n การวิจัยการดำเนินงานในโลจิสติกส์
54 เอกบังคับ 4153204n การวางแผนและควบคุมระบบการผลิต
55 เอกบังคับ 4153504n การจัดการการขนส่ง
56 เอกเลือก 4153502n วิศวกรรมการขนถ่ายและระบบบรรจุภัณฑ์
57 เอกเลือก 4153507n ความปลอดภัยในการขนส่งและสิ่งแวดล้อม
58 เอกเลือก 4152301n กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับโลจิสติกส์
ภาคการศึกษาที่ 2/63
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
59 เลือกเสรี 4153206n การตัดสินใจด้านตำแหน่งที่ตั้งเชิงกลยุทธ์
60 เลือกเสรี 3613207x การวิเคราห์เชิงปริมาณสำหรับการจัดการโลจิสติกส์ 3(3-0-6)
61 เลือกเสรี 3613210o การออกแบบและการปฏิบัติการคลังสินค้า 3(2-2-5)
62 เลือกเสรี 4153205n การออกแบบและการปฏิบัติการคลังสินค้า
63 เอกบังคับ 3613209x การจัดการการกระจายสินค้า 3(3-0-6)
64 เอกบังคับ 3612205x เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับโลจิสติกส์ 3(2-2-5)
65 เอกบังคับ 3564010g การจัดการเชิงกลยุทธ์ 3(3-0-6)
66 เอกบังคับ 3562004g การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 3(3-0-6)
67 เอกบังคับ 4154101n การวางแผนโลจิสติกส์และเทคโนโลยี
68 เอกเลือก 4154701n การวิเคราะห์เชิงปริมาณสำหรับการจัดการโลจิสติกส์
69 เอกเลือก 4153503n การบริหารการผลิตและปฏิบัติการ
70 เอกเลือก 4153505n การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ
ภาคการศึกษาที่ 1/64
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
71 ปฏิบัติ 4154801n เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพการจัดการโลจิสติกส์
72 ปฏิบัติ 3614601x เตรียมสหกิจศึกษา 1(45)
73 ปฏิบัติ 4004801n เตรียมสหกิจศึกษา
74 เอกบังคับ 4154103n สัมมนาการจัดการโลจิสติกส์
75 เอกบังคับ 4154102n การวิจัยทางการจัดการโลจิสติกส์
76 เอกบังคับ 3614501x เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพการจัดการโลจิสติกส์ 2(90)
77 เอกบังคับ 3614212x สัมมนาการจัดการโลจิสติกส์ 3(2-2-5)
78 เอกบังคับ 3614211x การวิจัยทางการจัดการโลจิสติกส์ 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 2/64
ลำดับ หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
79 ปฏิบัติ 3614602x สหกิจศึกษา 6(640)
80 ปฏิบัติ 4154802n ฝึกประสบการณ์วิชาชีพการจัดการโลจิสติกส์
81 ปฏิบัติ 4004802n สหกิจศึกษา
82 เอกบังคับ 3614502x ฝึกประสบการณ์วิชาชีพการจัดการโลจิสติกส์ 5(450)